Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Аналз сучасного стану особливостей та порядку комплексного й обєктивного аналзу оформлення результатв документальних переврок дяльност з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства з боку субєктв пдприємницької дяльност.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 05.05.2007. Год: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2
Реферат
Особливості та порядок оформлення результатів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог
чинного валютного законодавства


Запоріжжя 2005

Вступ

Вся контрольно-ревізійна діяльність податкової служби України здійснюється у відповідних правових формах, що викликає потребу в дослідженні саме правових питань діяльності податкових органів України.
Серед важливих завдань, які стоять перед працівниками державних податкових служб, не в останню чергу є правильне оформлення результатів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства.
Від цього значною мірою належить дотримання завдань, які держава та суспільство ставлять перед податковими службами.
Так, проведений аналіз скасованих ДПА у Харківській області рішень, прийнятих податковими інспекціями за І півріччя 2005 року, свідчить про те, що причинами скасування більш, ніж десятої їх частини є неякісне проведення перевірок і оформлення матеріалів за ними Про стан роботи з розгляду скарг (апеляцій) платників податків ДПА у Харківській області за І півріччя 2005 року // dpa.kharkov.ua/page1.php?topic=vapel.
Актуальність теми реферату зумовлюється суттєвим зростанням ролі податкової служби в сучасному розвитку економіки України і, у зв'язку з цим, посиленням необхідності удосконалення її правового регулювання.
Мета роботи полягає у системному аналізі сучасного стану особливостей та порядку оформлення результатів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства.
Методи дослідження випливають з вимог комплексного та об'єктивного аналізу оформлення результатів документальних перевірок діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства з боку суб'єктів підприємницької діяльності.
Дослідження проведено на основі формально-логічного, системно-функціонального, порівняльно-правового та інших загальних та спеціальних наукових методів.
Нормативно-правову база роботи становлять законодавчі, інші нормативно-правові акти, ухвалені відповідними органами державної влади, накази та роз'яснення Державної податкової адміністрації України.

Особливості та порядок оформлення результатів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Органи державної податкової служби від імені держави здійснюють планові та позапланові документальні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. Зміст та правила складання акта документальної перевірки чітко обумовлено відповідними нормативними актами Державної податкової адміністрації України. Це накази ДПА „Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства” (від 10.08.2005 № 327); „Про затвердження змін та доповнень до Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб” (від 1 квітня 2004 р. № 187); „Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності -- фізичними особами” (від 11 червня 2004 р. №326); „Про затвердження форм актів перевірок” (від 31 січня 2003 р. № 50); „Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення” (№ 165 від 30.05.97); „Про затвердження Змін до форми розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 10.02.2003 № 68” (від 15.12.2003 № 599).
За результатами проведеної документальної перевірки складається акт документальної перевірки.
Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень, зокрема, норм валютного законодавства (а також невиконання платником податків законних вимог посадової особи податкових органів, яка проводила перевірку).
За результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, які мають відношення до фактів виявлених порушень валютного законодавства.
Факти виявлених порушень податкового та валютного законодавства викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, з посиланнями на первинні або інші документи, які зафіксовані за обліком та підтверджують наявність зазначених фактів.
Акт документальної перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.
У разі відсутності первинних документів, що підтверджують факт порушення, до акта перевірки додається пояснення платника податків, що перевіряється.
Титульний аркуш акта документальної перевірки друкується на номерному бланку органу державної податкової служби для складання актів документальних перевірок. Перший примірник акта в оригіналі залишається в органах державної податкової служби, інший -- залишається суб'єкту підприємницької діяльності.
У разі необхідності використання у змісті акта скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які будуть використовуватись далі в тексті.
В акті документальної перевірки, розрахунках та інших матеріалах не допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та інших даних. Крім того, усі вартісні показники відображаються в національній валюті України, а показники, що виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті документальної перевірки з вказівкою їх еквівалента в національній валюті України за курсом валют, що встановлений Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції.
Законодавцем встановлено, що інформація, що міститься в акті документальної перевірки, не підлягає розголошенню органом державної податкової служби і її співробітниками, а також передачі в інші органи, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Додамо, що у разі, якщо платник податків відмовляється від проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування, складається акт відмови від допуску до перевірки.
Акт відмови від допуску до перевірки (та акт відмови від підпису) підписується не менш як трьома особами.
Акт документальної перевірки повинен складатися з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновку.
Вступна частина акта документальної перевірки повинна містити такі дані:
-- місцезнаходження суб'єкта господарювання (місце розташування об'єкта власності, щодо якого проводиться перевірка).
-- повне і скорочене найменування суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів.
-- підстави для проведення перевірки відповідно до Закону України „Про державну податкову службу в Україні” та інших законодавчих актів.
-- дата та номер направлення на виїзну планову чи позапланову перевірку, назва органу державної податкової служби, який його виписав. Дати та номери наказів керівника органу державної податкової служби на проведення позапланової перевірки, продовження термінів проведення перевірок. Якщо виїзна позапланова перевірка у відповідних випадках здійснюється на підставі рішення суду, зазначається назва суду, який прийняв відповідне рішення щодо здійснення виїзної позапланової перевірки, його номер та дата, термін проведення перевірки.
-- посади, назва структурного підрозділу, назва органу державної податкової служби, звання, прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що проводять перевірку.
-- тип перевірки (невиїзна документальна, виїзна планова чи позапланова перевірка).
-- період, за який проводиться перевірка діяльності суб'єкта господарювання.
-- інформація про направлення суб'єкту господарювання повідомлення про проведення планової виїзної перевірки.
-- інформація про наявність журналу реєстрації перевірок суб'єкта господарювання та вчинення в ньому запису про проведення перевірки.
Загальні положення акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок повинні містити такі дані:
-- термін проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки).
-- інформація про посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання за період, що перевіряється, із зазначенням наказів про призначення та звільнення із займаної посади.
-- дані про реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта господарювання в органах виконавчої влади (назва документа, назва органу, дата і реєстраційний номер), дата взяття на облік органом державної податкової служби (назва документа, назва органу державної податкової служби та дата взяття на облік), реєстраційні дані платника ПДВ (назва документа, дата, номер, індивідуальний податковий номер).
-- дані про розмір статутного фонду, засновників, розмір їх внесків до статутного фонду, форма внесення (у разі необхідності), а також коди за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційні номери (для фізичних осіб).
-- інформація про те, чи є суб'єкт господарювання засновником (учасником), акціонером іншого суб'єкта господарської діяльності.
-- код форми власності, підпорядкованість для державних підприємств.
-- перелік структурних підрозділів, у тому числі філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, створених у встановленому порядку (у разі їх наявності).
-- інформація про види діяльності, які здійснював суб'єкт господарювання за період, що перевірявся, та види діяльності, що підлягають ліцензуванню (номер і дата видачі ліцензії, назва органу, що видав ліцензію, терміни початку і закінчення дії ліцензії).
-- дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах із зазначенням інформації щодо надання повідомлення про їх відкриття (закриття); наявність ліцензій НБУ у разі відкриття рахунку за межами України.
-- інформація про попередню планову виїзну перевірку із зазначенням назви органу державної податкової служби, дати та номера акта перевірки, періоду перевірки (установлені порушення та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків).
-- інформація про документи, які використані при даній перевірці, згруповані за типами (вказати період охоплення їх перевіркою та метод -- суцільний, вибірковий).
-- перелік комп'ютерних автоматизованих інформаційних систем, інформація яких використана під час перевірки (за необхідності).
-- дані про наявність пільг, наданих відповідно до чинного законодавства (код пільги, на яку суму і на який податок отримано пільги з розбивкою за роками в межах звітних періодів, що перевіряються).
-- інформація про перевірки інших суб'єктів господарювання з питань правових відносин з платником податків та підтвердження задекларованих ним показників, проведені за період, що перевіряється.
У разі, якщо при перевірці виявлено взаємовідносини із суб'єктами господарювання або фізичними особами -- підприємцями, які припинили діяльність на підставі рішення суду, або договори, первинні документи яких визнано судом недійсними, то вчиняється відповідний запис.
Якщо суб'єкт господарювання протягом своєї діяльності мав від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (збитки) або незначні прибутки, заявляв до відшкодування з бюджету значні суми податку на додану вартість або при значних обсягах податкового зобов'язання та податкового кредиту відображав незначні суми податку на додану вартість до сплати, в обов'язковому порядку зазначаються обґрунтовані їх причини.
У разі встановлення в ході перевірок декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, в акті перевірки робиться відповідний запис, із зазначенням кількості податкових періодів та суми.
Відображення інформації про проведені суб'єктом господарюванням інвентаризації його основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.
Описова частина акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок складається таким чином.
Результати невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок групуються за окремими видами податків і зборів (обов'язкових платежів) та у розрізі податкових періодів.
За кожним відображеним в акті фактом порушення податкового законодавства необхідно:
-- висвітлити показники, які відображаються суб'єктом господарювання у податковій та іншій звітності, та фактичні показники, виявлені у ході перевірки на підставі первинних документів податкового та бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання у розрізі періодів у грошових одиницях, передбачених звітністю;
-- у разі виявлення розбіжностей чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті нормативно-правових актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, в якому дане порушення здійснено, при цьому додати до акта письмові пояснення посадових осіб суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень;
-- зазначити первинний документ, на підставі якого вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку (навести кореспонденцію рахунків операцій), та інші докази, що достовірно підтверджують наявність факту порушення;
-- у разі відсутності первинних документів або ненадання для перевірки первинних та інших документів, що підтверджують факт порушення, зазначити перелік цих документів. При цьому до акта перевірки додаються пояснення посадових осіб або інших працівників суб'єкта господарювання (у межах їх компетенції), що перевіряється, щодо відсутності первинних та інших документів;
-- у разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, факти відмови відобразити в акті.
Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до акта. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний перелік однотипних порушень податкового, валютного та и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.