На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Технчна, бологчна, соцальна самоорганзаця. ндивдуальне та групове самоуправлння. Система громадського самоуправлння. SWOT-аналз компанї Вольво. Розробка шляхв удосконалення практики застосування методв самоуправлння в дяльност компанї.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Зміст

  Вступ
  1. Методи самоуправління в системі менеджменту
   2. Аналіз практики застосування методів самоуправління на прикладі компанії «Вольво»
  3. Розробка шляхів удосконалення практики застосування методів самоуправління в діяльності компанії «Вольво»
  Висновки
  Список використаних джерел

Вступ

"Самоуправління" як наукова категорія пов'язана з поняттям "організація". Більш того, самоуправління передбачає об'єднання базових понять "управління" і "організація", а також самоорганізацію. Самоорганізація дозволяє спрощувати управління (а значить, і самоуправління) навіть тим, що й сама здатна змінюватися в необхідному напрямку".

Зрозуміло, що система самоуправління в якості вихідної передумови свого функціонування вимагає деякої попередньої організації, а самоуправління має об'єктивні межі. Завдання полягає в тому, щоб встановити відповідні кордони самоуправління в ієрархії систем, а потім виявити оптимальні форми і методи його організації. Ідея самоуправління стосовно різного роду господарських, правових, соціальних та інших проблем виявлялася актуальною. Наприклад, при налагодженні управління в удільних князівствах на Русі, організації православної церкви і виникнення феномена, вільних російських міст, створення громадських комун, а також міст республік відомих з історії багатьох країн. Як соціальний інститут самоуправління існувало навіть в умовах абсолютної монархії. Скажімо, у вітчизняній історії ХV-ХVI століть "чорні волості" були представлені самостійними громадами з повним самоуправлінням [13, 144].

Демократизація суспільства, звичайно, актуалізує проблему самоорганізації і самоуправління його частин (в якості частини може розглядатися і підприємство, до якої б галузі народного господарства воно не ставилося). Демократія - це перш за все і головним чином контроль суспільства за владою, тоді як управління і самоуправління виконують і інші функції. Але самоуправління на підприємстві, включаючи до складу своїх функцій як мінімум контроль дій адміністрації, безумовно, знаменує собою і початок виробничої демократії. Демократичний стиль управління залишає набагато більший простір для неформального прояви самоуправління, ніж авторитарний стиль керівництва або тоталітарний громадський режим. Однак самоуправління і демократію ототожнювати не можна. Можливі випадки, коли самоуправління є, а демократія відсутня, або навпаки, ознаки демократії в наявності, а самоуправління немає.

З вищевикладеного випливає, що зміни в організації управління, зміна форм господарювання не можуть не впливати і на організацію самоуправління. Розширення самостійності підприємства різко підвищує значення самоуправління: підприємство повинно саме "думати" про незмірно більш широке коло питань своєї діяльності, самостійно вибирати залежно від конкретних умов її пріоритетний напрямок і приймати рішення з організації комерційної та виробничої діяльності, не чекаючи "підказок" або прямих вказівок зверху. Самоуправління невіддільне від управління. Будь суспільний устрій характеризується певним їх поєднанням. Це поняття асоціюється то з трудовим колективом, то з військовими підрозділами, то з положенням справ за місцем проживання чи роботою, то зі станом державного управління, розвитком освіти, культури, медицини, економіки. Інакше кажучи, самоуправління може стосуватися будь-якої сфери життя людини, соціальної групи або суспільства. Є підстави вважати, що форми, методи, умови і ступінь поєднання управління і самоуправління на різних рівнях суспільного устрою - вирішальний фактор, визначає положення людини в суспільстві, його самореалізацію і саморозвиток.

1. Методи самоуправління в системі менеджменту

Виділяють технічну, біологічну і соціальну самоорганізацію.

Технічна самоорганізація (як процес) ґрунтується на програмі зміни алгоритму дії при зміні властивостей керованого об'єкта, мети управління або параметрів навколишнього середовища (наприклад, система самонаведення ракет). Як явище технічна самоорганізація - це набір альтернативних інтелектуальних адаптивних систем, що забезпечують задану працездатність незалежно від умов функціонування.

Біологічна самоорганізація заснована на генетичній програмі збереження виду (як процес), покликаної забезпечити соматичне (тілесне) побудова об'єкта (як явище). Процеси мутації живих організмів, їх пристосування до конкретних умов існування є проявом біологічної самоорганізації.

Соціальна самоорганізація (як процес) заснована на суспільній соціальній програмі гармонізації суспільних відносин, які включають мінливі в часі пріоритети установок, інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів і цілей щодо постійних у часі законів організації. Самоорганізація реалізується шляхом самонавчання, самовиховання і самоконтролю. Як явище соціальна самоорганізація - це конкретні вчинки людини чи організації, форми комунікацій, висновки. Основні якості, що сприяють прояву самоорганізації людини чи організації, - це ініціативність, мужність, наполегливість, рішучість, самоаналіз, саморегуляція, самовладання, стриманість, самодисципліна, терпіння, вміння передбачити, самостійність, енергійність. Позитивними формами прояву самоорганізації керівника і фахівця виступають винахідницька та раціоналізаторська діяльність, створення ефективних машин і структур, технічне та управлінське консультування.

Самонавчання - це необхідне мимовільне прагнення людини чи організації до змін внутрішньої бази даних і бази знань. Самонавчання реалізується шляхом затрат власної вільного часу і фінансових ресурсів на більш повне задоволення потреб та інтересів в інформації, знаннях та спілкуванні. Самонавчання може проводиться в звичайних формах громадського навчання (вища, середня, професійно освіта) на базі державних і приватних освітніх установ, а також самостійно за індивідуальною методикою. Самовиховання може відноситься як до людини, так і до організації.

Мета самовиховання - подолання шкідливих або створення нових позитивних якостей особистості або організації, в тому числі формування активної ділової політики, утвердження своєї продукції, технології чи іміджу; самонавіювання, самодисципліна та лояльність; самостимулювання; подолання негативних емоцій.

Самоконтроль - це контроль власної діяльності людини, колективу або організації, здійснюваний з метою порівняння результатів діяльності з наявними нормами, правилами і стандартами. Це порівняння дозволяє людині чи іншому об'єкту організації неформально оцінити свою діяльність, виявити свої можливості для поліпшення діяльності або переконається у невідповідності роботи своїм силам і знань. Для проведення самоконтролю застосовуються самоаналіз, самозвіт, самооцінка, самовизнання, тестування за індивідуальним тестом, внутрішній голос. По відношенню до громадського контролю результати самоконтролю можуть бути: адекватними, завищеними або заниженими.

Самоуправління має різні форми. Відмінності існують щодо суб'єктів, об'єктів і рівнями самоуправління, його цілям, методам і формам організації. Так, в умовах персоніфікованого управління виділяють індивідуальне та групове самоуправління [6, 127].

Індивідуальне самоуправління - управління собою, те, що близько до поняття "самовладання" , Тобто здатність особистості не змінювати свого "Я" в різних ситуаціях. Індивідуальне самоуправління може за своїм характером бути або виконавським, або пов'язаним з установленням завдань для інших індивідів. Здатність саме до такого самоврядуванню дозволяє працівникові бути як неформальним лідером, так і професійним керуючим (хто не може керувати собою, не здатний керувати іншими). У цьому сенсі при персоніфікованому управлінні самоуправління випереджає управління.

Групове самоуправління може бути, реалізовано на основі внутрішньої дисципліни, консенсусу і консолідації, що досягаються членами групи самостійно або під впливом лідера. Різновидом самоуправління є коопераційне самоуправління. Якщо ж притаманна останньому узгодженість не досягається, то самоуправління стає по відношенню до управління конфронтаційним, протистоїть йому.

Розрізняють самоуправління професійне і самоуправління суспільне. У першому випадку, згідно з однією з відомих трактувань, "система в процесі управління відчуває зовнішній вплив "І в той же час" кожна система самоврядності "

У громадському самоврядуванні виділяють підвиди, що реалізуються:

- трудовими колективами державних підприємств, що діють в управлінні на "громадських засадах";

- ініціативними групами громадян за місцем проживання - територіальне самоуправління міських мікрорайонів;

- засновниками і членами різного роду ініціативних утворень громадських організацій, фондів.

Система громадського самоуправління, що функціонує як в суспільстві в цілому, так і в його підсистемах має свої рівні ієрархії. Звідси випливає, що їй властиво своє професійне самоуправління. Однак цей професіоналізм, породжуваний ієрархією громадського самоуправління та підсилюваний звільненням громадського діяча від колишньої роботи за базовою спеціалізації, носить вторинний характер, бо реалізується в рамках самокерованої системи і обмежений ресурсами. Це підтверджується досвідом радянських державних підприємств, де ієрархія в громадських організаціях та органах самоуправління простежувалася досить чітко.

Професійне управління, здійснюване в надрах громадського самоуправління, зазвичай називають квазіпрофессіональним. У цьому зв'язку важливо зазначити, що порівняльний потенціал професійного і квазіпрофессіонального управління проведений від співвідношення фундаментальності, ґрунтовності професійних знань, одержуваних персоналом при вихідної базової підготовки, з одного боку, і у разі перепідготовки, підвищення кваліфікації, - з іншого. Виходячи з цього і слід, як підбирати працівників, так і виявляти області самоуправління.

У залежності від цілей і застосовності методів самоуправління, самоуправління може бути: політичним та економічним, в тому числі виробничим [23, 11].

У свою чергу виробниче самоуправління здійснюється або власником майна, або виходить від найнятого ним і наділеного відповідними повноваженнями управлінського персоналу. Самоуправління може здійснюватися також від імені працівників підприємства, зайнятих виробничо - господарською діяльністю і звільняється з неї заради виконання управлінської роботи. Вони можуть бути найманими працівниками, а можуть брати участь в управлінні як власники, тобто є власниками підприємства і в цій якості запрошувати на роль виконавчого персоналу управлінців - професіоналів.

В обох випадках, тобто коли працівники виступають як власники, і коли вони власниками майна не є, самоуправління може бути безпосереднім і представницьким. При безпосередньому самоуправління суб'єкт самостійно приймає рішення, при представницькому прийняття рішення опосередковується діями інших осіб, що представляють інтереси повноважного суб'єкта, делегував їм певні права та відповідальність. Самоуправління, здійснюване власником, власником майна або від його особи слід називати приватним самоуправлінням. Справа в тому, що, як і управління, самоуправління може ідентифікуватися не тільки щодо керованих об'єктів, але і по відношенню до керуючих суб'єктам у їх системному ієрархії. Очевидно, що самокерована система є там, де є не тільки об'єкт, яким треба керувати, а й "власний" суб'єкт управління, який виступає таким лише стосовно до даного об'єкту.

Не можна не зупинитися і на місцевому самоврядуванні. Трактувати його можна як продукт організації територіального управління в масштабі країни, що виникає в умовах, коли потрібно розділити компетенцію між центральними і територіальними органами державного управління. При цьому питання про те, хто кому делегує управлінські повноваження "центр" - "місцям" або навпаки, залежать від форми державного устрою: федеративного чи конфедеративного. Як би там не було, місцеве самоуправління виступає наслідком міжрівневого розподілу функцій в ієрархічній системі, тобто воно, є результатом певного організаційного поєднання централізації і децентралізації, що перш за все, властиве професійне управління. У той же час воно є соціальним демократичним інститутом, формою волевиявлення мешканців тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Будь-яка складна система вже в силу своєї ієрархічної будови припускає наявність самоуправління. Система повністю самокерована, якщо не має над собою жодного вищого органу. Вона самокерована частково, якщо такий об'єкт у більш складній ієрархічній структурі. Ступінь цієї самоврядності визначається мірою централізації, або співвідношенням між зовнішнім управлінням, реалізованим з боку вищого органу , І внутрішнім управлінням виходить від керуючого суб'єкта системи. І в тому, і в іншому випадку мова може йти як про суспільне, так і про професійне управління. У ході проведених в Україні перетворень змінилися політичні, економічні, ідеологічні умови. З'явилися економічно вільні суб'єкти господарської діяльності, розвивається приватна власність, дозволено займатися підприємницькою діяльністю. Підприємець нікому не підпорядкований, він сам керує собою, своєю справою і те, чим він займається організовуючи своє підприємство і вирішуючи завдання, що виникають у процесі його функціонування, може бути названо підприємницьким самоуправлінням.

Отже , самоуправління - це зовнішній вплив , "що надходять у систему в готовому вигляді ззовні, а самоуправління - внутрішній вплив, що виробляється самою системою".

2. Аналіз практики застосування методів самоуправління на прикладі компанії «Вольво»

Компанія «Вольво» здійснює свою діяльність згідно з колективним договором та Статутом, а також керується у своїй роботі законами та законодавчими актами України, основними з яких є такі: Закон України „Про підприємництво”, Закон України „Про власність”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про підприємства в Україні”, „Про систему оподаткування”, „Про захист іноземних інвестицій на Україні”, „Про дію міжнародних договорів на території України”, „Про єдиний митний тариф”, „Про банкрутство”, „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”, „Про режим іноземного інвестування”, „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, „Декрет Кабінету міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю” [14, 167].

На чолі підприємства стоїть голова правління, безпосередньо голові правління підпорядковані: - директор по якості; - комерційний директор; - технічний директор; - головний бухгалтер; - відділ кадрів; - юрисконсульт. На підприємстві існують наступні служби і відділи:
- відділ кадрів - займається підбором кадрів, питаннями прийняття на роботу чи звільнення;
- відділ маркетингу - займається маркетинговими дослідженнями, спрямованими на вивчення попиту і обчислення необхідного об'єму виробництва;
- економічний відділ - обраховує економічні показники підприємства, розробляє планові показники;
- бухгалтерія - ведення бухгалтерського обліку;
- відділ зовнішньоекономічних відносин - займається питаннями стосунків із зовнішньоекономічними партнерами;
- експериментальний цех;
- виробничий відділ;
- склад сировини;
- служба охорони;
- склад готової продукції;
На підприємстві, у рамках загальної організаційної системи, існують наступні підсистеми:
1) Технічна - являє собою взаємообумовлений комплекс механізмів, приборів, обладнання, що забезпечує рішення завдань систем.
2) Технологічна - базується на розподілі процесу виробництва на стадії і етапи.
3) Система організації виробництва та управління - включає в себе сукупність підрозділів і ланок, які займаються управлінням і організацією виробництва на підприємстві.
4) Економічна система - єдність економічних процесів і економічних зв'язків.
5) Соціальна - люди, які входять до складу колективу та вступають в процес спільної праці, в певні взаємозв'язки [22, 156].
Як бачимо - кожна соціально-економічна система перш за все складається з двох систем - керована і керуюча (об'єкт і суб'єкт самоуправління).
До керованої системи відносяться всі елементи і підсистеми (наприклад, підприємства), які забезпечують безпосередній процес створення матеріальних благ або надання послуг.
До керуючої системи відносяться всі елементи і підсистеми, які забезпечують процес управління, тобто процес ціле направленого впливу на колективи людей і ресурси керованої системи.
Разом, всі вище позначені системи складають внутрішнє середовище організації.
Суб'єктами самоуправління на підприємстві є: правління, дирекція, ревізійна комісія, оскільки підприємство має колективну форму власності (Рисунок 2.1).
Рис. 2.1 - Структура апарату управління СП „УДІМІС”
Дирекція - здійснює поточне керівництво діяльністю підприємства. Вона складається з керівника Ради директорів та інших працівників, призначених правлінням.
Ревізійна комісія - здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю підприємства, та складається із п'яти членів, які обираються правлінням строком на чотири роки.
Об'єктом управління в компанії «Вольво» є колектив працівників підприємства. Тому проведемо аналіз персоналу компанії «Вольво» як об'єкту самоуправління. Для цього користуючись звітами з праці за 2007 - 2009 роки, проведемо аналіз загальної структури персоналу по категоріях зайнятих у виробничому та самоуправлінському процесі (таблиця 2.1) [12, 176].
Таблиця 2.1 - Загальна структура персоналу СП “УДІМІС” по категоріях зайнятих за 2000 - 2002 роки
Категорія зайнятих
Роки
Відхилення у % 2009 року до
2007 р.
2008 р.
2009р.
Кіль-кість, чол.
Питома вага, %
Кількість, чол.
Питома вага, %
Кількість, чол.
Питома вага, %
2008р.
2009р.
Управлінський персонал
16
3.1
45
8.3
69
12.7
9.6
4.4
У тому числі: Керівники
5
1.0
9
1.7
11
2.0
1.0
0.3
Спеціалісти
7
1.3
30
5.5
49
9.0
7.7
3.5
Технічні службовці
4
0.8
6
1.1
9
1.7
0.9
0.6
Виробничий персонал
493
96.9
499
91.7
473
87.3
- 9.6
- 4.4
Разом
509
100
544
100
542
100
-
-
Аналізуючи дані таблиці ми спостерігаємо збільшення частки управлінського персоналу в 2009 році в порівнянні з 2007 та 2008 роками на 9.6% і 4,4% відповідно. З іншого боку, частка виробничого персоналу навпаки зменшилась у 2009 році в порівнянні з 2007 та 2008 роками на 9.6% і 4.4% відповідно.
На рисунку особливо помітно зміни у структурі управлінського персоналу. Причиною цього є підвищення ролі самоуправлінського процесу у функціонуванні підприємства.
За допомогою даних таблиці 2.2 охарактеризуємо персонал за статтю.

Таблиця 2.2 - Характеристика персоналу компанії «Вольво» за статтею працюючих за 2007 - 2009 років та її динаміка

Стать
Кількість по роках, чол.

У % до загальної

Чисельності
Відхилення у % 2009 року до
Роки
Роки
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2008р
2009р
Чоловіки
76
107
129
14,9
19,7
23,8
8,9
4,1
Жінки
433
437
431
85,1
80,3
76,2
- 8,9
- 4,1
РАЗОМ
509
544
542
100
100
100
-
-
Користуючись звітом про використання робочого часу, проаналізуємо рух персоналу організації за допомогою показників наведених у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3
- Характеристика показників руху персоналу компанії «Вольво» за 2007 - 2009 роки
Показники
2007 р.
2008 р.
2009р.
Відхилення у % 2009 року до
Кіль-кість чол..
Пи-
тома вага, %
Кіль-кість чол.
Пи-
тома вага, %
Кіль-кість
чол..
Пи-
тома
вага, %
2008р
2009р.
Середньоспискова чисельність працівників, чол.:
509
-
544
-
542
-
-
-
З них жінки :
433
85,1
437
80,3
431
76,2
- 8,9
- 4,1
Звільнено працівників, чол.
10
1,96
7
1,28
5
0,92
- 1,04
-0,36
З них :За власним бажанням
10
1,96
7
1,2
5
0,92
- 1,04
-0,36
Скорочення штату
-
-
-
-
-
-
-
-
За порушення дисципліни
-
-
-
-
-
-
-
-
Кількість відпрацьованих годин на протязі року
925208
-
970779
-
985277
-
-
-
Кількість втрачених годин на протязі року
176137
19,0
174138
17,9
171950
17,4
- 1,6
- 0,5
Аналізуючи дані таблиці 2.3 ми помічаємо незначне зменшення частки жінок у середньосписковому складі, а саме у 2009 році в порівнянні з 2008 роком - на 8.9%, у порівнянні з 2007 - на 4.1%. причиною цього є незгода з умовами праці на підприємстві. Позитивною є тенденція до зменшення кількості звільнених, як видно із даних таблиці, з кожним роком кількість звільнених зменшується. Що стосується втрати робочого часу, то також можна відзначати позитивні зміни - у 2009 році в порівнянні з 2008 та 2007 роками цей показник зменшився на 1.6% та 0.5% відповідно [17, 145].
За допомогою даних таблиці 2.4 охарактеризуємо показники плинності персоналу СП “УДІМІС”.
Таблиця 2.4 - Характеристика показників плинності персоналу компанія «Вольво» та їх динаміки за 2007 - 2009 роки


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.