На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Особи-службовц є кадровим складом (або особовим складом, чи персоналом) органв державного управлння. Будучи спвробтниками державного органу, вони фактично перебувають на служб у держави виконують її завдання та функцї.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 20.04.2006. Сдан: 2006. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Контрольна робота з
Адміністративного права України
1. Поняття та види державних службовців.
2. Управління в сфері іноземних справ.
1. Поняття та види державних службовців.
Якщо виконавча влада знаходить свій вияв у державному управлінні, а державне управління реалізується через функціонування у кожній з його сфер спеціально з метою утворених на те державних органів, то діяльність кожного окремо взятого органу державного управління об'єктивується, проявляється в реальних умовах і конкретних життєвих обставинах, у діях його повноважних представників -- дер-жавних службовців.
Особи-службовці є кадровим складом (або особовим складом, чи персоналом) органів державного управління. Будучи співробітниками державного органу, вони фактич-но перебувають на службі у держави і виконують її завдан-ня та функції- Саме вони є останньою ланкою державного управлінського механізму, через яку реалізується виконав-ча влада, втілюються в життя державні вимоги та управлін-ські рішення. Від того, як вони розуміють і виконують свою роботу, наскільки точно і правильно діють, залежить ефективність функціонування органу управління і всієї системи виконавчої влади.
Отже, держава набуває реальності та сили завдяки пер-соналу, кадровому складу своїх органів, а завдання і функ-ції держави стають за умови практичної реалізації зав-даннями і функціями контингенту державних службовців. Інститут державної служби продовжує і завершує організа-ційне оформлення державного механізму, а найголовніше -- робить цей механізм здатним практично вирішувати будь-які питання галузі державного управління.
Організуючи й формуючи свою державну службу, дер-жава насамперед використовує правовий інструментарій. За допомогою юридичних норм здійснюється як організа-ція державної служби, так і регламентація практичної ді-яльності державних службовців щодо реалізації наданих їм повноважень. Це, зокрема, встановлення посадових най-менувань, визначення повноважень відповідно до посади, вироблення правил вступу на державну службу, прохо-дження служби та просування по ній, укладання докумен-тів і порядок роботи з ними, прийом громадян І розгляд їх звернень, застосування заходів заохочення і відповідаль-ності, припинення службових відносин тощо.
Основним нормативним документом, що регламентує питання державної служби в Україні, є Закон "Про дер-жавну службу" від 16 грудня 1993 р. Стаття 1 Закону "Дер-жавна служба і державні службовці" визначає, що держав-на служба -- це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, щодо практич-ного виконання завдань і функцій держави, за що їм ви-плачується заробітна платня із державного бюджету. Закон визначив поняття "посади" і "посадові особи".
Посада -- це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними ак-тами коло службових повноважень.
Посадовими особами вважаються керівники та заступни-ки керівників державних органів та їх апарату, інші дер-жавні службовці, на яких законами або іншими норматив-ними актами покладено здійснення організаційно-розпо-рядчих та консультативно-дорадчих функцій Битяк Ю.П. Державна служба та розвиток її демократичних основ. - Харків, 1990
.
Посади державних службовців класифікуються за кате-горіями та рангами. Основними критеріями класифікації посад державних службовців є: організаційно-правовий рі-вень органу, який приймає їх на роботу; обсяг і характер компетенції на конкретній посаді; роль і місце посади в структурі державного органу.
Усього встановлено 7 категорій і 15 рангів. Кожній із 7 категорій відповідає 3 ранги. Отже, державному службов-цю присвоюється один із трьох рангів, що відповідає кате-горії, під яку підпадає та чи інша посада.
Встановлені такі категорії та ранги.
Перша категорія (3, 2, І ранги):
* посади голів державних комітетів, що не є членами Уряду України;
* голів Інших центральних органів державної виконав-чої влади при Кабінеті Міністрів України;
* Постійного Представника Президента України в Рес-публіці Крим;
* голів держадміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі;
* перших заступників міністрів, перших заступників го-лів державних комітетів, що входять до складу Уряду;
* керівників Адміністрації Президента України;
* Секретаріату Верховної Ради України та інші, прирів-няні до них посади.
Друга категорія (5, 4, 3 ранги):
* посади заступників керівника Адміністрації Прези-дента України;
* заступників керівника Секретаріату Верховної Ради України;
* заступників керівника апарату Кабінету Міністрів України;
* керівників структурних підрозділів Секретаріату Вер-ховної Ради України;
* секретаріатів постійних комісій Верховної Ради Ук-раїни, Адміністрації Президента України, апарату Кабіне-ту Міністрів України;
* радників та помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;
* заступників міністрів, заступників голів державних комітетів, які входять до складу Уряду;
* перших заступників, заступників голів комітетів та ін-ших центральних органів державної виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України;
* першого заступника Постійного Представника Пре-зидента України в Республіці Крим;
* перших заступників глав обласних Київської та Се-вастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади.
Третя категорія (7, 6, 5 ранги):
* посади заступників керівників структурних підрозді-лів, завідувачів секторами, головних спеціалістів, експер-тів, консультантів Адміністрації Президента України, Сек-ретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Мі-ністрів України;
* заступників Постійного Представника Президента України в Республіці Крим;
* заступників глав обласних. Київської та Севастополь-ської міських державних адміністрацій;
* глав держадміністрацій в районах, районах міст Києва та Севастополя;
* начальників управлінь, самостійних відділів у складі міністерств та інших центральних органів державної вико-навчої влади та інші, прирівняні до них посади.
Четверта категорія (9, 8, 7 ранги):
* посади спеціалістів Адміністрації Президента Украї-ни, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабіне-ту Міністрів України;
* заступників начальників управлінь, самостійних відді-лів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади;
* керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київ-ської та Севастопольської міських державних адміністра-цій та інші, прирівняні до них посади.
П'ята категорія (11, 10, 9 ранги):
* посади спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади;
* заступників голів держадміністрацій у районах, райо-нах міст Києва та Севастополя;
* заступників керівників управлінь, відділів, служб об-ласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
* спеціалісти апарату цих адміністрацій та інші, прирів-няні до них посади.
Шоста категорія (13, 12, 11 ранги):
* посади керівників управлінь, відділів, служб район-них, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;
* спеціалісти управлінь, відділів, служб обласних, Київ-ської та Севастопольської міських державних адміністра-цій та інші прирівняні до них посади.
Сьома категорія (15, 14, 13 ранги):
* посади спеціалістів районних, районних у містах Киє-ві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь і відділів та інші прирівняні до них посади Закон України „Про державну службу” від 16.12.1993.
Ранг службовцю присвоюється відповідно до очолюва-ної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України. Ранги, які відпові-дають посадам другої категорії, присвоюються Кабінетом Міністрів України. Ранги, які відповідають посадам третьої -- сьомої категорій, присвоюються керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець.
При прийнятті на державну службу службовцю присво-юється ранг у межах відповідної категорії посад.
Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.
За сумлінну працю державному службовцю при виході на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межа-ми відповідної категорії посад. Державний службовець мо-же бути позбавлений рангу лише за вироком суду. Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої кате-горії або залишив державну службу, на яку потім повер-нувся, за ним зберігається присвоєний ранг.
2. Управління в сфері іноземних справ.
Конституція України (ст. 18) відзначає, що зовнішньо-політична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами між-народного співтовариства за загальновизнаними принци-пами і нормами міжнародного права.
Відповідно до конституційних норм визначення засад зовнішньої політики є компетенція Верховної Ради Украї-ни (ст. 85), а керівництво зовнішньополітичною діяльніс-тю держави здійснює Президент України. Він же представ-ляє державу в міжнародних відносинах, веде переговори та укладає міжнародні договори України; приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших дер-жавах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і від-кличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав (ст. 106).
Центральним органом державної виконавчої влади у цій сфері є Міністерство закордонних справ України (МЗС). Воно забезпечує у межах своїх повноважень прове-дення зовнішньої політики України і здійснює координа-цію діяльності всіх учасників зовнішньополітичних зв'яз-ків України Колпаков В.К. Адміністративне право України - К.,1999.
Головними завданнями МЗС є:
участь у реалізації державного суверенітету України у сфері зовнішньополітичної діяльності, сприяння піднесен-ню міжнародного авторитету держави;
забезпечення в межах своїх повноважень проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України з метою все-бічного розвитку політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв'язків із зарубіжними країнами;
розробка і участь у здійсненні концепції розвитку зов-нішньополітичної діяльності держави;
захист прав та інтересів України, її фізичних і юридич-них осіб за кордоном;
аналіз зовнішньополітичної діяльності України, роз-робка і здійснення комплексу заходів, спрямованих на під вищення ефективності зовнішньополітичних зв'язків Ук-раїни, насамперед надання організаційно-методичної та інформаційної допомоги учасникам зовнішньополітичних відносин;
організація, координація та фінансування роботи пред-ставництв України за кордоном, а також сприяння ді-яльності представництв іноземних держав на території України.
З метою виконання покладених на нього завдань МЗС:
1) розробляє та подає Кабінету Міністрів України про-позиції про вирішення стратегічних питань зовнішньо-політичних відносин, реалізацію пріоритетних напрямів співробітництва з іншими державами;
2) забезпечує створення сприятливих зовнішньополі-тичних умов для встановлення і розвитку відносин між Україною та іншими державами на двосторонньому, регіо-нальному та глобальному рівнях;
3) забезпечує участь України у підготовці міжнародних договорів з іншими країнами і міжнародними організація-ми та подає до Кабінету Міністрів України пропозиції про підписання, ратифікацію, прийняття, схвалення міжна-родних договорів або приєднання до них. При необхіднос-ті готує пропозиції щодо приведення законодавства Украї-ни у відповідність з її міжнародними зобов'язаннями;
4) зберігає оригінали текстів міжнародних договорів України, веде їхній облік;
5) здійснює нагляд за виконанням міністерствами та ін-шими центральними органами державної виконавчої вла-ди України та іноземними державами міжнародних дого-ворів України;
6) бере участь у роботі міжнародних організацій, орга-нів міжурядових комісій та комітетів, конференцій, кон-гресів, симпозіумів і нарад з питань міжнародної політики, приймає іноземні делегації для обговорення питань зов-нішньої політики;
7) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації за кордоном посольств, консульських установ, постійних представ-ництв України при міжнар и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.