Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Концепця органзацйних вдносин по вдношенню до основних майнових, їх специфчна функця. Акцонерне товариство як вища форма пдприємницького об'єднання, корпоративн вдносини та норми корпоративного права. Теоря комплексного правовдношення.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


8
Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Юридичний факультет
Кафедра господарського права
Реферат з курсу «Проблеми господарського права»
На тему: «Поняття корпоративних відносин, їх суб'єкти, зміст»
Студентки І курсу магістратури
Київ - 2009
Відповідно до ч. 3 ст. 167 Господарського кодексу України під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.
Слід зауважити, що частина 3 була доповнена до ст. 167 тільки 15 грудня 2006 р. у зв'язку із прийняттям відповідного закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів.
В Законі України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. дане визначення корпоративним правам. Корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами;
Проблему господарських правовідносин розглядали такі вчені: В. А. Васильєва, Н.С. Глусь, О. В. Дзера, Т. В. Кашаніна, О. Р. Кібенко, В. М. Коссака, В. М. Кравчук, В. В. Луць, Р. Б. Сивий, І. В. Спасибо-Фатєєва, О. С. Яворський, О. В. Щербина, В. С. Щербина, О. Харенко, О. Вінник, В. Поєдинок, О. Печений та інші вчені.
Сьогодні немає єдиної позиції щодо того, що розуміти під корпоративними відносинами. На цей рахунок існує кілька точок зору.
Одні вважають, що корпоративні відносини - це відносини організаційні. Концепція організаційних відносин була висунута О.А. Красавчіковим. Виділяючи організаційні відносини, він вважав, що вони є службовими по відношенню до основних майнових відносин і мають специфічну функцію - впорядкування майнових відносин.
На думку інших, корпоративні відносини як відносини власності - насамперед майнові відносини, закріплюються специфічні форми присвоєне майнових благ, що характеризуються множинністю суб'єктного складу.
Разом з тим майнові відносини як "сторона" корпоративних відносин не можуть бути реалізовані без організаційних відносин. Тому корпоративні відносини необхідно розуміти як комплексні - майнові та пов'язані з ними немайнові (організаційні) відносини.
Треті вважають, що корпоративні відносини є змішаними майново-організаційними відносинами.
Усі існуючі позиції щодо розуміння корпоративних відносин мають право на існування, так як в кожному визначенні поняття корпоративних відносин за основу приймається той чи інший критерій (об'єкт, зміст тощо) і самі корпоративні відносини диференціюються за цими критеріями на різні види.
Корпоративні відносини в силу своєї неоднорідності слід розглядати як збірну категорію. На це звертає увагу Б.М. Гонгало.
Для з'ясування природи корпоративних відносин, необхідно простежити процес становлення самої корпорації.
Корпорація - це насамперед приватне підприємницьке об'єднання, причому об'єднання, що досягла вищої форми свого розвитку. Розглядаючи генезис підприємницьких об'єднань від простих до складних, можна виділити наступні закономірності такого розвитку.
По-перше, для підприємницького об'єднання характерно наявність єдиної мети (загального інтересу). З ускладненням економічних, управлінських відносин в об'єднанні при збереженні єдиної мети (загального інтересу) все більшою мірою починають проявлятися інтереси окремих учасників об'єднання, які можуть не збігатися, а іноді і суперечити інтересам самого об'єднання. В результаті цього має місце конфлікт інтересів між учасниками об'єднання, з одного боку, між ними і відокремленими органами управління - з іншого.
По-друге, посилюється майнова відокремленість об'єднання, яка на різних етапах його розвитку проявляється в тій чи іншій формі. Це призводить до того, що в міру розвитку підприємницького об'єднання загальні справи його учасників переходять в особисті справи об'єднання, що відрізняються від справ його учасників; загальна відповідальність учасників за зобов'язаннями об'єднання також переходить в особисту відповідальність об'єднання за своїми зобов'язаннями. Нарешті, у міру розвитку підприємницького об'єднання управління його справами обособлюється від особистої волі його учасників і реалізується через спеціальні органи, чия воля може не збігатися з волею учасників об'єднання.
Вищою формою підприємницького об'єднання, в основі якого знаходиться не стільки особистість, а скільки перш за все, майно (капітал), є акціонерне товариство (акціонерне товариство). Ця форма з'єднання є вища вираз капіталістичного елемента, у міру посилення якого обсяг відповідальності членів зменшується, а їх особиста участь не передбачається.
У результаті реалізації різних інтересів різних груп учасників об'єднання складаються корпоративні відносини, що регулюються корпоративним правом.
Корпоративні відносини - це система відносин, що складаються між учасниками об'єднання (акціонерами) і відокремленим від акціонерів апаратом управління (менеджмент), а також між менеджментом та іншими зацікавленими особами такого об'єднання (працівниками, партнерами, державними органами та ін.) І є результатом компромісу інтересів об'єднання, його учасників і менеджменту.
Іншими словами - у кожного є свій певний інтерес, який спонукає здійснювати певні дії (угоди). В результаті вчинення таких дій (наприклад, громадянин придбав акції і став акціонером акціонерного товариства) реалізується інтерес особи (наприклад, отримання дивідендів, придбання контролю в управлінні акціонерним товариством та ін.) І складаються найрізноманітніші відносини - корпоративні відносини.
Корпоративні відносини всередині об'єднання - внутрішньокорпоративних. В основному це стосунки приватноправової, так як в їх рамках реалізують свої інтереси акціонери - рівні, незалежні самостійні власники акцій. Але тут присутні відносини та публічно-правові. Наприклад, кожен акціонер - володар голосуючих акції має право голосу на загальних зборах акціонерів. Якщо він не був присутній на загальних зборах або голосував проти прийнятого рішення, він підпорядковується прийнятим рішенням. Також обов'язкові до виконання рішення ради директорів, правління, генерального директора.
Усередині корпорації складається ціла система відносин, що забезпечують функціонування корпорації як єдиної системи, що має єдину мету (загальний інтерес). Така система вдосконалює сама себе, іншими словами - усередині корпорації діє механізм саморегулювання, самодостатності, коли корпорація сама визначає, в якій мірі і яким чином відрегулювати ті чи інші відносини.
Цей єдиний організм - корпорація - функціонує не ізольовано, а в рамках суспільства, тому до корпоративних відносин відносяться відносини зовнішні. В основному відносини з державного регулювання діяльності корпорації є публічними. Основним механізмом державного регулювання виступає законодавство.
Корпоративні відносини - це, насамперед, відносини всередині самої корпорації між різними групами учасників корпорації, між ними і професійним менеджментом, між директорами та менеджментом. Характер цих відносин різний: це відносини в сфері управління (які ширше, ніж відносини внутрішньорганізаційні), майнові відносини (наприклад, визначення розміру винагороди членам ради директорів). Від того, наскільки налагоджені механізми взаємовідносин всередині корпорації, залежить стан корпорації назовні: її "прозорість" і привабливість для інвесторів. Тому друга складова корпоративних відносин - це зовнішні відносини корпорації з партнерами, кредиторами, персоналом, біржами, спеціалістами фондового ринку, державними органами, які здійснюють контроль над діяльністю корпорації.
З одного боку, саме в корпорації відбувається відділення власності від управління, що призводить до конфліктів інтересів усередині корпорації. З іншого боку, корпорація, розраховуючи на залучення інвестицій, повинна бути прозорою як для потенційних інвесторів, так і для своїх акціонерів.
Таким чином, у корпорації (акціонерному товаристві) складається ціла система відносин, в яких кожен учасник має свій певний інтерес, не співпадає з інтересами інших учасників:
- Між акціонерами - великими і міноритаріями;
- Між акціонерами та акціонерним товариством, від імені якого діють органи управління (рада директорів, правління, директор);
- Між акціонерним товариством - емітентом цінних паперів та інвесторами;
- Між акціонерним товариством та державними органами.
Корпоративні відносини регулюються нормами корпоративного права.
Правова природа будь-якого правовідношення, у тому числі корпоративного, не може бути встановлена без вирішення двох питань: про сферу існування цього правовідношення та його суб'єктний склад. Наука корпоративного права не дає однозначної відповіді на ці питання.
Щодо сфери існування корпоративного правовідношення в юридичній літературі склалося одразу кілька теорій (підходів).
Перший підхід визначає комплексний характер корпоративних правовідносин, інший - що корпоративних відносини є предметом правового регулювання господарського права, і має назву - теорія господарського правовідношення, і третій підхід - теорія цивільного правовідношення.
На думку представників однієї з них, корпоративне правовідношення має комплексний характер, його зміст складають цивільні, управлінські, трудові, адміністративні, фінансові тощо права та обов'язки. Цю теорію умовно можна назвати теорією «комплексного правовідношення».
Зокрема, як вважає О. Р. Кібенко, «все те, що так чи інакше пов'язано з діяльністю господарських товариств, підпадає під регулювання норм корпоративного права». Вона пропонує поділити корпоративні правовідносини на два види: внутрішні і зовнішні. Внутрішніми є відносини, які виникають всередині господарського товариства, а зовнішніми - які виникають у процесі здійснення останнім підприємницької діяльності. Внутрішні корпоративні правовідносини, у свою чергу на три групи:
1. відносини між учасниками товариства;
2. відносини між господарським товариством і його учасниками;
3. відносини між різними органами господарського товариства.
Зовнішні корпоративні відносини, на переконання О. Р. Кібенко, можуть мати приватноправовий або ж публічно-правовий характер. Основну масу приватноправових корпоративних відносин складають відносини цивільні і трудові; публічно-правові корпоративні відносини можуть проявлятися в адміністративних, фінансових, кримінально-правових та багатьох інших відносин. Подібної точки зору дотримується О. А. Макарова. На її думку, «корпоративні правовідносини - це система відносин, що складаються між учасниками об'єднання (акціонерами) і відокремленим від акціонерів апаратом управління (менеджментом)», а також між менеджментом та іншими заінтересованими особами такого об'єднання (працівниками, партнерами, державними органами і т. ін.), які стали результатом компромісу інтересів об'єднання, його учасників і менеджменту. О.А. Макарова, як і О. Р. Кібенко, поділяє корпоративні правовідносини на внутрішні («внутрішньо корпоративні»), які, в основному, є приватноправовими, і зовнішні - це відносини корпорації з партнерами, кредиторами, персоналом, бірж и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.