Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Призначення та види виправно-трудових колонй поселень. Направлення засуджених в виправно-трудов колонї-поселення. Права та обовязки засуджених в колонях-поселеннях. Особливост режиму в виправно-трудових колонях-поселеннях.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 20.05.2004. Год: 2004. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Задание №8
І.Теоретичне питання:
Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях.
Призначення та види виправно-трудових колоній поселень. Направлення засуджених в виправно-трудові колонії-поселення. Права та обов'язки засуджених в колоніях-поселеннях. Особливості режиму в виправно-трудових колоніях-поселеннях. Підстави переводу засаджених з колонії поселення в інщу колонію, міри до збереження майна засуджених.
2. Задача
На загальних зборах засуджених загону більшісттю голосів було вибрано новий склад ради колективу загону. Серед інших в склад ради колектива були вибрані Романов та Говоров, які являються порушниками режиму відбуття покарання. В зв'язку з цим начальник загону не затвердив склад ради колектива загону та назначів нові вибори.
Чи правоміврні дії начальника загону? Якими нормативними актами определяється порядок формування самодіяльних організацій в ВТК и ВТЮ
Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях.
З метою диференційованого підходу до виконання покарання в теорії кримінального та кримінально-виконавчого права досить чітко розроблена й закріплена в нормах законодавства класифікація засу-джених до позбавлення волі. Вона створює не тільки необхідні умо-ви для диференціації виконання покарання, а й значною мірою впли-ває на формування системи установ виконання покарання, забезпе-чує ізоляцію один від одного різних за ступенем суспільної небезпе-ки і характеру поведінки засуджених. Крім того, вона створює умови для індивідуалізації виконання покарання.
Згідно зі ст. 67 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, метою класифікації є:
1) відокремлення ув'язнених від тих, хто в силу свого злочинно-го минулого чи негативних рис характеру загрожує негативним впливом на них;
2) поділ ув'язнених на категорії полегшує роботу з ними з метою повернення їх до життя в суспільстві.
Система класифікації засуджених до позбавлення волі тісно пов'язана з класифікацією злочинів у кримінальному праві. Остання певною мірою визначає класифікацію засуджених. У цьому полягає єдність і взаємозалежність указаних інститутів з точки зору оцінки характеру і ступеня суспільної небезпеки злочинів у разі призначен-ня і виконання покарання.
Таким чином, класифікація засуджених до позбавлення волі -- суміжний інститут кримінального та кримінально-виконавчого пра-ва. При цьому у кримінально-виконавчому законодавстві дістають розвиток положення кримінального закону.
У кримінально-виконавчому праві засуджені до позбавлення волі розподіляються: за віком; статтю; тяжкістю вчиненого злочину;
строком покарання; формою вини; фактом відбування в минулому покарання у вигляді позбавлення волі; роботою в правоохоронних ортанах до засудження; громадянством.
Що ж таке класифікація? Із сказаного випливає, що класифіка-ція засуджених є розподіл їх на більш-менш однорідні групи згідно із специфічними ознаками (критеріями) залежно від характеру та ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину, минулих судимос-тей, статі й віку з метою диференціації та індивідуалізації виконання покарання.
Розрізнюють чотири види критеріїв класифікації засуджених: фі-зіологічні, юридичні, педагогічні, психологічні.
До фізіологічних критеріїв класифікації засуджених відносять стать, вік, стан здоров'я. За статтю засуджені класифікуються на чоловіків і жінок. За віком -- на дорослих і неповнолітніх. За ста-ном здоров'я -- на працездатних, непрацездатних і хворих на тяжкі або хронічні захворювання.
До юридичних критеріїв відносять тяжкість вчиненого злочину, особу засудженого і форму вини. За тяжкістю вчиненого злочину розрізняють три категорії засуджених: які вчинили особливо-небез-печні злочини проти держави, які вчинили тяжкі злочини, і вчинили злочини, що не є тяжкими.
За особою засудженого -- особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі вперше, які відбували покарання раніше, особи, яким вища міра покарання в порядку амністії або помилуван-ня замінена позбавленням волі. За формою вини засуджені класифі-куються на тих, які вчинили злочин навмисно; які вчинили злочин з необережності.
До педагогічних критеріїв класифікації засуджених відносять ступінь виправлення або ступінь педагогічної занедбаності. За сту-пенем виправлення засуджених поділяють на тих, які стали на шлях виправлення, і на осіб, які довели своє виправлення. За ступенем педагогічної занедбаності, розрізняють осіб, які не стали на шлях виправлення, порушників режиму та злісних порушників режиму.
До психологічних критеріїв класифікації засуджених належать тип особи і психічне ставлення до злочину, тобто визнання чи не-визнання нею своєї вини у вчиненому злочині.
За типом засуджені особи класифікуються за загальними психо-логічними ознаками -- на холериків, флегматиків, сангвініків, ме-ланхоліків.
До недавнього часу на підставі вказаних критеріїв і згідно із за-коном (ст. 19 ВТК), первинну (видову) класифікацію осіб, засуд-жених до позбавлення волі, здійснював суд при постанові вироку,
197 коли призначав міру покарання, вид виправно-трудової установи і режим у ній. У подальшому, під час відбування покарання, адміні-страція установи, доповнюючи суд, класифікувала засуджених за педагогічними, психологічними та іншими критеріями, тобто здійс-нювала у межах видової групову класифікацію.
Законом України "Про внесення змін до Виправно-трудового ко-дексу України" від 11 липня 2001 року названу норму було змінено. Відтепер вид виправно-трудової установи з відповідним режимом, в якій засуджені відбувають покарання, визначається Державним де-партаментом України з питань виконання покарань.
У відповідності з вищеназваними критеріями Департамент визна-чає вид режиму виправно-трудової установи, виходячи з того, що:
-- у тюрмах відбувають покарання:
1) чоловіки та жінки, які засуджені до покарання у виді довіч-ного позбавлення волі;
2) чоловіки, які вчинили в повнолітньому віці такі злочини: про-ти основ національної безпеки України; умисне вбивство при обтя-жуючих обставинах; захоплення заручників; створення злочинної організації; бандитизм; терористичний акт; посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формуван-ня з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця; посягання на життя судді, народного засідате-ля чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійснен-ням правосуддя; посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допо-моги; геноцид; посягання на життя представника іноземної дер-жави; захоплення представника влади або працівника правоохорон-ного органу як заручника;
3) особи, які раніше були засуджені до позбавлення волі за пере-раховані вище злочини і знову вчинили будь-який із цих злочинів або такі злочини: умисне вбивство; умисне тяжке тілесне ушкод-ження, вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого; зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього; розбій, вчинений при обтяжуючих обставинах; вимагання при обтяжуючих обставинах;
4) особи, переведеш із виправно-трудових установ за підставами, передбаченими ст. 47 Виправно-трудового кодексу України;
5) особи, які на підставі рішень суду відбувають позбавлення волі у вигляді тюремного ув'язнення, продовжують відбувати поз-бавлення волі у вигляді тюремного ув'язнення в порядку та на підставі цих рішень до закінчення визначених у них строків або до винесення нового судового рішення;
-- у виправно-трудових колоніях, особливого режиму відбувають покарання чоловіки:
1) яким покарання у виді смертної кари замінено позбавленням волі на певний строк в порядку помилування або амністії;
2) які раніше були засуджені до позбавлення волі за злочини проти основ національної безпеки України; умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; захоплення заручників; створення зло-чинної організації; бандитизм; терористичний акт; посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського фор-мування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця; посягання на життя судді, народного засідате-ля чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійснен-ням правосудця; посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допо-моги; геноцид; посягання на життя представника іноземної дер-жави; захоплення представника влади або працівника правоохорон-ного органу як заручника, і знову вчинили будь-який із цих злочинів або такі злочини: умисне вбивство; умисне тяжке тілесне ушкод-ження, вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого; зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього; розбій, вчинений при обтяжуючих обставинах; вимагання при обтяжуючих обставинах, якщо відбули строк позбавлення волі у вигляді тюремного ув'язнен-ня, визначений Департаментом, або переведені для дальшого відбу-вання покарання з тюрми у виправно-трудову установу в порядку та на підставах, передбачених ст. 46 ВТК України;
3) засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочи-ну в період відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк;
4) які раніше двічі в будь-якій послідовності були засуджені до позбавлення волі за такі злочини: проти основ національної безпеки України; умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; захоплення заручників; створення злочинної організації; бандитизм; терористич-ний акт; посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця; посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя; посягання на життя захис-ника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги; геноцид; посягання на життя представника іноземної держави; захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника; умисне
199 вбивство; умисне тяжке тілесне ушкодження; зґвалтування; розбій, вчинений при обтяжуючих обставинах; вимагання при обтяжуючих обставинах; грабіж при обтяжуючих обставинах; шахрайство при обтяжуючих обставинах; створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань; хуліганство при обтяжуючих обставинах; викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем; виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї; незаконне заволодіння транспортним за-собом; контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів; організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут нар-котичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи і знову вчинили будь-який з перерахованих злочинів, за який вони засуджуються до позбавлення волі на певний строк;
-- у виправно-трудових колоніях суворого режиму відбу-вають покарання чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі;
-- у виправно-трудових колоніях посиленого режиму відбу-вають покарання чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі на певний строк за тяжкі та особливо тяжкі злочини;
-- у виправно-трудових колоніях загального режиму відбу-вають покарання: чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі на певний строк за злочини середньої тяжкості; жінки, засуджені до відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк, які вчинили особливо тяжкі, тяжкі або середньої тяжкості злочини.
у виправно-трудових колоніях-поселеннях для осіб, що вчинили злочини з необережності, відбувають покарання особи, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, що вчинені з не-обережності.
у виправно-трудових колоніях-поселеннях для осіб, що вчинили умисні злочини, відбувають покарання вперше засуджені до позбавлення волі особи, що вчинили злочини невеликої тяжкості, а також особи, переведені в ці колонії в порядку, передбаченому ст. 46 Виправно-трудового кодексу України, з колоній загального, посиленого і суворого режиму.
-- у виховно-трудових колоніях відбувають покарання засуд-жені до позбавлення волі неповнолітні. На підставі ст. 18 ВТК у виховно-трудових колоніях загального режиму відбувають покаран-ня неповнолітні чоловічої статі, вперше засуджені до позбавлення волі (окремо за тяжкі та за нетяжкі злочини) і всі неповнолітні жі-ночої статі. На посиленому режимі відбувають покарання неповно-літні чоловічої статі, які раніше відбували покарання.
Таким чином, значення класифікації засуджених полягає в тому, що вона обумовлює окреме тримання різних груп засуджених; цим досягається диференціація розміщення засуджених за ступенем не-безпечності і соціально-педагогічної занедбаності; є можливість за-стосування індивідуалізованих заходів карально-виховного впливу; позбавляється негативний вплив злісних порушників режиму і реци-дивістів; класифікація засуджених пов'язується з системою виправ-но-трудових установ.
Виходячи з розглянутої класифікації важливе значення має роз-поділ осіб, позбавлених волі, по видах установ виконання покарання (УВП).
Треба зазначити, що відповідно до норм Кримінального кодексу України та з метою своєчасного направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, із слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-тру-дових установ, удосконалення порядку їх розподілу, упорядкування їх направлення до установ відповідного виду режиму, згідно з поло-женнями Виправно-трудового кодексу України, Державним департа-ментом України була прийнята Інструкція "Про порядок розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ", затверджена на-казом № 157 від ЗО серпня 2001 року.
Положення Інструкції встановлюють і регламентують питання, що стосуються розподілу та направлення осіб, засуджених до поз-бавлення волі, із слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ.
Розподіл осіб, засуджених до позбавлення волі, здійснюється безпосередньо у слідчих ізоляторах (тюрмах) (далі -- СІЗО) комі-сіями з питань розподілу і направлення осіб, засуджених до позбав-лення волі, із слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ (далі -- комісії), що утворюються в управліннях (відділах) Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі -- Департамент) в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Київській області та підзвітні й підконтрольні голові Де-партаменту.
У сво'їй діяльності комісії керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Державного департаменту України з питань виконань покарань (далі -- Департамент), а також положен-нями Інструкції.
Для визначення виду виправно-трудових установ з відповідним режимом, в яких засуджені відбувають покарання, та з метою їх подальшого розподілу комісії у своїй діяльності керуються вироком суду.
Рішення комісії про розподіл та направлення засуджених прий-маються з урахуванням висновків її членів і оформлюються прото-колом, який затверджується головою Комісії.
Комісія з питань розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, відповідно до покладених на неї завдань:
-- здійснює у межах своєї компетенції визначення виду режиму та розподіл засуджених до позбавлення волі осіб для подальшого їх направлення до виправно-трудових установ у межах свого регіону або відповідно до вимог Інструкції запитує у Департаменті наряди на направлення засуджених осіб до виправно-трудових установ;
-- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до її компетенції, розробляє пропозиції про вдосконален-ня законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Департаменту;
-- забезпечує апробацію та впровадження інформаційних техно-логій у практику своєї діяльності та здійснює їх інтеграцію в інфор-маційну систему Департаменту;
-- організовує підготовку, підвищення кваліфікації та стажуван-ня членів комісії;
-- вносить пропозиції до Департаменту щодо вдосконалення діяльності комісії;
-- здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень та пок-ладених на неї завдань. Комісія має право:
-- залучати спеціалістів установ та органів кримінально-вико-навчої системи та інших відомств за погодженням з їх керівниками для розгляду і вирішення питань, що належать до її компетенції;
-- проводити в установах та органах кримінально-виконавчої системи соціальні дослідження.
Комісію очолює голова (начальник управління (відділу) Департа-менту в Автономній Республіці Крим, області, м. Києві та Київській області за посадою).
Заступники голови Комісії та її члени призначаються та звіль-няються наказом голови Департаменту за поданням голови Комісії. До складу Комісії входять: перші заступники начальників, начальни-ки відділень (груп) спеціального обліку, начальники медичних служб регіональних управлінь (відділів), начальники СІЗО, праців-ники соціально-психологічної служби, лікарі, начальники відділів спеціального обліку СІЗО. До складу комісії можуть включатись інші фахівці за обгрунтованими пропозиціями начальників регіональних управлінь (відділів) Департаменту.
Розподіл та направлення засуджених до позбавлення волі осіб здійснюються на підставі ст. 12 Кримінального кодексу України та ст. 19 Виправно-трудового кодексу України за відповідними інди-відуальними або персональними нарядами до виправно-трудових установ.
Запити на індивідуальні наряди щодо направлення осіб, засуд-жених до позбавлення волі, із СІЗО до виправно-трудових установ за межі регіону підписуються головою комісії або його заступником і в установленому порядку надсилаються безпосередньо до відділу спеціального обліку Департаменту.
Індивідуальні наряди на запити готуються відділом спеціального обліку Департаменту протягом трьох робочих днів та в установлено-му порядку надсилаються ініціатору запиту.
За індивідуальними нарядами Департаменту направляються:
-- засуджені особи, розмістити яких немає змоги через відсут-ність у регіоні установ визначеного виду режиму або через відсут-ність в регіоні достатньої кількості установ для окремого розміщен-ня осіб, які проходять за одним вироком суду як учасники процесу;
-- особи, які до засудження постійно проживали за межами ре-гіону, де вони вчинили злочин, або мають постійні соціальні зв'язки з близькими родичами (матір'ю, батьком, чоловіком, дружиною, дітьми, рідними братами і сестрами, онуками, дідом і бабою, усино-вителями, усиновленими) за межами цього регіону.
Запити на персональні наряди щодо направлення осіб, засуд-жених до позбавлення волі, із СІЗО до виправно-трудових установ за межі регіону підписуються головою комісії або його заступником і в установленому порядку надсилаються безпосередньо до відділу спеціального обліку Департаменту.
Персональні наряди на запити готуються відділом спеціального обліку Департаменту протягом п'яти робочих днів та в установлено-му порядку надсилаються ініціатору запиту.
На особу, якій комісією визначено відбування позбавлення волі у вигляді тюремного ув'язнення, в індивідуальному наряді зазначається строк відбування позбавлення волі у вигляді тюремного ув'язнення та вказується, де засуджений повинен відбува и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.