Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Правовий статус ДПА України. Завданя, права та функцї ДПА України. Структурн пдроздли ДПА України, їх правовий статус, завдання та функцї. Види форми стягнення до бюджету коштв. Контроль за дотриманням податкового законодавства.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 16.01.2004. Год: 2004. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


30
Д Е Р Ж А В Н А П О Д А Т К О В А А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я
У К Р А Ї Н И
Н А Ц І О Н А Л Ь Н А А К А Д Е М І Я Д Е Р Ж А В Н О Ї
П О Д А Т К О В О Ї С Л У Ж Б И У К Р А Ї Н И
РЕФЕРАТ
на тему:
“Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура”
Виконала:
студентка гр. ФСЗ-55
Прасюк Оксана
Перевірив викладач:
Канченко Тетяна Володимирівна

Ірпінь 2004 р.

План

Вступ
Розділ 1. Правовий статус ДПА України
Розділ 2. Завданя , права та функції ДПА України .
Розділ 3. Структурні підрозділи ДПА України, їх правовий статус, завдання та функції

Висновки

Список використаної літератури

Вступ.

Податки - дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова та юридична категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки - це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу.
Об'єктивною реальністю є те, що за наявних економічних умов підприємницькі структури та громадяни повинні віддавати частку своїх доходів на загальнодержавні суспільні потреби, а натомість одержувати від держави безплатні блага та послуги.
Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних і правових інститутів.
Найбільшого розквіту податки сягають за умов розвинутої ринкової економіки. Вони стають об'єктивним елементом фінансових відносин між державою та юридичними й фізичними особами. Формується завершена модель податкової системи кожної держави. Вона включає методи й об'єкти оподаткування, ставки податків, строки їх сплати, контроль за витрачанням.
Змінюються не тільки види і форми стягнення до бюджету певних сум коштів, а й саме ставлення до податків. Вони стають ефективним знаряддям втілення державної політики з питань економіки та соціального розвитку. За допомогою податків здійснюється перерозподіл валового внутрішнього продукту в територіальному та галузевому аспектах, а також між різними соціальними групами. Цей перерозподіл згладжує вади ринкового саморегулювання, створює додаткові стимули для ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, підтримання рівня зайнятості.
Проте не слід забувати, що податки є ще й дуже небезпечним інструментом у розпорядженні держави. Адже без наукової концепції податкової політики вони можуть гальмувати економічний розвиток держави. Концепція податкової політики держави повинна містити обґрунтовані висновки щодо впливу оподаткування на результати господарської діяльності підприємств та організацій, обсяг, напрямки й характер інвестицій, розмір і структуру фонду споживання, галузеву й територіальну структуру економіки.
Безпосередньо збиранням податків займаються спеціальні служби. У різних країнах вони мають різні назви, але мета їх одна: забезпечити ефективне, правильне, своєчасне надходження податків до бюджету країни.
В Україні ця служба - Державна податкова адміністрація України.
„Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.”
Ст. 67 Конституції України

Розділ 1 Правовий статус ДПА України

Контроль за дотриманням податкового законодавства в Україні здійснюється Державною податковою адміністрацією України (ДПАУ), що була створена в результаті об'єднання Головної державної податкової інспекції та Управління з боротьби з кримінальним укриттям доходів від оподаткування, що знаходилось в структурі МВС України.
Головним завданням Державної податкової адміністрації є забезпечення дотримання податкового законодавства, повний облік усіх платників податків та обов'язкових платежів, що надходять до бюджету, державні цільові фонди, забезпечення правильності розрахунку та сплати цих платежів.
На сьогоднішній день податкова служба України здійснює контроль по всім видам податків та зборів, в тому числі по 25 загальнодержавним та 14 місцевим податкам.
Згідно Закону України „Про державну податкову службу”, Державна податкова адміністрація України (далі - ДПА України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Діяльність ДПА України регулює велика кількість нормативних актів, але основні з них - Конституція України, Закон України “Про державну податкову службу в Україні”, Указ Президента “Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України”, Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”, Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”, Закон України “Про Державний бюджет України на 2001 р.”, Закон України “Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Закон України „Про джерела фінансування органів державної влади”, Постанова Кабінету Міністрів „Про внесення змін і доповнень та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади”, Указ Президента “Питання державних податкових адміністрацій”, Указ Президента “Про символіку державної податкової служби в Україні” та інші.
У межах своїх повноважень ДПА України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
ДПА України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.
Фінансування діяльності ДПАУ здійснюється виключно за рахунок бюджетного фінансування, в межах, встановлених Законом України про Державний бюджет на відповідний рік (Закон України „Про джерела фінансування органів державної влади”). Кошти на фінансування ДПАУ передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком.
ДПАУ може отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування.
ДПАУ забороняється створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій та інших дій на платній основі, в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України.

Розділ 2. Завдання, права та функції ДПА України

Згідно Положення про Державну податкову адміністрацію України, основними завданнями ДПА України є:
здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);
здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких перебуває в податковій заставі;
здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;
прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;
роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів;
запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;
розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів.
ДПА України відповідно до покладених на неї завдань:
§ виконує безпосередньо, а також організовує роботу органів державної податкової служби, пов'язану з:
Ш здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету; обліком платників податків, інших платежів; проведенням диференціації платників податків, інших платежів залежно від сум сплачених ними податків, інших платежів; веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
Ш проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю в розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства в межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищення тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися в незаконному обігу;
Ш здійсненням контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких перебуває в податковій заставі;
§ видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;
§ затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;
§ роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань податків, інших платежів та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;
§ здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки, перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;
§ надає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;
§ організовує роботу із створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;
§ розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок за додержанням податкового та валютного законодавства;
§ у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
§ передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
§ інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про основні показники мобілізації податків, інших платежів до Державного бюджету України;
§ подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
§ координує діяльність органів державної податкової служби та організовує їх взаємодію з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків;
§ вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;
§ здійснює зв'язки з податковими службами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями, вивчає досвід організації діяльності податкових служб цих держав і розробляє пропозиції з його практичного використання в діяльності державної податкової служби України;
§ надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем одержання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, і веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;
§ прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
§ забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
§ організовує в межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби та захисту інформації про платників податків;
§ приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
§ здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування завданих державі збитків;
§ виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;
вживає заходів щодо боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, незаконним вивезенням за межі України неоподаткованих капіталів, відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом, забезпечує виявлення фактів приховування від оподаткування або маскування незаконного походження доходів, їх справжнього характеру і джерел набуття, місцезнаходження і переміщення, розміру, використання (в тому числі для здійснення підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій), для чого:
здійснює контроль за проведенням операцій з грошовими коштами у готівковій та безготівковій формі, в тому числі по банківських рахунках, кредитах, переказах, операцій з іншим рухомим та нерухомим майном, за ввезенням в Україну і вивезенням за її межі іноземної та національної валюти у великих розмірах;
проводить розшук коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, вживає відповідно до законодавства заходів щодо їх арешту і конфіскації;
вживає в установленому порядку заходів щодо залучення до оподаткування доходів, що знаходяться в нелегальному обігу і не мають злочинного походження;
взаємодіє з іншими правоохоронними органами, органами, що здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності, а також з відповідними органами іноземних держав у питаннях боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;
здійснює в межах своїх повноважень контроль за обліком, зберіганням і реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;
забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;
запобігає корупції та іншим службовим порушенням працівників державної податкової служби;
збирає, аналізує, узагальнює інформацію про порушення податкового законодавства, в тому числі про знаходження доходів у нелегальному обігу, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням, розробляє заходи щодо протидії переведенню доходів у нелегальний обіг та забезпечує їх реалізацію в установленому порядку;
здійснює відповідно до законодавства функції з управління майном, що є у державній власності, в тому числі:
приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, заснованих на державній власності;
затверджує статути (положення) підприємств, установ і організацій, що перебувають в управлінні ДПА України, контролює їх додержання;
укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, а також вирішує питання щодо їх відповідальності в разі здійснення підприємством, установою, організацією діяльності, що суперечить вимогам статуту (положення) та чинного законодавства;
здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами, установами, організаціями державного майна;
здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:
§ виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:
o здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;
o здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
o обліком платників податків, інших платежів;
o виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
o проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;
§ видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;
§ затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;
§ роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;
§ здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;
§ подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;
§ організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;
§ розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;
§ при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
§ передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
§ подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
§ вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;
§ надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;
§ прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
§ забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
§ вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
§ організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби

Розділ 3. Структурні підрозділи ДПАУ, їх правовий статус, завдання та функції

До складу Державної податкової адміністрації України входять слідуючи підрозділи:
1. Керівництво ДПАУ
Голова ДПАУ
Перший заступник Голови ДПАУ
Перший заступник Голови ДПАУ - начальник податкової міліції
Сім заступників голови ДПАУ (в тому числі - Голова ДПА у м. Києві)
2. Під наглядом Голови
Управління оперативно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва
Управління кадрів
Режимно-секретне управління
Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби
Головне управління внутрівідомчого контролю
Управління захисту податкової інформації
3. Під наглядом першого заступника
Головне управління апеляцій
Головне організаційно-розпорядче управління
Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби
Головне управління економічного аналізу та планування податкових надходжень
Управління по роботі з великими платниками податків
4. Під наглядом першого заступника
Головне управління податкової міліції
Слідче управління податкової міліції
Управління правового забезпечення розробки та застосування нормативно-правових актів Головного управління правового забезпечення
5. Під наглядом заступника
Управління фінансування державних податкових адміністрацій
Головне управління оподаткування фізичних осіб
Управління справами
Академія ДПС України (матеріально-технічне забезпечення)
Київський фінансово-економічний коледж Академії
Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів (матеріально-технічне забезпечення)
Навчально-курсовий комбінат ДПАУ (с. Рудики) (матеріально-технічне забезпечення)
Протокольний відділ
6. Під наглядом заступника
Головне управління валютно-фінансового контролю (Відповідно до затвердженого Положення про Головне управління валютного контролю ДПА України на нього покладено функції контролю за діяльністю всіх резидентів і нерезидентів з питань дотримання ними законодавства про валютне регулювання та іншого, що регулює зовнішньоекономічну діяльність. Що стосується контролю за дотриманням податкового законодавства, то Головне управління валютного контролю здійснює його тільки на підприємствах з іноземними інвестиціями, іноземних юридичних осіб, що здійснюють діяльність на території України та постійних представництв нерезидентів в Україні. Також, наказом Голови Державної податкової адміністрації України від 3 грудня 1996 року “Про структуру Головного управління валютного контролю” у структурі Головного управління валютного контролю додатково створено відділ по контролю за взаємодіяльністю нерезидентів і резидентів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.)
Головне управління податкового аудиту
Головне управління стягнення податкової заборгованості
Управління організації оперативних заходів по скороченню заборгованості ГУ податкової міліції
Управління претензійно-позовної роботи ГУ правового забезпечення
7. Під наглядом заступника
ГУ управління місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів
ГУ масово-роз'яснювальної роботи
Управління кадрів (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації)
Академія ДПАУ
Київський фінансово-економічний коледж Академії
Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів
Навчально-курсовий комбінат ДПАУ (с. Рудики)
Журнал “Вісник податкової служби”
8. Під наглядом заступника
ГУ оподаткування прибутку та відрахувань до цільових фондів
ГУ ПДВ
ГУ адміністрування акцизного збору та моніторингу ринку підакцизних товарів
9. Під наглядом заступника
Головне управління обліку та звітності
ГУ АІС “Податки” юридичних осіб
ГУ обліку та державних реєстрів платників податків
Головний інформаційно-обчислювальний центр
10. Під наглядом заступника
Зведене управління методології впровадження нормативно-правових актів з питань оподаткування
Управління з питань забезпечення роботи з органами державної влади
Управління міжнародних зв'язків
Більшість нормативних актів, що регулюють діяльність вказаних структурних підрозділів, є для службового користування та не містяться в законодавчих базах. Тому ми більш докладно зупинимось лише на декількох структурних підрозділах та управліннях.
Ш Головне управління внутрівідомчого контролю
Головне управління внутрівідомчого контролю (далі управління) є структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України і має призначення здійснювати у межах своєї компетенції контроль за дотриманням працівниками податкових органів всіх рівнів чинного законодавства.
Головне управління внутрівідомчого контролю підпорядковується безпосередньо Першому заступнику Голови Державної податкової адміністрації України, виконує його доручення і про результати перевірок доповідає йому особисто для прийняття відповідного рішення.
Головне управління внутрівідомчого контролю будує свою роботу відповідно до завдань, визначених Законами України “Про державну податкову службу в Україні”, “Про державну службу”, даним Положенням та річними і квартальними планами роботи.
У своїй роботі Головне управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими документами нормативного характеру, а також наказами, розпорядженнями Голови Державної податкової адміністрації України і цим Положенням.
У своєму складі управління має на правах структурних підрозділів 3 відділи: відділ перевірки стану виконавчої дисципліни Державних податкових адміністрацій, відділ по контролю за організацією роботи Державних податкових адміністрацій по справлянню податків з юридичних осіб, відділ по контролю за організацією роботи Державних податкових адміністрацій по справлянню податків з фізичних осіб.
Головними завданнями управління є:
§ забезпечення відомчого контролю за організацією роботи державних податкових адміністрацій (інспекцій) всіх рівнів з питань дотримання ними вимог Закону України “Про державну податкову службу в Україні”;
§ здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів;
§ проведення ревізій фінансово-господарської діяльності державних податкових адміністрацій та підвідомчих установ.
Відповідно до Закону “Про державну податкову службу в Україні” та чинного податкового законодавства, управління виконує такі функції:
§ Планує роботу управління, організовує і безпосередньо проводить сумісно з відповідними управліннями та відділами комплексні і тематичні перевірки державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю з питань дотримання податкового законодавства щодо обчислення податків та інших обов'язкових платежів до бюджету і правильним витрачанням коштів на утримання адміністрацій, що передбачені кошторисом. Згідно з дорученнями керівництва здійснює перевірки Головних управлінь і управлінь Державної податкової адміністрації України з питань організації роботи та інших питань, а також перевірку фінансово-господарської діяльності підпорядкованих Державній податковій адміністрації України організацій, учбових закладів та інших підприємств.
§ Координує разом з КРУ Мінфіну України, Держказначейством України проведення комплексних перевірок Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя.
§ Проводить контрольні перевірки фактичного усунення раніше виявлених порушень вимог законів, положень, наказів та розпоряджень Голови державної податкової адміністрації України.
§ За дорученням керівництва адміністрації організовує і забезпечує проведення державними податковими адміністраціями перевірок безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм їх власності та підпорядкування, а також у громадян достовірності грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, декларацій та інших регістрів бухгалтерського обліку і первинних бухгалтерських документів про одержані доходи і прибутки, правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків та інших платежів до бюджету.
§ Передає Податковій міліції матеріали перевірок підприємств і організацій та громадян, в яких виявлені порушення чинного податкового законодавства з ознаками злочину.
§ Проводить за дорученням Голови державної податкової адміністрації України перевірки фактів порушень чинного законодавства посадовими особами податкової служби та перевірок з приводу порушення прав податківців і готує відповідні пропозицій Голові державної податкової адміністрації Украї и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.