На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Науковий аналз поняття та структури правового статусу юридичних осб нафтогазового комплексу в Україн. Дослдження структури та правової природи холдингу в нафтогазовому комплекс. Аналз особливостей правового статусу пдприємств газопостачання.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 11.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Слюсаренко Юрій Анатолійович
УДК 347. 19
Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України
(цивільно-правові аспекти)
Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ - 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Майданик Роман Андрійович,
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Кучеренко Ірина Миколаївна,
Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник (м. Київ);
кандидат юридичних наук,
Гопанчук Василь Степанович,
Київський Національний університет внутрішніх справ України,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін (м. Київ).
Захист відбудеться “26” ___02_ 2008 року о 12 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд.60, ауд.253.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського Національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к.12.
Автореферат розісланий 24_ __01__ 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор юридичних наук, професор Боднар Т.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин в Україні викликав необхідність трансформації правового регулювання відносин з виробництва, переробки та реалізації енергоносіїв, чільне місце серед яких займають нафта, газ та продукти їх переробки, як необхідної умови незалежного та ефективного функціонування національної економіки, заснованої на товарно-грошовому виробництві.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства відбуваються кардинальні суспільно-економічні зміни, які зумовлюють необхідність переосмислення поняття нафтогазового комплексу та його місця в системі суб'єктів та об'єктів цивільно-правового обороту.

Виникнення якісно нових соціально-економічних відносин призвело до збільшення обсягів і збагачення правових форм підприємницької діяльності в умовах конкуренції та зміни характеру впливу з боку держави. Потреби ринкової економіки зумовлюють необхідність поширення сфери здійснення підприємницької діяльності в нафтогазовому ринку на конкурентних засадах та чітке відмежування транспортування від деяких інших традиційних видів природних монополій на ринку нафти і газу.

Нові соціально-економічні зміни ще більше загострюють невідповідність чинного законодавства (зокрема Закону України “Про нафту і газ”, “Про трубопровідний транспорт” тощо) сучасним реаліям, яким притаманні підвищені вимоги до обігу нафти, газу та продуктів їх переробки і більш динамічний розвиток змісту та форм цивільних відносин в нафтогазовому ринку.

Значну частину прогалин у врегулюванні сучасних цивільних відносин в нафтогазовому ринку має усунути Цивільний кодекс України, в якому закріплено чимало новел, які потребують глибокого аналізу з метою виявлення їх ефективності застосування на практиці, зокрема у відносинах за участю юридичних осіб нафтогазового комплексу. Цьому можуть сприяти наукові дослідження. Однак, як виявляється, спеціальних наукових досліджень правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України майже немає.

Існують деякі дисертаційні роботи, присвячені розгляду лише окремих аспектів правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України, зокрема акціонерним та іншим корпоративним правовідносинам (І.В. Спасибо-Фатєєва, 2000, Н.С. Коров'яковська, 2000, О.В. Щербина, 2001, Л.В. Винар, 2006), правовому режиму майна суб'єктів підприємницької діяльності (Л.С. Нецька, 2001, Ю.П. Пацурківський, 2001), довірчій власності і договору довірчого управління майном (Р.А. Майданик, 1996, 2003, М.М. Слюсаревський, 1999, Ю.В. Курпас, 2004), правовому регулюванню постачання електричної енергії (П.Д. Гуйван, 2000), правовому положенню підприємств газопостачання (С.Д. Горева, 1994), управлінню холдингом в нафтогазовому комплексі (І.А. Парфенов, 1999, І.В. Лукач, 2007), правовому забезпеченню видобування корисних копалин (Р.С. Кірін, 2007).

Проте, системні монографічні роботи із загальнотеоретичних і прикладних проблем правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України фактично майже відсутні, що негативно впливає на стан правового регулювання відносин нафтогазового комплексу України, на формування судової практики з цієї категорії справ.

Тому подальша наукова розробка загальнотеоретичних проблем правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу, їх співвідношення з правовими конструкціями холдингових формувань та інших видів залежності юридичних осіб є необхідною умовою впровадження досконалішого правового регулювання холдингових та інших інтегрованих формувань.

Все наведене і обумовлює актуальність даного дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертації виконана відповідно до бюджетної теми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка № ДР 019U007725 “Удосконалення правового механізму реалізації та захисту прав та інтересів людини і громадянина в Україні”.

Об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом даного дослідження є загальнотеоретичні аспекти правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу в Україні, виявлення структури та правової природи холдингових формувань в нафтогазовому ринку, визначення співвідношення з суб'єктами природних монополій, холдингами та іншими видами “пов'язаних” осіб.

Предметом дисертаційного дослідження є система чинних в Україні нормативних актів, положень Цивільного кодексу України, що стосуються правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу, вітчизняні та зарубіжні наукові джерела, юридична практика, постанови та роз'яснення вищих судових інстанцій України тощо.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення системного наукового аналізу поняття, змісту та структури правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу в Україні та надання науково-теоретичних висновків і практичних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення інституту юридичної особи та застосування його правових норм.

Для досягнення поставленої мети основна увага в дисертації приділена вирішенню таких завдань: визначення поняття та елементів правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу, дослідження структури та правової природи холдингу в нафтогазовому комплексі, здійснення аналізу особливостей правового статусу підприємств газопостачання, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства і практики його застосування.

Методологічна основа дослідження. В процесі дисертаційного дослідження застосовувалися методи наукового пізнання, системного підходу, порівняльно-правового аналізу, логіко-юридичний, статистичний, емпіричний, моделювання, прогнозування, історичний. Зокрема, порівняльно-правовий метод використано для порівняльного аналізу норм, встановлених ЦК УРСР 1963 р. і ЦК України 2003 р., іншими актами законодавства, а також при порівняльному дослідженні норм цивільного законодавства України, Росії та деяких інших країн.

Науково-теоретичною базою даної дисертації є теоретичні розробки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців з питань цивільного та господарського права радянського та сучасного періодів. Науково - теоретичну основу підготовки дослідження становлять наукові праці С.С. Алєксєєва, Д.В. Бобрової, М.І. Брагінського, С.М. Братуся, О.М. Вінник, В.В. Вітрянського, О.В. Дзери, В.С. Гопанчука, Н.С. Коров'яковської, О.О. Красавчикова, Н.С. Кузнєцової, І.М. Кучеренко, І.В. Лукач, В.В. Луця, Р.А. Майданика, Д.І. Мейера, І.Б. Новіцького, І.А. Парфенова, О.А. Підопригори, М.М. Слюсаревського, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Є.О. Суханова, Я.М. Шевченко, В.С. Щербини, О.В. Щербини та ін.

Нормативно-інформаційними джерелами стали Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони України “Про господарські товариства”, “Про нафту та газ”, “Про трубопровідний транспорт” та інші нормативно-правові акти.

Фактологічна база ґрунтується на матеріалах судової практики Вищого господарського суду України, вивчено справи інших судових інстанцій України, Вищого арбітражного суду Російської Федерації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в Україні на рівні дисертаційного дослідження розглядаються поняття та елементи правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу, виявлено структуру, особливості управління та правову природу холдингу в нафтогазовому комплексі, досліджено проблеми співвідношення інституту холдингу з іншими суміжними правовими конструкціями пов'язаних осіб, вперше проведено класифікацію елементів правового режиму майна юридичних осіб нафтогазового комплексу, запропоновано конструкцію вирішального контролю як визначальної ознаки поняття материнського товариства холдингу, запропоновано вирішення питань, що є спірними при визначенні правової природи управління холдингом, кореспондуючих зв'язків материнського товариства з дочірніми товариствами, відмежуванні холдингу від інших видів пов'язаних осіб.

У дисертації сформульовано наступні нові науково-теоретичні висновки та практичні рекомендації, які виносяться на захист:

Уперше:

1. Визначено поняття нафтогазового комплексу України як сукупності взаємопов'язаних юридичних осіб певної організаційно-правової форми в сфері видобування, транспортування, переробки нафти і газу та розподілу продуктів їх переробки.

2. Встановлено поняття правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу.

Обґрунтовано висновок про те, що правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу визначає комплекс ознак правового положення цих юридичних осіб, елементами якого виступають правосуб'єктність, правовий режим майна, взаємовідносини між організаціями комплексу і система юридичних гарантій правосуб'єктності.

3. Встановлено, що структуру нафтогазового комплексу України становить материнська компанія - НАК “Нафтогаз України”, яка складається з належного цій юридичній особі єдиного майнового комплексу, і група юридичних осіб нафтогазового комплексу, діяльність яких заснована на розмежуванні функцій з видобування нафти і природного газу, транспортування та зберігання нафти і природного газу, реалізації нафти, природного газу та продуктів їх переробки.

4. Визначено місце НАК “Нафтогаз України” в системі нафтогазового комплексу України як визначального елементу зазначеного комплексу і найбільшої національної, з особливим правовим статусом, нафтогазової компанії.

За правовим статусом НАК “Нафтогаз Ураїни” є вертикально-інтегрованою універсальною енергетичною компанією у формі відкритого акціонерного товариства, єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, яка поряд із здійсненням підприємницької діяльності виконує делеговані державою функції по розробці стратегії розвитку нафтогазового комплексу і значною мірою відповідає за енергетичну безпеку країни, структурно складається з належного акціонерному товариству єдиного майнового комплексу і групи дочірніх підприємств та підприємств, в яких 100 відсотків або певний пакет акцій чи часток належить акціонерному товариству, структурно заснованих на розмежуванні функцій з видобування нафти і природного газу, транспортування та зберігання нафти і природного газу, реалізації нафти, природного газу та продуктів їх переробки.

5. Виявлено особливості та механізм здійснення правосуб'єктності юридичних осіб газопостачання в Україні.

Обґрунтовано висновок про те, що юридичні особи газопостачання в Україні мають спеціальну правосуб'єктність, основний напрямок діяльності яких полягає в організації закупівлі та реалізації природного і скрапленого газу споживачам на території України в межах затверджених ресурсів газу та рівня проплат за нього.

Удосконалено:

1. Поняття правового режиму майна юридичних осіб нафтогазового комплексу як нормативно встановленого порядку формування, використання та вибуття майна, закріпленого за його суб'єктами у вигляді права власності, господарського відання, довірчого і представницького управління майном.

2. Положення про наявність в нафтогазовому комплексі ускладненої структури відносин власності, згідно з якою акціонер визнається власником акцій цього акціонерного товариства, майно якого належить останньому на праві власності або на праві управління - щодо майна, яке не підлягає приватизації, з наділенням його дочірніх юридичних осіб майном на праві власності або на праві господарського відання чи управління, визначених їх статутами та договорами, укладеними з НАК “Нафтогаз України”.

3. Положення про юридичну сутність відносин, що складаються з приводу експлуатації магістральних нафтопроводів, як така, що будується на основі договорів транспортування, згідно з якими юридичні особи нафтопровідного транспорту зобов'язуються здійснювати лише переміщення нафти, належної відправнику. До того ж, такi організації не сплачують відправнику за передану сировину: вони самi проводять оплату наданої їм послуги з транспортування.

4. Поняття та елементи транспортних мереж. Обґрунтовано, що складовими елементами поняття транспортних мереж і процесу транспортування нафти і газу виступають система магістральних та розподільчих нафтогазопроводів, перевалювальних комплексів і сховищ нафти (газу) та продуктів її переробки.

Набули подальшого розвитку:

1. Положення про те, що відмежування відносин “договірної” залежності від інших випадків зобов'язань боржника перед кредитором може бути проведене шляхом використання двох самостійних критеріїв у вигляді постійної можливості для материнського товариства:

1) нав'язувати залежному товариству прийняття певних рішень, та/або 2) призначати і зміщати керівні органи залежного товариства в силу участі в капіталі залежних товариств.

2. Поняття холдингу в нафтогазовому комплексі України як сукупності господарських товариств, пов'язаних відносинами контролю, що здійснюється материнським товариством над дочірнім.

3. Положення про те, що обумовлений необхідністю контролю за природними монополіями підвищений рівень державного регулювання статутної та внутрішньогосподарської діяльності холдингу в нафтогазовому комплексі створює комплексні правовідносини, характерні взаємозв'язком і взаємозалежністю, але не єдністю приватно-правових та публічно-правових елементів в регулюванні господарської діяльності холдингу.

На підставі цих та інших висновків дисертантом вносяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, які також складають наукову новизну дисертаційного дослідження.

Зокрема пропонується:

а) Статтю 118 ЦК України доповнити частиною 3 “Обов'язкові вказівки материнського товариства”;

б) Статтю 10.2.3 статуту НАК “Нафтогаз України” доповнити частиною третьою “Представництво представників дочірнього товариства на загальних зборах материнського товариства”.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки, пропозиції, рекомендації одержані автором в результаті опрацювання і дедуктивного аналізу понад 200 наукових і нормативно-правових джерел, цивільних і господарських справ.

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути використані в подальших загальнотеоретичних дослідженнях, при доопрацюванні та вдосконаленні законодавства України з питань цивільно-правового регулювання холдингових та інших інтегрованих формувань, зокрема, Цивільного кодексу, у навчальному процесі, підготовці підручників і навчальних посібників, методичних рекомендацій з курсів цивільного та підприємницького права для викладачів та студентів юридичних спеціальностей, у практичній діяльності судів, господарських судів України, правоохоронних органів, у правозастосовчій практиці з питань корпоративного та договірного права, у тому числі між пов'язаними особами.

Теоретичні положення, обґрунтовані автором в дисертаційному дослідженні, можуть бути використані при підготовці навчальних курсів “Цивільне право”, “Корпоративні права”.

Апробація і впровадження результатів дослідження. Результати дослідження були апробовані і знайшли своє відображення в публікаціях у виданнях, що визнані ВАК України фаховими для спеціальності “правознавство”, використовувалися при проведенні практичних занять з цивільного права, а також були предметом обговорення на міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема “Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих вчених” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 квітня 2003 року) та “Актуальні проблеми історії і правознавства у працях молодих вчених” (Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 23-24 жовтня 2003 року).

Окремі положення дисертації використовувалися при проведенні учбово-методичних семінарів спеціалістів системи нафтогазового комплексу.

Результати дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданні кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Структура роботи визначається об'єктом дослідження і підходом до дослідження проблеми та складається із вступу, трьох розділів, які охоплюють 6 параграфів, висновку, списку використаних джерел, нормативних актів. Повний обсяг дисертації становить 223 сторінки, з яких 20 сторінок займає список використаних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У Вступі розкривається сутність і стан проблем цивільно-правового регулювання правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України, обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, його мета та задачі, подається коротка анотація нових наукових положень, практичне значення одержаних результатів.

У Розділі I “Загально-теоретичні питання правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України” характеризуються історичні передумови формування сучасного нафтогазового комплексу України, досліджується поняття нафтогазового комплексу, його елементи, особливості правосуб'єктності підприємств газопостачання.

У підрозділі 1.1 “Поняття нафтогазового комплексу України” визначено основні історичні, економічні і юридичні передумови та особливості розвитку нафтогазового комплексу України в сучасних умовах, досліджено поняття правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України.

В Україні здавна промислово видобувають нафту і газ в значних обсягах, задовольняючи 23-25% власного споживання цих енергоносіїв, що є найкращим показником у Східній Європі.

Наприкінці 90-х років видобуток вуглеводнів в Україні опинився під загрозою суттєвого скорочення внаслідок постійного зменшення розвіданих покладів природного газу і нафти, значного зниження введення в експлуата - цію нових свердловин, обумовленого недофінансуванням планового експлуатаційного буріння, відпрацюванням ресурсу бурових установок, пов'язаним з цим зменшенням обсягів наукових-технічних досліджень, підготовки спеціалістів галузі та постійним зростанням заборгованості по заробітній платі, що зруйнувало систему розрахунків в галузі.

Потрібен був якісно новий підхід до ситуації, що склалася в нафтогазовому комплексі України та кардинальні зміни в його структуруванні.

Вирішення системної кризової ситуації в нафтогазовому комплексі організаційно роз'єднаним, невеликим та малопотужним юридичним особам з нафтогазовидобування, переробки, транспортування та реалізації було не під силу, що вимагало довготривалих і величезних капіталовкладень з боку великої виробничої структури з юридично чіткою та ефективною організаційною формою, потужною матеріально-технічною базою, відповідним науково-виробничим і кадровим потенціалом.

В цих умовах, за нагальної необхідності кардинальних змін та структурування нафтогазового комплексу України, найоптимальнішим підходом було створення НАК “Нафтогаз України” у вигляді відкритого акціонерного товариства, 100% акцій якого залишаються у державній власності до прийняття в установленому порядку рішення про їх продаж, статутний фонд якого сформовано шляхом передачі у власність акцій акціонерних товариств, утворених на базі державних підприємств нафтогазового комплексу.

Обґрунтовано висновок про те, що структуру нафтогазового комплексу України становить материнська компанія - НАК “Нафтогаз України”, що складається з належного цій юридичній особі єдиного майнового комплексу і групи дочірніх підприємств та підприємств, в яких 100 відсотків або певний пакет акцій чи часток належить акціонерному товариству, структурно заснованих на розмежуванні функцій з видобування нафти і природного газу, транспортування та зберігання нафти і природного газу, реалізації нафти, природного газу та продуктів їх переробки.

Наведене виступило підґрунтям для визначення поняття нафтогазового комплексу України як сукупності взаємопов'язаних юридичних осіб певної організаційно-правової форми в сфері видобування, транспортування, переробки нафти і газу та розподілу продуктів їх переробки.

Елементами правового статусу юридичної особи нафтогазового комплексу виступають правосуб'єктність, правовий режим майна та взаємовідносини між юридичними особами цього комплексу.

Під правосуб'єктністю юридичної особи зазвичай визнається наявність у неї якостей суб'єкта права, тобто правоздатності і дієздатності.

Придбання та здійснення прав і обов'язків юридичною особою є прерогативою її органу, що позначає особу (одноосібний орган) або групу осіб (колегіальний орган), що представляють інтереси цієї юридичної особи у відносинах з іншими суб'єктами права без спеціальних на те повноважень (без довіреності).

Обґрунтовується висновок про те, що під органом юридичної особи слід розуміти умовну юридичну конструкцію, направлену на формування і вираження волі юридичної особи через посередництво особи або групи осіб, які здійснюють керівництво діяльністю цієї організації.

Сутністю і головним призначенням органу юридичної особи є сприяння формуванню та/або вираженню цього колективного утворення.

Обґрунтовано висновок про те, що правова природа відносин між управителем та управляємим ним товариством чи іншою організацією полягає в тому, що управитель заступає на місце виконавчого органу такої організації.

Передача управителю повноважень з управління товариством не означає, що виконавчий орган товариства зникає. В цьому випадку відбувається заміщення на певний строк виконавчого органу іншою самостійною особою.

Отже, правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу є комплексом елементів юридичної особи, до якого входять правосуб'єктність, правовий режим майна, взаємовідносини між юридичними особами комплексу.

У підрозділі 1.2 “Правосуб'єктність юридичних осіб газопостачання” розглядаються основні положення та особливості регулювання правосуб'єктності юридичних осіб газопостачання.

Встановлено, що в Україні реалізація природного газу з ресурсів НАК “Нафтогаз України” здійснюється дочірньою компанією “Газ України” безпосередньо споживачам, а також через відкриті акціонерні товариства з газопостачання та газифікації, ДКП “Київгаз” та суб'єкти господарської діяльності, що мають ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) на постачання природного газу за не и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.