Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Органзаця дловодства в мських, районних прокуратурах. Наказ про розподл службових обовязкв. План роботи прокуратури мста та документи, як складають органзацйну основу плану. Робота прокуратури мста. Протокол оперативної наради при прокуратур.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 26.02.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Інститут підготовки кадрів
ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АКТИ МІСЬКИХ, РАЙОННИХ І ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ ПРОКУРАТУР
(контрольна робота)

Студента 6 групи
Денисова Олега Олександровича
Рецензент: зав. кафедрою
організації роботи та управління
в органах прокуратури ІПКК
Європіна І.В.
Київ - 2008
ПЛАН

Вступ
1. Загальна організація діловодства в міських та районних прокуратурах.
2. Наказ про розподіл службових обов'язків
3. План роботи прокуратури міста та документи, які складають організаційну основу плану
План роботи прокуратури міста
Протокол оперативної наради при прокуратурі міста
Протокол (постанова) координаційної наради
Постанова міжвідомчої наради працівників правоохоронних органів
Висновок
Список використаної літератури
ВСТУП
Складна соціально-економічна, політична та криміногенна обстановка в державі вимагає від органів прокуратури України значно покращити свою діяльність, у повному обсязі виконувати вимоги Закону України від 5 листопада 1991р. «Про прокуратуру». Одним із ефективних засобів досягнення цієї мети - є правильна організація та управління в органах прокуратури, яка неможлива без використання організаційно-управлінських актів.
Міські, районні прокуратури займають особливе місце в системі органів прокуратури України. У свою чергу їх діяльність неможливо організувати без використання організаційно-управлінських актів.
Форми і методи реалізації повноважень прокурорів міст, районів по виконанню функцій прокуратури, в межах встановленого Конституцією України та законами України порядку, регламентуються також наказами і розпорядженнями Генерального прокурора України, прокуратур обласного рівня, рішеннями колегій і оперативних нарад, інструкцією з діловодства в органах прокуратури України. У той же час, безпосереднє виконання повноважень неможливе без використання організаційно-управлінських актів на локальному рівні.
Характерною особливістю організаційно-управлінських актів є їх спрямування на створення та безпосередню реалізацію, передбаченого відомчими нормативними актами, оптимального організаційного порядку діяльності, який забезпечує повноту і своєчасність використання прокурорами наданих їм повноважень, оперативне і реальне усунення порушень закону, зміцнення правопорядку, поновлення порушених конституційних прав і свобод громадян, притягнення винних до встановленої законом відповідальності.
Загальна організація діловодства в міській, районній прокуратурі

Належна організація діловодства - найважливіша умова підвищення ефективності прокурорської роботи щодо зміцнення законності та правопорядку. Від цього значною мірою залежить чітка робота міської, районної прокуратур, оперативне і правильне вирішення питань [6; 316].
Згідно з Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора України від 28 грудня 2002 р. №90, із змінами, внесеними наказом від 21 січня 2004 р. №9, відповідальність за організацію діловодства в міській, районній прокуратурах покладається на прокурорів міст, районів, які повинні забезпечувати вивчення працівниками Інструкції та здійснювати контроль за їх виконанням.
Інструкцією з діловодства встановлено загальні правила документування діяльності органів прокуратури України, регламентовано порядок роботи з документами з часу їх створення або надходження до відправлення або передавання їх в архів прокуратури [6;317].
Складання і оформлення документів - підґрунтя для всього процесу діловодства у міській, районній прокуратурі. [6;320]
Для складання документів в органах прокуратури відповідно до інструкції з діловодства використовується папір форматів А3, А4, А5. Складання службових документів на папері довільного формату не допускається.
Як правило, всі службові документи повинні оформлятися на бланках прокуратури. Бланки виготовляються згідно з вимогами державних стандартів та Інструкції з діловодства.
Усі службові документи, що складаються в прокуратурі, повинні мати обов'язкові реквізити і стабільний порядок їх розміщення: найменування прокуратури, номер, дата, назва виду документа, заголовок для тексту, текст, підпис, візи, позначка про виконання документа і направлення його до справи.
На кожному документі вказують його назву: наказ, вказівка, розпорядження, інформаційний лист, доповідна записка тощо. Заголовок до тексту документа повинен мати короткий виклад його змісту. Він має бути лаконічним, точним і змістовним. [6;321]
Усі службові документи підлягають датуванню. Дата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, в момент підписання.
Наказ про розподіл службових обов'язків

Важливим чинником організації роботи міської (районної) прокуратури є розподіл службових обов'язків між оперативними працівниками прокуратури. Чіткий, добре продуманий, він є обов'язковою умовою ефективності колективної роботи, сприяє узгодженості дій, підвищує персональну відповідальність за кінцевий результат, забезпечує раціональне використання індивідуальних можливостей кожного працівника. [7; 8]
Не випадково Генеральна прокуратура України приділяє особливу увагу питанням розподілу обов'язків. Крім того, передбачені вимоги, які регламентують розподіл обов'язків між працівниками прокуратур. Розподіл обов'язків між працівниками міської (районної) прокуратури - творчий організаційно-управлінський акт, тому неможливо дати універсальні рекомендації, придатні на всі випадки.
Етапи організаційно-управлінського акту розподілу обов'язків:
1. Визначення видів роботи, які необхідно розподілити між працівниками прокуратури, враховуючи (!) компетенцію прокуратури та роботи, пов'язаної з організацією праці кожного працівника особисто, а також всього колективу [7; 9].
2. Визначення приблизного обсягу людино-днів, потрібних для виконання всієї роботи прокуратури в цілому та за окремими напрямками її діяльності протягом року, враховуючи (!) складність та невизначеність результатів цього процесу.
3. Закріплення за кожним оперативним працівником конкретних обов'язків, враховуючи (!) галузевий принцип (розподіл обов'язків за напрямами прокурорської діяльності з урахуванням визначених законом функцій прокуратури: за кожним закріплюється коло питань, поєднаних однією темою, як однієї, так і кількох галузей (напрямів) прокурорської діяльності), теоретичну підготовку, практичний досвід, індивідуальні нахили та здібності працівників. Зонально-предметний принцип доцільно застосовувати в тих прокуратурах, які обслуговують велику територію і мають необхідну кулькість оперативних працівників. [7;10]
4. Підготовка наказу про розподіл службових обов'язків. [7;14]
При розподілі конкретних обов'язків між окремими працівниками прокуратури враховується ряд факторів суб'єктивного та об'єктивного характеру. Суб'єктивний фактор - рівень теоретичної підготовки, практичного досвіду та здібностей працівників. Доцільно враховувати бажання та індивідуальні нахили до виконання тих чи інших обов'язків кожним оперативним працівником. Об'єктивний фактор - особливості діяльності прокуратури, її кількісний склад, рівень та структура злочинності в регіоні, стан законності та інші чинники.
Усі міські (районні) прокуратури умовно можна класифікувати на три групи: зі штатом до чотирьох оперативних працівників: прокурор + 2 помічники + слідчий; до 10 (найбільш поширена): прокурор + заступник + старший помічник + 4 помічники + 3 слідчих; понад 10: прокурор + 2 заступники + кілька помічників + кілька слідчих. [7; 11]
До схеми розподілу службових обов'язків входять такі обов'язкові елементи: обовязки міськрайпрокурора (наприклад, загальне керівництво роботою прокуратури за всіма напрямами діяльності, визначеними Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» та наказами Генерального прокурора України; організація прокурорського нагляду); обов'язки заступника прокурора (наприклад, організація і безпосередній нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство, зокрема керування роботою помічника прокурора, який здійснюює нагляд за дотриманням законів цими органами); [7; 12] обов'язки помічника (старшого помічника) прокурора (наприклад, нагляд за додержанням законів про охорону навколишнього середовища); [7; 14] види прокурорської діяльності, в яких беруть участь усі оперативні працівники прокуратури (наприклад, прийом громадян згідно з графіком прийому та розгляду звернень громадян; участь у плануванні роботи); взаємозамінність оперативних працівників на період їх тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, відрядження, ін. поважні причини) [7;15]; обов'язки слідчого (наприклад, розслідувати кримінальні справи особисто).
Головна вимога щодо форми та змісту наказу про розподіл обов'язків працівників прокуратури, полягає у тому, що формулювання наказу мають викладатися юридично граматно, точно та конкретно, щоб кожен працівник чітко знав свої функціональні обов'язки. Наказ підписується прокурором міста (району) і під розписку з ним знайомляться всі оперативні працівники. До підпису наказу прокурором доцільно його обговорити на оперативній нараді.
План роботи прокуратури міста та документи, які складають організаційну основу плану
План роботи прокуратури міста

План міської, районної прокуратури - це одна з організаційних форм, яка забезпечує діяльність прокуратури міста, району по реалізації повноважень, визначених Законом України «Про прократуру». План відображає рівень організаційної роботи, її мету, визначає заходи, яких має вжити прокурор, щодо активізації боротьби з правопорушеннями, зміцненням законності.
Правильна організація планування в прокуратурі дає змогу зосередити зусилля працівників прокуратури на пріоритетних напрямках прокурорської діяльності, спрямованих на попередження і усунення порушень законності. Планування роботи міської, районної прокуратури має проводитися з додержанням таких основних принципів планування. [6; 39]
Принцип конкретності. План має бути конкретним, з юридично грамотним формулюванням планових заходів.У планових заходах необхідно вказувати конкретно, додержання чи застосування якого закону планується перевіряти.
Принцип оптимальної достатності. Обсяг планових заходів має узгоджуватися зі штатними можливостями прокуратури. [6; 40]
Принцип стабільності. Означає, що заплановані заходи повинні бути незмінними, стабільними, хоча, звичайно, залежно від оперативної обстановки в місті, районі план може коректуватися.
Зміни до планів можуть вноситися за наявністю достатніх підстав як за клопотанням оперативних працівників прокуратури, так і за особистої ініціативи прокурора.
До планів робот не включаються заходи, що стосуються повсякденної діяльності прокуратури. Плани роботи міських, районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратур складаються и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.