На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 102838


Наименование:


Курсовик «Педагогчний артистизм в робот вчителя»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 11.01.2017. Сдан: 2012. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………...... 3
РОЗДІЛ І. РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ .
1.1. Загальні й різні сторони професії артиста й педагога …………. 5
1.2. Артистизм педагога в навчальному процесі ……..…………….. 14
Висновок до Розділу І ……………………………………………. 17
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ Й ОВОЛОДІННЯ
ПЕДАГОГІЧНИМ АРТИСТИЗМОМ.
2.1. Способи застосування педагогічного артистизму в педагогічній
діяльності ….……………………………………………………………… 18
2.2. Способи оволодіння педагогічним артистизмом …………. 22
Висновок до Розділу ІІ ………………………………………… 25
ВИСНОВКИ ………………………………………………...…………… 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………….. 28
ДОДАТКИ ............................................................................................ 30


ВСТУП
Актуальність дослідження. Одне з найважливіших завдань педагогічної науки на сучасному етапі - підготовка фахівця такого рівня, який був би конкурентоспроможним на світовому ринку освітніх послуг. Основна увага в цьому контексті приділяється розробці ефективних шляхів і засобів професійної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Школа XXI століття - це школа самореалізації особистості, життєтворчості, культурного виховання. Сучасний педагог повинен бути яскравою особистістю, яка досконало володіє мистецтвом самовираження, здатністю до перевтілення, співтворчості й співпереживання. Педагогові як творчій особистості необхідно розкрити в собі професійно важливі здібності, уміти застосовувати їх на практиці, впливаючи на розвиток якостей, властивостей, умінь учнів. Серед педагогічних якостей, завдяки яким учитель успішно розвязує професійні завдання, одну з провідних позицій, займає педагогічний артистизм. За визначенням це комплекс професійно значущих, взаємоповязаних і взаємообумовлених якостей особистості вчителя, який забезпечує досконале володіння педагогічною технікою та навичками перевтілення, виразної, естетично привабливої передачі навчального матеріалу. Тому формування педагогічного артистизму є одним із завдань підготовки майбутнього педагога.
Різноманітні аспекти проблеми формування артистизму вчителя знайшли відображення в роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників: В. Ц. Абрамяна, М.М. Барахтяна, О.С. Булатової, Ж.В. Ваганової, Ю.П. Єлісовенка, І.А. Зязюна, М.О. Лазарєва, Н.М. Тарасевич та інших. У працях цих дослідників розпочато розробку проблеми використання здобутків театральної педагогіки у процесі підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності, визначено дефініцію педагогічного артистизму, запропоновані окремі методи формування цієї якості.
Актуальність та недостатня розробленість зазначеної проблеми, обєктивна потреба у вдосконаленні навчально-виховного процесу вищої педагогічної школи обумовили вибір теми курсової роботи.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та перевірити технологію формування педагогічного артистизму майбутніх учителів.
Предмет дослідження: процес формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя.
Обєкт дослідження: професійний артистизм педагога.
Відповідно до мети , предмета , обєкта дослідження було визначено такі завдання:
- дослідити та проаналізувати стан проблеми, рівень і глибину її вивчення в теорії і практиці педагогічної школи;
- визначити на теоретико-методологічному рівні зміст і структуру педагогічного артистизму вчителів;
- розглянути способи застосування педагогічного артистизму в педагогічній діяльності;
- проаналізувати способи оволодіння педагогічним артистизмом.
Методи дослідження :
- теоретичні: аналіз філософської, психолого-педагогічної, мистецтвознавчої літератури з проблеми формування артистизму майбутнього вчителя; узагальнення, порівняння, систематизація для зясування теоретичної сутності педагогічного артистизму;
Структура роботи:
Робота складається з вступу , двох розділів , висновків , списку використаної літератури та додатків . Загальний обсяг роботи складає 31 сторінки включаючи додатки.


РОЗДІЛ 1
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Загальні й різні сторони професії артиста й педагога.
Однією з найбільш значущих задач сучасної педагогіки є вияв гуманістичного потенціалу освіти. Це зумовлює загальний соціально-моральний та професіональний розвиток особистості, її здібність до самостійного мислення, самоосвіти, творчої діяльності, розвиток здібності людини творчо засвоювати навколишній світ. Вчителю необхідно реалізувати взаємозвязок наукового і художнього пізнання в освітньому процесі, раціональних і емоціональних елементів в його зміст і структуру. Урок розглядається не тільки як раціональна конструкція, але і як творчий витвір педагога, витвір педагогічного мистецтва, в якому велику роль має особистість учителя, його культура, ерудиція, винахідливість. У ньому має відображатись авторська ідея та задум, індивідуальний стиль педагога. Реалізувати перехід до універсальних знань за допомогою попередніх класно-урочних систем і принципів організації педагогічного простору, які себе вижили, вже неможливо. Урок може бути і студією, і майстернею, творчою лабораторією, він повинен бути динамічним, варіативним та різноманітним. Важливо знайти такі засоби подачі нового матеріалу, які б не тільки допомагали учню глибоко і змістовно його засвоїти, але й сприяли формуванню у нього справжніх моральних цінностей [21,320].
Отже, одне з найважливіших завдань педагогічної науки - підготовка спеціаліста такого рівня, який би був конкурентоспроможним на світовому ринку освітніх послуг. Цьому повинні сприяти розвиток і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів. Стрижнем професійної діяльності вчителя має бути педагогічна майстерність на рівні мистецтва, що забезпечується високим ступенем розвитку не тільки професійно необхідних якостей, умінь, навичок, але і педагогічного та театрального артистизму вчителя. Основою педагогічної діяльності є особистісні відносини між вчителем і учнем, багатство та неповторність їх внутрішнього світу. Серед засобів, які впливають на формування особистості майбутнього вчителя, вдосконалення педагогічної майстерності, важливе місце посідає театральна педагогіка, здобутки якої лежать в основі сучасних підходів до розуміння сутності педагогічного артистизму та його формування [21, 327].
Розглянемо основні історичні етапи розробки проблеми використання елементів театру в освітньому процесі, насамперед, здобутки театральної педагогіки, яка створювалася протягом віків і перевірялася досвідом багатьох поколінь.
Великий чеський педагог Ян Амос Коменський в праці «Велика дидактика», підкреслюючи важливість виховання учнів засобами театрального мистецтва, стверджував, що опанування акторською майстерністю необхідне «для розвитку спостережливості, реакції, вміння робити відповідні рухи, тримати обличчя і руки та все тіло відповідно до обставин, змінювати та надавати звучанню голоса певного тембру і тону - іншими словами, виконувати будь-яку роль відповідним чином і в усіх випадках триматися природно» [11,162].
У XVII ­- XVIII столітті у багатьох навчальних закладах України (братські, монастирські школи, колегіуми, Києво-Могилянська академія) почали плідно використовуватись елементи театру. Регулярно здійснювались постановки вистав, у яких брали участь як педагоги, так і учні. Педагогами Києво-Могилянської - Мазепинської академії написано ряд драм і трагедій не тільки релігійного змісту. Ректор академії Феофан Прокопович першим звернувся до історичної тематики. Його драма «Володимир» була написана і поставлена у 1705 році. З неї починається українська історична драма і виховання національної свідомості та ідеї державності засобами театрального мистецтва. Під кінець XVIII століття, з багатьох обєктивних і субєктивних причин, згасає драматична література, знижується рівень освіти у, тепер уже, Києво-Могилянській академії, занепадає культурне життя на Україні. Метод сократівського діалогу в своїй педагогічній практиці використовував видатний філософ і педагог Г.С.Сковорода. Навчальний процес здійснювався на лоні природи у формі бесіди з вихованцями. Драматизовані діалоги були застосовані ним при написанні філософських трактатів. Метод режисури уроку використовував і видатний український педагог В.О.Сухомлинський. Як і Г.С.Сковорода, він проводив заняття під відкритим небом.
Розробка проблеми підвищення майстерності педагога засобами театрального мистецтва розпочалася приблизно у 20-х роках XX ст. У 1923 р. на засіданні комісії з реформи вищої педагогічної освіти був визначений один з основних її напрямків - вдосконалення творчих здібностей педагога. З цією метою була створена спеціальна програма, якою передбачалось оволодіння майбутніми педагогами засобами вербального (техніка мовлення, образність виразу думки, імпровізація) та невербального (міміка, пластика, жести) впливу, засвоєння теоретичних елементів театральної педагогіки, вдосконалення артистичних здібностей шляхом драматизації художніх творів. У 30-х роках цей напрямок педагогічної освіти не отримав подальшого розвитку. Інтерес посилився у другій половині 70-х років. В цей час у Полтавському педагогічному інституті за ініціативи ректора цього навчального закладу І.А.Зязюна була створена перша у Радянському Союзі кафедра педагогічної майстерності [9, 412].
Про поширення використання елементів театральної педагогіки при підготовці вчителя також свідчить той факт, що в багатьох педагогічних вузах були запроваджені курси із акторської майстерності. У кінці XX століття проблематика педагогічних досліджень повязаних із вивченням теми «Педагогіка як мистецтво», все більше зміщується у бік теми «Педагог як артист». Особливу увагу різним аспектам педагогічного артистизму приділяють Ш.О.Амонашвілі, Е.М.Ільїн, В.Ф.Шаталов.
На спорідненість педагогіки і мистецтва у своїх працях вказували педагоги-класики і сучасні дослідники: Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський, В.О.Сухомлинський, Ш.О.Амонашвілі, І.А.Зязюн, В.А.Кан-Калік, М.О.........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / Абрамян В. Ц. - К.: Лібра, 1996.-224 с.
2. Амонашвілі Ш.А. Педагогическая симфония: В 3 ч. 7 Ш. А. Амонашвілі. - Екатеринбург. - 1993. - 320 с.
3. Будянський Дмитро Васильович. Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2006.
4. Булатова О. С. Педагогический артистизм : учеб. пособ. для студ. вьісш. пед. учеб. заведений / О. С. Булатова. - М.: Академия, 2001. - 240 с.
5. Булатова О.С. Искусство современного урока: Учеб. пособие для студ. вьісш. учеб. Заведений / О. С. Булатова. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 256 с.
6. Ваганова Ж. В. Артистизм педагога как компонент его творческой индивидуальности: дис. ... канд. пед. наук / Ж. В. Ваганова. - Тюмень, 1998. - 402 с.
7. Волошина І. О. Корифеї українського театру : збірник / І. О. Волошина. - К.: Мистецтво, 1982. - 309 с.
8. Загвязинський В. А. Педагогическое творчество учителя / В. А. Загвязинський. - М., 1987. - 37 с.
9. Зязюн А. І. Педагогічна майстерність: [хрестоматія: навч. посіб. / за ред. Зязюна І. А.]. - К.: Вища школа, 2006. - 606 с.
10. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя / В. А. Кан-Калик. - М.: Просвещение, 1987. - 190 с.
11. Коменский Я.А. Великая дидактика / Я. А. Коменський // Избр. пед. соч.: В 2 т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1 - С. 241- 477.
12. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - [2-ге вид., перероб. і доп.] - К.: Знання-Прес, 2004. - 445 с.
13. Моргун В.Ф. Личность и игра / В. Ф. Моргун // Проблемы освоения театральной педагогики в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя. - Полтава, 1991. - С. 15-17.
14. Мороз О. Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс // Наукові записки: 36. наук. стат. НПУ ім.М.П.Драгоманова / О. Мороз. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001.
15. Мороз О.Г. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. Навч. посібник. / О. Г. Мороз. - К., 1997.
16. Немов Р.С. Индивидуальный стиль деятельности педагога // Р. С. Немов. Психология: В 3 кн. - Кн. 2. Психология образования. - М.: Владос, 1998.
17. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник / А. С. Нісімчук. - К.: Просвіта, 2000. - 236 с.
18. Товажнянський Л. Л. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук, праць / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. - Вип. 28 [32]. - Харків: НТУ ХПІ, 2011. - 295 с.
19. Ушинський К.Д. Три элементы школы / К. Д. Ушинський // Избр. пед. соч.: В 2 т. - М.: Педагогика. - 1974. - Т.1. - С. 32 - 50.
20. Щербань П. Сутність педагогічної культури // Вища освіта України / П. Щербань. - 2004.
21. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник / В. В. Ягупов - К.: Либідь, 2002. - 560 с.
22. Якунін В.А. Педагогическая психология / В. А. Якунін. - СПб.: Полиус , 1998 - 639 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.