Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 109199


Наименование:


Курсовик нтерактивн форми методи в освтньо-профлактичнй дяльност соцального педагога

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 10.10.2017. Сдан: 2016. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ В ОСВІТНЬО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
1.1 Інтерактивні форми і методи у науковій лiтературi
1.2 Визначити та охарактеризувати інтерактивні форми і методи в освітньо-профілактичній діяльності соціального педагога
Висновки до I роздiлу
РОЗДIЛ II ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОПРОБУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ В ОСВІТНЬО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
2.1 Профілактика навичок здорового способу життя в учнівської молоді за допомогою тренінгу
2.2 Соціально-просвітницький тренінг з формування здорового способу життя в учнівської молоді
2.3 Аналiз результатiв дослiдження
Висновки до II роздiлу
ЗАГАЛЬНI ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП
Актуальність дослідження. Проблема активізації пізнавальної діяльності, розвитку самостійності і творчості учнів була і залишається однією з актуальних завдань педагогіки. Сучасна орієнтація освіти на формування компетенції як готовність і здатність людини до діяльності і спілкування передбачає створення дидактичних і психологічних умов, в яких учень може проявити не тільки інтелектуальну та пізнавальну активність, але й особистісну соціальну позицію, свою індивідуальність, виразити себе як субєкт навчання. З розвитком суспільства змінюються і пріоритети в освіті. Сьогодні багато які основні методичні інновації повязані із застосуванням інтерактивних методів навчання.
У психології інтеракція - це «здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, компютером) або ким-небудь (людиною)», а соціальна інтеракція - процес, при якому індивіди у ході комунікації в групі своєю поведінкою впливають на інших індивідів, викликаючи відповідні реакції.
Іншими словами, на відміну від активних методів, інтерактивні орієнтовані на більш широку взаємодію учнів не тільки з учителем, але й один з одним і на домінування активності учнів у процесі навчання.
Інтерактивне навчання - це спосіб пізнання, який здійснюється у формах спільної діяльності учнів: всі учасники освітнього процесу взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії один одного і свою власну поведінку, занурюються в реальну атмосферу ділового співробітництва з розвязання проблем. При цьому здійснюється постійна зміна режимів діяльності: ігри, дискусії, робота в малих групах, невеликий теоретичний блок (міні-лекція). Інтерактивне навчання передбачає відмінну від звичної логіку навчального процесу: не від теорії до практики, а від формування нового досвіду до його теоретичного осмислення через застосування. Досвід і знання учасників освітнього процесу служать джерелом їх взаємонавчання і взаємозбагачення. Ділячись своїми знаннями і досвідом діяльності, учасники беруть на себе частину навчальних функцій викладача, що підвищує їх мотивацію і сприяє більшій продуктивності навчання.
Форми та методи інтерактивного навчання можна поділити на: дискусійні - діалог, групова дискусія, розбір ситуацій з практики, аналіз ситуацій морального вибору та ін.; ігрові - дидактичні і творчі ігри, в тому числі ділові ігри, рольові ігри, організаційно-діяльнісні ігри - тренінгові форми проведення занять, які можуть включати в себе дискусійні та ігрові методи навчання.
Інтерактивне навчання передбачає обовязковий зворотний звязок з учнями, врахування їх запитів з приводу змісту, способів спільної діяльності і характеру атмосфери взаємодії. В практичній психології і педагогіці останнім часом накопичено великий арсенал технік отримання зворотного звязку.
Інтерактивне навчання - безсумнівно, цікавий, творчий, перспективний напрям педагогіки. Такі методи навчання дозволяють інтенсифікувати процес розуміння, засвоєння і творчого застосування знань при вирішенні практичних завдань, підвищують мотивацію і залученість учасників у вирішення обговорюваних проблем.
Крім того, інтерактивне навчання формує здатність мислити неординарно, по-своєму бачити проблемну ситуацію, виходи з неї; обґрунтовувати свої позиції, свої життєві цінності; розвиває такі риси, як уміння вислухати іншу точку зору, вміння співробітничати, вступати в партнерське спілкування, виявляючи при цьому толерантність по відношенню до своїх опонентів, необхідний такт, доброзичливість до учасників процесу, спільного знаходження шляхів взаєморозуміння, пошуку істини.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати інтерактивні форми і методи в освітньо-профілактичній діяльності соціального педагога та експерементально перевірити.
Завдання дослідження:
1. Здiйснити теоретичний аналiз інтерактивні форм і методів в наукової лiтературі.
2. Визначити та охарактеризувати інтерактивні форми і методи в освітньо-профілактичній діяльності соціального педагога.
3. Вивчення сформованостi навичок здорового способу життя в учнівської молоді для проведення тренінгу.
4. Провести соціально-просвітницький тренінг з формування здорового способу життя в учнівської молоді.
Об’єкт дослідження – інтерактивні форми і методи.
Предмет дослідження – освітньо-профілактична діяльності соціального педагога.
Методи дослiдження:
O Аналiз педагогiчної, психологiчної, соцiально-педагогiчної лiтератури з теми дослiдження;
O Тестування, бесiди;
O Психодiагностичні методики;
O Тренінг;
O Спостереження.


РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ В ОСВІТНЬО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
1.1 Інтерактивні форми і методи у науковій лiтературi
Інтерактивне навчання – це спосіб пізнання, що здійснюється у формах спільної діяльності тих, хто навчається: всі учасники освітнього процесу взаємодіють один із одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії колег і свою власну поведінку, занурюються в реальну атмосферу ділового співробітництва щодо вирішення проблеми. Окрім того, інтерактивне навчання ґрунтується „на прямій взаємодії тих, хто навчається з навчальним оточенням, а навчальне середовище виступає як реальність, у якій учасники знаходять для себе сферу досвіду, що засвоюється” [5,с. 28].
Існують різні класифікації форм та методів інтерактивного навчання. Російські дослідники Т. Паніна та Л. Вавилова розділяють їх на: дискусійні (діалог, групова дискусія, розбір ситуацій із практики, аналіз ситуацій морального вибору), ігрові (дидактичні та творчі ігри, в т. ч. ділові (управлінські) ігри, рольові ігри, організаційно-діяльнісні ігри) та тренінгові форми проведення занять (комунікативні тренінги, тренінги сенситивності, просвітницькі та освітні тренінги), котрі можуть включати в себе дискусійні та ігрові методи навчання [8, с.12-13].
У роботах українських та польських науковців виділяються як імітаційні методи активного навчання, тобто такі способи та прийоми проведення занять, у яких навчально-пізнавальна діяльність побудована на імітації професійної діяльності, так і неімітаційні (лекції, дискусії, прес-конференції тощо). У свою Чергу, імітаційні методи діляться на ігрові та неігрові. До перших відноситься проведення різних ігор, ігрове проектування і т. п., до інших – аналіз конкретних ситуацій, рішення ситуативних задач [4; 5; 9].
Спробуємо охарактеризувати ті з названих інтерактивних методів, яким надається перевага у процесі фахового вдосконалення соціально-педагогічних працівників.
Метод навчання, заснований на аналізі конкретних ситуацій, який отримав назву від англійського терміну „сase study” і буквально може бути переведений як „вивчення ситуації”, займає особливе місце серед методів активного навчання як найбільш наближений до реальної соціально-педагогічної практики. Аналіз конкретних ситуацій – це глибоке і детальне дослідження реальної або імітованої ситуації, що виконується для того, щоб виявити її окремі і (або) загальні характерні властивості [9, с.39].
До основних ознак цього методу, які визначив вітчизняний вчений Б. Айсмонтас, як от: наявність складного завдання, контрольні запитання по проблемі, розробка групами варіантів рішення та їх обговорення [1, с.92], при використанні його в контексті підготовки соціальних педагогів до професійної діяльності слід додати й наступні: типологізація конкретної ситуації (проблемна, проектна, реальна, умовна); освоєння педагогами схеми аналізу ситуації; відпрацювання навиків групового аналізу проблем і ухвалення рішень; оцінка складності пропонованого рішення.
Організація навчального процесу у формі гри не є альтернативною щодо інших методів. Однак під час їх проведення в учасників формується не лише індивідуальна відповідальність, але й відповідальність за роботу всієї команди, оскільки успіх залежить від узгодженості та взаємодії усіх учасників ігрового поля.
Ігри забезпечують досягнення ряду освітніх цілей:
1) стимулювання мотивації й інтересу в сфері предмету вивчення;
2) підтримка і посилення значення отриманої раніше інформації в іншій формі, наприклад: фактів, образу або системного розуміння, взаємозвязку специфічної ролі зі всією системою;
3) розвиток навиків: критичного мислення і аналізу; ухвалення рішень; взаємодії; комунікації; готовності до спеціальної роботи в майбутньому;
4) зміна установок і соціальних цінностей; сприйняття інтересів інших учасників, їх соціальних ролей;
5) саморозвиток або розвиток завдяки іншим учасникам: усвідомлення рівня власної освіченості, набуття навиків, що були потрібні в грі, лідерських якостей [7, с.149-150].
При використанні організаційно-навчальних ігор (особливістю яких є те, що весь хід гри розкривається перед гравцями і дозволяє їм аналітично ставитися як до власних дій, так і до дій партнерів), слід враховувати наступні принципи навчання дорослих:
O створення ситуацій, що викликають у гравців підвищений рівень мотивації до навчально-ігрової діяльності при виконанні спеціальних навчально-ігрових дій;
O принцип „ломки професійних шаблонів діяльності”, що полягає в тому, що організатори протягом всієї гри спеціально пропонують критично обговорити ті дії гравців, у яких останні реалізують професійні стереотипи діяльності [3; 4].
Більш детально у статті ми зупинимось на розкритті потенціалу тренінгу, який дозволяє не тільки удосконалювати професійні знання і навики, але і розвивати загальні здібності, світогляд, змінювати внутрішні установки, підвищувати рівень мотивації, покращувати поведінку, міжособистісну взаємодію учасників.
В широкому змісті, під тренінгом розуміють:
O спеціальну форму організації діяльності, що переслідує конкретні і прогнозовані цілі, котрі можуть бути досягнуті у відносно короткий термін;
O спосіб навчання учасників та розвиток у них необхідних здібностей та якостей, що дозволяють досягти успіху в певному виді діяльності;
O інтенсивне навчання, що досягається спеціальними інтерактивними методами [6, с.47].
Тренінг – це ще й інструмент для формування умінь і навичок, засіб спілкування в довірчій атмосфері і неформальній обстановці, спосіб пізнання себе і навколишнього світу. Оскільки більшість ефективних змін у ставленні й поведінці людей відбувається у груповому, а не в індивідуальному контексті, тому тренінгова форма роботи створює можливість осмислити, усвідомити отриману інформацію, одразу ж зіставити її з діяльністю; пережити на власному досвіді те, про що йдеться [3; 5; 6].
У сучасній практиці формальної та неформальної освіти соціальних педагогів використовують різні види тренінгів залежно від поставленої мети: комунікативні, особистісного росту, соціально-просвітницькі, соціально-психологічні, освітні тощо...


ЗАГАЛЬНI ВИСНОВКИ
Інтерактивне навчання - це спосіб пізнання, який здійснюється у формах спільної діяльності учнів: всі учасники освітнього процесу взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії один одного і свою власну поведінку, занурюються в реальну атмосферу ділового співробітництва з розвязання проблем. При цьому здійснюється постійна зміна режимів діяльності: ігри, дискусії, робота в малих групах, невеликий теоретичний блок (міні-лекція). Інтерактивне навчання передбачає відмінну від звичної логіку навчального процесу: не від теорії до практики, а від формування нового досвіду до його теоретичного осмислення через застосування. Досвід і знання учасників освітнього процесу служать джерелом їх взаємонавчання і взаємозбагачення. Ділячись своїми знаннями і досвідом діяльності, учасники беруть на себе частину навчальних функцій викладача, що підвищує їх мотивацію і сприяє більшій продуктивності навчання.
Форми та методи інтерактивного навчання можна поділити на: дискусійні - діалог, групова дискусія, розбір ситуацій з практики, аналіз ситуацій морального вибору та ін.; ігрові - дидактичні і творчі ігри, в тому числі ділові ігри, рольові ігри, організаційно-діяльнісні ігри - тренінгові форми проведення занять, які можуть включати в себе дискусійні та ігрові методи навчання.
Інтерактивне навчання передбачає обовязковий зворотний звязок з учнями, врахування їх запитів з приводу змісту, способів спільної діяльності і характеру атмосфери взаємодії. В практичній психології і педагогіці останнім часом накопичено великий арсенал технік отримання зворотного звязку.
Інтерактивне навчання - безсумнівно, цікавий, творчий, перспективний напрям педагогіки. Такі методи навчання дозволяють інтенсифікувати процес розуміння, засвоєння і творчого застосування знань при вирішенні практичних завдань, підвищують мотивацію і залученість учасників у вирішення обговорюваних проблем.
Крім того, інтерактивне навчання формує здатність мислити неординарно, по-своєму бачити проблемну ситуацію, виходи з неї; обґрунтовувати свої позиції, свої життєві цінності; розвиває такі риси, як уміння вислухати іншу точку зору, вміння співробітничати, вступати в партнерське спілкування, виявляючи при цьому толерантність по відношенню до своїх опонентів, необхідний такт, доброзичливість до учасників процесу, спільного знаходження шляхів взаєморозуміння, пошуку істини.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Ампілогова Л. Інноваційна освітня діяльність – вимога часу // Завуч. – 2003. - №11. с.10-12.
2. Ампілогова Л. Інтерактивність в навчальному процесі // Завуч. – 2004. - №30.с.23-29.
3. Аніскіна Н. Методична робота. Інноваційні форми організації // Директор школи. - 2011.- № 19-20. с.45-50
4. Бауер Т. Інноваційні форми методичної роботи // Школа. – 2011. - №11.с. 10-13.
5. Білоус О. Система роботи заступника директора з упровадження інноваційних технологій // Школа. – 2009.- №12.с.14-16.
6. Герега Т. Інтерактивні методи на уроках // Завуч.—2004.–№ 7.с. 20-22.
7. Гнатюк Л. Педрада-тренінг // Директор школи. – 2010. - №21.с.50-59.
8. Годкевич Л. Інтерактивні технології // Завуч.- 2004.- № 6.- с. 9-12.
9. Голодюк Л. Як навчити учнів спілкуватися на уроці // Рідна школа. – 2001. - №9.с. 21-27.
10. Гришина Т. В. Освітня технологія як обєкт методичної роботи // Управління школою.—2003.- Вип. 4
11. Демидова Д. Ігрові технології як засіб реалізації колегіального підходу до управління навчальним закладом // Управління школою. – 2002. - № 19-21. с.47-54.
12. Ільченко Н.В.Інтерактивні методи навчання. // Завучу усе для роботи. – 2011. - №7-8.с.32-36.
13. Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України: Зб. наук. праць. – Суми – Харків, 2001. – 250 с.
14. Інтерактивне навчання: цільова програма розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів // Завуч.–2003.–№19.с.45-59.
15. Интерактивное обучение: новые подходы // Відкритий урок. – 2002. –№5-6.с.15-19.
16. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта / М.В. Кларин // Педагогика. –2000. –№7.с.43-48.
17. Кондратюк В.Л., Волос М.М., Бабин І.І. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці. // Відкритий урок. – 2002. –№5-6.с.43-49.
18. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - № 5-6.с.32-39.
19. Кучерова Г.М., Ягоднікова В.В. Інтерактивні вправи та ігри . – Х.: Вид. гр. «Основа», 2011. – 142 с.
20. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології.- К., 2000. – 368 с.
21. Освітні технології. / За ред. О.М. Пєхоти. – К., – 2002. – 255 с.
22. Підгребя Н. Педагогічна рада «Інноваційні технології навчання й виховання як засіб розвитку творчої активності учнів» // Завуч. - 2008. - №29.с.57-62.
23. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136.
24. Пушкарьова Т. Інноваційні підходи. // Директор школи. - 2001. - №45. С.23-29.
25. Саган О. Інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальних умінь молодших школярів // Початкова школа. – 2002. - №3.с.14-18.
26. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. –X.: Вид. гр. «Основа», 2004.–80 с.
27. Скрипник М. Ігри дорослих / М. Скрипник // Управління освітою. –2003. –№20, 21. с. 37-41.
28. Суховерхова Л. Інноваційні форми методичної роботи // Завуч. -2008. - №17-18.с.58-63.
29. Темченко О. Впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогів // Завуч. – 2005.- №13.с.32-37.
30. Фасоля А.М. Урок в умовах особистісно-зорієнтованого навчання // Українська мова і література. – 2003. - №46.с. 35-38.
31. Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: дидактичний аспект// Українська мова і література. – 2003. - №48.с. 25-28.
32. Фесенко Ю. Упровадження інтерактивних технологій в організацію роботи з педагогічними кадрами // Завучу все для роботи. – 2009. - №18.с.46-49.
33. Черепанова Л. Методична робота з педагогічними кадрами // Управління школою. -2006. - №15.с.39-45.
34. Шелестова Л. Інтерактивні технології: за і проти // Шкільний світ. –2003.–№ 12.с.3-9.
35. Ягоднікова В. Інтерактивні форми і методи навчання та виховання учнів //Завучу усе для роботи. – 2009. - № 22. с.10-15.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.