Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Структура управлння акцонерним товариством. Компетенця органв управлння в акцонерному товариств. Загальн збори акцонерв - вищий орган управлння АТ. Види Загальних зборв акцонерв. Функцї ревзйний комсї. Структура володння акцями.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 11.06.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Корпоративне управління акціонерним товариством
Содержание
1. Структура управління акціонерним товариством
2. Компетенція органів управління в акціонерному товаристві
3. Загальні збори акціонерів - вищий орган управління АТ
1. Структура управління акціонерним товариством
Управління діяльністю акціонерного товариства здійснюють кілька органів, підпорядкованість, регламент створення і діяльність яких визначені законодавством України і в статуті товариства. Органами управління є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада, Ревізійна комісія, Правління.
Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.
Правління забезпечує реалізацію конкретних завдань, а Ревізійна комісія здійснює внутрішній контроль за діяльністю Правління. Кількісний склад правління залежить від масштабів АТ, обсягів виробництва, окреслених вищими органами завдань розвитку фірми. В Україні найчастіше правління складається з 3 - 7 осіб, хоча буває і інший кількісний склад.
Як правило, правління є колегіальним органом (хоч не виключене одноособове), що приймає рішення голосуванням, але його роботою керує голова правління, якого призначають або обирають відповідно до статуту акціонерного товариства. Це є цілком зрозумілим, оскільки навіть фінансові документи не можуть підписувати всі члени правління, виступати у відповідальних відносинах з контрагентами також повинен хтось один. Це не означає, що голова правління не має заступників, які можуть виконувати певні функції, у тому числі і ті, які покладено на голову. Голова правління акціонерного товариства має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із статутом.
Наявність Ревізійної комісії в структурі органів управління акціонерного товариства є обов'язковою.
Усі стратегічні рішення стосовно діяльності товариства приймаються акціонерами під час Загальних зборів, а методи та засоби досягнення поставлених цілей визначаються Спостережною радою.
У проміжках між Загальними зборами акціонерів функції вищого органу управління товариства виконує Спостережна рада в межах повноважень, делегованих їй рішенням Загальних зборів акціонерів або Статутом Товариства.
Спостережна рада контролює та регулює діяльність Правління Товариства і діє в межах повноважень, наданих Статутом Товариства або делегованих рішенням Загальних зборів акціонерів. В інтересах Товариства дуже важливо, щоб Спостережна рада була незалежною від Правління.
В АТ створюється рада акціонерного товариства (спостережна рада), яка представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління, причому в АТ, яке налічує понад 50 акціонерів, створення ради акціонерного товариства є обов'язковим. Не допускається суміщення посад в АТ. Рада створюється з числа акціонерів. Якщо особи є членами ради акціонерного товариства, вони не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.
2. Компетенція органів управління в акціонерному товаристві
До компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішень з таких питань:
визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі у зв'язку із зміною розміру статутного фонду Товариства;
обрання та відкликання членів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства;
затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
прийняття рішень щодо порядку розподілу прибутку, включаючи виплату дивідендів та покриття збитків;
створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;
затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в Статуті Товариства;
12. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
До виключної компетенції Спостережної ради, тобто до питань, які не можуть вирішуватися виконавчим органом, слід віднести такі:
а) затвердження внутрішніх положень товариства, крім віднесених статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
б) визначення умов оплати праці членів виконавчого органу;
в) прийняття рішення про перепродаж або розповсюдження серед працівників викуплених товариством власних акцій;
г) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу товариства;
ґ) прийняття рішення про укладання акціонерним товариством певних угод;
д) визначення аудитора (аудиторської фірми) товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
е) оцінка вкладів учасників акціонерного товариства, що вносяться до статутного фонду в іншій, ніж грошова, формі.
Ревізійна комісія переважно виконує такі контрольні функції:
надання акціонерам рекомендацій стосовно аудиторської організації, що виступатиме як незалежний аудитор Товариства;
отримання та розгляд звіту аудиторів, подання річного звіту на Загальних зборах акціонерів, а також надання рекомендацій Загальним зборам на підставі звітів;
проведення спільної роботи з Правлінням Товариства для забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та звітності щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;
ініціювання скликання позачергових зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Правління реалізує політику Товариства, затверджену Загальними зборами акціонерів та Спостережною радою.
Правління несе відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради. Правління Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Товариства.
Голова Правління повністю відповідає за управління поточною діяльністю Товариства. Голова Правління:
здійснює стратегічне планування та оперативне управління діяльністю Товариства;
розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до повноважень, що надаються йому Статутом, Положенням про Правління, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради;
представляє інтереси Товариства в усіх відносинах з установами, підприємствами, організаціями та громадянами;
приймає на роботу та звільняє працівників, за винятком посадових осіб, які обираються Загальними зборами акціонерів або Спостережною радою Товариства;
організує роботу по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради та подає цим органам звіти про виконання таких рішень;
відкриває банківські рахунки, необхідні для здійснення діяльності Товариства;
розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає їх повноваження;
діє від імені Товариства без довіреності, укладає угоди, контракти і здійснює інші юридичні дії в межах своєї компетенції;
видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції.
3. Загальні збори акціонерів - вищий орган управління АТ
Загальні збори акціонерів , як правило, повинні проводитися не менше одного разу на рік, якщо Статут Тов и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.