Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 110610


Наименование:


Отчет по практике Основн проблеми аграрного сектору України та шляхи їх виршення

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 18.12.2017. Год: 2017. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ…………………………………………………………………………….3
1.Сучасний стан аграрного сектору України…………………………………5
2.Основні проблеми аграрного сектору України та шляхи їх вирішення…..9
3.Заходи підвищення конкурентоспроможності та розвитку аграрного сектору України ………………………………………………………………19
Висновки ………………………………………………………………………29
Перший варіант змісту по розділам дипломної роботи ……………………32
Список використаної літератури ……………………………………………33


Вступ

Аграрний сектор - одна з найважливіших сфер матеріального виробництва, в якій створюються матеріальні блага рослинного і тваринного походження для забезпечення населення продуктами харчування. Аграрний сектор посідає досить важливе місце в економіці суспільства. кономіці суспільства. Від його розвитку залежить нормальне функціонування всього господарства країни і добробут людей. Розвиток же самого аграрного сектору залежить від тієї частки економічних відносин, які складаються в ньому.
Економічні відносини в аграрному секторі досить специфічні, бо виникають вони з приводу привласнення й використання землі як основного фактору виробництва. Це, в свою чергу, відрізняє аграрний сектор від інших
галузей народного господарства. Особливості аграрного сектора полягають в тому, що:
· по-перше, на відміну від промисловості, для якої земля є лише загальною умовою функціонування в сільському господарстві земля - головний об’єкт виробничих відносин і основний засіб виробництва;
· по-друге, для сільського господарства характерним є збіг часу виробництва і робочого періоду, що породжує сезонний характер виробництва;
· по-третє, в сільському господарстві тісно переплітаються економічні і природні процеси відтворення. Тому кінцевий результат є сума зусиль
людини і природи;
· по-четверте, складність і різноманітність економічних зв’язків, породжених входженням сільського господарства до АПК, а також переплетінням різноманітних форм власності.
Ці особливості сільськогосподарського виробництва породжують специфіку даної сфери. Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що з одного боку може стати локомотивом розвитку національної економіки та її ефективної інтеграції в світовий економічний простір, а з іншого - зростання доходів, задіяного в аграрній економіці сільського населення, що складає понад третину всього населення країни, дати мультиплікативний ефект у розвитку інших галузей національної економіки.
Незважаючи на певні досягнення в розвитку аграрної сфери, в Україні ще багато питань чекають на вирішення. Для того щоб сільське господарство в нашій країні розвивалося і процвітало потрібні суттєві зміни у ціновій політиці. Сільському господарству потрібні стабільні ціни, орієнтуючись на які фермери могли б визначати оптимальний обсяг виробництва продукції. Ціновий механізм повинен стати головною ланкою постреформованого аграрного виробництва.


1. Сучасний стан аграрного сектору України

Сучасний стан аграрного сектору економіки країни зумовлений великою кількістю факторів, ступінь впливу яких необхідно досліджувати, щоб обґрунтувати ефективні напрями і шляхи подолання кризи. Для успішної реалізації концепції сталого розвитку сільського господарства та сільських територій необхідно здійснити певні корективи щодо механізмів та способів підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і природних ресурсів, створити ефективні організаційно-управлінські структури, які мають забезпечити відповідні умови господарювання. Сталий розвиток аграрного сектору після завершення ринкових трансформацій можливий тоді, коли соціально-економічні, технологічні та організаційні проблеми системно будуть вирішувати високоінтелектуальні і досвідчені фахівці. Нині існує велика потреба у підготовці магістрів економічних фахових спрямувань, які повинні бути висококваліфікованими спеціалістами, вміти опрацьовувати і реалізовувати програми підвищення результативності та ефективності підприємницької діяльності. Якщо раніше це була система, зорієнтована тільки на виробництво, то відтепер вона трансформується у діяльність, спрямовану на отримання доходів та підвищення рівня життя сільського населення. Економіка аграрного сектору охоплює весь комплекс проблем розвитку сільських територій, що зумовлює необхідність узгодження дій сільськогосподарських, агропромислових, сервісних та інших підприємств усіх форм власності та видів господарювання. Лише за таких умов може бути сформована сукупність виробничих, соціальних та організаційно-технічних факторів, що визначають матеріальні і фінансові ресурси для ефективного функціонування і розвитку сільських територій. Особлива увага повинна приділятися обґрунтуванню рішень щодо ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності, пошуку найдоцільніших напрямків розвитку сільського господарства.
Аграрний сектор є особливим сектором економіки України, тому що його розвиток має визначальний вплив на рівень життя Українського народу. За підрахунками деяких вчених, 1 % зростання сільського господарства дає 2% зростання економіки в цілому. За свідченням закордонних експертів, Україна належить до числа країн з найвищим рейтингом щодо потенційних резервів агропромислового виробництва. Це зумовлено тим, що на Україну припадає майже третина запасів чорнозему та 27 % орної землі в Європі. Україна має вигідне географічне положення, родючі ґрунти, багаті традиції землеробства, сприятливий клімат, освічених та працьовитих селян, достатньо розвинуту транспортну інфраструктуру, а також досить місткий рівень збуту сільськогосподарської продукції.
Згідно проведених досліджень протягом останніх років спостерігається позитивна тенденція зміни обсягів виробництва валової продукції с/г. Так, у 2014р. загальний обсяг виробництва валової продукції сільського сподарства склав 251,4 млрд. грн., (у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - 139,2 млрд. грн., господарствах населення - 113,7 млрд. грн.). Порівняно з 2013р. в аграрному секторі отримано 2,8% приросту загального обсягу продукції сільського господарства, (у т.ч. в аграрних підприємствах - 4,1%, у господарствах населення - 1,2%,) що на нашу думку є надзвичайно позитивним явищем з огляду на сучасну ситуацію в державі. Перевищення обсягів виробництва відзначалось у 15 регіонах країни: від 1,6% у Закарпатській області до 16,0% у Хмельницькій. Найсуттєвіший внесок у загальний обсяг валової продукції зробили господарства Вінницької (7,9%), Київської (6,3%), Полтавської (6,1%), Харківської (6,0%), Черкаської (5,8%), Дніпропетровської (5,6%) та Хмельницької (5,3%) областей. У галузевій структурі валової продукції сільського господарства провідне місце (70,2% від загального обсягу виробництва) традиційно належить продукції рослинництва, що черговий раз підтверджує необхідність ефективнішого фінансового регулювання тваринницької галузі.
Аграрний сектор залишається локомотивом українського експорту - нині кожен другий долар має аграрне походження. Активне нарощування зовнішньоторговельного обороту (середньорічний показник за 2012 - 2014 рр. у 1,5 раза перевищив рівень 2009 - 2011 рр.) поглиблює інтегрування вітчизняного АПК у світовий ринок. Конкурентоспроможність української продукції забезпечила прискорене зростання експорту та, як результат, покращення сальдо торгівлі, середньорічне значення якого за 2012 - 2014 рр. (9,9 млрд дол. США) майже вдвічі перевищило середній рівень 2009 - 2011 рр. (5 млрд дол. США). У 2015 р. сальдо торгівлі позитивне та становило 11,1 млрд дол. США, що на 4,7% більше, ніж торік. За підсумками 2015 року Україна міцно закріпилася серед світових лідерів-експортерів сільськогосподарської продукції та зайняла 1 місце в світі за експортом соняшникової олії (на суму 3026,5 млн. дол.), 3 місце за 133 експортом кукурудзи (на суму 2899,6 млн. дол.), 4 місце за експортом ячменю (на суму 767,3 млн. дол.), 6 місце за експортом пшениці (на суму 2237,7 млн. дол.), 7 місце за експортом соєвих бобів (на суму 801,6 млн. дол.) та 8 місце за експортом курятини (на суму 189,5 млн. дол.). В результаті дослідження виявлено, що за період 2008 - 2015 рр. спостерігається значне зменшення питомої ваги продукції сільського господарства в загальному обсязі ВВП України (табл.3.1). Так, у 2008 році аграрний сектор забезпечував 21,3% валового внутрішнього продукту, однак за підсумками 2015 року аграрна галузь сформувала лише 12,1% сукупного українського ВВП. Попри виявлені неоднозначні тенденції (збільшення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції паралельно із зменшення частки аграрної продукції в сукупному ВВП держави), продукція сільського господарства і харчової промисловості продовжує формувати значну частину українського експорту. Так, за 2........


Список використаної літератури

1. Україна зменшує імпорт та збільшує експорт сільськогосподарської продукції / Аграрний бюлетень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : ukrayina-zmenshuye-import-ta-zbilshuye-eksport-silsko ospodarskoyi -produktsiyi/
2. Лагутін В. Д. Конкурентоспроможність національної економіки : [навч. посіб.] / [В. Д. Лагутін, В. А. Романенко, Ю. М. Уманців] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. Д. Лагутіна. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. - 296 с.
3. Апопій В. В. Внутрішня торгівля в АПК України: ефективність взаємодії : монографія / В. В. Апопій. - Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. - 386 с.
4. Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках : наукова доповідь / За ред. акад. УААН В. М. Трегубочка, чл.-кор. УААН Б. Й. Пасхавера. - К.: Інт-т екон. та прогнозув., 2007. - 206 с.
5. Зубець М.В. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. -1000 с.
6. Пасхавер Б.Й. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / Б.Й. Пасхавер, О.В. Шубравська, Л.В. Молдован. - НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009.- 432 с.
7. Хвесик М.А. Сільськогосподарський комплекс України: соціально-економічні пріоритети розвитку / А.М. Хвесик, А.С. Лисецький. - К. : РВПС України НАН України, 2009. - 216 с.
8. Сільське господарство України у 2012 р. [Електронний ресурс] : аналітична до повідь - Режим доступу : operativ/ operativ2012/sg/dop/dsg_2012.zip.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.