Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 102421


Наименование:


Курсовик ОСОБЛИВОСТ ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО РВНЯАНГЛЙСЬКО МОВИ. НЕОЛОГЗМИ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.12.2016. Год: 2013. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО РІВНЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. НЕОЛОГІЗМИ………………………………………...4
1.1 Типологія неологізмів. Види класифікації неологізмів…………………….8
1.2 Способи творення морфологічних неологізмів……………...………….…10
1.2.1 Афіксальні неологізми………………………………………...………….10
1.2.2 Словоскладання………………………………………….………………..11
1.2.3 Скорочення……………………………………………….….…………….11
1.2.4 Конверсія…………………………………………..………………………13
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1…………………………………………………....14
РОЗДІЛ 2 ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ФАКТОРИ ЯК
ЧИННИК ЗБАГАЧЕННЯ МОВИ НЕОЛОГІЗМАМИ.......................................15
2.1 Неологізми як засіб відображення культу краси та
молодості в сучасній англійській мові………………………………................16
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2………………..…………………………………..20
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….……..21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….23


ВСТУП
Проблема дослідження неологічних утворень привертає увагу багатьох лінгвістів. Серед них Андрусяк І.В., Арутюнов Н.Д., Берчфільд Р., Гармаш О.Л., Єнікеєва С.М., Жлуктенко В.І., Заботкіна В.І., Зацний Ю.А., Ковтун К.В., Кубрякова Є.С., Мєшков С.М., Омельченко Л.Ф., Пімахіна Т.А., Черкаська Є.В., Янков А.В. та інші.
Об’єктом дослідження є процеси розвитку словникового складу англійської мови.
Предметом дослідження є способи і засоби творення неологізмів на позначення понять, що відображають культ краси та молодості в сучасній англійській мові, зважаючи на екстралінгвальні фактори.
Метою дослідження є визначення неологізмів, котрі виступають як засоби реалізації культу краси та молодості в сучасній англійській мові.
Поставленій меті відповідають такі завдання:
- визначити основні джерела поповнення словникового складу сучасної англійської мови;
- систематизувати основні види класифікації неологізмів;
- дослідити вплив екстралінгвальних факторів на виникнення та поширення неологізмів в англійській мові;
- на словниковому матеріалі визначити неологізми, які є засобами відображення культу краси та молодості в англійській мові.
Методи дослідження: опрацювання лінгвістичного матеріалу (наукових праць, статей, словників).
Практичне значення дослідження полягає у виявленні лексичних новоутворень, які відображаються культ краси та молодості в англійській мові.
1 ОСОБЛИВОСТІ ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО РІВНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. НЕОЛОГІЗМИ


Лексичний склад мови - категорія досить динамічна. Він постійно оновлюється за рахунок того, що одні лексичні одиниці застарівають та виходять з ужитку (архаїзми, історизми), а їх заміщують лексичні новоутворення (неологізми). Особливості розвитку лексичного складу англійської мови досліджували вчені-лінгвісти: Жлуктенко В.І., Заботкіна Н.В., Зацний Ю.А., Секирин В.П. та ін.
Поповнення словникового складу англійської мови є наслідком двох головних процесів: «процесів зростання» (processes of growth), завдяки яким в мову входять нові слова та «процесів змін» (processes of change), завдяки яким існуючі одиниці набувають змін значення. [11]. Інакше кажучи збагачення лексичного рівня відбувається двома шляхами: кількісним та якісним поповненням. В свою чергу кількісне поповнення відбувається шляхом внутрішніх та зовнішніх процесів. Під внутрішнім процесом розуміють поповнення словникового складу за рахунок його власного потенціалу. Це продуктивний спосіб поповнення - словотвір. Зовнішнім процесом поповнення називають запозичення. Під якісним поповненням розуміють зміну семантичної структури слова. До таких змін належать:
- генералізація (розширення значення);
- спеціалізація (звуження значення);
- метафора та метонімія (перенос значення);
- деградація та елевація (погіршення та покращення значення).
Як вже було зазначено, одним з основних джерел збагачення англійської мови є лексичні запозичення з інших мов. Запозичення є результатом взаємодії різних народів на економічному, політичному, науковому та культурному рівнях. Переважною більшістю запозичень є слова на позначення нових понять, предметів або явищ (неологізми). Запозичені слова також можуть буту вторинними найменування відомих предметів або явищ. Це відбувається, коли запозичення використовуються для дещо іншої характеристики предмета, якщо воно є загальноприйнятим інтернаціональним терміном або якщо іншомовне слово вводять у мову насильницьким шляхом (наприклад під час військової окупації). Багатозначні слова, зазвичай, запозичують в якомусь одному їх значенні, при цьому об’єм значення слова дещо скорочується. [2, 144]
Серед іншомовної лексики англійської мови найбільшу частку складають запозичення з латинської, французької та скандинавських мов. Це зумовлено історичними подіями у розвитку Британської імперії. Латинізація англійської мови відбувалася під час панування Римської імперії, введення християнства та в епоху Ренесансу. Насадження французької мови відбувалося у період норманського завоювання (ХІ-XVст.). В цей період французька мова була державною мовою Англії. У період скандинавського завоювання (ХІ ст.) англійська мова зазнала впливу скандинавських діалектів. Основу запозиченої лексики того періоду склали загальновживані слова широкої семантики: call, fit, get, take, they, want та ін.
Виділяють три основні способи запозичення лексики:
- транскрипція (фонетичний спосіб);
- транслітерація;
- калькування.
Транскрипція - це запозичення словникової одиниці зі збереженням її фонетичної форми. Такими запозиченнями в англійській мові є слова regime, labour, sport, travel, castle та ін.
Транслітерація - це спосіб запозичення при якому запозичується написання іншомовного слова, тобто літери запозиченого слова замінюються літерами рідної мови. Прикладом транслітерації слугують слова сучасної англійської мови, утворені за допомогою запозичених латинських та грецьких морфем. Наприклад: grapho (грец. писати) - biography, graphic, geography; vita (лат. життя) - vitamin, vital, vitality.
Калькування - запозичення асоціативного значення та структурної моделі слова або словосполучення. Наприклад: masterpiece шедевр (з франц. chef d’oeuvre); pen mane псевдонім (з франц. nom de plume).
Завдяки запозиченню з інших мов англійська мова збагатилася новими словами та словотворчими елементами французького, грецького та латинського походження. З латинської та французької мов до англійської мови потрапили афікси, які широко використовуються у словотвірних процесах сучасної англійської мови. Це афікси anti-, re-, pro-, counter-, -ism, -age, -able та ін.
Ще одним наслідком запозичення є виникнення етимологічних дуплетів - слів, які етимологічно пов’язані з однією основою, але в сучасній мові мають різне значення, вимову та написання. Наприклад: goal - jail, channel - canal.
В результаті запозичення лексику англійської мови поповнили інтернаціональні слова,........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Андрусяк І.В. Спосіб життя та дозвілля: фрагмент концептуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття.//Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. - 282 с.
2. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка (практический курс). Учеб. пособие для ІІ-ІІІ курсов ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высшая школа, 1977. - 240 с.
3. Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз./Е.Н. Бортничук, И.В. Василенко, Л.П. Пастушенко/Под ред. Жлуктенко Ю.А. - К.: Вища школа. Изд-во при Киев. ун-те, 1988. - 261 с.
4. Головко О.М. Неологізми і процеси розвитку мови.//Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. - №33. - 317 с.
5. Головко О.М. Роль екстралінгвальних чинників у формуванні англомовних темпоральних інновації.//Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - №50. - 221 с.
6. Голуб И.Б. Стилистика русского язика. - М.: Рольф; Айрис-пресс, 1997. - 448 с.
7. Жлуктенко Ю.А., Березинский В.А. Английские неологизмы. - Киев.: Наукова думка. 1983. - 154 с.
8. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка: Учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз./Заботкина В.И. - М.: Высшая школа, 1989. - 126 с.
9. Зацний Ю.А., Янков А.В. Нова розмовна лексика і фразеологія. Англо-український словник./Ю.А. Зацний, А.В. Янков. - Вінниця. Нова книга, 2010. - 224 с.
10. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1998. - 431 с.
11. Зацний Ю.А. Шляхи і способи збагачення сучасної розмовної лексики англійської мови.//Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. - №34. - 332с.
12. Зацний Ю.А., Федоренко О.О. Демографічні неологізми англійської мови.//Вісник Запорізького державного університету:Збірник наукових статей. Філологічні науки/Головний редактор Толок В.О.. - Запоріжжя: ЗДУ, 2005. - 156 с.
13. Ковтун К.В. Образование и функционирование неологизмов в современном английском языке.//Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - №27. - 333 с.
14. Лингвистический энциклопедический словарь./гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - 686 c.
15. Чередниченко В.А. Новая лексика и фразеология английского языка, отражающая физическое и ментальное состояние человека.//Нова філологія. - 2003. - №3 (18) - Запоріжжя: ЗДУ, 2003. - 444 с.
16. Sara Tulloch. The Oxford Dictionary of New Words: A Popular Guide to Words in the News, New York: Oxford University Press, 1991. - 336 c.
17. < blended-learning/macmillan-english-dictionary-word-of-the-week>
18. < >19. < >20. < >
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.