На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Визначення сутност та особливостей пенсйного забезпечення працвникв, задяних на роботах з шкдливими та важкими умовами прац та внесення вдповдних пропозицй рекомендацй щодо удосконалення порядку призначення та виплати пенсй цим працвникам.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 15.03.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ДІДКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 369.022.2:351.74
Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці


12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

ХАРКІВ - 2008

Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ України.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент
Копайгора Іван Данилович,
Криворізький економічний інститут Київського Національного економічного університету ім. В. Гетьмана, завідуючий кафедрою правознавства.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Іншин Микола Іванович, Харківський національний університет внутрішніх справ, начальник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС;
кандидат юридичних наук, доцент Панасюк Олег Терентійович,
Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права
.
Захист відбудеться «
23» квітня 2008 року о «15» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50 річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50 річчя СРСР, 27).
Автореферат розісланий «21» березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Є. Кириченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На міжнародному та конституційному рівні визнано та закріплено право трудящих на належні, безпечні, сприятливі та здорові умови праці. Вказане право здебільшого забезпечується шляхом різноманітних технічних, матеріальних та організаційних заходів на робочих місцях. Проте, усунути всі негативні фактори неможливо. Тому держава передбачає відповідні пільги та компенсації працівникам, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Одним із заходів, спрямованих на компенсацію роботи у негативних для здоров'я умовах, є відповідне пенсійне забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами.
Але сьогодні у правовому регулюванні пенсійного забезпечення зазначених працівників накопичено достатньо велику кількість проблем, що перешкоджають працівникам, які задіяні на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, ефективно реалізувати своє право на пенсію та отримати відповідну компенсацію від держави за працю в несприятливих для здоров'я умовах. Ситуація з пенсійним забезпеченням таких працівників ще більше ускладнюється у зв'язку із реформуванням пенсійної системи. Пенсійна реформа відобразилася та значно вплинула саме на працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. По-перше, солідарна пенсійна система була переобтяжена різноманітними пільгами та виплатами, у зв'язку із чим не могла забезпечити виплату пенсій пенсіонерам. По-друге, забезпечення належних та безпечних умов праці покладається законодавством на підприємство, організацію, установу, де працює робітник, що переносить тягар відповідальності за умови праці в більшій мірі на адміністрацію відповідного підприємства. За таких умов при реформуванні пенсійної системи було вирішено пенсійне забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, здійснювати через корпоративні та професійні недержавні фонди. Однак діяльність таких фондів ще достатньо не урегульована. В такій ситуації було вирішено до налагодження належного функціонування недержавних пенсійних фондів пенсійне забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці здійснювати за чинним раніше законодавством. Отже, виникло багато питань стосовно того, яким саме нормативно-правовим актом регламентується, в якому порядку здійснюється призначення пенсій зазначеним працівникам.
Проблеми пенсійного забезпечення були досліджені в працях багатьох вчених, зокрема: В.С. Андрєєва, В.М. Андріїва, Я.І. Безуглої, Н.Б. Болотіної, В.Я. Бурака, В.С. Венедіктова, В.Я. Гоца, К.Н. Гусова, В.В. Жернакова, А.Д. Зайкіна, М.Л. Захарова, Р.І. Іванової, М.І. Іншина, Р.І. Кондратьєва, Р.З. Лівшиця, О.Є. Мачульської, К.Ю. Мельника, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, В.О. Процевського, О.І. Процевського, С.М. Синчук, І.М. Сироти, Б.І. Сташківа, Б.С. Стичинського, В.К. Суботенка, В.А. Тарасової, Є.Г. Тучкової, Я. М. Фогеля, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої та ін. Проте, важливо звернути увагу, що, по-перше, в цій сфері залишається достатньо велика кількість дискусійних питань, по-друге, комплексне дослідження проблем пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, не проводилися в незалежній Україні.
Отже, наявність проблем у пенсійному забезпеченні працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, в умовах реформування пенсійної системи; проблемний характер застосування норм щодо пенсійного забезпечення зазначеної категорії працівників; недостатня правова урегульованість у даній сфері; відсутність досліджень з означеної теми - все це обумовлює актуальність та доцільність проведення дослідження щодо пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до п. 1.1 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 років, затверджених наказом МВС України № 755 від 05.07.2004 р. та п. 1.3 Головних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006-2010 рр., а також планів наукових досліджень науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України та кафедри трудового, екологічного та аграрного права Харківського національного університету внутрішніх справ.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні сутності та особливостей пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці та внесенні відповідних пропозицій щодо удосконалення порядку призначення та виплати пенсій цим працівникам.
Для досягнення поставленої мети у процесі дисертаційного дослідження необхідно виконати наступні завдання:
- визначити місце та роль пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, в системі їх соціально-правового захисту;
- удосконалити дефініції: «пенсія», «пенсійне забезпечення», «робота зі шкідливими та важкими умовами праці», «пенсійне забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці»;
- визначити сутність та особливості пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;
- уточнити правові підстави виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;
- виявити та охарактеризувати особливості правового статусу суб'єктів даного виду пенсійних правовідносин;
- визначити особливості призначення пенсій на пільгових умовах;
- охарактеризувати сучасний стан нормативно-правового забезпечення пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці;
- виробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини у сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.
Предметом дослідження є правове регулювання пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці
Методи дослідження. Розв'язання поставлених завдань потребувало в ході дисертаційного дослідження використати наступні методи: системно-структурний, за допомогою якого пенсійне забезпечення було розглянуто як один із видів соціального забезпечення (підрозділ 1.1.); діалектичний, використання якого дозволило: розглянути єдність та диференціацію правового регулювання пенсійного забезпечення громадян у їх розвитку та взаємодії; дослідити співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці; з'ясувати особливості суб'єктів та об'єкта пенсійних правовідносин в даній сфері (підрозділи 2.1, 2.3); методи класифікації, групування, системно-функціональний - для класифікації робіт із шкідливими та важкими умовами праці, виокремлення на основі цього видів пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (підрозділи 1.3, 2.1); документальний аналіз, статистично-звітний та спеціально-юридичний методи, за допомогою яких вивчено сучасний стан пенсійного забезпечення зазначених працівників, сучасні реалії в сфері пенсійного забезпечення досліджуваної категорії працівників, визначено підстави та умови для призначення пенсій на пільгових умовах (підрозділ 1.2); порівняльно-правовий та структурно-логічний методи, завдяки яким були визначені напрямки удосконалення призначення пенсій працівникам, задіяним на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (підрозділ 2.4).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в ході даного дисертаційного дослідження за допомогою сучасних наукових розробок вперше було досліджено сутність та особливості пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Результатом здійсненого дослідження є нові обґрунтовані наукові визначення, положення та висновки, зроблені особисто здобувачем. Основні з них такі:
- удосконалено поняття пенсійного забезпечення, яке визначено як комплексні організаційно-правові заходи, метою яких є задоволення життєвих потреб шляхом здійснення грошових виплат громадянам, які мають право на їх отримання, а також гарантування пенсіонерам здійснення свого права, державний захист та охорона їхніх прав;
- вперше подано визначення понять та термінів у сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;
- вперше запропоновано розрізняти види пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці: за рівнем небезпечності робіт, на яких працюють працівники, та за ступенем шкідливості умов праці;
- визначено підстави та умови виникнення права на пенсію на пільгових умовах та призначення пенсії на пільгових умовах, так, для працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, умовами виникнення права на пенсію на пільгових умовах є вік працівника, трудовий стаж та спеціальний трудовий стаж; підставою - закріплення у нормативно-правовому акті відповідної норми права, що встановлює існування такого виду пенсії;
- вперше визначено момент та умови виникнення пенсійної право та дієздатності суб'єктів в сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;
- вперше обґрунтовано та запропоновано розробити єдиний нормативно-правовий акт у вигляді закону «Про обов'язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди», який би визначав засади та принципи пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, а також регулював би діяльність відповідних фондів, через відрахування до яких мають формуватися пенсії для вказаної категорії працівників; розроблено проекти норм «Вік для виникнення права на пільгову пенсію для працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці» та «Види пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці», які мають міститися в запропонованому законі;
- розроблено ряд пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Серед яких: посилити контроль за застосуванням на підприємствах назв посад у відповідності до Списків та Державного класифікатора посад; розробити механізм правової підтримки пенсіонерів, що насамперед повинен базуватися на безоплатній кваліфікованій юридичній консультації пенсіонерів; зобов'язати підприємства раз на рік звітувати до Пенсійного Фонду України про наявність на їх підприємстві посад із шкідливими умовами; покласти на роботодавця обов'язок сплачувати додаткові внески до Пенсійного фонду за залучення працівників до праці у шкідливих умовах, які мають бути диференційовані залежно від ступеня шкідливості умов праці.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що викладені в дисертації положення та висновки можуть бути використані:
- у науково-дослідній сфері - для подальшої розробки питань правового регулювання та організації пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;
- у правотворчості - сформульовано низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до відповідних нормативних актів, зокрема, до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; доведено необхідність прискорення розробки закону «Про обов'язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди»;
- у правозастосуванні - сприятиме вдосконаленню порядку призначення та виплати пенсій досліджуваній категорії працівників;
- у навчальному процесі - матеріали дисертації можуть використовуватися під час викладання навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення».
Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації знайшли відображення у наукових публікаціях автора, а також доповідях на науково-практичних конференціях: «Трудове право України в контексті європейської інтеграції» (м. Чернігів 25-27 травня 2006р.), «Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин» (Чернігів, 2007).
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє відображення у 5 наукових статтях, які розміщені у фахових наукових виданнях та тезах науково-практичної конференції.
Структура дисертації. Дисертація складається з двох розділів, семи підрозділів, вступу, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 208 сторінок. Кількість використаних джерел складається з 171 найменування і займає 15 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, характеризується стан її наукової розробки, визначено мету, основні завдання, об'єкт, предмет та методологічні засади дисертаційного дослідження, розкрито наукову новизну роботи, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом.
Розділ 1 «Правова характеристика пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці» містить три підрозділи.
У підрозділі 1.1 «Поняття пенсійного забезпечення та пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці» проводиться дослідження щодо визначення поняття пенсійного забезпечення, поняття пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, їхніх характерних ознак та сутності.
Досліджено сутність соціального забезпечення. Зроблено висновок, що воно являє собою: 1) матеріальне забезпечення певних категорій громадян; 2) право на соціальне забезпечення виникає у тих громадян, що в силу певних причин не в змозі утримувати себе самостійно; 3) для здійснення матеріального забезпечення використовуються спеціальні фонди; 4) особи, які мають право на соціальне забезпечення, встановлюються у визначеному законом порядку; 5) факти, за наявності яких виникає право на соціальне забезпечення, також є чітко окресленими законом.
Одним із принципів правового регулювання соціального забезпечення є його диференціація. Метою диференціації права соціального забезпечення є визначення конкретної частки соціального забезпечення для кожного громадянина залежно від певних умов (характеру праці, умов праці, страхових внесків, розміру заробітної плати тощо). Обґрунтовано, що диференціація права соціального забезпечення - це є не лише необхідність встановити соціальну справедливість, а обов'язкова умова реалізації громадянами права на соціальне забезпечення.
На основі аналізу теоретичних розробок та виокремлення характерних ознак подано визначення поняття пенсії як грошової виплати, що призначається у встановленому Законом порядку за умови настання чітко визначених Законом юридичних фактів, яка може бути регулярною, систематичною, періодичною або одноразовою.
Обґрунтовано мету цього виду пенсійного забезпечення: це є задоволення за допомогою грошових виплат життєвих потреб працівників, що мають право на отримання пенсії, гарантування їм здійснення цього права, державний захист та охорона прав пенсіонерів.
Подано визначення пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці: це комплексні організаційно-правові заходи, які забезпечують здійснення підвищених грошових виплат громадянам, що мають право на пільгову пенсію, з метою задоволення їхніх життєвих потреб та компенсації за шкідливі та важкі умови праці, а також гарантують даній категорії пенсіонерів здійснення свого права, державний захист та охорону їхніх прав.
У підрозділі 1.2 «Сучасні реалії правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці» досліджено історію виникнення пенсій, впровадження компенсацій за службу у важких умовах, проаналізовано сучасний стан пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.
Визначено, що сьогодні одним із найважливіших заходів врегулювання проблеми забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці є компенсація працівникам, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами, за такі умови шляхом відповідного пенсійного забезпечення. Таке пенсійне забезпечення покликане якомога повніше врахувати особливості шкідливих умов праці та відповідно до цього визначити вік, з якого працівник має право на пенсію, порядок обчислення пенсії залежно від важкості та шкідливості умов праці, встановити процедуру пільгового зарахування років загального та пільгового трудового стажу.
Наголошено на необхідності розробки Закону «Про обов'язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди», який має містити основні засади та принципи правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.
У підрозділі 1.3 «Класифікація робіт із шкідливими та важкими умовами праці» подано класифікацію робіт зі шкідливими та важкими умовами праці, виокремлено відповідні види пенсійного забезпечення.
Вказується, що оскільки Україна є соціальною правовою державою, її обов'язком є створення належних умов для життєдіяльності та самореалізації людини. Важливу роль при цьому відіграє створення належних безпечних умов праці.
Проаналізовано положення Гігієнічної класифікації за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Окремо звернуто увагу на вірне застосування термінів у нормативно-правових актах, які регулюють працю у шкідливих та важких умовах праці, оскільки на основі саме цих актів в подальшому відбувається віднесення робіт до певної категорії, та, відповідно, у працівника виникає право на пільгову пенсію.
За якісними характеристиками запропоновано розрізняти: 1)шкідливі умови праці: за переважним впливом певного фактору можуть бути: а) роботи, де діє фізичний фактор, перевищення встановлених норм; б) роботи, де діє хімічний фактор, перевищення встановлених норм; в) роботи, де діє біологічний фактор, перевищення встановлених норм; г) роботи, де декілька факторів в поєднанні перевищують встановлені норми; 2) важкі умови праці: за переважним впливом відповідного показника важкі роботи можуть бути: а) роботи, де фізичне динамічне навантаження перевищує встановлені норми; б) роботи, на яких маса вантажу, що піднімається і переміщується, перевищує допустимі норми;в) роботи, на яких загальне число стереотипних робочих рухів перевищує встановлені норми та інші.
Роботи, що виконуються у важких умовах, можуть бути класифіковані за: ступенем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості можливих змін в організмі працюючих; галузевою ознакою виконуваних робіт; за організаційними заходами покращення умов праці; за демографічними статево-віковими обмеженнями; за критерієм соціального захисту працівників.
У підрозділі подано визначення роботи зі шкідливими та важкими умовами праці: це здійснення трудової діяльності в умовах, коли один із факторів виробничого середовища або один із факторів, що характеризує важкість трудового процесу, перевищує встановлені у відповідному порядку та відповідною процедурою норми, у зв'язку із чим відбувається негативний вплив на стан здоров'я працівника.
Залежно від проведеної класифікації робіт пропонується виділити наступні основні види пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.
За рівнем небезпечності робіт, на яких працюють працівники, слід розрізняти пенсійне забезпечення: 1) осіб, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (роботи, віднесені до Списку №2); 2) осіб, які працюють на роботах із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці (роботи, віднесені до списку №1).
За ступенем шкідливості умов праці необхідно виділити пенсійне забезпечення: осіб, як працюють на роботах із першим ступенем шкідливості умов праці; осіб, які працюють на роботах із другим ступенем шкідливості умов праці; осіб, які працюють на робот и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.