На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Предметом госпзаконодавства є господарськ вдносини, тобто вдносини мж органзацями щодо виробництва реалзацї. Поняття, ознаки та особливост господарського законодавства. Система господарського законодавства. Функцї господарського законодавства.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 04.04.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Господарче законодавство»
на тему „Поняття та система господарського законодавства”
варіант № 1
Виконала
Студентка Цапкова О.О.
заочного відділення
3-го курсу групи ФСН - 42
Викладач_______________
2006 рік
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………....3
1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.……….…..3
2. Система господарського законодавства............................................................................6
3. Функції господарського законодавства..................... ……………...........…...12
Висновки………………………………………………………………………....13
Список використаної літератури.........................................................................14
Вступ.
Перехід економіки України до ринкових відносин вимагає внесення суттєвих змін до чинного законодавства, яке регулює правовідносини у сфері господарської діяльності, удосконалення головних правових засад господарювання в нових економічних умовах. Сучасне господарське законодавство активно розвивається та має за свою основу кодифікований нормативний акт - „Господарський кодекс України”, положення якого доповнюється та деталізується значною кількістю законодавчих та нормативно-правових актів, які конкретніше розкривають суть та зміст окремих інститутів господарського права.
Законодавче регулювання господарської діяльності сьогодні поширюється на всіх учасників незалежно від їх організаційно-правових форм, майнової основи утворення, видів економічної діяльності, підпорядкованості, особливості управління господарською діяльністю, відносинами з органами державної влади та місцевого самоврядування.
Предметом господарського законодавства є господарські відносини у спеціальному розумінні, тобто відносини між організаціями щодо виробництва і реалізації (поставки, купівлі-продажу, міни) продукції, відносини у капітальному будівництві, відносини у закупівлі сільськогосподарської продукції в аграрних товаровиробників (агропідприємств та фермерських господарств), відносини організацій усіх видів транспорту з клієнтами та між собою, відносини у державному страхуванні, зовнішньоекономічній діяльності, планові та господарсько-процесуальні відносини. Згідно з цим господарське законодавство являє собою самостійну галузь - систему нормативних актів, правила яких регулюють господарські відносини щодо організації і здійснення господарської діяльності в галузі суспільного виробництва та обігу.
1.Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

Норми господарського права як загальні правила поведінки суб'єктів господарських відносин функціонують завдяки своїй нормативній формі -- формі нормативних актів. Саме у формі нормативних актів норми господарського права приймаються, вивчаються і застосовуються, тобто функціонують як загальні обов'язкові правила господарювання. Відповідно господарське законодавство загалом можна визначити як систему норматив-них актів, які згідно із законом є інституційними джерелами господарського права.
Основними джерелами господарського права є саме закони та інші нормативні акти. Такі форми права, як звичай, судовий прецедент, у цій сфері застосовуються рідко. Система господарського законодавства загалом обумовлена предметом регулювання. Офіційно межі цього предмета не ви-значені через відсутність у даному законодавстві кодифіковано-го нормативного акта -- Господарського кодексу. Тому теоре-тично обґрунтовуються два визначення меж предмета господарського законодавства. Згідно з першим визначенням предметом господарського законодавства є господарські відносини у спеціальному розумінні, тобто відносини між організаціями щодо виробництва і реалізації (поставки, купівлі-продажу, міни) продукції, відносини у капітальному будівництві, відносини у закупівлі сільськогосподарської продукції в аграрних товаровиробників (агропідприємств та фермерських господарств), відносини організацій всіх видів транспорту з клієнтами та між собою, відносини у державному страхуванні, зовнішньоекономічній діяльності, планові та гос-подарсько-процесуальні відносини. Це точка зору представників теорії господарського права. Згідно з нею господарське законо-давство являє собою самостійну галузь -- систему нормативних актів, правила яких регулюють господарські відносини щодо
організації та здійснення господарської діяльності в галузі суспіль-ного виробництва та обігу.
Теорія господарського права виходить з того, що як галузь господарське законодавство окреслене лише господарськими відносинами і не включає всіх нормативних актів (фінансового, адміністративного, трудового права тощо), які також регулюють народне господарство. У такому спеціальному значенні госпо-дарське законодавство кодифіковане лише частково, стосовно окремих видів господарських відносин: транспортних, госпо-дарсько-процесуальних.
Друге визначення предмета господарського законодавства формулюється не за предметом регулювання («господарські пра-вовідносини»), а за «критерієм адресата» - за відношенням нормативних актів до народного господарства, адресуванням їх цьому об'єктові (а не господарюючим суб'єктам майнових
відносин).
Згідно з цим визначенням господарське законодавство є су-купністю нормативних актів, які регулюють усі, а не тільки гос-подарські, правовідносини у народному господарстві. Таке ви-значення терміну «господарське законодавство» узагальнює ад-ресоване економіці цивільне (насправді господарське), трудове, фінансове, земельне, екологічне та інші окремі системи законо-давства. Тобто це безмежно широка «суперсистема» законодав-ства («безмежний нормативний масив»). Прихильники цієї те-орії називають господарське законодавство не галуззю, а «нор-мативним масивом» -- терміном, змістовно-понятійні межі яко-го з'ясувати важко. Він охоплює всі нормативні акти, які так чи інакше стосуються народного господарства. З урахуванням того, що і суто господарсько-правових актів у нас дуже багато, науко-ва цінність цієї теорії досить сумнівна.
Ознаки та особливості господарського законодавства, однією з яких є комплексний зміст основних нормативних актів, більш повно характеризують цю галузь законодавства. Переважна більшість нормативних актів господарського законодавства вклю-чає норми двох і більше галузей права.
Як приклад можна навести Закон України «Про підприєм-ства в Україні». Це акт господарського законодавства, який містить норми господарського або цивільного, адміністративного, фінансового, тру-дового та інших галузей права.
Комплексними є й інші (кодифіковані) акти господарського законодавства, наприклад, транспортні статути та кодекси.
2. Система господарського законодавства

Господарське законодавство має комплексний характер, що обумовлюється комплексним характером його джерел. До систе-ми правовідносин, що регулюються господарським законодав-ством поряд із господарсько-правовими правовідносинами вхо-дять певною мірою цивільно-правові, адміністративно-правові, кримінально-правові, фінансово-правові, земельно-правові та інші правовідносини, що обумовлює включення до його джерел відповідних нормативних актів з інших галузевих правових на-ук, які сприяють реалізації господарсько-правових відносин. Так, наприклад, правовідносини, що виникають при викорис-танні земельної ділянки для здійснення господарської діяль-ності регулюються Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі» та деякими іншими, що дозво-ляє віднести відповідні положення цих актів до джерел підприємницького права. Далі, Глава 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення містить норми щодо пра-вопорушень у галузі господарської діяльності, отже й цей нор-мативно-правовий акт належить до джерел підприємницького права тощо. Тому правомірним є й такий висновок, що госпо-дарське законодавство є системою економічних та правових норм, які регулюють різноманітні сторони функціонування на-родногосподарського комплексу України. Більша частина цих нормативних актів містить норми трьох і більше галузей права. Крім того, це обумовлює й те, що норми господарсь-кого законодавства (господарсько-правові норми), будучи за своїм характером багатогранними, містять практично всі на-явні в теорії права групи та види правових норм4.
Сучасна структура Господарського законодавства України включає в себе різноманітні за своєю юридичною силою джере-ла (законодавчі та нормативно-правові акти). Серед них - Кон-ституція України та конституційні закони; чинні закони Ук-раїни; постанови Верховної Ради України, укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти міністерств та відомств, рішення органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування тощо. Сукупність зазначених нормативно-правових актів загалом формує систе-му законодавства України й зокрема систему господарського законодавства, яка упорядкована за певною ієрархією, із чітко вираженою структурою, взаємо обумовленістю, взаємозв'яз-ком та взаємозалежністю. Класифікувати нормативно-правові акти можна за різними ознаками, але найбільш поширеною та вживаною є класифікація джерел права за їх юридичною си-лою. За цією ознакою джерела господарського права поділя-ються на:
1. конституційні норми, які мають найвищу юридичну силу. Конституція України встановлює загальні принципи здійснення господарської діяльності. Норми Конституції України є нормами прямої дії, тобто конституційні права та свободи суб'єктів госпо-дарської діяльності є такими, що діють безпосередньо. Саме ці норми визначають мету та зміст законів та інших нормативно-правових актів, природу і спрямованість діяльності органів зако-нодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування й забезпечують суб'єктам господарювання державний та судовий;
2. норми міжнародно-правових актів, які містяться в між-народних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Міжнародним договором вважається договір, який укладений у письмовій формі з іно-земною державою або іншим суб'єктом міжнародного права та регулюється міжнародним правом, незалежно від найменуван-ня (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо). Чинні міжнародні договори після надання згоди Верховною Радою України стають частиною національного законодавства Ук-раїни. Якщо міжнародним договором, що набрав чин-ності в установленому законом порядку, встановлені інші пра-вила, які не суперечать Конституції України, то діють норми міжнародного договору;
3. кодифіковані нормативно-правові акти (кодекси). Основ-ним джерелом права в демократичній, правовій державі є зако-ни. Саме вони як вища форма прояву волі народу є основою для усіх інших правових актів. Кодекси становлять єдиний законо-давчий акт, в якому систематизовано викладені норми права, що належать до окремої галузі права. Основоположним норма-тивним актом у сфері регулювання господарської діяльності є Господарський кодекс України, який «...визначає основні засади господарювання в Укр и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.