Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 108883


Наименование:


контрольная работа «Навчання впродовж життя як один з принципв Болонського процесу. Стан впровадження в Україн»

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 19.09.2017. Год: 2012. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ……………………………………………………………….……3
1. Визначення навчання впродовж життя……………………………5
2. Безперервна освіта у контексті Болонського процесу…………...9
3. Значимість впровадження навчання протягом життя для України……12
4. Пропозиції щодо вирішення основних проблем розвитку системи освіти протягом життя в Україні……………………………………….…13
Висновки…………………………………………………………….…16
Список використаної літератури……………………………………..15


Вступ
Актуальність проблеми: у справі об’єднання людства на основі певних ціннісних підстав і цільових орієнтирів, безумовно, одним із пріоритетних чинників стає безперервна освіта. Безперервність виступає у сучасному культурно-освітньому контексті як ідея, принцип навчання, якість освітнього процесу, умова становлення людини.
За останні десятиліття кардинально змінилася система генерації й передачі знань, а їх обсяг багаторазово зріс. Сьогодні не можна за один раз, навіть за 5 або 6 років, підготувати людину до професійної діяльності на все життя. Вирішення проблеми полягає в переході до освіти протягом життя, де базова освіта періодично повинна доповнюватися програмами додаткової освіти й організується не як кінцева, завершена, а лише як основа, фундамент, що доповнюється іншими програмами.
Мета роботи - висвітлити один з принципів Болонського процесу: навчання впродовж життя та праналізувати його впровадження в Україні.
Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
- визначити поняття та функції безперервної освіти;
- виокремити компоненти навчаня впродовж життя;
- простежити реалізацію принципу навчання впродовж життя у контексті Болонського процесу
- зясувати проблеми завпровадження в Європі та Україні.
Основні положення роботи:
Для визначення поняття безперервної освіти використовується низка термінів. У сучасній літературі можна зустріти такі стійкі сполучення: „освіта дорослих” (adult education); „продовжена освіта” (continuing education); „подальша освіта” (further education); „відновлювана освіта” (recurrent education) як освіта протягом всього життя шляхом чергування навчання з іншими видами діяльності, головним чином з роботою; „перманентна освіта” (permanent education); „освіта протягом життя” (lifelong education); „навчання протягом життя” (lifelong learning).
Проблематику безперервної освіти можна умовно розділити на дві основні сфери. Перша пов’язана з побудовою системи безперервної освіти як частини соціальної практики (соціально-освітній аспект безперервної освіти), друга - із процесом засвоєння людиною нового життєвого, соціального, професійного досвіду. Саме тому в другій половині 90-их років XX століття у сфері освіти дорослих було проголошено сполучення принципу безперервності освіти із принципом навчання протягом життя і формуванням суспільства знань. Тим самим зроблена спроба закріпити у суспільній свідомості розуміння взаємної відповідальності суспільства, держави й особистості за розвиток освітніх процесів.
Серед функцій безперервної освіти виділяють: розвиваючу (задоволення духовних запитів особистості, потреб творчого зростання); компенсуючу (заповнення пробілів у базовій освіті); адаптивну (оперативна підготовка й перепідготовка в умовах мінливої виробничої й соціальної ситуації); інтегруючу в незнайомий культурний контекст; функцію ресоціалізації (повторної соціалізації).
У змісті безперервної освіти прийнято виділяти три основні значимі компоненти, пов’язані з навчанням дорослого населення: навчання грамотності в широкому сенсі, включаючи комп’ютерну, функціональну, соціальну та ін.; професійне навчання, що включає професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації (job qualification); загальнокультурну додаткову освіту, не пов’язану із трудовою діяльністю (life qualification).


1. Визначення навчання впродовж життя
У документі Європейської Комісії, озаглавленому "Меморандум з питань навчання впродовж життя" дається наступне визначення: "все цілеспрямоване навчання, здійснюване па постійній основі для вдосконалення знань, умінь і компетенцій, є навчанням впродовж життя".
У документі ЄК "Перетворимо Європейський простір навчання впродовж життя реальністю", який було опубліковано у листопаді
2001 р. зазначається, що формування активних гро........


Список використаної літератури

1. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна - Болонья - Саламанка - Прага - Берлін) / Упорядники М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко , І.І. Бабін. - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52
2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2003. - 200 с.
3. Карпенко М. М. ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ: ЧИННИКИ І МЕХАНІЗМИ // Стратегічні пріоритети, №4 (21), 2011 р. ( portal/soc_gum/sp/ 2011_4 /045-051.pdf)
4. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика // articles/252/
5. Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя: Монографія / М.Ф.Степко, Б.В.Клименко, Л.Л.Товажнянський.- Х.: НТУ „ХПІ”, 2004. - 112 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.