На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 101397


Наименование:


Курсовик Оцнка дяльност комерцйної служби ТОВ В«СтройкерамикаВ»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 01.12.2016. Сдан: 2016. Страниц: 21. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
Введення
1. Теоретичні основи організації комерційних служб
1.1 Структура комерційних служб в організації
1.2 Роль і завдання комерційних служб
2. Оцінка діяльності комерційної служби ТОВ В«СтройкерамикаВ»
2.1 Загальна характеристика ТОВ В«СтройкерамикаВ»
2.2 Організація роботи комерційної служби ТОВ В«СтройкерамикаВ»
2.3 Аналіз показників економічної ефективності комерційної діяльності ТОВ В«СтройкерамикаВ»
3. Шляхи підвищення ефективності комерційної роботи в ТОВ В«СтройкерамикаВ»
Висновок
Список використаної літератури


Введення
Відомо, що ресурси підприємства та вимоги рентабельної роботи в певній мірі обмежують маневрування як асортиментом товарів, так і цінами на них. Але саме орієнтація на попит покупців і його активне формування повинні визначати використання наявних ресурсів. Успішна реалізація товарів забезпечує ефективність роботи підприємства. p Комерційна робота в торгівлі - це діяльність підприємства, спрямована на рішення особливого комплексу задач. Вивчення процесів їхньої реалізації - важливий елемент оперативного дослідження на рівні торгового підприємства і регіону. У сучасних економічних умовах діяльність кожного економічного субєкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і фізичних осіб), зацікавлених в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства. При розгляді питання організації комерційної діяльності на промисловому підприємстві, необхідно приділити особливу увагу її складовим елементам - збуту готової продукції, матеріально-технічного забезпечення, які в останні роки набуває новий зміст. Перехід промислових підприємств до організації виробничо-господарської діяльності на принципах маркетингу повинен супроводжуватися змінами організаційної структури управління, характеру роботи, стилю мислення господарського керівництва. В умовах централізованого планування виробництва і розподілу продукції, коли товарно-грошові відносини в Росії грали формальну роль, комерційні служби підприємства (служба збуту, МТО, маркетинг) мали другорядне значення. При переході до ринкових відносин значення цих служб різко зросла. У звязку з цим, актуальним питанням є організація комерційної служби підприємства на сучасному етапі. Робота комерційних служб підприємства оцінюється за допомогою різних показників. Однак найбільш точно відображає ефективність комерційної роботи показник прибутку. Тому визначення комерційної діяльності, як діяльності, спрямованої на отримання прибутку, є найбільш поширеним і відображає основний принцип комерційної діяльності. Як видно, спектр вивчення питань організації комерційної діяльності досить широкий і представляє як теоретичний, так і практичний інтерес. Мета роботи полягає в аналізі та розробці рекомендацій щодо підвищення ефективності організації роботи комерційних служб підприємства ТОВ В«СройкерамікаВ».
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
розглянути теоретичні основи організації комерційних служб;
дати оцінку діяльності комерційної служби досліджуваного підприємства;
проаналізувати стан комерційної діяльності досліджуваного підприємства;
розробити пропозиції щодо підвищення ефективності комерційної роботи досліджуваного підприємства.
Предметом дослідження в роботі є система показників ефективності комерційної діяльності підприємства.Обєктом дослідження - комерційна служба організації.
Обєкт спостереження - ТОВ В«СройкерамікаВ» - підприємство, що здійснює діяльність в м. Новосибірську, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля будівельними матеріалами.У процесі написання курсової роботи були вивчені праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі комерційної діяльності, які послужили теоретичною основою дослідження. При написанні роботи використовувалася навчальна і спеціальна література, таких авторів, як Абчук В. А., Белявський І. К., Дашков Л. П., Панкратов Ф. Г., Синецкий Б. І., Кравченко Л.І., і ін Емпіричною базою дослідження зявилася статистична, бухгалтерська та оперативна звітність ТОВ В«СтройкерамикаВ» за 2009 - 2010 рр..
1. Теоретичні основи організації комерційних служб
1.1 Структура комерційних служб в організації
Комерційна діяльність - широке й складне поняття. Це комплекс прийомів і методів, що забезпечують максимальну вигідність будь-якої торговельної операції для кожного з партнерів при врахуванні інтересів кінцевого споживача. Головна мета комерційної діяльності - одержання прибутку через задоволення купівельного попиту при високій культурі торговельного обслуговування. Ця мета рівною мірою важлива як для організацій і підприємств, так і для окремих осіб, які здійснюють операції купівлі-продажу на ринку товарів і послуг.
Комерційна діяльність включає в себе:
дослідження, прогнозування ринкового попиту і виявлення потреб споживачів у товарах і торгових послугах;
вивчення і оцінку джерел надходження товарів (оптові ярмарки, товарні біржі, аукціони, торгові посередники і товаровиробники);
пошук та вибір постачальників товарів;
організацію господарських звязків з постачальниками товарів, в тому числі ведення переговорів, укладення договорів, здійснення комерційних розрахунків, контролювання дотримання договірних зобовязань і т. п.;
формування товарного асортименту на складах і в магазинах з урахуванням споживчого попиту, управління запасами товарів;
організація оптової та/або роздрібного продажу товарів, включаючи вибір методів і форм торгівлі і забезпечення певного рівня якості торговельних послуг;
рекламно-інформаційну діяльність, повязану з продажем товарів і створенням позитивного і міджу торгового підприємства.
Обєктами вивчення служать:
комерційні аспекти процесу просування товару від виробників до споживачів;
торгово-посередницькі організації та структури, що забезпечують цей процес.
Всі комерційні процеси повинні розглядатися з певної позиції - як організувати діяльність фірми у сфері купівлі-продажу, щоб ця діяльність була комерційно успішною і дозволяла задовольняти потреби покупців та інших зацікавлених сторін . Основною метою комерційної діяльності є забезпечення максимальної вигідності комерційних операцій при задоволенні потреб покупців.
При здійсненні комерційних операцій необхідно вирішувати наступні завдання:
вивчення та аналіз джерел закупівлі товарів, вибір найбільш оптимальних;
встановлення договірних відносин з постачальниками, що забезпечують вигідне партнерство;
аналіз тенденцій розвитку ринку і врахування зовнішніх умов при здійсненні купівлі та продажу товарів;
надання споживачам такого розмаїття товарів (асортимент, обсяг, ціни), щоб вони мали можливість придбати те, що відповідає їх запитам;
скорочення витрат обігу. Комерційна діяльність підприємства повинна базуватися на таких принципах:
орієнтація на покупця: будь-яке торговельне підприємство існує завдяки наявності покупців і служить задоволенню їхніх потреб, тому для успішної діяльності на ринку необхідно вивчати попит, враховувати купівельні переваги і забезпечувати високий рівень обслуговування;
гнучкість: в комерційній діяльності повинна здійснюватися адекватна реакція на зміну ринкових умов, що дозволяє забезпечувати успішність торгових угод і стійкі позиції підприємства;
оптимальність: при здійсненні комерційної діяльності необхідно прагнути до прийняття оптимальних комерційних рішень (при виборі постачальників, формуванні асортименту, створення товарного запасу і т. д.);
прибутковість, дохідність: внаслідок комерційної діяльності повинен забезпечуватися бажаний рівень прибутку;
дотримання чинного законодавства, договірної дисципліни, вимог ділової етики: цивілізований торговельний бізнес передбачає діяльність в рамках закону, формування відносин з партнерами на взаємовигідній основі, сумлінне виконання договірних зобовязань, чесність при укладенні торгових угод;
впровадження нових технологій: для вдосконалення комерційної діяльності необхідно використовувати сучасні методи продажу товарів, прагнути до компютеризації комерційних операцій . Всю комерційну діяльність можна умовно розділити на три сфери: постачання, збут і маркетинг. Цей поділ досить умовно, тому що всі ці елементи доповнюють один одного. Кожне підприємство в тій чи іншій мірі займається всіма цими проблемами, але значимість їх на різних підприємствах далеко не однакова. Постачання та збут існують з моменту розвитку підприємств, в основному питання полягає в місці маркетингу на фірмі. Можна сказати, що перераховані вище напрямки комерційної діяльності визначають її поняття та структуру в широкому сенсі слова.
Економічний механізм господарських обєднань - підприємств має певну структуру комерційної діяльності. Структура в області комерційної діяльності полягає в тому, що вона містить два основних елементи: збут готової продукції та матеріально-технічне забезпечення. У звязку з цим, слід зазначити, що від ефективності діяльності структурних підрозділів, що відповідають за збут, залежить багато в чому ефективність всього підприємства.
Організація діяльності цих структурних підрозділів включає такі основні напрямки:
підбір кадрів;
організація стимулювання працівників;
інформаційне забезпечення;
впровадження логістики у свою роботу. При цьому, діяльність збутового апарату промислового підприємства може бути організована такими основними способами:
за функціональними обовязками;
за типом покупців;
за типом асортименту продукції;
за типом географічного регіону;
за типом галузі;
комбіновані;
Кожне підприємство залежно специфіки своєї діяльності вибирає ту чи іншу форму організації служби збуту.
Найважливішими збутовими функціями є:
встановлення комерційних взаємовідносин з покупцями, що завершуються укладенням договорів купівлі-продажу,
розробка збутової програми;
складання графіків поставки продукції і відвантаження її покупцям;
ведення розрахунків за продажну продукцію;
контроль за розрахунками з покупцями та їх платоспроможністю.
Крім того, підприємства, що мають власні канали збуту (фірмові магазини, розподільні центри, та інші), виконують роботу з роздрібного продажу товарів і використовують специфічні методи роздрібного продажу.
Таким чином, ефективність збутової діяльності з точки зору її кінцевих результатів (збільшення обсягів продажів, розширення ринків збуту, зростання прибутку, зниження витрат і інше) вирішальною мірою залежить від рівня ор........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.