На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Загальна оцнка прогнозування фнансового стану органзацї АТ «УкрАВТО»

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
Зміст
 
Вступ……………………………………………………………………………………………………..………………………3
 
1. Методичний підхід до  загальної оцінки і прогнозування  фінансового стану організації….……………………………………………………………………………………………………………………………5
1.1. Економічний зміст  фінансового стану підприємства………………………………...……5
1.2. Методика оцінки фінансового  стану підприємства……………………………..………….6
1.3. Ефективність прогнозування фінансового стану організації…………….……………7
1.4. Вплив аналізу фінансового  стану організації на її діяльність…………………………9
2. Економічна оцінка фінансового  стану АТ «УкрАВТО»………………………………..…………..11
2.1. Загальна характеристика  господарської діяльності АТ  «УкрАВТО»………..……11
2.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності…………....….......13
2.3. Оцінка фінансового стану підприємства…………………………………………………..…...20
2.4. Прогнозування фінансового  стану підприємства………………………………………….25
3. Обгрунтування управлінських рішень за результатами проведеного аналізу фінансового стану підприємства АТ «УкрАВТО»……………………..………………………………………..27
 
Висоновки…………………………………………………………………………………………………………………31
Список використаної літератури………………………………………………………………………………32
Додатки……………………………………………………………………………………………………………………33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСТУП
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансового аналізу фінансового стану підприємств, оцінки використання їхнього майна та капіталу, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та прибутковості, а також пошуку на цій основі способів підвищення і зміцнення фінансової стабільності підприємства.
Особливого значення набуває  своєчасна та об`єктивна оцінка фінансового стану підприємств різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити, тільки своєчасно й об’єктивно проаналізувавши фінансовий стан підприємств.
Систематичний аналіз фінансового  стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, величина прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, визначаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок [1, 329].
Предметом аналізу фінансового  стану підприємства є його фінансові  ресурси, їх формування та використання. Фінансові ресурси є основним і пріоритетним видом ресурсів підприємства. Їх наявність, розміщення та ефективне  використання, оптимальне співвідношення джерел формування визначають фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність, ліквідність, ділову активність, отже й рівень економічного потенціалу підприємства. Економічний потенціал підприємства — це сукупність економічних можливостей підприємства (суб'єкта господарювання), здатність виконувати поставлені перед ним завдання, використовуючи наявні матеріальні, трудові та фінансові ресурси. У його складі виділяють: майновий потенціал (майновий стан підприємства) і фінансовий потенціал (фінансовий стан, фінансові можливості).
Суб'єктами аналізу є як безпосередньо, так і опосередковано зацікавлені  в діяльності підприємства користувачі звітної фінансової інформації. До перших належать власники, в тому числі й акціонери підприємства, інвестори, кредитори, постачальники, конкуренти, держава (в особі контролюючих органів), персонал та менеджери підприємства [2, 306-307].
 
Аналіз фінансового стану  підприємств здійснюється в основному  за даними річної і квартальної бухгалтерської звітності й у першу чергу за даними бухгалтерського балансу.
Прийняте угруповання  дозволяє здійснити досить глибокий аналіз фінансового стану підприємства. Це угруповання зручне для « читання  балансу », під яким приймають попереднє загальне ознайомлення з підсумками роботи підприємства і його фінансовим станом безпосередньо по бухгалтерському балансі.
При читанні балансу з'ясовують: характер зміни підсумку балансу  і його окремих розділів статей, правильність розміщення засобів підприємства, його поточну платоспроможність і т.п.
Аналіз фінансового стану  підприємства закінчують комплексною  його оцінкою. При аналізі фінансового  стану свого підприємства після  комплексної оцінки розробляють заходу щодо поліпшення фінансового стану, звертаючи особливу увагу на розробку фінансової стратегії підприємства на перспективу й у найближчі періоди [3].
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 
ФІНАНСОВОГО СТАНУ  ОРГАНІЗАЦІЇ
 
   Економічний зміст фінансового стану підприємства
Фінансовий стан підприємства — це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.
Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану, говорять про фінансову стійкість підприємства. У системі об'єктів фінансово-економічного аналізу саме їй належить провідна роль [4, 354].
Фінансовий стан підприємства – це сукупність показників, які  відображають його здатність погасити свої довгострокові зобов’язання [5, 18].
Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх  елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою моделей, методів і показників, які відбивають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Передовсім зміцненню фінансового стану підприємства сприяють безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.
Як звичайно, чим вищими є показники обсягу виробництва  і реалізації продукції, робіт, послуг і нижчою їхня собівартість, тим  вищою буде прибутковість підприємства, а це також позитивно впливатиме на його фінансовий стан.
І навпаки, неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, через що погіршується його платоспроможність.
Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може спричинити перебої в забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже, у виробничому процесі.
Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на організацію  систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, додержання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.
Отже, фінансовий стан —  це одна з найважливіших характеристик кожного підприємства [1, 329-330].
Під прогнозуванням фінансового  стану розуміють передбачення обсягу та розміщення фінансових ресурсів підприємства на певний термін наперед шляхом вивчення динаміки розвитку підприємства як суб'єкта господарської діяльності на фоні реалій економічного життя суспільства.
Об'єктом прогнозування  має бути насамперед обсяг фінансових ресурсів, які надійдуть у розпорядження підприємства за період, стосовно якого складається прогноз [6].
   Методика оцінки фінансового стану підприємства
Використання  видів, прийомів та методів аналізу  для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства в сукупності утворює методологію та методику аналізу.
Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою різних моделей, які дають змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Існують три головні типи моделей, які застосовуються в процесі аналізу фінансового стану підприємства: дескриптивні, предикативні та нормативні.
Дескриптивні моделі є головними для оцінки фінансового стану підприємства. До них належать: побудова системи звітних балансів; і подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах; вертикальний та горизонтальний аналіз звітності; система аналітичних коефіцієнтів; аналітичні записки до звітності. Дескриптивні моделі грунтуються на використанні інформації з бухгалтерської звітності.
Предикативні моделі — це моделі передбачувального, прогностичного характеру. Вони використовуються для прогнозування доходів та прибутків підприємства, його майбутнього фінансового стану. Найпоширеніші з них: розрахунки точки критичного обсягу продажу, побудова прогностичних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні та регресивні моделі).
Нормативні моделі — це моделі, які уможливлюють порівняння фактичних результатів діяльності підприємства з нормативними (розрахованими на підставі нормативу). Ці моделі використовуються, як заведено, у внутрішньому фінансовому аналізі. Їх суть полягає у встановленні нормативів на кожну статтю витрат стосовно технологічних процесів, видів виробів та в розгляді і з'ясуванні причин відхилень фактичних даних від цих нормативів. Фінансовий аналіз значною мірою базується на застосуванні і жорстко детермінованих факторних моделей.
Отже, під час аналізу  фінансового стану підприємства можуть використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу.  Їх кількість і широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу та визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку.
Класифікація і порядок розрахунку комплексу основних оцінних показників, що з них залежно від конкретної мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види за такими ознаками: майновий стан підприємства, його прибутковість; ліквідність, платоспроможність та кредитоспроможність; фінансова стійкість та стабільність; рентабельність; ділова активність; оцінка акціонерного капіталу.
Обов’язковими елементами дослідження фінансових результатів  діяльності підприємства є:
   аналіз змін кожного показника за поточний період (горизонтальний аналіз показників фінансових результатів за звітний період);
   аналіз структури відповідних показників та її змін (вертикальний аналіз показників);
   дослідження хоча б у найзагальнішому вигляді динаміки зміни показників фінансових результатів за низку звітних періодів(трендовий аналіз показників) [1, 335-392].
   Ефективність прогнозування фінансового стану організації
Без прогнозу показників фінансового стану  підприємство не має змоги планувати розвиток своєї матеріально-технічної бази, робити витрати, віддача від яких віддалена в часі від їх проведення (наприклад на науково-дослідницькі і дослідно-конструкторські роботи, на вдосконалення технології виробництва, на купівлю цінних паперів, капітальні витрати в соціальну сферу тощо), розумно будувати свої господарські відносини з покупцями й постачальниками, банками, іншими партнерами. Так, жоден комерційний банк не надасть позичку підприємству, яке не може дати чіткого прогнозу свого фінансового стану на період до повернення заборгованості.
Під прогнозуванням фінансового стану  розуміють передбачення обсягу та розміщення фінансових ресурсів підприємства на певний термін наперед шляхом вивчення динаміки розвитку підприємства як суб'єкта господарської діяльності на фоні реалій економічного життя суспільства та держави.
З погляду  побудови тактики діяльності підприємства прогнозування є «відправним пунктом», з якого розпочинається процес взаємодії всіх підрозділів підприємства, та саме на основі розробленої тактики відбувається їх співпраця. Під час прогнозування розглядаються всі можливі варіанти подальшого розвитку діяльності підприємства на основі прийняття того чи іншого напрямку роботи. В процесі прогнозування найважливішими елементами є наступні:
·        прибутковість;
·        наявність власних фінансових ресурсів;
·        раціональне розміщення основних і  оборотних коштів;
·        платоспроможність;
·        ліквідність.
За  рахунок прогнозування цих показників досягається стабільність в діяльності підприємства. Прогнозування прибутковості  базується на інформації про прибутки, отримані в минулих періодах. За рахунок аналізу всіх джерел прибутку підприємства (реалізація готової продукції, напівфабрикатів, прибутки від операційної  діяльності, від інвестиційної діяльності тощо) можна з прогнозувати показники прибутковості на наступний період (як на цілий рік, так і помісячно). Показники прибутковості дозволяють з корегувати  можливі зміни в структурі ресурсів підприємства, зростання інвестицій як власного капіталу, так і зовнішніх вливань до діяльності підприємства, стабілізувати фінансовий стан підприємства задля досягнення стратегічних цілей, тощо.
     З показниками прибутковості  підприємства тісно пов’язані  показники платоспроможності та ліквідності. Аналіз та прогнозування цих показників проводить на основі фінансової звітності та на основі розрахунку ряду коефіцієнтів та показників, на яких базується оцінка кредитоспроможності та ліквідності підприємства. Прогноз цих показників є основою для отримання позичкових коштів, залучення нових інвесторів та інноваційного розвитку підприємства.
Знаючи  з більшою чи меншою мірою ймовірності  обсяг власних фінансових ресурсів, що надійдуть у майбутньому, для підприємства можливим є зробити прогноз їх розміщення в активи у розрахунку на додержання вже досягнутого рівня ліквідності і платоспроможності (якщо вони задовільні) або на поліпшення показників, що їх характеризують.
Об'єктом  прогнозування в першу чергу  є обсяг фінансових ресурсів, які  надійдуть у розпорядження підприємства за період, стосовно якого складається прогноз. Такими ресурсами є прибуток, що залишається у підприємства після сплати всіх податків та обов'язкових платежів, а також  амортизаційні відрахування, які відшкодовуються через ціну на продукцію.
Таким чином, прогнозування фінансового  стану підприємства є основою  для подальшого розвитку та розширення підприємства. На основі прогнозних показників прибутковості, платоспроможності, ліквідності, раціонального розміщення обігових коштів, тощо є можливим формування подальшої стратегії розвитку підприємства та корегування короткострокових планів за рахунок зміни тактичних завдань та цілей. В умовах нестабільності розвитку економіки країни прогнозування дозволяє уникнути втрат прибутку та зниження конкурентоспроможності національних підприємств [6].
   Вплив аналізу фінансового стану організації на її діяльність
Правильно проведений аналіз фінансового стану  організації надає можливість власнику оцінити всі слабкі місця, недоліки, проблеми на підприємстві і докласти максимум зусиль, потрібних спеціалістів, в тому чи іншому питанні, щоб їх виправити. Тим самим є можливість вивести організацію на вищий рівень отримуючи вищі прибутки, менші втрати. Дивлячись на аналіз фінансового стану підприємства інвестори мають змогу оцінити інвестиційну привабливість, інвестиційну активність, рівень ризику інвестування коштів чи варто взагалі вкладати власні кошти в це підприємство. Кредиторів цікавить кредитоспроможність підприємств-позичальників, обсяг, склад і форми залучення ними коштів, ліквідність, оцінка ефективності використання коштів підприємства. Постачальники й інші партнери зацікавлені в рівні платоспроможності організації, здатності виконувати взяті на себе зобов’язання, чи варто співпрацювати з цим підприємством.
Використання  результатів аналізу фінансового  стану дає змогу контролювати діяльність підприємства та управляти  ним.
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ АТ «УКРАВТО»
   Загальна характеристика господарської діяльності АТ «УкрАВТО»
Дiяльнiсть Корпорації "УкрАВТО" включає:
- виробництво  автомобілів, комплектуючих та  запасних частин;
- реалізацію легкових, вантажних автомобілів та автобусів;
- технічне обслуговування та сервіс.
- реалізацію запасних частин;
- реалізацію номерних агрегатів, матеріалів, обладнання;
- всі види автосервiсних послуг по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів;
- діагностику та інструментальний контроль транспортних засобів;
Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг. В частині автомобільного ринку: Розвиток i зростання автомобільного ринку можливий при реалізації в країні декількох факторів: розвитку економіки, політичної стабільності та системи авто кредитування як банками, так i безпосередньо автовиробниками. В 2010 році росту ринку не очікується, однак повномасштабне виробництво буде розвиватися. Цiльовi сегменти для корпорації B, C класи (ціновий діапазон до 15,0 тис. $) кілька років підряд залишаються найбільш ємним на ринку легкових автомобілів. В частині послуг сервісу: Iз зростанням числа автомобілів i появою нових технічних розробок i моделей в автобудуванні - будуть завжди потрібні кваліфіковані майстри по ремонту i обслуговуванню автомобілів i сучасне устаткування. В частині автомобільного ринку: Автомобільному ринку України притаманна сезонність продажу. Автомобільний ринок України починає зростати з кінця лютого по березень-квiтень, у другому кварталі спостерігається стабільний об'єм продажів, з початку липня по вересень показники починають активно зростати, жовтень та листопад характеризуються поступовим спадом, зманюючи його на ріст в грудні в передсвятковий період. Безпосередній вплив на динаміку продажів мають політичні та економiчнi фактори в країнi (вибори, коливання курсiв валют, змiни в законодавствi). Стосовно торгiвлi запасними частинами немає чiтко вираженої залежностi вiд сезону, окрiм новорiчних та рiздвяних свят. Ринок автосервiсних послуг не суттєво залежить вiд сезонних змiн (сезоннi коливання до 5%) Основнi ринки збуту та основнi клiєнти. В частинi автомобiльного ринку: Основними ринками збуту є Україна (<УкрАВТО> має найширшу мережу дилерських пiдприємств по всiй територiї) та Росiя, а також республiки Казахстан та Бiлорусь, Азербайджан, Грузiя, Молдова, Сирiя та Iталiя. Левова частка продуктового портфелю корпорацiї орiєнтована на споживачiв <бюджетного> сегменту ринку (автомобiлi до 15,0 тис.$) В частинi запасних частин: Основними ринками збуту є Київ та Київська область, а також обласнi центри України. Основними клiєнтами є юридичнi та фiзичнi особи. В частинi послуг сервiсу: Основними ринками збуту є Київ та Київська область, а також обласнi центри України. Основними клiєнтами є юридичнi ( в т.ч. страховi компанiї) та фiзичнi особи. Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту Основнi ризики.
В частинi автомобiльного ринку та ринку запасних частин: Корпорацiя <УкрАвто> в своїй роботi використовує дворiвневий канал збуту: 1. Дистриб'юторськi компанiї, як офiцiйний представник торгiвельної марки (бренду); 2. Дилерськi пiдприємства, фiлiали, якi здiйснюють реалiзацiю автомобiлiв, запасних частин та аксесуарiв вiд iменi Дистриб'юторської компанiї. Прямi продажi через торгiвельно-сервiсну мережу Корпорацiї <УкрАвто> споживачам є основним методом продажiв автомобiлiв i запасних частин до них. В частинi ринку автосервiсних послуг: Корпорацiя <УкрАвто> в своїй роботi використовує дилерськi пiдприємства, якi здiйснюють реалiзацiю послуг по ремонту та обслуговуванню автомобiлiв. Прямi продажi через торгiвельно-сервiсну мережу Корпорацiї <УкрАвто> споживачам є основним методом продажу послуг до них.
За останнi роки Товариством приймються активнi заходи по оновленню матерiально-технiчної бази, розширення дiлерської мережi, на що витрачено понад 11581,7 млн. грн.
За 2009 рiк капiтальнi iнвестицiї склали - 69411, тис. грн., з них: - капiтальне будiвництво - 21712,0 тис.грн.; - реконструкцiя, модернiзацiя - 21987 тис.грн.; - придбання необоротних активiв - 25712 тис. грн. Введено в експлуатацiю основних засобiв за 2009 рiк на суму 69295 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок року становила 1635749 тис.грн.
На дiяльнисть пiдприємств Корпорацiї "УкрАВТО" впливають полiтичнi, виробничо-технологiчнi, соцiальнi фактори, низька платоспроможнiсть населення України. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока.
 
 
 
   Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності
Баланс станом на 2009 рік                        таблиця 2.1
Необоротні активи
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (зміна) (+,-)
сума, тис.грн.
структура, %
сума, тис.грн.
структура, %
абсолютне, тис. грн.
структура, %
1
3
4
5
6
7
8
Нематеріальні активи
564816
20,08
547368
19,59
-17448
-0,48
Незавершене будівництво
134060
4,77
101656
3,64
-32404
-1,13
Основні засоби
3271498
116,29
3279198
117,39
+7700
+1,10
Довгострокові біологічні активи
-
-
-
-
-
-
Довгострокові фінансові  інвестиції:
           
які обліковуються  за методом участі в капіталі інших  підприємств
674890
23,99
680025
24,34
+5135
+0,35
інші фінансові  інвестиції
-
-
1090
0,04
+1090
+0,04
Довгострокова дебіторська  заборгованість
85961
3,06
18657
0,67
-67304
-2,39
Відстрочені податкові  активи
46
-
49
-
+3
-
Інші необоротні активи
-
-
78017
2,79
+78017
+2,79
Усього необоротних  активів
2813285
100,00
2793448
100,00
-19837
-

 
Дані табл. 2.1 показують, що загальна величина необоротних активів  підприємства за звітний період зменшилась на 19837 тис. грн. (з 2813285 тис. грн. до 2793448 тис. грн.). Найбільшою у структурі необоротних активів підприємства є частка основних засобів, яка на кінець звітного періоду становила 117,39%, дещо збільшившись порівняно з початком звітного періоду (на 1,10%). Досить високою є й частка нематеріальних активів (19,59% на кінець звітного періоду), яка має тенденцію до спадання (на 17448 тис. грн. порівняно з початком звітного періоду). У загальній вартості необоротних активів ці дві складові займають 136,98%, вони ж забезпечили 49,14% [(7700 - 17448))/(-19837)] приросту загальної вартості необоротних активів. Це свідчить про орієнтацію підприємства на розширення своєї основної діяльності .
Аж 24,38% у структурі необоротних  активів підприємства становили  на кінець звітного періоду довгострокові  фінансові інвестиції. Причому майже  всі вони (24,34%) припали на інвестиції, що обліковуються методом участі в капіталі. Інші фінансові інвестиції (а це господарські операції, які  передбачають придбання цінних паперів , деривативів та інших фінансових інструментів) у складі довгострокових фінансових інвестицій складають 0,04%. Це свідчить про те, що підприємство практично не здійснює операцій на фондовому ринку, не розміщує кошти на депозитах в банках.
Як позитивну слід оцінити  тенденцію до спаду довгострокової дебіторської заборгованості (на 67304 тис. грн. , або 2,39%), яке свідчить про збереження поточного господарського обороту грошових коштів.
Незначною в структурі  необоротних активів підприємства є частка інших необоротних активів (2,79%) та відсутні в їх складі відстрочені податкові активи.
таблиця 2.2
Оборотні активи
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (зміна) (+,-)
сума, тис.грн.
структура, %
сума, тис.грн.
структура, %
абсолютне, тис. грн.
структура, %
1
3
4
5
6
7
8
Виробничі запаси
10004
0,62
6466
0,43
-3538
-0,19
Незавершене виробництво
430
0,03
86
0,01
-344
-0,02
Готова продукція
-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
255800
15,73
275078
18,26
+19278
+2,52
Дебіторська заборгованість за рахунками
706657
43,47
754157
50,05
+47500
+6,58
Грошові кошти  та їх еквіваленти
289885
17,83
175671
11,66
-114214
-6,17
Інші оборотні активи
9309
0,57
4479
0,30
-4830
-0,28
Усього оборотних  активів
1625745
100,00
1506785
100,00
-118960
-

 
Дані табл. 2.2 показують, що загальна величина оборотних активів підприємства за звітний період зменшилась на 118960 тис. грн. (з 1625745 тис. грн. до 1506785 тис. грн.). Найбільшою у структурі оборотних активів підприємства є частка дебіторської заборгованості за розрахунками, яка на кінець звітного періоду становила 50,05%, дещо збільшившись порівняно з початком звітного періоду (на 6,58%). Досить високою є й частка дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (18,26% на кінець звітного періоду), яка має тенденцію до зростання (на 19278 тис. грн. порівняно з початком звітного періоду). У загальній вартості оборотних активів ці дві складові займають 68,31%, вони ж забезпечили 56,13% [(47500 + 19278))/( -118960)] приросту загальної вартості оборотних активів.
11,66% у структурі оборотних активів підприємства становили на кінець звітного періоду грошові кошти та їх еквіваленти, які за звітний період зменшились на 114214 тис. грн.( з 289885 тис. грн. до 175671 тис. грн.).
Як негативну слід оцінити тенденцію до  спаду виробничих запасів (на 3538 тис. грн. , або 0,19%), що свідчить про зниження поточного обороту грошових коштів.
Незначними в структурі оборотних активів підприємства є частка інших оборотних активів (0,30%), частка незавершеного виробництва (0,01%) та відсутня в їх складі готова продукція.
таблиця 2.3
Власний капітал
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (зміна) (+,-)
сума, тис.грн.
структура, %
сума, тис.грн.
структура, %
абсолютне, тис. грн.
структура, %
1
3
4
5
6
7
8
Статутний капітал
94959
3,71
94959
3,79
-
0,08
Пайовий капітал
-
-
-
-
-
-
Інший додатковий капітал
1440680
56,22
1386822
55,34
-53858
-0,88
Резервний капітал
33740
1,32
33740
1,35
-
0,03
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)
993227
38,76
990675
39,53
-2552
0,77
Усього за розділом I
2562606
100,00
2506196
100,00
-56410
-

 
Дані табл. 2.3 показують, що загальна величина власного капіталу підприємства за звітний період зменшилась на 56410 тис. грн. (з 2562606 тис. грн. до 2506196 тис. грн.). Найбільшою у структурі власного капіталу підприємства є частка іншого додаткового капіталу, який на кінець звітного періоду становив 55,34%, дещо зменшившись порівняно з початком звітного періоду на 0,88% (з 1440680 тис. грн. до 1386822 тис. грн.). Досить високою є й частка нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) (39,53% на кінець звітного періоду), яка має тенденцію до спаду (на 2552 тис. грн. порівняно з початком звітного періоду).
3,79% у структурі власного капіталу підприємства становив на кінець звітного періоду статутний капітал.
Відсутнім в структурі власного капіталу підприємства є частка пайового капіталу.
Таблиця 2.4
Забезпечення наступних  виплат та платежів
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (зміна) (+,-)
сума, тис.грн.
структура, %
сума, тис.грн.
структура, %
абсолютне, тис. грн.
структура, %
1
3
4
5
6
7
8
Забезпечення виплат персоналу
1454
100,00
5484
100,00
4030
100,00
Інші забезпечення
-
-
-
-
-
-
Сума страхових  резервів
-
-
-
-
-
-
Сума часток перестраховиків  у страхових резервах
-
-
-
-
-
-
Цільове фінансування
-
-
-
-
-
-
Усього забезпечення наступних виплат та платежів
1454
100,00
5484
100,00
4030
100,00

 
Дані табл. 2.4 показують, що загальна величина забезпечення наступних виплат та платежів підприємства за звітний період збільшилась на 4030 тис. грн. (з 1454 тис. грн. до 5484 тис. грн.). Єдиним джерелом у структурі забезпечення наступних виплат та платежів підприємства є частка забезпечення виплат персоналу, яка на кінець звітного періоду становить 100%.
таблиця 2.5
Довгострокові зобов’язання
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (зміна) (+,-)
сума, тис.грн.
структура, %
сума, тис.грн.
структура, %
абсолютне, тис. грн.
структура, %
1
3
4
5
6
7
8
Довгострокові кредити  банків
1043572
76,78
992765
69,71
-50807
-7,06
Інші довгострокові  фінансові зобов’язання
786
0,06
-
0,00
-786
-0,06
Відстрочені податкові  зобов’язання
-
-
1385
0,10
1385
0,10
Інші довгострокові  зобов’язання
314885
23,17
429962
30,19
115077
7,03
Усього довгострокових зобов’язань
1359243
100,00
1424112
100,00
64869
-

 
Дані табл. 2.5 показують, що загальна величина довгострокових зобов’язань підприємства за звітний період зросла на 64869 тис. грн. (з 1359243 тис. грн. до 1424112 тис. грн.). Найбільшою у структурі довгострокових зобов’язань підприємства є частка довгострокових кредитів банків, який на кінець звітного періоду становив 69,71%, дещо зменшившись порівняно з початком звітного періоду на 7,06% (з 1043572 тис. грн. до 992765 тис. грн.). Досить високою є й частка інших довгострокових зобов’язань (30,19% на кінець звітного періоду), яка має тенденцію до зростання (на 115077 тис. грн. порівняно з початком звітного періоду).
Як позитивну слід оцінити  тенденцію до спаду інших довгострокових зобов’язань (на 786 тис. грн., або на 0,06%).
Незначною в структурі довгострокових зобов’язань підприємства є частка відстрочених податкових зобов’язань (0,10%).
таблиця 2.6
Поточні зобов’язання
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (зміна) (+,-)
сума, тис.грн.
структура, %
сума, тис.грн.
структура, %
абсолютне, тис. грн.
структура, %
1
3
4
5
6
7
8
Короткострокові кредити банків
-
-
-
-
-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
46
0,01
-
-
-46
-0,01
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
128986
24,74
61866
16,96
-67120
-7,78
Поточні зобов’язання за розрахунками
32647
6,26
23510
6,45
- 9137
0,18
Інші поточні  зобов'язання
359585
68,98
279339
76,59
-80246
7,61
Усього поточних зобов'язань
521264
100,00
364715
100,00
-156549
-

Дані табл. 2.6  показують, що загальна величина поточних зобов’язань підприємства за звітний період зазнала спаду на 156549 тис. грн. (з 521264 тис. грн. до 364715 тис. грн.). Найбільшою у структурі поточних зобов’язань підприємства є частка інших поточних зобов’язань, яка на кінець звітного періоду становила 76,59%, дещо збільшившись порівняно з початком звітного періоду на 7,61%. Досить високою є й частка Кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги  (16,96% на кінець звітного періоду), яка має тенденцію до спадання (на 80246 тис. грн. порівняно з початком звітного періоду).
Порівняльний  аналітичний баланс АТ «УкрАвто»              таблиця 2.7
Показники балансу
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (зміна) (+,-)
сума, тис.грн.
структура, %
сума, тис.грн.
структура, %
абсолютне, тис. грн.
відносне, %
структура, %
1
2
3
4
5
6
7
8
Актив
             
Необоротні активи
2813285
63,30
2793448
64,82
-19837
-0,71
+1,52
Оборотні активи
1625745
36,58
1506785
34,96
-118960
-7,32
-1,62
Витрати майбутніх періодів
3851
0,09
9151
0,21
+5300
+137,63
+0,13
Необоротні активи та групи  вибуття
1686
0,04
423
0,01
-1263
-74,91
-0,03
Баланс
4444567
100
4309807
100
-134760
-3,03
-
Пасив
             
Власний капітал
2562606
57,66
2506196
58,15
-56410
-2,20
+0,49
Забезпечення наступних витрат і платежів
1454
0,03
5484
0,13
+4030
+277,17
+0,09
Довгострокові зобов'язання
1359243
30,58
1424112
33,04
+64869
+4,77
+2,46
Поточні зобов'язання
521264
11,73
364715
8,46
-156549
-30,03
-3,27
Доходи майбутніх періодів
-
-
9300
0,22
+9300
-
+0,22
Баланс
4444567
100
4309807
100
-134760
-3,03
-

 
Як видно з даних  табл. 2.7, на кінець звітного періоду вартість майна (активів) підприємства зменшилась на 134760 тис. грн. (на 3,03%). Цей спад був зумовлений в основному зменшенням вартості оборотних активів на 118960 тис. грн., або на 7,32% при суттєвому зниженні вартості необоротних активів (на 19837 тис. грн., або 0,71%), витрати майбутніх періодів зросли( на 5300 тис. грн., або 137,63%) і необоротні активи та групи вибуття зменшились на 1263 тис. грн., або 74,91% . Змінилась і структура майна підприємства: частка оборотних активів у загальній вартості майна зменшилась на 1,62% (з 36,58% до 34,96%), а частка необоротних активів зросла на 1,52% (з 63,30% до 64,82%), частка витрат майбутніх періодів зросла на 0,13% (з 0,09% до 0,21%) і частка необоротних активів та групи вибуття зменшилась на 0,03% (з 0,04% до 0,01%).
Що стосується джерел формування майна (пасивів) підприємства, то у звітному періоді зменшилась сума власного капіталу – на 56410 тис. грн., або на 2,20%, на 4030 тис. грн., або на 277,17% зросло забезпечення наступних витрат і платежів, на 64869 тис. грн., або 4,77% зросла сума  довгострокових зобов’язань, сума поточних зобов’язань зменшилась на 156549 тис. грн., або на 30,03% і на 9300 тис. грн. зросла сума доходів майбутніх періодів. Відповідні зміни відбулися і в структурі пасивів: на 0,49% зросла частка власного капіталу в загальній його сумі, на 0,09% зросла частка забезпечення наступних витрат і платежів, частка довгострокових зобов’язань зросла на 2,46%, частка поточних зобов’язань зменшилась на 3,27% і частка доходів майбутніх періодів зросла на 0,22%.
 
Звіт  про фінансові результати за 2009 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                                                      таблиця 2.8
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній
період
Відхилення (зміна)
(+,-)
сума, тис.грн.
структура, %
сума, тис.грн.
структура, %
абсолютне, тис. грн.
відносне, %
1
2
3
4
5
6
7
8
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
1984500
100,00
5142346
100
-3157846
-61,41
Податок на додану вартість
015
316173
15,93
841374
16,36
-525201
-62,42
Акцизний збір
020
-
-
-
-
-
-
  025
(32)
-
(75)
-
-43
-57,33
Інші вирахування з  доходу
030
(11558)
0,58
(10654)
0,21
904
8,49
Чистий доход (виручка) від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
1656737
83,48
4290243
83,43
-2633506
-61,38
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
040
(1320409)
66,54
(3688055)
71,72
-2367646
-64,20
Валовий прибуток:
             
прибуток
050
336328
16,95
602188
11,71
-265860
-44,15
збиток
055
-
-
-
-
-
-
Інші операційні доходи
060
167009
8,42
603161
11,73
-436152
-72,31
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і  сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
061
-
-
-
-
-
-
Адміністративні витрати
070
(216506)
10,91
(277856)
5,40
-61350
-22,08
Витрати на збут
080
(147783)
7,45
(281304)
5,47
-133521
-47,47
Інші операційні витрати
090
(97366)
4,91
(540196)
10,50
-442830
-81,98
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і  сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
091
-
-
-
-
-
-
Фінансові результати від операційної діяльності:
             
прибуток
100
41682
2,10
105993
2,06
-64311
-60,67
збиток
105
-
-
-
-
-
-
Доход від участі в капіталі
110
-
-
-
-
-
-
Інші фінансові доходи
120
130270
6,56
328509
6,39
-198239
-60,35
Інші доходи
130
5932
0,30
47113
0,92
-41181
-87,41
Фінансові витрати
140
(105989)
5,34
(174258)
3,39
-68269
-39,18
Втрати від участі в  капіталі
150
(347)
0,02
(190)
0,00
157
82,63
Інші витрати
160
(64789)
3,26
(423845)
8,24
-359056
-84,71
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
-
-
-
-
-
-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
             
прибуток
170
6759
0,34
-
-
6759

збиток
175
-
-
(116678)
2,27
-116678
-100,00
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
176
-
-
-
-
-
-
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
177
-
-
-
-
-
-
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
(1517)
0,08
(140)
-
1377
983,57
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
-
-
-
-
-

Фінансові результати від звичайної діяльності:
             
прибуток
190
5242
0,26
-
-
5242

збиток
195
-
-
(116818)
2,27
-116818
-100,00
Надзвичайні:
             
 доходи
200
74
-
111
-
-37
-33,33
витрати
205
(62)
-
(112)
-
-50
-44,64
Податки з надзвичайного  прибутку
210
-
-
-
-
-
-
Частка меншості
215
-
-
-
-
-
-
Чистий:
             
прибуток
220
5254
0,26
-
-
5254

збиток
225
-
-
(116819)
2,27
-116819
-100,00
Забезпечення матеріального  заохочення
226
-
-
-
-
-
-

    
Як видно з табл. 2.8, що фінансові результати АТ «УкрАвто» у звітному періоді погіршились порівняно з попереднім періодом. Насамперед, слід відмітити падіння доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 3157846тис. грн. ( темп приросту – (-61,41)) – це негативна тенденція. А от вслід за падінням доходу, знизилась і собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 2367646 тис. грн.  (на 64,2%), і чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2633506 тис. грн. (61,38%), податок на додану вартість на 62,42%, валовий прибуток на 44,15%, інші операційні доходи на 72,31%, адміністративні витрати на 22,08%, витрати на збут на 47,47%, інші операційні витрати зменшились на 81,98%. У складі фінансових результатів від інвестиційної та фінансової діяльності спостерігаються як негативні так і позитивні тенденції: зменшились фінансові витрати на 39,18%, інші витрати на 84,71 %, фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування погасили весь збиток на 100% і отримали прибуток в розмірі 6759 тис. грн., фінансові результати від звичайної діяльності також отримали прибуток на 5242 тис. грн. вийшовши зі збитку, підприємство отримавши чистий прибуток  в розмірі 5254 тис. грн. вийшло зі збитку і стало прибутковим в порівнянні з попереднім періодом.
   Оцінка фінансового стану підприємства
            Показники оцінки майнового стану підприємства за 2009                таблиця 2.9
№ з/п
Показник
1
Сума господарських коштів, які є у розпорядженні підприємства
4444567
4309807
-134760
2
Коефіцієнт зносу основних засобів(Кзоз)
0,14
0,16
+0,02
Кзоз=З/Воз
3
Індекс постійного активу(ІПА)
0,75
0,78
+0,03
ІПА= Оз/Вк 

       
                                                     
 
                                
 
 
 
Як ми бачимо з даних табл. 2.9, сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні на кінець періоду зменшилась на 134760 тис. грн. що свідчить про зменшення майнового потенціалу підприємства. Коефіцієнт зносу основних засобів зріс на кінець періоду на 0,02, що відображає частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Незначне зростання на 0,03 індексу постійного активу показує частку основних засобів та необоротних активів у джерелах власних коштів.
 
 
 
 
Показники оцінки фінансової стійкості підприємства на 2009рік       таблиця 2.10
№ з/п
Показник
1
Коефіцієнт автономії (незалежності/ концентрації власного капіталу) (К  авт..)
0,577
0,582
+0,005
К авт. = ВК/ Майн. підпр.
2
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів (К ПК та ВК)
0,203
0,146
-0,058
К ПК. та ВК= ПК/ВК
3
Коефіцієнт довгострокового  залучення капіталу (Кд.залуч.кап.)
0,347
0,362
+0,016
Кд.залуч.кап.= ДЗ/(ВК+ДЗ)
4
Коефіцієнт маневреності власного капіталу (КмВК)
0,433
0,454
+0,021
КмВК=Обк вл./ВК
5
Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз)
1,734
1,720
-0,015
  К фз = А/ ВК
6
Показник поточної заборгованості кредиторам (Пзк поточ.)
3,637
1,981
-1,656
Пзк поточ.=ЗКпоточ./?А *100%
7
Показник поточної заборгованості акціонерам (Пза. поточ.)
0,017819509
0,017819823
+0,000000315
Пза.поточ. = ЗАпоточ./?А * 100%
8
Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу (Ккпк)
0,423
0,415
-0,008
Ккпк = ПК/М

 
 
Згідно даних табл. 2.10, коефіцієнт автономії, що характеризує частку власності самого підприємства в загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність, зріс на кінець періоду  на 0,005( з 0577 до 0,582),  це свідчить про те що підприємство стає більш фінансово стійким, але все ж залежним від кредиторів. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів зменшився на 0,058 (з 0,203 до 0,146), що також свідчить про послаблення залежності підприємства від кредиторів. За коефіцієнтом довгострокового залучення капіталу спостерігаємо негативну тенденцію росту на 0,016, що свідчить що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів. Коефіцієнт маневреності капіталу на кінець періоду зріс на 0,021, який в цьому випадку показує що невелика частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності( вкладено в оборотні кошти). Коефіцієнт фінансової залежності зменшився згідно з попереднім періодом на 0,015 – він показує що власники тільки на 1,5% (0,015*100%) фінансують своє підприємство. Показник поточної заборгованості кредиторам на кінець періоду знизився на 1,656 (з 3,637 до 1,981), показник поточної заборгованості акціонерам зріс всього на  0,000000315. Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу зменшився на 0,008 (з 0,423 до 0,415).
Показники оцінки рентабельності підприємства на 2009рік                  таблиця 2.11
№ з/п
Показник
1
Рентабельність діяльності (Рд)
0
0,003
0,003
Рд = ЧП/ Вр
2
Рентабельність реалізованої продукції (Ррп)
0,102
0,132
0,030
Рпр = П/Вв.р.
3
Рентабельність основного  капіталу (Рок)
0
0,002
0,002
Рок = ЧП / ОК
4
Рентабельність власного капіталу(Рвк)
0
0,002
0,002
Рвк = ЧП / ВК
5
Рентабельність капіталу підприємства (Ркп)
0
0,001
0,001
Ркп = П / К
6
Рентабельність перманентного  капіталу (Рпк)
0
0,014
0,014
Рпк = П / Кзм
7
Період окупності власного капіталу
0
477,007
477,007
(П окупн.вк)
П окупн.вк = ВК / ЧП

 
 
За даними табл. 2.11 бачимо, що рентабельність діяльності на початок  періоду була відсутня, а на кінець періоду зросла, але зовсім трошки на 0,003 (0,3%). Рентабельність реалізованої продукції на кінець року зросла на 0,03 (3%). Рентабельність основного капіталу зросла в порівнянні з початком періоду на 0,002 (0,2%), рентабельність власного капіталу також зросла на 0,002 (0,2%), динаміка рентабельності  капіталу підприємства зросла  на 0,001 (0,1%), рентабельність перманентного капіталу зросла на 0,014 (1,4%). Період окупності власного капіталу  становить 477, 007. Згідно даних ефективність від реалізації продукції дуже низька,
 
Показники оцінки ділової активності підприємства на 2009рік             таблиця 2.12
№ з/п
Показник
1
Загальна оборотність  капіталу (ОКзаг.)
0,965
0,384
-0,581
ОКзаг. = В/ ?П
2
Оборотність оборотного капіталу (ОБок)
2,633
1,093
-1,540
ОБок =В/ ?Р.(ІІ+ІІІ)А.
3
Оборотність матеріальних оборотних  коштів (Оборотність запасів)(ОБмок)
8,729
3,809
-4,920
Обмок = В/ З
4
Оборотність готової продукції (ОБгп)
0
0
0
ОБгп = В/ГП
5
Оборотність дебіторської заборгованості (ОБдз)
4,455
2,321
-2,133
ОБдз =В/ДЗ
6
Середній строк обороту  дебіторської заборгованості (ДЗсер.об.)
80,809
155,073
74,264
ДЗсер.об = 360*ДЗ/В
7
Оборотність кредиторської  заборгованості (ОБкз)
8,231
4,543
-3,689
ОБкз = В / КЗ
8
Середній строк обороту  кредиторської заборгованості (КЗсер.об.)
43,736
79,251
35,515
КЗсер.об. = 360* КЗ/В
9
Фондовіддача ОЗ та ін. НА (Фв оз)
1,525
0,593
-0,932
Фв оз = В / НА
10
Оборотність власного капіталу (ОБвк)
1,674
0,661
-1,013
ОБвк =В / ВК

 
 
Як видно з наведених  в табл. 2.12 результатів розрахунків, значення і динаміка більшості показників ділової активності оцінюється негативно. У звітному періоді загальна оборотність капіталу знизилась на 0,581, оборотність оборотного капіталу зменшилась на 1,540 – це негативна тенденція, оскільки чим нижча оборотність оборотного капіталу, тим повільніше грошові кошти будуть повертатись до виробника (на підприємство). Оборотність матеріальних оборотних коштів знизилась аж на 4,920 – це відображає відносне збільшення виробничих запасів, незавершеного виробництва, відносно зростання собівартості реалізованої продукції або більш повільне зниження запасів порівняно зі зниженням собівартості. Оборотність готової продукції не проявила динаміки росту і як у попередньому, так і звітному періоді дорівнює 0. Різко відрізнялися у звітному періоді значення коефіцієнтів дебіторської і кредиторської заборгованостей, а середня тривалість обороту дебіторської заборгованості в цьому ж періоді майже на 76 днів перевищила період обороту кредиторської заборгованості.  Дивлячись на середню тривалість обороту дебіторської заборгованості спостерігаємо тенденцію до зростання на 74,264 , що є негативним явищем, оскільки зростання цього показника свідчить про збільшення вилучених коштів з обороту підприємства коштів. Зниження оборотності дебіторської заборгованості на 2,133 свідчить про погіршення платіжної дисципліни покупців та про збільшення обсягів товарного кредиту що надає підприємство своїм покупцям. У звітному році оборотність кредиторської заборгованості знизилась на 3,689 – це свідчить про зниження платіжної дисципліни підприємства у відношеннях з кредиторами і про збіль-шення закупівель з відстроченням платежу. Суттєво погіршився коефіцієнт оборотності власного капіталу (знизився на 1,013). Основними факторами, що спричинили погіршення ділової активності підприємства, були:суттєве зниження (на 2633506 тис. грн., або 61,38% ) обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), при одночасному зниженні її собівартості (на 2367646 тис. грн., або 64,2%), збільшення дебіторської і зниження кредиторської заборгованостей (на 19278тис. грн. і 67120 тис. грн. відповідно).
Показники оцінки ліквідності  платоспроможності та кредитоспроможності
 підприємства на 2009рік                                    таблиця 2.13
№ з/п
Показник
1
Величина власних оборотних  коштів (чистий оборотний капітал) (Обк вл.)
1108564
1136860
28296,000
Обк вл.=ВК+ДЗ-ОЗВ     або
Обк вл.=Апоточ. –Зб.поточ.
2
Маневреність власних  оборотних коштів (МОбк вл.)
0,261
0,153
-0,109
МОбк вл.= ГК/ ЧОК
3
Коефіцієнт покриття (Кп)
3,126
4,156
1,030
Кп =А поточ./ Зб. Поточ.
 
4
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
0,556
0,482
-0,074
(Кл абс.)
Кл абс.= ГК/Зб.поточ.
5
Коефіцієнт платоспроможності (Кпл.)
0,556
0,482
-0,074
Кпл.= ГК/ Зб. Поточ.
6
Частка оборотних коштів у активах      (ЧОбк у А)
0,366
0,350
-0,016
ЧОбк у А =Апотч. /?госп.к.
7
Частка виробничих запасів  у поточних активах (Ч зап у Апоточ.)
0,006
0,004
-0,002
Ч зап у Апоточ.= ЗПв./Апоточ.
8
Коефіцієнт швидкої ліквідності (критичної оцінки) (Кл шв.)
1,724
2,264
0,540
Кл шв. = (ГК+ФІпоточ.+ДЗ)/Зб.поточ.
9
Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)
3,129
4,158
1,028
Кпл =( ?А-НА)/ПЗ
10
Частка власних оборотних  коштів у покритті запасів (Чвк.об.)
2,256
2,614
0,358
Чвк.об. = ВКоб./З
11
Коефіцієнт покриття запасів (Кпз)
2,258
2,626
0,368
Кпз = ДП/ З
12
Коефіцієнт поточної заборгованості акціонерам (Кза)
658,162
474,889
-183,272
Кза = ПЗ/За


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З результатів розрахунку табл. 2.13 ми бачимо, що коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець звітного періоду становить 0,482 – це означає що в найкоротший термін підприємство може погасити 48,2% своїх поточних зобов’язань. В частці оборотних коштів у активах  спостерігається динаміка зниження на 0,016 (з 0,366 до 0,350),частка виробничих запасів у поточних активах  також зменшилась на 0,002 (з 0,006 до 0,004), динаміка зниження також спостерігається за коефіцієнтом поточної заборгованості акціонерам на 183,272 (з 658,162 до 474,889).Коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець звітного періоду становить 2,264, що дає можливість підприємству погасити поточні зобов’язання у разі критичного його стану. Коефіцієнт поточної ліквідності становить на кінець періоду 4,158, що дає впевненість кредиторам в тому, що борги їм буде повернено.
   Прогнозування фінансового стану підприємства
Показники прибутковості  підприємства на 2009рік                      таблиця 2.14
№ з/п

и т.д.................


Показник
1
Головний показник прибутковості (Ппр)                                                     Ппр=Фр до оподатк./(?А-НмА)*100%
0
0,167
0,167
2
Оборотність матеріальних активів(Обма)
8,729
3,809
-4,920
Об ма= Q/MA
3
Прибутковість реалізації (Прреал.)
-0,242
-0,134
0,107
Прреал.=ЧПвід реал./ Q*100%
4
Прибуток інвестицій (Пін)
0
0,670
0,670
Пін = Пзв.д./Ін *100%
5

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.