На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Експрес-аналз ПАТ «РОДОВД БАНК»

Информация:

Тип работы: практическая работа. Добавлен: 25.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Таблиця 1
Динаміка  балансу  ВАТ “РОДОВІД БАНК” за 01.01.2009 - 01.01.2011 рр.
Найменування  статті Обсяг (тис. грн.) Відхилення, тис. грн. Темп  приросту, %
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 904804 879 605 173 656 -25 199 -705 949 -2,785 -80,257
Торгові цінні папери 246764 81 520 81 520 -165 244 0 -66,964 0
Інші  фінансові активи, що обліковуються  за справедливою вартістю з визнанням  результату переоцінки у фінансових результатах - - - - - - -
Кошти в інших банках 568163 3 385 3 385 -564 778 0 -99,4 0
Кредити та заборгованість клієнтів 9870912 2 946 930 1 319 307 -6 923 982 -1 627 623 -70,145 -55,23
Цінні папери в портфелі банку на продаж 640051 2 642 294 511 184 2 002 243 -2 131 110 312,825      -80,65
Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - - - -
Інвестиції  в асоційовані компанії 8 3 - -5 - -62,5 -
Інвестиційна  нерухомість - 4 500 4 534 4 500 34 - 0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку  на прибуток - 7 441 7 441 7 441 0 - 0
Відстрочений  податковий актив - - - - - - -
Гудвіл - - - - - - -
Основні засоби та нематеріальні активи 831975 609 167 566 102 -222 808 -43 065 -26,78 -7,069
Інші  фінансові активи 27635 5 525 351 3 460 105 5 497 716 -2 065 246 19894,03 37,38
Інші  активи 105 403 4 252 007 4 352 889 4 146 604 100 882 3934,05 2,27
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття - - - - - - -
Усього  активів 13195715 16 952 203 10 480 123 3 756 488 -6 472 080 28,47 -38,18
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків 5 007 589 4 374 334 4 876 026 -633 255 501692 -12,65 1408
Кошти клієнтів 631 301 7 992 139 4 248 384 7 360 838 -3743755 1165,98 -46,84
Боргові цінні папери, емітовані банком 184 572 43 455 - -141 117 -43455 -76,456 -
Інші  залучені кошти 83 609 56 147 56 086 -27 462 -61 -32,845 -0,108
Зобов’язання  щодо поточного податку на прибуток - - - - - - -
Відстрочені податкові зобов’язання 111 384 45 478 36 642 -65 906 -8836 -59,17 -19,429
Резерви за зобов’язаннями 1 864 7 542 6 603 5 678 -939 304,61 -12,45
Інші  фінансові зобов’язання 90 150 22 358 29 298 -67 792 6940 -75,199 31,04
Інші  зобов’язання 12 429 20 123 22 946 7 694 2823 61,9 14,028
 
 
Субординований  борг
50 424  
 
54 192
 
 
50 411
3 768 -3781 7,47 -6,977
Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими  активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) - - - - - - -
Усього  зобов’язань 11 855 022 12 615 768 9 326 396 760 736 -3289372 6,42 -26,07
КАПІТАЛ
Статутний капітал 970 524 8 944 822 8 944 822 7 974 298 0 821,65 0
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 31 452 -4 216 004 -84 480 128 -4 247 456 -80 264 124 -13504,56 1903,796
Резервні  та інші фонди банку 338 717 -392 383 689 033 -731 100 1 081 416 -215,84 -275,6
Усього  власного капіталу 1 340 693 4 336 435 1 153 727 2 995 742 -3 182 708 223,45 -73,39
Усього  пасивів 13 195 715 16 952 203 10 480 123 3 756 488 -6 472 080 28,47 -38,18

 
   Розрахувавши динаміку балансу  ВАТ “РОДОВІД БАНКстаном на 01.01. 2010 р. порівняно з 01.01.2009 р. спостерігається збільшення активів банку на 3756488 тис. гривень, зокрема за рахунок торгових цінних паперів банку на продаж  2002243 тис грн., інвестиційна нерухомість 4500 тис.грн, також зросли інші фінансові активи на 5497716 тис. грн., дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток збільшилась на 7441 тис.грн., інші активи на 4146604 тис. грн. Що стосується 2011 року, то у порівнянні з попереднім 2010 роком відбулося значне зниження обсягу активів, у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 80,28% що у свою чергу становить 705949 тис.грн., кредити та заборгованість клієнтів знизилося на 1 627623 тис.грн.,а також цінні папери банку на продаж на 2131110  тис.грн., основні засоби та нематеріальні активи – на 43065 тис.грн. та інші фінансові активи – на 2065246 тис.грн. Таке зниження відбулося за рахунок пасивної політики банку та в основному за рахунок скорочення обсягу ЦП в портфелі банку на продаж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 2
Структура балансу ВАТ “РОДОВІД БАНК”  за 01.01.2009 - 01.01.2011 рр.
Найменування  статті Обсяг (тис. грн.) Питома  вага, %
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 за 2009 рік за 2010 рік за 2011 рік
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 904804  
 
879 605
 
 
173 656
6,8568 5,19 1,66
Торгові цінні папери 246764 81 520 81 520 1,8700 0,48 0,78
Інші  фінансові активи, що обліковуються  за справедливою вартістю з визнанням  результату переоцінки у фінансових результатах -  
-
 
-
 
-
- -
Кошти в інших банках 568163 3 385 3 385 4,3056 0,02 0,03
Кредити та заборгованість клієнтів 9870912 2 946 930 1 319 307 74,803 17,38 12,59
Цінні папери в портфелі банку на продаж 640051 2 642 294 511 184 4,850 15,59 4,88
Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - - -
Інвестиції  в асоційовані компанії 8 3 - 0,00006 0,00001 -
Інвестиційна  нерухомість - 4 500 4 534 - 0,027 0,043
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку  на прибуток - 7 441 7 441 - 0,04 0,071
Відстрочений  податковий актив - - - - - -
Гудвіл - - - - - -
Основні засоби та нематеріальні активи 831975 609 167 566 102 6,3048 3,59 5,4
Інші  фінансові активи 27635 5 525 351 3 460 105 0,2094 32,59 33,02
Інші  активи 105403 4 252 007 4 352 889 0,798 25,08 41,53
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття - - - - - -
Усього  активів 13195715 16 952 203 10 480 123 100 100 100
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 
Кошти банків
5007589  
4 374 334
 
4 876 026
42,240 34,67 52,28
Кошти клієнтів 631301 7 992 139 4 248 384 5,3251 63,35 45,55
Боргові цінні папери, емітовані банком 184572 43 455 - 1,556 0,34 -
Зобов’язання  щодо поточного податку на прибуток - - - - - -
Відстрочені податкові зобов’язання 111384 45 478 36 642 0,939 0,36 0,39
Резерви за зобов’язаннями 1864 7 542 6 603 0,015 0,059 0,07
Інші  фінансові зобов’язання 90150 22 358 29 298 0,7604 0,177 0,31
Інші  зобов’язання 12429 20 123 22 946 0,10484 0,1595 0,246
Субординований  борг 50424 54 192 50 411 0,425 0,43 0,54
Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими  активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) - - - - - -
Усього  зобов’язань 11855022 12 615 768 9 326 396 89,839 74,42 88,99
КАПІТАЛ
Статутний капітал 970 524 8 944 822 8 944 822 72,38 206,27 775,3
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 31 452 4 216 004 -8480128 2,3459 97,22 -735,02
Резервні  та інші фонди банку 338717 -392383 689 033 25,26 9,05 60,5
Усього  власного капіталу 1340693 4 336 435 1 153 727 10,160 25,58 11,01
Усього  пасивів 13195715 16 952 203 10 480 123 - - -

 
               За даними структури активів,можна сказати що протягом досліджуваного періоду найбільшу частку займають кредити та заборгованість клієнтів, які станом на 01.01.09 року становили 74,8%, станом на 01.01.10 рік – 17,38 %, а станом на 01.01.1 року 12,59 %.  Найменшу частку в активах банку складає дебіторська заборгованість щодо податку на прибуток, яка коливається в межах 0,04-0,07%.
Значні зміни також відбулися в статті інших фінансових активів, станом на 01.01.09 її частка становила 0,20%, а станом на 01.01.10 рік уже становила 32,59 %, а станом на 01.01.11 рік частка збільшилась на 0,43п.п. і становила 33,02 % але як бачимо при порівнянні структури станом на 01.01.10 та 01.01.11 років, то зміни не значні.   
       Проаналізувавши зобов’язання банку можна побачити, що їх обсяг за період 2010-2011 років зменшився на 3289372 тис.грн.  Спостерігається значне збільшення резервів за зобов’язаннями за період 2009-2010 років,а саме на 5678  тис.грн., а за період 2010-2011 років навпаки зменшилася на 939 тис.грн.
Також спостерігається значне збільшення інших фінансових зобов’язань за період 2010-2011 років, їх зростання складає 6940 тис.грн.
       За даними структури зобов’язань,можна побачити що найбільшу частку займають кошти клієнтів і з кожним роком їх частка збільшується, якщо на початок 2009 року частка становила 5,32%, то вже на початок 2011 року – 45,55%. Що свідчить про додаткове залучення клієнтів і прийняття депозитних вкладів від клієнтів. Також велику частку займають кошти банку, що на початок 2009 року становили 5,23%, що вже у 2011 році становить 45,5%, це свідчить про те, що банк більше став залучати кошти від банківських установ.
        Проаналізувавши власний капітал банку ми бачимо обсяг власного капіталу банку зменшується протягом досліджуваного періоду. Обсяг власно капіталу банку стрімко зріс на початку 2009 року у порівнянні з початком 2010 року на 2995742 тис.грн у порівнянні 2010року з 2011 року обсяг власного капіталу зріс на 15, 44%. Зокрема за рахунок збільшення статутного капіталу банку  в порівнянні 2011 року та 2010 року капітал зменшився на 3182708 тис.грн.
Зменшився обсяг непокритого збитку у 2010 році порівняно з початком 2010, а вже  на початок 2012 року обсяг непокритого  збитку збільшився 80264124 тис.грн.
Найбільшу частку у власному капіталі банку  займає статутний капітал, що на початок 2010 року збільшилась на  7974298 тис.грн. а на початок 2011 тис. грн. залишився  незмінним.
      Отже, можна зробити висновок, що  за даними таблиці відбувається зменшення активів та зобов’язань банку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 3
Динаміка  фінансових результатів  ВАТ “РОДОВІД БАНК”  за 01.01.2009 - 01.01.2011 рр.
Найменування  статті Обсяг (тис. грн.) Відхилення, тис. грн. Темп  приросту, %
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011
Чистий  процентний дохід/(Чисті процентні  витрати) 257 876  
 
184 973
 
 
-786 866
-72 903 -971 839 -28,27 -525,39
Процентні доходи 1 471 024 1 331 198 654 911 -139 826 -676 287 -9,5 -50,8
Процентні витрати -1 213 148 -1 146 225 -1 441 777 66 923 -295 552 -5,516 25,784
Комісійні доходи 195 599 122 694 68 596 -72 905 -54 098 -37,272 -44,091
Комісійні витрати -15 394 -17 303 -9 974 -1 909 7 329 12,4 -42,356
Результат від торгових операцій з цінними  паперами в торговому портфелі банку 33 165  
 
 
43
 
 
 
-
-33 122 43 -99,87 -
Результат від операцій з хеджування - - - - - - -
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням  результату переоцінки у фінансових результатах - - - - - - -
Результат від торгівлі іноземною валютою 67 934  
-135 380
 
5 343
-203 314 140 723 -299,28 -103,946
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова - - - - - - -
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова - - - - - - -
Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної  нерухомості - -1 887 - -1 887 - - -
Результат від переоцінки іноземної валюти 39 582 55 207 -13 667 15 625 -68 874 39,475 -124,755
Резерв  під заборгованість за кредитами -136 493 -3 522 105 -3153602 -3 385 612 368 503 2480,429 -10,462
Знецінення  цінних паперів у портфелі банку  на продаж -1 399 -171 401 -2 888 -170 002 168 513 12151,67 -98,315
Результат від продажу цінних паперів у  портфелі банку на продаж -4 542  
 
-42 537
 
 
-49 270
-37 995 -6 733 836,525 15,82
Знецінення  цінних паперів у портфелі банку  до погашення - - - - - - -
Резерви за зобов’язаннями -4 -5 679 940 -5 675 6 619 141875 -116,55
Інші  операційні доходи 16 233 246 767 18 166 230 534 -228 601 1420,156 -92,638
Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості - - - - - - -
Адміністративні та інші операційні витрати -413 937 -927 711 -370048 -513 774 557 663 124,118 -60,1117
Дохід/(витрати) від участі в капіталі -2 -6 - -4 - 200 -
Прибуток/(збиток) до оподаткування 38 618 -4 214 325 -4293270 -4 252 943 -78 945 -11012,85 1,873
Витрати на податок на прибуток -7 282  
 
-1679
 
 
29 146
5 603 30 825 -76,94 -1835,91
Прибуток/(збиток) після оподаткування 31 336  
 
-4216004
 
 
-4264124
-4 247 340 -48 120 -13554,186 1,1413
Чистий  прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 116 - - 116 - - -
Чистий  прибуток/(збиток) 31 452 -4216004 -4264124 -4 247 456 -48 120 -13504,56 1,14
Чистий  прибуток/(збиток) на одну просту акцію 72,3 -4,57 -0,91 -77 4 -106,32 -80,087
Скоригований  чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію 72,3  
-4,57
 
-0,91
-77 4 -106,32 -80,087

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 4
Ефективність  банківського бізнесу  ВАТ “РОДОВІД БАНК” за період 01.01.2009 - 01.01.2011 рр. (%)
Показники Алгоритм  розрахунку Значення  показника Оцінка  динаміки
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Прибутковість капіталу (ROE) Pb/К 0,02 -0,97 -3,67 зниження
Прибутковість активів (ROA) Pb/А 0,002 -0,25 -0,41 зниження
Чиста процентна маржа (DP – RP)/А -0,02 -0,01 -0,08 зниження
Чистий  спред (DPp) –(RP/ZP) 494,8 257,5 -2494 зниження
Чиста маржа банківського прибутку Pb/D 0,02 -2,48 -5,75 зниження
Співвідношення  витрат і доходів R/D -0,7 -0,7 -1,9 зниження
Доходність  активів D/А 0,002 -0,25 -0,4 зниження
Доходність  процентних активів DPP 572,5 393,8 180,8 зниження
Вартість  процентних зобов’язань RP/ZP -77,7 -136,3 -2674,8 зниження
Мультиплікатор  капіталу (Mk) A/K 9,8 3,9 9,08 зниження
Співвідношення  між залученими і власними коштами  банку (разів) Z/K 8,8 2,9 8,08 зниження 
Чиста процентна позиція P – ZP)/А -0,0009 -0,0003 0,0003 підвищення

 
Оптимальним значенням показника прибутковості  капіталу є не менше 15%, тоді банк працює ефективно. Як бачимо за даними таблиці , цей показник  є додатнім у 2010 та 2012 роках, лише у 2011 році цей показник є від’ємним, він показує скільки чистого прибутку припадає на 1 гривню власного капіталу банку.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.