Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Органзацйно-економчна характеристика пдприємства ЗАТ Завод Компаньон. Розрахунок показникв фондовддача, оборотнсть активв, оборотнсть оборотних коштв, оборотнсть запасв, перод фнансового циклу. Визначення показникв оцнки простих акцй

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


20
1
Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві
Зміст
1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 3
2. Визначення показників оцінки простих акцій 10
3. Шляхи поліпшення оцінки, руху та використання акцій 12
Список використаної літератури 17
Додатки 18
Додаток Б 20

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

ЗАТ "Завод Компаньон" було створено 19 липня 1995 року у формі закритого акціонерного товариства. Код за ЄДРПОУ 23389489. Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ - 23389489.

Юридична адреса підприємства: 04119, м. Київ, Дегтярівська, б.36

Основні види діяльності - виробництво та оптова торгівля меблями.

Організаційну структуру підприємства наведено на рис. 1.1.

20
1
Найвищим керівним органом підприємства є загальні збори акціонерів, які обирають генерального директора ЗАТ. Генеральний директор призначає фінансового та виконавчого директора, в обов'язки яких входить поточне управління фінансовим та виробничим сектором підприємства.
У табл. 1 наведено порівняльний аналітичний баланс ЗАТ "Завод Компаньон". Розглянемо його докладніше.
Таблиця 1. Агрегований порівняльний аналітичний баланс ЗАТ "Завод Компаньон" станом на 01.01.2008 р.
№ п/п
Стаття балансу
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Зміни за звітний період
тис. грн.
% до підсумку
тис. грн.
% до підсумку
абсолютні
3-1
темп, %
(5/1)*100
частка пунктів
4 - 2
а
б
1
2
3
4
5
6
7
Актив
1
Майно разом
2757,70
100,00
2649,70
100,00
-108,00
-3,92
0,00
1.1
Необоротні активи
158,10
5,73
205,90
7,77
47,80
30,23
2,04
1.2
Оборотні активи
2599,60
94,27
2443,80
92,23
-155,80
-5,99
-2,04
1.2.1
Запаси
1115,80
40,46
1428,70
53,92
312,90
28,04
13,46
1.2.2
Дебіторська заборгованість
692,00
25,09
768,10
28,99
76,10
11,00
3,89
1.2.4
Витрати майбутніх періодів
2,20
0,08
1,60
0,06
-0,60
-27,27
-0,02
1.2.5
Кошти та їх еквіваленти
739,10
26,80
197,60
7,46
-541,50
-73,26
-19,34
1.2.6
Інші оборотні активи
50,50
1,83
47,80
1,80
-2,70
-5,35
-0,03
Пасив
2
Джерела майна
разом
2757,70
100,00
2649,70
100,00
-108,00
-3,92
0,00
2.1
Власний капітал
193,40
7,01
186,20
7,03
-7,20
-3,72
0,01
2.1.1
Статутний капітал
187,60
6,80
180,40
6,81
-7,20
-3,84
0,01
2.1.2
Нерозподілений
прибуток
1,50
0,05
1,50
0,06
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Інші джерела
4,30
0,16
4,30
0,16
0,00
0,00
0,01
2.2
Позиковий капітал
2564,30
92,99
2463,50
92,97
-100,80
-3,93
-0,01
2.2.2
Короткострокові
кредити та позики
0,00
0,00
517,30
19,52
517,30
-
19,52
2.2.3
Кредиторська
заборгованість
і поточні
зобов'язання
2564,30
92,99
1946,20
73,45
-618,10
-24,10
-19,54
Проаналізувавши порівняльний аналітичний баланс за три останні роки, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані підприємства:
Позитивне:
· збільшення запасів на 28,04% в даному випадку можна розглядати як позитивну тенденцію, так як наряду з ними на 13,3% збільшилась виручка підприємства, що свідчить про значне збільшення реалізації продукції підприємства;
· на 618,1 тис. грн. або 24,1% зменшилась кредиторська заборгованість підприємства.
Негативне:
· майно підприємства зменшилось на 108 тис. грн. або 3,92%. Зменшення майна відбулося, в основному за рахунок зменшення оборотних активів та грошових коштів на рахунках підприємства;
· за аналізований період відбулося зменшення власного капіталу підприємства на 7,2 тис. грн. або 3,72% за рахунок зменшення статутного капіталу;
· дебіторська заборгованість збільшилась на 76,1 тис. грн. або на 11,00%, а також враховуючи, що питома вага дебіторської заборгованості у оборотних активах складала у 2005 році 31,40% (при нормативному значенні 10-20%) то це є вкрай негативним показником який свідчить про не виважену політику підприємства стосовно власних дебіторів;
· кошти підприємства зменшились на 541,5 тис. грн. або 73,26%, що негативно позначилось на показниках ліквідності підприємства.
Проведемо порівняння змін у валюті балансу зі змінами фінансових результатів діяльності підприємства. Так, якщо темп збільшення виручки від реалізації продукції (?V) перевищує темп збільшення валюти балансу (?В), це свідчить про те, що активи (майно) підприємства використовуються ефективніше, ніж у попередньому періоді, а якщо ?V < ?В - менш ефективно.
Розглянемо це на прикладі ЗАТ "Завод-Компаньон".
?V =
?В = [(2757,7 + 2649,7) / 2] / [(2757,7 + 2701,3) / 2] = 0,99.
де: 2701,3 - валюта балансу на початок попереднього періоду.
Оскільки ?V > ?В, доходимо висновку: ефективність використання майна підвищилась
Визначимо частку інтенсивних і екстенсивних чинників збільшення виручки від реалізації продукції підприємства.
Необхідно з'ясувати, наскільки збільшення виручки зумовлене збільшенням розміру майна і наскільки - його кращим використанням. Вихідні дані та розрахункові показники по ЗАТ "Завод Компаньон" наведені в табл. 2.
Таблиця 2. Вихідні дані для визначення частки інтенсивних і екстенсивних чинників збільшення виручки від реалізації продукції ЗАТ "Завод Компаньон" станом на 01.01.2008р.
№ п/п
Показник
Період
Попередній
Звітний
1
Середньорічна виручка, тис. грн.
7035,7
7640,2
2
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
8931,6
10290,8
3
Ресурсовіддача (р.2 : р.1)
1,2694
1,3469
Внесок екстенсивного чинника дорівнює (7640,2 - 7035,7) * 1,2694 = 767,4 тис. грн..
Внесок інтенсивного чинника дорівнює (1,3469 - 1,2694) * 7640,2 = 592,1 тис. грн..
Виручка від реалізації збільшилась на 1359,5 тис. грн.. Таким чином, внесок екстенсивного чинника становить 56,4%, інтенсивного 43,6%, тобто підприємство збільшувало обсяги реалізації переважно завдяки збільшенню своїх активів (майна).
Проведемо аналіз ділової активності підприємства. Ділову активність підприємства характеризує сукупність показників віддачі від залучених ресурсів. Розрахуємо показники, які характеризують оборотність активів ЗАТ "Завод Компаньон".
1. Оборотність активів (ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації)
Кт = Чиста виручка від реалізації / Активи = 10290,8 / (2757,7 + 2649,7) :2 = 3,806
2. Фондовіддача
Ф = ЧВ / Основні виробничі фонди = 10290,8 / (144,7 + 181,8) : 2 = 63,03
3. Оборотність оборотних коштів
Ко = ЧВ / Оборотні кошти = 10290,8 / (2597,4 + 2,2 + 2442,2 + 1,6) : 2 = 4,0 обороти
4. Період одного обороту оборотних коштів
Чо = 360 днів / Ко = 360 / 4 = 90 днів
5. Оборотність запасів
Ко.з = Собівартість реалізації / Запаси = 9504,7 / (41,7 + 26,7 + 69,3 + 978,1 + 55,2 + 32,3 + 55,9 + 1285,3) : 2 = 7,5
6. Період одного обороту запасів
Чз = 360 днів / Ко.з = 360 / 7,5 = 48 днів
7. Оборотність дебіторської заборгованості
Кдз = ЧВ / Дебіторська заборгованість = 10290,8 / (650 + 698,2) : 2 = 15,3
8. Період погашення дебіторської заборгованості
Чдз = 360 / Кдз = 360 / 15,3 = 23,5 днів
Визначимо період операційного циклу підприємства. Визначається середній період часу між вкладанням оборотних коштів у запаси і отримання грошей за реалізовану продукцію, тобто сума періодів запасу і дебіторської заборгованості:
Ч о.ц = Чз + Чдз = 48 + 23,5 = 71,5 днів
Визначимо період фінансового циклу. Період фінансового циклу характеризує період обороту оборотних коштів з урахуванням середнього періоду кредиторської заборгованості, тобто показує, на який в середньому проміжок часу у підприємства відволікає оборотні кошти.
Період погашення кредиторської заборгованості:
Ч к.з = Кредиторська заборгованість * 360 днів / Собівартість продукції =
((1144,5+1705,1) : 2) * 360 / 9504,7 = 54,0 днів
Період фінансового циклу:
Чф.м. = Чо.ц. - Кк.з = 71,5 - 54,0 = 17,5 днів
Таким чином, період обороту оборотних коштів ЗАТ "Завод Компаньон" дорівнює в середньому майже 18 днів.
Проведемо аналіз фінансових результатів підприємства. Для визначення рівнів, динаміки і структури фінансових результатів ЗАТ "Завод Компаньон" виконуються відповідні розрахунки (табл. 3 і табл. 4).
Таблиця 3. Аналіз фінансових результатів ЗАТ "Завод-Компаньон" станом на 01.01.2008р.
№ п/п
Показник
Період
Зміна
звітний
попер.
тис. грн.
(гр.1-гр.2)
% до періоду
(гр.3 : гр.2)
а
б
1
2
3
4
1
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
10290,80
8931,60
1359,2
15,2
2
Собівартість реалізованої продукції
9504,70
8314,90
1189,8
14,3
3
Валовий прибуток від реалізації (р.1-р.2)
786,10
616,70
169,4
27,5
4
Адміністративні витрати
311,40
243,70
67,7
27,8
5
Витрати на збут та інші операційні витрати
1049,20
285,60
763,6
267,4
6
Собівартість реалізованої продукції з урахуванням витрат (р.2+р.4+р.5)
10865,30
8844,20
2021,1
22,9
7
Прибуток від реалізації (р.1-р.6+р.7)
-574,50
87,40
-661,9
-757,3
8
Інші операційні доходи
650,50
39,00
611,5
1567,9
9
Прибуток від операційної діяльності (р.7+р.8)
76,00
126,40
-50,4
-39,9
10
Прибуток від участі в капіталі
0,00
0,00
0
0
11
Інші фінансові доходи
5,20
2,70
2,5
92,6
12
Прибуток від звичайної діяльності (р.9+р.10+р.11)
81,20
129,10
-47,9
-37,1
13
Податок на прибуток
20,3
32,275
-11,975
-37,1
14
Чистий прибуток (р.12-р.13)
60,90
96,82
-35,925
-37,1
15
Грошовий потік (чистий прибуток + амортизація)
120,70
152,42
-31,725
-20,8
Таблиця 4. Структура прибутку від операційної діяльності ЗАТ "Завод-Компаньон" станом на 01.01.2008р.
№ п/п
Показник
Розмір, тис. грн.
Питома вага, % за період
Зміни у структурі, пунктів (гр.4-гр.3)
звітний
попер.
звітний
попер.
а
б
1
2
3
4
5
1
Прибуток від операційної діяльності
76,00
126,40
93,6
97,9
4,3
2
Прибуток від участі в капіталі
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
3
Інші фінансові доходи
5,20
2,70
6,4
2,1
-4,3
4
Прибуток від звичайної діяльності
81,20
129,10
100,0
100,0
0,0
Наведені в табл. 3 дані свідчать про зменшення у звітному періоді чистого прибутку на 37,1%. Це відбулося внаслідок зменшення прибутку від реалізації в 7,5 раз, в наслідок зростання витрат підприємства..
У звітному періоді на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції підприємство витрачало 9504,7 + 311,4 + 1049,2 / 10290,8 = 1,0 грн., а у попередньому 8314,9 + 243,7 + 285,6 / 8931,6 = 99 коп.
Негативним є абсолютне та відносне (на 1 грн. доходу від реалізації) збільшення витрат підприємства. Негативним є також зменшення прибутку від операційної діяльності, як наслідок відбулося зменшення чистого прибутку підприємства та грошового потоку.

2. Визначення показників оцінки простих акцій

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує майнову участь її власника у капіталі акціонерного товариства. Власники акції стають пайовиками акціонерного товариства, його співвласниками, тому вони не можуть вимагати від товариства повернення вкладених коштів. Проте вони можуть продати акції, але у цьому випадку втрачають право співвласника.

Власники акцій, як співвласники товариства, мають право на одержання частини прибутку товариства пропорційно своїй участі, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Дохід, що одержує акціонер на акції, називається дивідендом. Розмір дивіденду залежить від маси прибутку, співвідношення між його нагромаджуваною та споживчою частинами, інвестиційної політики акціонерного товариства, виду і кількості акцій та інших факторів.

Розглянемо показники, що характеризують якість простих акцій ЗАТ "Завод Компаньон".

1. Дивідендна віддача акції, яка встановлює зв'язок між величиною дивіденду і ціною акції:

Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100 % / Ціна акції

Дивідендна віддача акції2007 = 10 х 100% / 100 = 10%

Дивідендна віддача акції2006 = 12 х 100% / 100 = 12%

Цей коефіцієнт є основним статистичним індикатором, який дозволяє порівняти ступінь дохідності акцій різних корпорацій, а також акцій з іншими альтернативними видами збережень.

2. Коефіцієнт ціна-дохід, який встановлює зв'язок між ціною акції та величиною чистого доходу корпорації, що припадає на одну акцію:

Коефіцієнт ціна-дохід = Дохід на одну акцію / Ціна акції

Коефіцієнт ціна-дохід2007 = 4,8 / 100 = 0,048

Коефіцієнт ціна-дохід2006 = 78,2 / 100 = 0,782

Чим нижча величина цього коефіцієнта, тим вища оцінка акції та корпорації.

3. Показник капіталізованої вартості акцій, який визначає ринкову вартість усіх акцій корпорації:

Капіталізована вартість акцій = Кількість акцій х Курс однієї акції

Капіталізована вартість акцій2007 = 15000 х 100 = 1500 000

Капіталізована вартість акцій2006 = 15000 х 100 = 1500 000

4. Показники віддачі (рентабельності) акціонерного капіталу за чистим доходом і за об'ємом реалізацій (продажу) представляють собою відношення, в першому випадку, величини чистого доходу корпорації за досліджуваний період часу, а в другому - об'єму реалізації до величини капіталізованої вартості акцій.

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом = Чистий дохід / Капіталізована вартість акцій

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2007 = 7,2 / 1500 000 = 0,00005

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2006 = 117,3 / 1500 000 = 0,00008

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за об'ємом реалізації = Об'єм реалізації / Капіталізована вартість акцій

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2007 = 12379,2 / 1500 000 = 0,008

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2006 = 10738,3 / 1500 000 = 0,007

Перший з наведених коефіцієнтів за змістом є оберненим до коефіцієнта ціна-дохід. Чим менша величина коефіцієнтів рентабельності, тим вищий рівень капіталоємності виробництва і нижча віддача акціонерного капіталу.

3. Шляхи поліпшення оцінки, руху та використання акцій

У теорії і практиці розвинених зарубіжних ринків цінних паперів використовується поняття економічної або внутрішньої вартості цінних паперів.

Вказана вартість представляє собою ніби погляд на вартість цінних паперів, що перебувають у теперішній час у обігу, з точки зору майбутнього, тобто "зворотньої перспективи". Суть даної теорії полягає у наступному. Передбачається, що внутрішня вартість цінного паперу так чи інакше відображається в його поточній ціні. Попит і пропозиція, які впливають на поточну ціну, також значною мірою ґрунтуються на обліку економічної (внутрішньої) вартості. Поточну ціну цінного паперу дана теорія розглядає як величину дисконтовану по відношенню до всієї суми прибутків, які в майбутньому можна отримати по даному цінному паперу.

Майбутній доход можна одержати в який-небудь майбутній момент життя цінного паперу або як суму прибутків, що випадають на численність окремих періодів майбутнього життя цінного паперу. Після того, як буде визначена така вартість, інвестор порівнює її з існуючою ціною і приймає рішення про доцільність придбання або продажу цінного паперу.

Вартість активів, таких, як звичайні акції, залежить від трьох основних чинників: грошового потоку від активів, темпів приросту грошового потоку, ризику або непевності грошового потоку.

Збільшення грошового потоку звичайно підвищує ціну акцій. І навпаки, ціна падає, якщо грошовий потік стає непевний. Ця взаємозалежність є основна для оцінки активів. Відповідно, фінансовий менеджер повинен домагатись якомога більшого грошового потоку, водночас контролюючи ризик.

Грошовий потік від звичайних акцій вимірюється щорічним дивідендом та приростом акцій. Грошовий потік від облігацій, довгострокових цінних паперів, які випускає підприємство, складається із суми інтересу, який одержує покупець облігації за рік. Позаяк прибутки збільшують ціни активів, а ризик зменшують, то для постійного зростання активів потрібні ось такі умови:

1. Активи мають постійно приносити грошовий потік.

2. Доход має зростати.

3. Ризик має бути контрольований.

З трьох вищезгаданих факторів найскладнішим є оцінка ризику. А тому ризику в оцінці активів слід приділяти більше уваги, особливо коли економіка стає нестабільною. Для визначення поточної ціни активів слід дисконтувати майбутні грошові потоки до теперішньої вартості за відповідною ставкою, що враховує всі аспекти ризику. Отже, ціна акцій така ж, як теперішня вартість її майбутніх грошових потоків.

Щоб нарахувати майбутні грошові потоки, слід взяти останні показники величини грошових потоків та скорегувати їх реальні темпи приросту. Далі розглянемо підходи до оцінки простих акцій підприємства.

В відповідності з прийнятими нормами випуску звичайних акцій сума сплачуваємих дивідендів залежить від результатів діяльності підприємства в відповідном періоді часу, звичайно на протязі року. Отим не менш, оцінка вартості звичайних акцій передбачає деякій потік дивідендів, котрі при оцінці вартості грають таку ж роль, як процентні платежи при оцінці облігацій.

Тільки на відміну від облігацій цей потік є нескінченним та не пропонується повернення вихідної інвестиції. З урахуванням всього цього оці и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.