На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Фнансовий контроль - невд'ємна складова частина фнансової дяльност держави та адмнстративно-територальних одиниць. Фнансовий контроль завершальна стадя управлння фнансами необхдна умова ефективност управлння фнансовими вдносинами.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 01.05.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


16

Контрольна робота

з дисципліни: “Фінансове право”
Поняття та особливості бюджетного контролю
Варіант №4
Зміст контрольної роботи

1.Поняття та особливості бюджетного контролю......................................3
2.Види бюджетного контролю.....................................................................7
3.Органи бюджетного контролю...............................................................10
Тести. ...........................................................................................................13
Задача. ..........................................................................................................15
Список використаної літератури...............................................................16
1.Поняття та особливості бюджетного контролю.

Невід'ємною складовою частиною фінансової діяльності держави та адміністративно-територіальних одиниць є фінансовий контроль. Наявність фінансового контролю об'єктивно зумовлено тим, що фінансам як економічній категорії притаманні не тільки розподільча, а й контрольна функції. Тому використання державою та місцевими (адміністративно-територіальними) утвореннями для вирішення своїх завдань фінансів обов'язково передбачає здійснення контролю за ходом виконання цих завдань. Фінансовий контроль здійснюється у встановленому законодавством порядку усією системою органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі спеціальними контролюючими органами.
Фінансовий контроль є однією із завершальних стадій управління фінансами і водночас він є необхідною умовою ефективності управління фінансовими відносинами в цілому. Особливе місце фінансового контролю в загальній системі контролю як елемента в системі управління суспільними процесами зумовлюється його специфікою, що проявляється в контрольній функції самих фінансів. Об'єктивно властива фінансам здатність виражати специфічну сторону виробничо-господарської діяльності в будь-якій сфері робить фінансовий контроль всеохоплюючим і всеосяжним.
Як я уже відзначала, обов'язковою умовою ефективного функціонування економіки і фінансової системи країни виступає фінансовий контроль, що є складеним елементом державного контролю по керуванню соціально - економічним розвитком суспільства.
Контроль, будучи, однією з форм управлінського циклу, являє собою систему спостереження, зіставлення, перевірки й аналізу функціонування керованого об'єкта з метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийнятих і приймаючих управлінських рішень, виявлення ступеня їхньої реалізації, наявності відхилень фактичних результатів від заданих параметрів і нормативних розпоряджень, прийняття рішень по їхній ліквідації.
Бюджетний контроль - складова частина фінансово-економічного контролю, і розглядається як сукупність заходів, проведених державними органами по перевірці законності, доцільності й ефективності дій в утворенні, розподілі і використанні грошових фондів України і місцевих органів самоврядування, виявленні резервів збільшення надходжень доходів у бюджет, поліпшенні бюджетної дисципліни. В умовах ринкової економіки, коли ускладнюються між бюджетні відносини, підсилюється роль податків як основного джерела формування дохідної бази бюджету, багаторазово зростає значимість бюджетного контролю. Його значення укладається в сприянні успішної реалізації бюджетної політики держави, у забезпеченні процесу формування й ефективного використання коштів.
Отже, задачами бюджетного контролю є:
· забезпечення правильності складання і виконання бюджету;
· дотримання податкового і бюджетного законодавства;
· контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку і звітності;
· перевірка ефективності і цільового використання бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів;
· поліпшення бюджетної і податкової дисципліни;
· виявлення резервів росту дохідної бази бюджетів різних рівнів;
· контроль за реалізацією системи міжбюджетних відносин;
· перевірка звертання коштів бюджету і позабюджетних фондів у банках і інших кредитних установах;
· контроль за формуванням і розподілом цільових бюджетних фондів фінансової підтримки ;
· припинення незаконних по наданню податкових пільг,
· державних дотацій, субвенцій, трансфертів і іншої допомоги окремим категоріям чи платників регіонам;
· виявлення марнотратства і фінансових зловживань, вживання адекватних заходів покарання до винних осіб;
· проведення профілактичної, інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою підвищення бюджетно-фінансової дисципліни.
В юридичній літературі фінансовий контроль також визначається як:
· засіб забезпечення законності та фінансової дисципліни, запобігання правопорушенням;
· обстеження фактичного стану показників фінансової діяльності суб'єктів фінансових правовідносин порівняно із заданими показниками;
· діяльність державних органів і недержавних організацій щодо забезпечення законності, фінансової дисципліни при мобілізації, розподілі та використанні коштів і матеріальних цінностей.
Фінансовий контроль характерний усім фінансово-правовим інститутам. Тому поряд із загальними фінансово-правовими нормами, що регулюють організацію і порядок здійснення фінансового контролю в цілому є норми, що враховують його специфіку в окремих фінансово-правових інститутах.
Таким чином, основний зміст фінансового контролю, у відносинах, що регулюються фінансовим правом, можна звести до наступного:
· перевірки виконання юридичними і фізичними особами фінансових зобов'язань перед державою і органами місцевого самоврядування;
· перевірки правильності використання державними і комунальними підприємствами, установами і організаціями грошових ресурсів, що перебувають у їх господарському віданні чи оперативному управлінні;
· перевірки дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання грошових коштів підприємствами, установами і організаціями на рахунках у фінансово-кредитних установах;
· виявленні внутрішніх резервів виробництва - можливостей підвищення продуктивності праці, рентабельності, економії грошових і матеріальних ресурсів і т.д.
· попередженні та усуненні виявлених порушень фінансової дисципліни.
У випадку їх виявлення у встановленому державою порядку притягаються до відповідальності організації, посадові особи і громадяни, забезпечується відшкодування матеріальної шкоди державі, організаціям, громадянам.
Таким чином, фінансовий контроль зводиться, у загальному розумінні, до спостереження фактичного стану показників фінансової діяльності суб'єктів фінансових правовідносин у порівнянні із заданими нормативними актами показниками.
Значення фінансового контролю виражається в тому, що в процесі його здійснення перевіряється, по-перше, додержання установленого порядку в процесі фінансової діяльності державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, а, по-друге, економічне обґрунтування і ефективність дій, їх відповідність завданням держави на сучасному етапі. Таким чином, фінансовий контроль - це контроль за законністю і доцільністю дій у галузі утворення, розподілу і використання грошових фондів держави і суб'єктів місцевого самоврядування з метою ефективного соціально-економічного розвитку держави і окремих регіонів.
Правовою основою здійснення фінансового контролю є Конституція України, в якій визначені принципи, основні права і обов'язки державних органів в галузі контролю.
Правові засади фінансового контролю відображені у законах Верховної Ради України, указах Президента, постановах Кабінету Міністрів, Національного банку України, інструкціях та наказах Міністерств і інших актах, які регламентують правові положення цих органів. Але правовими джерелами фінансового контролю в першу чергу є закони: Про державну контрольно-ревізійну службу України; Про аудиторську діяльність; Про державну податкову службу України; Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування.[8]
2.Види бюджетного контролю

В залежності від критеріїв, взятих за основу, фінансовий контроль поділяється на декілька видів. Найчастіше критерієм класифікації фінансового контролю на види береться фактор часу проведення контролю і на цій підставі виділяють попередній фінансовий контроль, поточний фінансовий контроль і наступний фінансовий контроль. Такі види контролю притаманні усім контролюючим органам.
Попередній фінансовий контроль здійснюється на етапі розгляду і прийняття рішень з фінансових питань. Це стосується насамперед процесу визначення обсягу фінансових ресурсів держави на плановий період та їх основної частини, що акумулюється в Державному бюджеті, а також їх розподілу між окремими суспільними потребами та одержувачами державних фінансових ресурсів.
Попередній фінансовий контроль здійснюється на стадії розробки і прийняття законів і інших нормативних актів з фінансових питань. З цією метою здійснюється кваліфікована експертна оцінка фінансових результатів впровадження того чи іншого рішення, що може бути прийнятим. При цьому попередній фінансовий контроль на основі глибокого аналізу і розрахунків фінансових результатів забезпечує об'єктивність оцінки доцільності прийняття чи неприйняття відповідного рішення, має важливе значення для профілактики порушень фінансової дисципліни і інших фінансових правопорушень.
Попередній фінансовий контроль передує витрачанню фінансових ресурсів та прийняттю будь-яких рішень з фінансових (і не тільки фінансових) питань. Він сприяє вибору найдоцільніших рішень, що забезпечують поряд з найбільшою ефективністю використання фінансових ресурсів в оптимальну збалансованість вартісних і натурально-речових пропорцій і показників економічного і соціального розвитку суспільства. З цією метою перевіряються документи, що повинні бути після цього затверджені і стати основою для наступної діяльності - проекти бюджетів, фінансових планів і кошторисів, кредитні і касові заявки і т.д. Як правило, попередній фінансовий контроль завжди здійснюється вищими органами законодавчої влади. Хоч об'єктивно він мав би здійснюватись постійно всіма суб'єктами фінансових правовідносин.
Поточний фінансовий контроль - це контроль за безпосередньо оперативною фінансовою діяльністю, інакше кажучи - за власне фінансовим процесом. Він полягає в систематичній перевірці дотримання фінансової дисципліни, тобто дотримання вимог фінансових норм і нормативів, насамперед - неухильного дотримання встановлених показників з обов'язкових платежів до бюджету і державних позабюджетних фондів. Цей вид фінансового контролю справляє найбільший вплив на процес формування і використання фінансових ресурсів у всіх структурах суспільного виробництва. Як правило, він здійснюється органами безпосереднього управління фінансовою діяльністю. Хоч й у цьому виді контролю задіяні усі суб'єкти фінансових правовідносин.
Наступний фінансовий контроль - це контроль за фінансовими результатами діяльності. Він проводиться після здійснення фінансових операцій (виконання фінансових зобов'язань перед державою, одержання і використання грошових коштів від держави на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та ін.) і, як правило, після завершення певних етапів діяльності з метою з'ясування її ефективності. Наступний фінансовий контроль - це база для аналізу й оцінки не лише ефективності використання фінансових ресурсів, але й ефективності організації фінансової роботи, застосування контрольних фінансових норм і нормативів в цілому. Однаково активну участь в цьому виді фінансового контролю беруть усі суб'єкти фінансово-правових відносин, з тією лише різницею, що кожен з них здійснює наступний фінансовий контроль на своєму рівні та в межах наданої йому державою компетенції.
Всі названі види фінансового контролю здійснюються безпосередньо фінансовими и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.