На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


методичка Правила оформлення звту з науково-дослдної роботи студентв з напрямку Менеджмент органзацй. Загальн вимоги до оформлення наукового звту, порядок подання окремих видв текстового матералу, таблиць, формул. Планування науково-дослдної роботи.

Информация:

Тип работы: методичка. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


29
ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту
Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів
(напрямок 0502 «Менеджмент організацій»)
усіх форм навчання
Вінниця - 2010
Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів (напрямок 0502 «Менеджмент організацій») усіх форм навчання.- ВФЕУ, - Вінниця, 2010, - 22 с. Українською мовою
Укладачі: к.е.н., професор Боковець В.В.
викладач Кащук Н.І.
Зміст

Вступ
Загальні положення
Науково-дослідна робота студентів
1. Структура наукового звіту
2. Зміст наукового звіту
3. Загальні вимоги до оформлення наукового звіту
Додатки
Список рекомендованої літератури
Вступ

У змінах соціальних систем останньої чверті XX - початку XXI століття особливе місце займає перехід до нової системи суспільних відносин, заснованої на цінності кожної людини. Суспільство висуває нові вимоги до особистості, детермінуючи той набір її життєвих стратегій і якостей, що дозволить їй максимально реалізувати свій потенціал.
Формування й розвиток творчого потенціалу й підвищення активності студентів пов'язане з функціонуванням соціальних інститутів, особливе місце серед яких займає освіта. Від даного інституту залежать можливості здобуття знання, саморозвитку, самодіяльності, актуалізації інтелектуального потенціалу майбутнього фахівця.
Основним завданням подальшого розвитку вищої освіти виступає не стільки надання студентам максимуму наукової інформації, скільки формування здібностей до творчого мислення. Нова концепція вищої освіти припускає формування у студентів уміння самостійно, цілеспрямовано й відповідально вчитися. Створення у вищому навчальному закладі необхідних умов для розвитку у студентів творчих здібностей, виховання особистості, здатної до саморозвитку як під час навчання у вищій школі, так і в подальшій професійній діяльності є пріоритетним напрямком розвитку освіти.
Значний потенціал у вирішенні означених завдань належить науково-дослідній роботі, що може розглядатися як один із засобів розвитку творчого потенціалу особистості студента в умовах сучасності, що в цілому буде сприяти якісному розвитку українського суспільства.
Динаміка суспільного розвитку висуває нові вимоги до змісту й обсягу різних видів діяльності студентів під час їхнього навчання у вищому навчальному закладі. Слід визнати, що сьогодні науково-дослідна робота в ньому частіше розглядається як відокремлена від інших напрямків діяльності студентів. Беручи до уваги потенціал науково-дослідної роботи в формуванні особистості майбутнього фахівця відповідно до вимог сучасного ринку праці та суспільства, головним завданням повинно стати розповсюдження впливу науково-дослідної роботи як механізму розвитку та реалізації творчого потенціалу на кожного студента.
Загальні положення

Науковий звіт оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.
Відповідно до нормативних документів необхідно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.
Звіт з науково-дослідної роботи виконується студентом під час проходження різних видів практик: на першому та другому курсі - навчальної практики; на третьому (четвертому) - виробничої практики; на четвертому (п'ятому) - комплексної практики з фаху; на п'ятому (шостому) - стажування з фаху та переддипломної практики з фаху.
Тематику наукового дослідження студент узгоджує з керівником науково-дослідної роботи. Тематика затверджується кафедрою і відповідає темі наукового дослідження, що проводиться кафедрою.
Назва звіту з наукового дослідження повинна бути, по можливості, короткою, відповідати спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету наукового дослідження, його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликій (4-6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів „Дослідження питання...”, „Дослідження деяких шляхів...”, „Деякі питання...”, „Матеріали до вивчення...”, „До питання...” тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.
При написанні наукового звіту студент повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріал або окремі результати. У разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело науковий звіт знімається з розгляду не залежно від стадії проходження.
У дослідженні необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.
Науково-дослідна робота студентів
1. Структура наукового звіту
Науково-дослідна робота у період практики спрямована на підвищення рівня підготовки студентів. Участь у цій роботі є обов'язковою для кожного студента будь-якої форми навчання.
Планування науково-дослідної роботи здійснюється у вигляді індивідуального завдання та відображається у щоденнику практиканта. Зміст індивідуального завдання, порядок його виконання, методи дослідження погоджуються з керівником практики. Завдання можуть бути пов'язані не тільки з виконанням дипломних робіт, а й з науково-дослідницькою роботою кафедри, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію, дослідження окремих питань на замовлення торговельних підприємств.
Найкращі роботи, які містять новизну у вирішенні завдань, рекомендуються кафедрою на конкурс студентських наукових робіт різного рівня, використовуються у навчальному процесі, друкуються у збірниках праць університету та інше.
Науковий звіт повинна містити:
ь титульний аркуш;
ь реферат;
ь зміст;
ь вступ;
ь основна частина (розділи, підрозділи, пункти, підпункти, висновки по кожному розділу);
ь висновки (загальні за результатами дослідження);
ь список використаних джерел;
ь додатки (за результатами дослідження)
2. Зміст наукового звіту

2.1.Титульний аркуш роботи (додаток А)
2.2 Реферат.
Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють рішення про доцільність читання всього звіту. Реферат повинен бути розміщений безпосередньо після списку виконавців, починаючи з нової сторінки. Реферат повинен містити:
відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань;
текст реферату у такій послідовності: об'єкт дослідження, мета роботи, методи дослідження, результати та їх новизна, основні економічні, соціальні чи педагогічні показники, ступінь впровадження; взаємозв'язок з іншими роботами, рекомендації щодо використання результатів роботи, галузь застосування, економічна та соціальна ефективність, значущість роботи та висновки, прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження;
перелік ключових слів (5-15 слів, словосполучень в називному відмінку друкуються через кому) Приклад:
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 76 с., 12 рис., 29 табл., 40 джерел.
Об'єкт дослідження - система управління запасами матеріальних ресурсів на виробничому підприємстві.
Мета роботи - дослідити процес управління запасами на підприємстві.
Серед актуальних завдань управління запасами - отримання відповідей на питання: як раціонально розподілити ресурси; як ефективно побудувати систему управління запасами; як розрахувати оптимальний розмір замовлень; коли будуть отримані перші прибутки; як зменшити сукупні витрати на утримання та обслуговування запасів матеріальних ресурсів.
Результати НДР упроваджені у звітній документації підприємств Вінницького регіону.
Ключові слова: запаси, матеріальні ресурси, система управління запасами, сукупні витрати, АВС-аналіз.
2.3 Зміст
Зміст подається на початку наукового звіту. Він містить найменування і номер початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури тощо, приклад змісту НДР для студентів 5(6) курсу для переддипломної практики з фаху:
Приклад:
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ДП «ОВЕЧАЦЬКИЙ СПИРТЗАВОД»
1.1 Організаційно-економічна характеристика ДП «Овечацький спиртзавод»
1.2 Аналіз господарських показників ДП «Овечацький спиртзавод» та виявлення кризи
1.3 Шляхи подолання кризових ситуацій на підприємстві
РОЗДІЛ 2 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ДП «Овечацький спиртзавод»
2.1 Обґрунтування необхідності покращення результатів діяльності на ДП «Овечацький спиртзавод»
2.2 Інформаційне та програмне забезпечення при покращенні фінансово - господарського стану підприємства
2.3 Удосконалення системи антикризового управління на підприємстві
2.4 Розробка плану удосконалення фінансового стану підприємства
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
2.4. Вступ
Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання), її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження зокрема, актуальність теми, об'єкт та предмет дослідження, мета і завдання дослідження, гіпотеза, методи дослідження, наукова новизна, практичне та теоретичне значення одержаних результатів, експериментальна база дослідження, апробація результатів наукового дослідження, публікації за темою дослідження).
Актуальність теми
Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.
Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити головне сутність проблеми або наукового завдання.
Об'єкт дослідження це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.
Предмет дослідження міститься в межах об'єкта Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована увага дослідника, оскільки предмет дослідження визначає тему наукового дослідження, винесеної на титульний аркуш як її назва. Мета і завдання дослідження
Не слід формулювати мету як „Вивчення...", „Дослідження...", оскільки ці слова вказують на засіб мети, а не на саму мету.
Формулювати завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети, потрібно якомога ретельніші, оскільки описання їх вирішення становить зміст розділів роботи. Це звичайно роблять у формі перерахунку (вивчити, списати, встановити, виявити, вивести залежність тощо).
В основу наукового дослідження обов'язково повинна бути покладена гіпотеза, тобто обґрунтовано припускається за яких умом буде досягнута мета.
Методи дослідження
Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої у роботі мети. Перерахувати їх потрібно не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджується тим чи тим методом, зокрема, аналіз першоджерел, порівняння та класифікація теоретичних і експериментальних даних, метод поперечних зрізів, психодіагностичні методи, метод математичної статистики тощо.
Наукова новизна одержаних результатів
Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованим науковцем особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку).
Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною основою (фундаментом) вирішеної у звіті наукової проблеми (наукового завдання).
Практичне значення одержаних результатів
У науковому звіті, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів дослідження або рекомендації щодо практичного їх використання, а у науковому звіті, що має прикладне значення - відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати. Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.
Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.
Експериментальна база дослідження
Детальний опис бази, на якій проводилось дослідження.
Апробація результатів наукового дослідження
Вказується, на яких наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднені результати досліджень, викладених у науковому звіті.
Публікації
Вказують, у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковано результати наукового дослідження.
Приклад:
Нові інформаційні технології впроваджуються в різні галузі сучасної діяльності людини. Кінцевий результат, терміни виконання та якість продукції залежать від персоналу, який виконує ті або інші функції на підприємстві. При формуванні виробничого колективу керівник спирається на свій досвід та інтуїцію, а також оцінює виробничий стаж та кваліфікацію. Внаслідок цього в подальшому у виробничих колективах можуть виникати конфлікти, дії деяких співробітників можуть бути неузгодженими. Вирішення цієї проблеми не можливе без використання сучасних інформаційних технологій. Такі технології повинні забезпечувати розв'язання відповідних задач, пов'язаних із формуванням колективів, підвищення продуктивності праці за рахунок зменшення конфліктів у колективах, можливість зменшити витрати, які пов'язані із переформуванням колективів різного рівня. Науковою базою для дисертаційних досліджень стали роботи Глушкова В.М., Скуріхіна В.І., Михалевича В.М., Губинського О.І., Павлова А.А., Поспєлова Д.С., Месаровича М., Марасанова В.В., Цвіркуна А.Д., Ларичева О.І., Руа Б., Вентцель О.С., Петрова Е.Г., Бусленка Н.П., Трофимова Ю.Л. та ін.
Актуальність теми. Необхідність підвищення ефективності та наукового обґрунтування управлінських рішень при формуванні кадрової політики підприємств випливає із об'єктивних умов розвитку економіки України на сучасному етапі. Мета розвитку підприємств в умовах ринкових відносин - підвищення ефективності їхньго функціонування.
Тематика досліджень є актуальною, оскільки формування виробничих колективів на високому науковому рівні неможливе без використання інформатизації процесів управління, широкого використання математичних моделей, нових інформаційних технологій.
Сучасні автоматизовані системи тестування нових співробітників не враховують особисті якості респондентів, мають вузьку спрямованість і не характеризують особистість в цілому, тому актуальною є необхідність розробки нових моделей, алгоритмів і програмних продуктів, які б дозволяли формувати виробничі колективи за даними тестування, що враховує всі аспекти особистості.
Метою дослідження є розробка моделей і алгоритмів інформаційної підтримки прийняття рішень при формуванні виробничих колективів з урахуванням особистих якостей членів колективу. Поставлена мета визначила наступні задачі:
- проаналізувати існуючі види виробничих колективів, дослідити процеси, що відбуваються при взаємодії співробітників у них;
- на основі порівняльного аналізу існуючих методів і підходів до створення систем підтримки прийняття рішень розробити концепцію інформаційної підтримки прийняття рішень при формуванні виробничих колективів;
- розробити моделі процесів керування виробничими колективами з урахуванням особистісних якостей співробітників, яких підбирають;
- адаптувати формально-логічний апарат для систем підтримки прийняття рішень при формуванні виробничих колективів;
- розробити нормативні моделі елементів комплексу, яким відповідають алгоритми, програмні модулі, інформаційні технології, реалізувати їх у вигляді адаптивного інтерфейсу для керівника та визначити ефективність використання запропонованих розробок.
Об'єктом дослідження є інформаційні процеси, що виникають при формуванні виробничих колективів з урахуванням особистісних якостей працівників у сучасних соціально-економічних умовах.
Предмет дослідження - інформаційні технології, моделі та алгоритми підтримки прийняття рішень при формуванні виробничих колективів.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої в дисертаційній роботі мети використовуються загальні наукові методи: системний підхід, аналіз теорії керування, методи дискретної математики. Зокрема, для математичного опису підсистем виробничого колективу трирівневої структури використовується теорія Ляпунова А.А. щодо опису функціонування підсистем у вигляді кінцевих дискретних алгоритмів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
- формалізовані особливості взаємодії окремих членів виробничих колективів, запропонована методика відбору потрібних членів для виконання тих або інших робіт шляхом оцінювання особистісних якостей співробітників;
- виконано математичний опис трирівневої системи виробничого колективу з використанням теорії Ляпунова А.А. функціонування дискретних кінцевих алгоритмів;
- запропоновані моделі побудови складних ієрархічних систем, обґрунтовано застосування агрегативно-декомпозіційного методу до синтезу ієрархічної системи управління;
- запропоновані моделі підтримки прийняття рішень у вигляді трирівневої моделі управління виробничим колективом і здійснене їхнє впровадження в систему багатоконтурного керування підприємством;
- запропоновано оригінальну кількісну оцінку якісних характеристик особистості;
- розроблено нову інформаційну технологію й проблемно-орієнтований інструментарій вирішення завдань формування виробничих колективів у вигляді моделей, алгоритмів і програм, реалізованих у системі підтримки прийняття рішень керівником підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягає в реалізації оригінального комплексу програм, який забезпечує допомогу керівникові в прийнятті рішень щодо формування виробничих колективів. Цей комплекс спрямований на підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок скорочення часу та поліпшення якості прийнятих рішень керівн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.