На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Цльове призначення земель в межах територї України, головний єдиний критерй диференцацї земель на окрем категорї, як мають особливий правовий режим. Правов наслдки порушення порядку встановлення та змни цльового призначення земель.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 19.03.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Реферат

Поняття, встановлення, зміна цільового призначення

земель України

План

1. Вступ.
2. Категорії земель.
3. Встановлення та зміна цільового призначення земель.
4. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.
5. Висновок.
6. Література.
Вступ

Належність земель до земель України визначаєть-ся знаходженням їх в межах території держави. На-явність території -- це обов'язкова ознака держави. Оскільки територією держави є і острови, а також зем-лі, зайняті водними об'єктами, то і вони також вклю-чаються до складу земель України.
В межах території України можуть знаходитися зем-лі, які перебувають у державній, приватній та комуналь-ній власності. Закріплення в законі багатосуб'єктності права власності на землю виключає можливість віднесен-ня земель України до єдиного державного земельного фонду.
Єдиною є територія України, яка згідно Закону «Про планування і забудову територій» представляє собою частину земної поверхні у визначених межах (кордо-нах) з властивими їй географічним положенням, при-родними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розта-шованими під нею надрами.
Землі в межах території України характеризують-ся різним цільовим призначенням. Основне цільове призначення земель -- головний і єдиний критерій диференціації земель на окремі категорії, які мають особливий правовий режим. Особливості правового режиму земель кожної категорії визначаються специ-фікою їх цільового призначення.
Крім земель, розташованих в межах території Укра-їни, до її земель можуть відноситись земельні ділянки, які розташовані за межами території України, належать їй на праві державної власності і мають відповідний правовий режим, який визначається законодавством іноземної держави.
Згідно ст. 85 Земельного кодексу іноземні держави можуть набувати у власність на території України зе-мельні ділянки для розміщення будівель і споруд ди-пломатичних представництв та інших, прирівняних до них, організацій відповідно до міжнародних договорів. На таких же умовах і Україні можуть належати від-повідні земельні ділянки, які теж будуть відноситись до земель України.
Категорії земель

Усі землі в межах території України за основними цільовим призначенням поділяються на дев'ять само-стійних категорій.
У порівнянні з раніше чинним земельним законо-давством у складі земель України сталися суттєві зміни. Так, замість земель населених пунктів, які ра-ніше визнавалися законом як самостійна категорія земель, а фактично згідно Конституції України є оди-ницею в системі адміністративно-територіального уст-рою держави, запроваджено нову категорію земель землі житлової та громадської забудови. Землі оздоров-чого, рекреаційного, історико-культурного призначен-ня визнано Земельним кодексом самостійними специ-фічними категоріями земель.
Землі запасу як самостійну категорію земель ану-льовано. Але згідно частини 2 коментованої статті до складу кожної категорії земель можуть входити зем-лі запасу. Це стосується тільки тих земельних діля-нок, які не надані у власність або користування грома-дян чи юридичних осіб. Так, згідно ст. ЗО Земельного кодексу земельні ділянки державної і комунальної власності, які перебували у користуванні сільськогос-подарських підприємств, установ та організацій, що ліквідуються, включаються до земель запасу або ж передаються у власність чи користування відповідно до Земельного кодексу. В цьому випадку йдеться про можливість включення відповідних земельних ділянок до земель запасу у складі земель сільськогосподарсь-кого призначення.
Землі в межах України є неоднорідними за своєю якістю, природними, біологічними, хімічними та інши-ми показниками. Крім того, окремі землі характери-зуються певними особливостями і можуть використо-вуватись з різною метою. Одні використовуються як засіб виробництва в сільському і лісовому господарс-тві, інші -- як територіальна просторова база для роя-міщення різних об'єктів (ст.ст. 22, 38,112 ЗК).
В основі поділу земель України на самостійні кате-горії -- основне цільове призначення. Саме цей кри-терій враховують уповноважені державні органи та органи місцевого самоврядування, які планують вико-ристання земель, їх розподіл та перерозподіл. Цільове призначення земель визначається уповноваженими органами на підставі даних обліку та земельного ка-дастру. Як головний критерій класифікації земель України їх основне цільове призначення впливає і ви-значає зміст прав і обов'язків суб'єктів земельних пра-вовідносин, органів управління використанням та охо-роною земель.
Використання земель по основному цільовому при-значенню не виключає можливості використання їх одночасно і для інших цілей, наприклад, землі сільсь-когосподарського призначення -- для будівництва внутрішньогосподарських доріг, землі транспорту в смузі відведення -- для городництва тощо.
Поділ земель на самостійні категорії, що здійснюєть-ся за основним цільовим призначенням, представляє собою первісну класифікацію. В середині кожної кате-горії земель можлива подальша класифікація на види і підвиди в залежності від певних підстав критеріїв (су-б'єкти права власності на землю чи права землекорис-тування, конкретне цільове призначення та ін.). Так, скажімо, землі сільськогосподарського призначення можуть бути класифіковані на землі сільськогосподар-ських підприємств, які використовують їх для веден-ня товарного сільськогосподарського виробництва і землі несільськогосподарських підприємств, установ та організацій, які надаються для ведення підсобного сіль-ського господарства. Серед цих земель самостійне мі-сце займають також сільськогосподарські та несільсь-когосподарські угіддя. Наприклад, у складі земель транспорту виділяються землі залізничного, морсько-го, річкового, авіаційного, трубопровідного, міського еле-ктротранспорту, автомобільного транспорту та дорож-нього господарства. Правовий режим кожної категорії земель визначається окремими правовими припи-сами, які зосереджені в самостійних главах кодексу.
Класифікація земель і відмінності в правовому ре-жимі окремих категорій відображають їх положення як об'єкті и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.