Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 104014


Наименование:


Курсовик СТОРЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТОРГОВОГО (КОМЕРЦЙНОГО) ПРАВА В УКРАН

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.02.2017. Год: 2013. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….8
Розділ 1. Загальна характеристика торгового (комерційного) права ………....5
1.1. Поняття та ознаки торгового (комерційного) права……….………………5
1.2. Джерела торгового (комерційного) права..………………………..………13
Розділ 2. Етапи становлення та розвитку торгового (комерційного) права
в Україні………………………………………………………………………….18
2.1. Становлення та розвиток торгового (комерційного) права
в Київській Русі…………………………..………………………………………18
2.2. Становлення та розвиток торгового (комерційного) права
українських земель з ХIV до початку ХХ століття ………………………….21
2.3. Розвиток торгового (комерційного) права України
в радянський період (1917 - 1991 роки)………………………………………..24
2.4. Сучасний етап розвитку торгового (комерційного) права в Україні……29
Висновки…………………………………………………………………………35
Список використаних джерел…………………………………………………38

ВСТУП

Спільне проживання людей неможливо уявити без виробництва різноманітних матеріальних благ для задоволення як особистих, так і суспільних потреб. Від початку існування суспільства людина повинна була працювати, щоб забезпечити себе продуктами харчування, одягом, засобами безпеки тощо. Розвиток суспільства зумовив розподіл праці - відокремлення землеробства від скотарства, а згодом - виділення ремесел і торгівлі.
Торгівля - це обмін надлишками продуктів, виробів, що виготовлялися. Обмін спочатку мав натуральний характер, з появою грошей виникли передумови для встановлення товарно-грошових відносин. Суспільна діяльність людини вже потребувала правового регулювання, у результаті чого виникли певні звичаї (правила поведінки), які регулювали суспільні відносини між людьми (сімейні, адміністративні, трудові, військові, цивільні та ін). Розвиток цивільних правовідносин зумовив появу господарських, фінансових і комерційних (торгових) правовідносин, які поступово виділилися в окремі галузі (підгалузі) права.
Дослідження історичних процесів, етапів розвитку норм права, що регулюють торговельну діяльність має велике значення для юридичної практики, яка полягає у підвищенні ефективності правового регулювання торговельної діяльності на сучасному етапі розвитку суспільства та нормотворення.
Вітчизняні та вчені у різний час приділяли чимало уваги дослідженням правових аспектів розвитку комерційної (торговельної) діяльності: О.А. Бурбело, О.В. Буткевич, В.М. Завальний, Р. Майданик, О.В. Морозов, О. Покрещук, А.А. Попов, Н.О. Саніахметова та ін.
Метою даного дослідження є комплексний аналіз становлення та розвитку торгового (комерційного) права України як впорядкованої сукупності правових норм.
Для досягнення зазначеної мети вирішуються такі завдання:
- розглядається поняття та ознаки торгового (комерційного) права;
- аналізуються джерела торгового (комерційного) права;
- досліджується становлення та розвиток торгового (комерційного) права в Київській Русі;
- досліджується становлення та розвиток торгового (комерційного) права українських земель з ХIV до початку ХХ століття;
- досліджується Розвиток торгового (комерційного) права України в радянський період (1917 - 1991 роки);
- аналізується сучасний етап розвитку торгового (комерційного) права в Україні.
Об’єктом дослідження є торгове (комерційне) право України як сукупність правових норм.
Предметом дослідження є історичні процеси становлення та розвитку торгового (комерційного) права в Україні.
Для досягнення поставленої мети використовуються такі методи дослідження: діалектичний метод (розглянуто етапи становлення торгового права України в їх розвитку та взаємозв’язку); історико-правовий метод (розглянуто окремі історичні процеси, що супроводжували розвиток торгового права України); формально-логічний та системний методи (досліджено сутність торгового права України як впорядкованої сукупності правових норм, взаємозв’язок норм у процесах регулювання суспільних відносин щодо торговельної діяльності).


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВОГО (КОМЕРЦІЙНОГО) ПРАВА

1.1. Поняття та ознаки торгового (комерційного) права

Комерційне право або Торгове право - галузь приватного права, яка регулює діяльність в сфері торгового обігу. До предмету торгового права відносять купівлю-продаж товарів між професійними учасниками ринку, реєстрацію комерційних юридичних осіб, відносини комерційного посередництва, обіг цінних паперів і деякі інші сфери. Поняття торговельної діяльності дають Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” та Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок заняття торговельною діяльністю та правила торгового обслуговування населення “
Історія розвитку торгового права сягає часів середньовіччя. Батьківщиною торгового права вважаються італійські міста і передусім міста, повязані з морською торгівлею. У період, що охоплює приблизно ХІ-ХШ ст. і який називають "італійським", торгове право ще не було загальним правом. Воно являло собою звичаї, які вироблялися під час діяльності купецьких гільдій і застосовувалися для регулювання відносин між ними. Гільдії обєднували купців якогось одного міста і, як правило, одного виду торговельної діяльності, тому звичаї, що вироблялися в межах кожної такої гільдії, суттєво відрізнялися від звичаїв іншої гільдії. Саме тоді було здійснено першу спробу записати торговельні звичаї. У разі виникнення суперечок між різними гільдіями для їх розвязання почали виникати спеціальні суди, які отримали назву консульських. Консули - це спеціально призначені гільдіями особи для вирішення таких конфліктів, а їх рішення занотовувалися у хронологічній послідовності в особливі книги (статуси). По суті це вже було прецедентним правом [1, с. 17].
Поступово торгівля розвивалася і в північних країнах. Роль Італії зменшувалась, зростало значення таких морських країн, як Іспанія, Англія, Голландія, Франція. Саме Франція опинилася у центрі найбільш економічно розвинених країн. Тому цей період розвитку торгового права називають французьким. У цей період, особливо на його початку, торгове право все ще залишалося звичаєвим і мало кастовий характер. Однак розвиток торгового права потребував уніфікації торгових звичаїв, тому що відмінності різних статутів різних купецьких гільдій заважали розвитку та поширенню торгових звязків. Систематизувати норми звичаєвого торгового права можна було за допомогою їх легалізації, тобто надавши їм законодавчого характеру. Саме у Франції було зроблено перші спроби такої систематизації. В 1673 р. прийнято королівський ордонанс "Про торгівлю", автором якого був купець Ж. Саварі. У 1681 р. було видано ще один королівський ордонанс "Про мореплавство". Чинність цих ордонансів поширювалась на всю територію Франції, в них закріплювалося право купецького прошарку Франції здійснювати торговельну діяльність. Однак мине понад сто років, перш ніж Французька революція 1789 р. знищить кастові привілеї та проголосить свободу підприємницької діяльності, зокрема торговельної. В 1807 р. був прийнятий Французький комерційний кодекс, який юридично закріпив подвійне регулювання господарської діяльності за допомогою норм торгового та цивільного права. Такий стан отримав назву "дуалізм приватного права". Норми цивільного права застосовувалися у разі відсутності норми торгового права.
Приклад Франції наслідували інші країни. Тобто поділ приватного права на торгове та цивільне відбувся і в таких країнах континентальної Європи, як Португалія, Іспанія, Німеччина та інші, де на початку XIX ст. були прийняті окремі торгові кодекси [1, с. 18].
Наступний період розвитку торгового права повязують із Німеччиною, де в 1861 р. зявилося перше німецьке торгове зведення, а в 1897 р. - нове торгове зведення, що мало розділи, присвячені визначенню правового статусу торговельних товариств, регулюванню договірних відносин тощо. Ця кодифікація, яка з часом зазнала численних змін і доповнень, чинна у Німеччині і нині.
У торговому праві, незважаючи на його тісний звязок із цивільним, було вироблено свої норми і принципи, які властиві тільки цій галузі права. Наприклад, якщо цивільне право, починаючи з римського, завжди вирізнялося формалізмом, торгове право, прагнучи до якнайшвидшого та безперешкодного здійснення комерційних угод і договорів, завжди намагалося звільнитися від форми. Це знайшло відображення в його нормах. У галузі торгового права частіше, ніж у цивільному, застосовується підвищена відповідальність незалежно від форми вини, частіше застосовуються звичаї, особливо в міжнародній торгівлі. Тобто торгове право має свої особливості, закріплені в його специфічних нормах. Такі норми не можуть виникати за межами торговельного обігу і є приписами специфічного характеру.
Нині в торгових кодексах західних країн предметом регулювання є і торговельна діяльність (сфера о........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Курило М. П. Комерційне право : навчальний посібник / Курило М. П., Завальний В. М., Завальний М. В. - Суми : Університетська книга, 2010. - 238 с.
2. Буткевич О.В. Місце торгового права в системі права. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ?p=45651.
3. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. - 2-ге вид., змін, та доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. - 766 с.
4. Кравцов О. Л. Генезис і розвиток корпоративного права на території України: від давньоруського права до законодавства початку ХХ століття // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. - 2013. - № 6. - С. 17 - 22.
5. Майданик Р. Українська цивілістика: дореволюційний і радянський періоди [Електронний ресурс]. - Режим доступу: urukrain/1107-ukra%D1%97nska-civilistika-dorevolyucij ij-i-radyanskij-periodi.html
6. Макаров О. Соотношение предпринимательского и коммерческого права // Российская юстиция. - 2001. - №2. - С.61-62.
7. Попов А.А. Торговое право: Учебн. Пособие. - 2-е изд., доп. и перераб. - Х.: Изд. Группа «РА-Каравелла», 2000. - 297 с.
8. Пугинский Б.И. Коммерческое право. - Изд-во “Зерцало”, 2005 г. - 371 с.
9. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права: В 4 т. / Г.Ф. Шершеневич. - М.: Статут, 2003. Введение. Торговые деятели: Т.1 / Редкол. тома: В.С. Ем, Н.В. Козлова. - 2003. - 480 с.
10. Щербина В.С. Господарське право: [підручник] / В.С. Щербина. - 6-те вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 640 с.
11. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права: В 4 т. / Г.Ф. Шершеневич. - М.: Статут, 2003. - Торговый процесс. Конкурсный процесс: Т.4. - 2003. - 550 с.
12. Удинцев В.А. История обособления торгового права / В.А. Удинцев. - Репринт. воспр. изд. - М.: СПАРК, 2007. - 216 с.
13. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/254к/96-вр.
14. Актуальні проблеми господарського права: [навч. посіб.] / За ред. В.С. Щербини. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 528 с.
15. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. - 415 с.
16. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/435-15 < laws/show/254к/96-вр>.
17. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 0436-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/436-15 < laws/show/254к/96-вр>.
18. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/2755-17.
19. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/959-12.
20. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/1576-12.
21. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. № 1956-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/1956-12.
22. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/270/96-ВР.
23. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/1775-14.
24. Про порядок заняття торгівельною діяльністю і правила торгівельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/833-п.
25. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 р. № 185 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/z0628-03.
26. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 104 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/z1257-07>.
27. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/z0288-02.
28. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (ІНКОТЕРМС) в редакції 2010 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
29. Про внутрішню торгівлю: Проект закону України від 10.11.2011 № 9443 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: l_doc2.nsf/link1/JF7AB00A.html.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.