На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Ресурсний потенцал пдприємства за матералами

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 02.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
 
Вступ..........................................................................................................4
§ 1. Економічна сутність ресурсного потенціалу підприємства……………………………………………………………….….7
§ 2. Діагностика та управління ресурсним потенціалом підприємства…………………………………………………………………12
§ 3. Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства………………………….......................................25
Висновки.................................................................................................33

Список використаних джерел.............................................................36

Додатки…………………………………………………………………38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

На сучасному етапі  конкурентоспроможність фірми забезпечується переважно нарощуванням наявних  ресурсів, впровадження нових технологій, інноваційних трансформацій. Ринкове  середовище висуває жорсткі вимоги до підвищення ефективності наявних  ресурсів та напрямів розбудови і  зміцнення ресурсного потенціалу, зниження затрат на виробництво, підвищення якості товарів.
Конкурентне господарювання – це найбільш дієвий механізм відтворення  ринкової рівноваги, що є неможливої нині без оптимального та всебічного використання ресурсного потенціалу підприємства.
Вивчення різноманітних  аспектів економічного, виробничого  і ресурсного потенціалу знайшло  своє відображення в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: В. Г. Андрійчука, О. А. Богуцького, М. В. Гладія, В. К. Гаркавого, І. В. Мегедіна, Г. М. Підліснецького, П. Т. Каблука,О. С. Федодіна.
Основу поняття категорії  ресурсний потенціал, становить загальна категорія ресурси. Термін “ресурс” - означає запас, джерело. До ресурсів зараховуються запаси та джерела сировини, матеріалів, майно та грошові кошти, праця.
Ресурси - це сукупність матеріальних і нематеріальних елементів, які прямо чи опосередковано беруть участь у виробничому процесі.
Особливістю категорії  ресурси є їхня відтворюваність, яка здійснюється як у формі споживчої вартості, так і у формі вартості. Процес функціонування підприємств постійно вимагає залучення нових ресурсів. Термін ”потенціал”(лат. - сила) - можливість, здатність, сила, що існує в прихованій формі і може виявлятися за певних умов.
Нова наукова категорія  – “потенціал підприємства” розуміється як сукупність засобів і можливостей підприємств у реалізації ринкової діяльності.
У широкому розумінні поняття  “потенціал” - це засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути використані, приведені в дію  для досягнення певної мети, виконання  плану, розв'язання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи в певній сфері .
В економічній літературі існують два напрямки дослідження ресурсного потенціалу як об'єкта: «ресурсне» і «результативне». Ресурсний напрямок розглядає ресурсний потенціал як сукупність ресурсів господарської ланки, оцінка ресурсного потенціалу зводиться до визначення вартості доступних ресурсів, а рівень використання ресурсного потенціалу визначається відношенням отриманого результату до обсягу застосованих ресурсів. У рамках «результативного» напрямку ресурсний потенціал розглядається, як здатність господарської системи освоювати, переробляти ресурси для задоволення суспільних потреб, оцінка величини ресурсного потенціалу зводиться до оцінки максимального обороту, який господарська ланка здатна зробити при даній кількості, якості і будівлі ресурсів.
Ресурсний потенціал підприємства - не сукупність ресурсів, що є в розпорядженні підприємства, а також спроможність працівників і менеджерів використовувати ресурси з метою виробництва товарів (послуг) та отримання максимального прибутку. Він характеризує не весь запас конкретного ресурсу, а ту його частину, яка залучена у виробництво з урахуванням економічної доцільності та досягнень науково-технічного прогресу і включає в себе не тільки сформовану систему ресурсів, а й нові альтернативні ресурси та їхні джерела.
Ресурсний потенціал з  точки зору підприємства як господарюючого суб'єкта є важливим чинником, який впливає на ефективність фінансово-господарської  діяльності, підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Ресурсний потенціал підприємства характеризують такі показники:
- реальні можливості підприємств  у тій чи іншій сфері економічної  діяльності;
обсяги ресурсів і резервів як залучених, так і не залучених  у виробництво;
- спроможність менеджерів  до використання ресурсів для створення продукції, товарів і послуг з метою отримання максимального прибутку;
- форма підприємництва  і відповідна організаційно-правова  структура.
Елементами ресурсного потенціалу підприємства є такі види ресурсів:
• трудові;
• фінансові;
• матеріальні, що складаються з основних фондів (засобів) і оборотних активів;
• нематеріальні;
• інформаційні.
З огляду на сучасний стан економіки  наявність ресурсного потенціалу на підприємстві ще не свідчить про ефективність діяльності підприємства. Ефективна діяльність підприємства забезпечується в першу чергу за рахунок якості використання ресурсного потенціалу. Інвестиції в ресурси є формою оптимального капіталу, відомо що їхня якість дає змогу зменшити втрати, підвищити ефективність виробництва.
Дослідження питання ресурсного потенціалу підприємства є основною метою написання даної курсової роботи.
Курсова робота складається  з трьох розділів, у яких послідовно розглядаються питання, пов’язані  з формуванням, управлінням ресурсного потенціалу підприємства та методам визначення його ефективності.
Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних аспектів ресурсного потенціалу підприємства.
 
 
§ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.
На сьогоднішній день існує  безліч різних визначень і трактувань понять «потенціал», «ресурси», «ресурсний потенціал».
Проблеми формування та використання ресурсного потенціалу досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені Л. Абалкін, В. Авдєєнко, Р. Акбердін, В. Андрійчук, Р. Білоусов, Г. Бабков, П. Борщевський, І. Бузько, Ю. Василенко, С. Волощук, Е. Горбунов, В. Гончаров, А. Задоя, А. Ігнатовський, Р. Колосова, О. Коренков, В. Котлов, Н. Краснокутська, Г. Мельничук, М. Кучеров, О. Олексюк, І. Ступницький, І. Фаріон, О. Федонін, Е. Фігурнов, С. Хейнман, Д. Черніков, В. Шиян, С. Шкарабан та інші. Проте більшість теоретичних концепцій розвитку ресурсного потенціалу, його структури та властивостей, що лежать в основі його використання, є недостатньо обґрунтованими або суперечливими. В економічній літературі недостатньо уваги приділено ефективності використання ресурсного потенціалу. Це, своєю чергою, негативно вплинуло на формування методології та методики його використання на промислових підприємствах. Тому постає об'єктивна необхідність у пошуку нових підходів до забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу підприємств, що потребує вияснення низки питань щодо економічної сутності, властивостей, структури ресурсного потенціалу, а також стратегії його використання.
Ринкові умови діяльності підприємств потребують прийняття  оптимальних управлінських рішень щодо визначення обсягів виробництва, обрання цільових ринків реалізації продукції, забезпечення прибуткової  діяльності та стабільного фінансового  стану підприємства, що передбачає оптимальне поєднання та ефективне використання всіх ресурсів підприємства. У сучасних умовах механізм управління ресурсним потенціалом підприємств не повністю відповідає завданням підвищення ефективності їхньої роботи, отримання високих остаточних результатів, подальшого розвитку. Особливої актуальності ця проблема набуває через обмеженість самих ресурсів, що зумовлює необхідність постійного пошуку шляхів повнішого їхнього використання.
Особливістю категорії «ресурси»  є їхня відтворюваність (відтворені ресурси), тобто здатність відновлюватися замість спожитої частини. До невідтворюємих ресурсів відносяться земельні угіддя, корисні копалини, повітря й інші, тобто ресурси, що практично неможливо відтворити знову.
У загальному виді ресурси підприємства розуміються як сукупність засобів, запасів, джерел, засобів і предметів праці, що маються в наявності в підприємства і здатних бути мобілізованими і приведеними в дію, а також використаними для досягнення його цілей. Мати достатні ресурси для підприємства означає мати у своєму розпорядженні необхідні можливості за певних умов для свого розвитку і нормального функціонування відповідно до поставленої мети. Однак група авторів, у тому числі М.А.Комарів, Е.Румянцева, А.Яковенко, додають в існуючу класифікацію ще й інформаційний ресурс, що займає в даний час одну з домінуючих позицій.
Метою дослідження є узагальнення трактувань поняття "ресурсний потенціал підприємства", уточнення його складу та розроблення теоретичних положень стратегії ефективного використання ресурсного потенціалу.
Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність взаємопов'язаних ресурсів, які використовуються для виробництва продукції. Величина цього потенціалу визначається обсягом окремих видів ресурсів (земельних, матеріальних і трудових), які перебувають у розпорядженні підприємства.
Як економічна категорія  ресурсний потенціал виражає  відносини між людьми з приводу  акумуляції і використання наявних  можливостей.
Сутність ресурсного потенціалу полягає у взаємодії всіх його складових елементів.
Вивчення ресурсного потенціалу підприємства є необхідною складовою та передумовою формування стратегії (стратегічних альтернатив) його розвитку. Коло визначень ресурсного потенціалу підприємства дуже широке – від надзвичайно вузького його розуміння як річного обсягу виробництва продукції до таких загальних категорій, як соціально-економічна система. Його розглядали як елемент виробничих відносин щодо використання здатності трудових ресурсів до створення матеріальних благ, як сукупність наявних ресурсів для досягнення поставленої мети, як максимально можливий обсяг матеріальних благ та послуг, який можна отримати за умови оптимального використання наявних ресурсів, як реальну чи ймовірну здатність виконати цілеспрямовану роботу та ін. На думку С. Сердака, ресурсний потенціал підприємства – це сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, зокрема здатність робітників підприємства ефективно використовувати названі ресурси для виконання місії, досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства.
При цьому ресурсний потенціал підприємства можна охарактеризувати чотирма основними критеріями:
? реальними можливостями підприємства в тій чи іншій сфері  діяльності (також і нереалізовані можливості);
? обсягом ресурсів як залучених, так і тільки підготовлених до використання у виробництві;
? здатністю кадрів (менеджерів) використовувати ресурси, вміння розпоряджатися ресурсами підприємства;
? формою підприємництва та відповідною організаційною структурою підприємництва.
Різноманіття підходів до розуміння сутності ресурсного потенціалу дає змогу вважати його багатоаспектним поняттям. На наш погляд, ресурсний потенціал є системою взаємопов'язаних різних видів ресурсів, які є у розпорядженні підприємства або можуть бути залучені до його господарської діяльності для максимального задоволення потреб споживачів та підвищення його конкурентоспроможності на ринку. При цьому він визначається не просто кількістю та якістю ресурсів, які є на цей момент, а й їхнім оптимальним співвідношенням, відповідністю їхньої величини і складу потребам вирішуваних завдань.
Важливою відмінною рисою  категорії ресурсного потенціалу є також і те, що вона передбачає можливість взаємозамінності ресурсів, використовуваних у суспільному виробництві. Багатофункціональність більшості видів ресурсів створює умови варіації застосування різних їх видів і елементів для досягнення того самого заданого кінцевого результату.
Характеризуючи ресурсний  потенціал, варто враховувати, що в  його склад входять не тільки ресурси, призначені до споживання в розглянутому періоді, але і їх страховий і інший запаси. Отже, ресурсний потенціал визначає потенційну (а не тільки реальну) можливість їхнього споживання в процесі суспільного виробництва.
Ресурсний потенціал характеризує не весь запас даного ресурсу, що мається в природі або суспільстві, а тільки ту його частину, яку можна одержати з урахуванням досягнутого рівня технологічного розвитку суспільства й економічної доцільності залучення в суспільне виробництво. Тому в ресурсний потенціал включаються тільки такі джерела ресурсів, одержання яких можливо й ефективно на даному етапі суспільного розвитку.
І, нарешті, у ресурсний  потенціал включається не тільки сформована система ресурсів, але  й альтернативні ресурси і  їхні джерела, тобто нові види ресурсів, що раніше не існували (або не використовувані), можливість використання яких науково обґрунтована й одержання (або використання) передбачено в розглянутому періоді перспективно.
Таким чином, як і раніше, питання про сутності ресурсного потенціалу залишається дискусійним. У результаті проведеного вивчення і систематизації різних наукових поглядів, можна прийти до висновку, що під ресурсним потенціалом підприємства (галузі) варто розуміти сукупність наявних видів ресурсів, сполучених між собою, використання яких дозволяє досягти економічний ефект.
Ресурсний потенціал реалізується в процесі здійснення діяльності підприємства. Ця діяльність полягає в активному і цілеспрямованому впливі персоналу підприємства на засоби і предмети праці, результатом якого є нові товари і послуги.
Значним етапом використання ресурсного потенціалу є реалізація зроблених товарів і послуг, одержання прибутку, закріплення на вже освоєних ринках і освоєння нових.
У процесі свого розвитку ресурсний потенціал підприємств  може збільшуватися або зменшуватися. Останнє відбувається в тих випадках, коли зменшуються власні ресурси підприємства унаслідок відтоку зайнятих, скорочення надходжень матеріальних ресурсів, вибуття основних фондів, не компенсується їх відновленням, і т.д. Зниження потенціалу можливо також унаслідок стійкого падіння попиту на продукцію.
Отже, розроблення стратегії розвитку підприємства потребує передусім ресурсного обґрунтування можливостей його подальшого розвитку: оцінювання наявного ресурсного потенціалу та рівня його використання, визначення невикористаних можливостей ресурсного потенціалу, оптимізації складу ресурсів підприємства та джерел їхнього формування; оцінювання ризиків додаткового залучення ресурсів.
§ 2. ДІАГНОСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА.
 
Будь – яке підприємство самостійно формує свій ресурсний потенціал, що дозволяє йому закріпити специфічні особливості і визначити перспективи  розвитку на майбутнє. Для того, щоб  забезпечити ефективність і стабільність підприємства, необхідно управляти  потенціалом , тобто економічними ресурсами.
Процес формування ресурсного потенціалу підприємства є одним  із напрямків його економічної стратегії  і передбачає створення й організацію  системи економічних ресурсів та її спрямованості таким чином, щоб  результат їхньої взаємодії був  чинником успіху в досягненні стратегічних, тактичних і операційних цілей  діяльності підприємства [2,с.16].
Управління економічними ресурсами підприємства є складним процесом, який розглядається як процес прийняття і здійснення управлінських  рішень, спрямованих на раціональне  використання, нарощення та оптимізацію  економічного потенціалу підприємства з метою досягнення поставлених  цілей і забезпечення стійкого функціонування та розвитку підприємства.
Основними задачами управління ресурсним потенціалом є формування, використання та відтворення. Формування ресурсного потенціалу відбувається як процес ідентифікації і створення  напрямків підприємницьких можливостей, його структуризації й побудови певних організаційних форм для стабільного  розвитку та ефективного ресурсного відтворення. Використання ресурсного потенціалу підприємства відбувається як процес залучення у роботу економічних  ресурсів, виявлених під час формування ресурсного потенціалу [1,с.113]. Відтворення  ресурсного потенціалу підприємства орієнтовано  на постійне поновлення виробництва  продукції з меншою ресурсоємністю та вищою якістю продукції, що є необхідною складовою загальної структури ресурного потенціалу підприємства.
Процес управління ресурсним  потенціалом підприємства складається  з окремих управлінських циклів, кожен з яких можна розділити  на низку самостійних операцій. Цими операціями є: збір і передача інформації, її обробка й аналіз, вироблення на основі аналізу управлінського рішення, передача рішення і його реалізація, порівняння отриманих рішень з показниками  та їхніми плановими величинами.
Управління економічними ресурсами має бути спрямованим  на використання та взаємодоповнення двох основним чинників: по-перше, інноваційної діяльності, тобто використання науково-технічних, організаційних та економічних нововведень, які взаємоузгоджені з відповідними дослідженнями ринкового середовища. По-друге, узгодження власних розробок продукції виробництва з бажаннями клієнтів і гарантією якості.
Для якісного управління економічними ресурсами підприємства механізм формування та використання економічних ресурсів повинен базуватися на принципах  системності та комплексності.
Принцип системності передбачає існування механізму управління економічними ресурсами як специфічної  динамічної системи. Система – сукупність елементів, які знаходяться у  взаємозв’язку і взаємозалежності один від одного, утворюючи певну  єдність. До визначальних системних  принципів слід віднести:
- цілісність, яка передбачає принципову неможливість зведення властивостей системи до суми властивостей її складових. Даний принцип визначає залежність кожного елемента, властивостей і відносин системи від його місця, функцій усередині цілого механізму;
- структурність, яка дає можливість опису системи через визначення її структури;
- взаємозалежність системи і зовнішнього середовища, яка передбачає , що система формує і виявляє свої властивості у процесі взаємодії із зовнішнім середовищем;
- безперервність в управлінні. Управління конкурентоспроможністю підприємства не є одноразовим процесом. Воно має безперервний, постійний характер;
- композиція, тобто узгодження спільної і приватної мети;
- інтеграція, що спрямовує систему на високий рівень організації.
- інформованість, що визначає інформаційне забезпечення як головну вимогу конкурентоспроможності.
 Системний підхід при управлінні економічним ресурсами дозволить глибше вивчити об’єкт управління, отримати повніше уявлення про нього, виявити причинно-наслідкові зв’язки між складовими ресурсного потенціалу підприємства.
Принцип комплексності слід розглядати як взаємозумовлений і пропорційно  взаємоузгоджений розвиток системи  управління економічними ресурсами  як єдиного цілого, яка забезпечує взаємозв’язок усіх підсистем і  елементів.
Одним із напрямків удосконалення  управління ресурсовикористанням на всіх рівнях господарської діяльності підприємства є визначення мотиваційних пріоритетів  кадрових ресурсів для подальшого удосконалення  управління економічними ресурсами  підприємства. Процес створення системи  мотивування неможливо реалізувати  без адаптивного вибору напрямків  мотивування кадрових ресурсів на різних етапах розробки та реалізації обраної  стратегії, а також без передбачення ступеня мотиваційних впливів на всіх рівнях управління, що забезпечить  суттєве підвищення ефективності управління економічними ресурсами підприємством.
Іншим способом розвитку ресурсного потенціалу підприємства є інновації. Інноваційний процес завжди спрямований  на втілення завершених наукових досліджень і розробок та інших науково –  технічних досягнень у практичну  діяльність підприємства. Він забезпечить  удосконалення структури управління економічними ресурсами підприємства відповідно до реалізації його цілей, чіткість і злагодженість взаємозв’язків підсистем і пошук прихованих резервів потенціалу. Інноваційний підхід до управління економічними ресурсами  підприємства проявляється як цілісна  система основних елементів, які  регулюють процес управління його інноваційною діяльністю.
Використання інформаційних  технологій і систем стає запорукою  вдалого управління економічними ресурсами  підприємства. Використання сучасних електронних обчислювальних машин, засобів зв’язку для збирання, обробки і передачі інформації істотно впливає на методи використання функції управління економічними ресурсами підприємства, створює умови для більш оперативного і якісного їх здійснення. Все це сприяє удосконаленню управління в цілому і його структурних ланок зокрема. Серед основних форм і методів управління економічними ресурсами підприємства особливу увагу слід приділити формуванню інформаційного забезпечення підприємства та підвищення наукового рівня планування.
Основою для прийняття  управлінських рішень є інформація. Тому від своєчасного збирання достовірної  інформації, яка всебічно характеризує всі процеси і явища виробничо-господарської діяльності підприємства та його структурних елементів, а також від оперативної обробки повністю залежить якість і своєчасність управління процесами та господарською діяльністю підприємствами.
Сьогодні достатньо важливим є використання економіко - математичних методів, всебічне вдосконалення процесу  планування та прогнозування економічних ресурсів і вихід його на науковий рівень. Саме моделювання процесів управління економічними ресурсами підприємства дозволяє вибрати оптимальний розподіл фінансових ресурсів; визначити напрямок пропорційного розвитку виробничих ресурсів та удосконалити систему трудових, матеріальних, фінансових, інформаційних і технологічних ресурсів.
Однією з найважливіших  задач управління підприємствами вугільної галузі України є формування ресурсного потенціалу на тому рівні, який забезпечить безперебійність їх вугледобувної діяльності. Вирішення цієї задачі обумовлюється забезпеченістю функціонування організаційно-економічного механізму управління ресурсним потенціалом вугледобувного підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорії управління ресурсним  потенціалом на рівні підприємства в економічній літературі приділяється значна увага. Описані в даній статті положення враховують дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених в теорії управління потенціалом підприємства, а саме: Гончарової Н. П., Кендюхова О. В., Ліпич О. М., Малицького А. А., Трифонової О. В. Федоніна, О. С., Шаманської О. І., Швиданенко Г. О. та інших.
Проте, низка проблем, пов’язаних з управлінням ресурсним потенціалом вугледобувних підприємств, залишається на сьогоднішній день ще недостатньо дослідженими. На сьогодні відсутній єдиний методологічний підхід до визначення і формування організаційно"економічного механізму управління ресурсним потенціалом вуглевидобувного підприємства. На підставі цього мета статті полягає саме у формуванні організаційно-економічного механізму управління ресурсним потенціалом вугледобувних підприємств.
ВАТ "Київмедпрепарат" — одна з найбільших фармацевтичних компаній України. Заснована в 1847 році, компанія є найстаршим підприємством  хіміко-фармацевтичної промисловості  України.
В основі різноманітного асортименту добре відомих препаратів рецептурної і безрецептурної груп — 150-літній досвід розробки, виробництва  і просування лікарських препаратів, сучасні технології і професійний  менеджмент.
Номенклатура продукції  складає більш 80 найменувань препаратів практично усіх фармакотерапевтичних груп. Підприємство випускає різні  лікарські форми: ін'єкції, таблетки, капсули, мазі і гелі.
Важливу роль у системі  керування якістю продукції, що випускається, грають власні лабораторії компанії: хімічна, біологічна, фармакологічна, санітарно-епідеміологічна і центральна лабораторії. Лабораторії оснащені сучасним устаткуванням: високоефективними  рідинними і газовими хроматографами, ІК-спектрофотометрами, поляриметрами, графічною станцією для визначення активності антибіотиків і ін.
Свідчення про атестацію  № 002, видане Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров'я України 19 квітня 2004 р., підтверджує, що хімічна і біологічна лабораторії компанії ВАТ "Київмедпрепарат" атестовані на право проведення контролю якості і безпеки лікарських засобів.
Вартісна оцінка ресурсного потенціалу підприємства проводиться за розрахунком  складових елементів потенціалу підприємства:
- фондового потенціалу – ФП;
- потенціалу оборотних фондів  – ОП;
- потенціалу нематеріальних активів  – НП;
- потенціалу технологічного персоналу  – ПТП;
 
 
1. Фондовий потенціал (ФП) визначається  за формулою :
 
,
 
де Ф – середньорічна вартість основних виробничих фондів;
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
2. Потенціал оборотних фондів (ОП) визначається як :
 
, (2.1)
 
де М – річний обсяг матеріалів;
Км – коефіцієнт витягу продукції  із ресурсної маси, який визначається відношенням вартості матеріальних ресурсів, використаних на виробництво  продукції, до загальної вартості матеріальних ресурсів, спожитих підприємством.
3. Потенціал нематеріальних активів  (НП) розраховується як :
 
, (2.2)
де НМА, Нзем – експертна оцінка вартості нематеріальних активів та вартості землі, яка вираховується  згідно з методикою, прийнятою на державному рівні;
4. При розрахунку потенціалу  технологічного персоналу спочатку  проводиться оцінка живої праці  (тобто на одного середньоспискового  працівника) встановленням його  фондового аналога у вартісному  обчисленні за формулою :
 
, (2.3)
 
де А – оцінка одиниці живої  праці;
Пп – продуктивність праці одного працівника;
DФ0 – збільшення фондоозброєності праці одного працівника у
базовому періоді;
DПп – збільшення продуктивності праці одного працівника у
базовому періоді;
Величина потенціалу технологічного персоналу (ПТП) буде визначатися формулою :
 
, (2.4)
 
де Ч – середньорічна чисельність  ПВП;
Нт – коефіцієнт реалізації потенціалу технологічного персоналу, що
приймається на рівні нормативу  ефективності капітальних вкладень;
5. Розмір ресурсно-виробничого  потенціалу (РВП) вираховується як  сума його складових частей :
 
РВП=ФП+ОП+НП+ПТП (2.5)
 
На основі даних проведеної економічної  діагностики та даних фінансової звітності ВАТ «Київмедпрепарат» (Додатки А), в табл.2.1 сформовані вихідні дані для розрахунку вартісної оцінки потенціалу підприємства.
Як показують результати вартісної  оцінки ресурсного потенціалу, проведеної за алгоритмами методичних вказівок КНЕУ, динаміка ресурсного потенціалу характеризується (табл.2.2) :
    зростанням на 28,12 млн.грн. (на +27,9%) за 2005 рік на момент реорганізації обладнання та структури підприємства;
    падінням на 5,41 млн.грн.(на -4,2%) у 2006 році відносно рівня 2005 року після розгортання роботи нового обладнання;
- падінням рівня використання  ресурсного потенціалу з 82,8% у  2004 році до 81,0% у 2005 році, та падінням  до 72,2% у 2006 році.
Таблиця 2.1
Вихідна інформація для  розрахунку вартості сумарного ресурсно-виробничого  потенціалу ВАТ «Київмедпрепарат»  і показників його використання
 
№ з/п 
Рік
рік

и т.д.................


 
Показники
11
Середньорічна вартість основних виробничих фондів
тис.грн.
33 628,0
45 081,0
54 519,0
22
Коефіцієнт капіталізації
%
10,50
10,50
10,50
33
Нормовані оборотні засоби
тис.грн.
82 680,0
101 046,5
83 363,0
44
Коефіцієнт витягу продукції  із обігових засобів
%
80,00
80,00
80,00
55
Сумарна вартість нематеріальних активів і земельних ресурсів за експертною оцінкою
тис.грн.
3 611,00
3 783,00
4 194,00
66

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.