Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Бржов ндекси, значення методи розрахунку. Характеристика рвнв втручання держав у дяльнсть фондових брж. Функцї як виконує фондова бржа. Статут фондової брж та правила, якими вона керується. Переважне право на придбання акцй, основн фонди

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2
Міністерство освіти і науки України
Контрольна робота

Виконала:
студентка V курсу
економічного факультету
групи ФМ-51
Київ 2008
1. Скласти тести на тему «Ризик та ціна капіталу»
Тест 1. Власники вільних фінансових ресурсів, які мобілізовані банками і перетворені у позиковий капітал:
А) спеціалізовані посередники;
Б) первинні інвестори;
В) позичальники.
Тест 2. Переважне право на придбання акцій (часток капіталу) дає можливість колишнім власникам…
А) отримати додаткові доходи у разі збільшення статутного капіталу;
Б) зберегти свою частку (у процентному співвідношенні) в статутному капіталі;
В) придбати нові акції за ціною, нижчою за номінальну вартість.
Тест 3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом
А) емісії конвертованих облігацій;
Б) придбання основних фондів;
В) емісії нових акцій.
Тест 4. Згідно з концепцією WACC на середньозважену вартість капіталу безпосередньо впливають такі чинники:
А) структура капіталу;
Б) величина необоротних активів;
В) ставка податку на прибуток підприємства.
Тест 5. Несхильність інвесторів до ризику означає що:
А) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;
Б) інвестори вкладуть кошти в ризиковані проекти;
В) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсовано додатковими доходами;
Г) інвестори використовують ефект диверсифікації.
Тест 6. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:
А) менше 0
Б) більше 0
В) дорівнює 0
Г) більша одиниці
Д) менша одиниці.
Тест 7. Існують такі види цін на державну облігацію:
А) номінальна та емісійна;
Б) емісійна, ринкова;
В) номінальна, ринкова, емісійна.
Тест 8. Розрізняють вартість акції:
А) вартість скоригована на темп інфляції;
Б) поточна або дисконтова на вартість;
В) балансова вартість;
Г) ринкова вартість;
Д) всі відповіді вірні.
Тест 9. В певний період до збору врожаю ф'ючерсна ціна на пшеницю нижче поточної ціни. Наприклад, ф'ючерсна ціна на поставку через З місяці може становити 3 дол. за бушель, а поточна ціна дорівнює 3,25 дол. Виберіть вірні твердження:
а) така ситуація може виникнути
б) така ситуація не може виникнути
б) якщо що можна забезпечити зберігання товару цілком безкоштовно, ф'ючерсна ціна не може значно перевищувати наявну ціну.
Тест 10. Для зниження ризику інвестор має залучати до свого портфелю активи, віддачі від яких:
а) низькі, оскільки саме такі активи є найменш ризиковані;
б) додатньо корельовані;
в) від'ємно корельовані;
г) не пов'язані між собою.
Вірні відповіді виділено жирним шрифтом.
2. Розв'язати задачу.

Задача 1.
Припустимо, що на початку року були куплені акції по ціні 100 дол. за штуку. Протягом року компанія виплатила дивідендів по 15 дол. Курс акції на кінець року становив 95 долл. Припустимо також, що ціни на товари зросли на 5%. Розрахуйте реальну норму віддачі акцій.
Розв'язок:
РН=100 дол.
Дивіденди=15 дол. за 1 шт.
Інфляція = 5% =0,05
Реальна норма віддача = ((Дивіденди + приріст капіталу) / ціна купівлі акцій) - - темп інфляції
Реальна норма віддача = ((15-5) / 100) - 0,05 =0,1-0,05=0,05
3. Дайте відповідь на питання.

1) Визначити статут фондової біржі та правила, якими вона керується.
Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим органом. У статуті фондової біржі визначаються:
Ш назва та місце знаходження фондової біржі; найменування та адреса засновників;
Ш розмір статутного фонду; умови прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі;
Ш права і обов'язки фондової біржі;
Ш організаційна структура фондової біржі;
Ш компетенція і порядок створення керівних органів фондової біржі;
Ш порядок і умови відвідування фондової біржі; порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондовою біржею;
Ш порядок припинення діяльності фондової біржі.
У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності фондової біржі.
Правила фондової біржі повинні передбачати:
> - види угод, що укладаються на фондовій біржі;
> - порядок торгівлі на фондовій біржі;
> - умови допуску цінних паперів на фондову біржу;
> - умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;
> - порядок формування цін державного курсу та їх публікацій;
> - перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;
> - обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їхньої діяльності;
> - систему інформаційного забезпечення фондової біржі;
> - види послуг, що надаються фондовою біржею і розміри плати за них;
> - інші положення.
2) Перечислити функції які виконує фондова біржа.

Фондова біржа виконує ряд функцій:
по-перше, вона відкриває юридичним особам доступ до позичкового капіталу шляхом випуску і продажу цінних паперів, при цьому капітал стає власністю емітента;
по-друге, фондова біржа сприяє і забезпечує переливання капіталу емітента з однієї сфери діяльності в іншу, від однієї юридичної особи до іншої;
по-третє, фондова біржа служить важливим каналом для розміщення державних цінних паперів, через неї опосередковано здійснюється управління державним внутрішнім боргом;
по-четверте, фондова біржа є одним з економічних стабілізаторів, який вмонтований в систему товар-но-грошових відносин і сприяє при цьому тривалому та динамічному розвитку господарського механізму;
по-п'яте, фондова біржа служить економічним барометром ділової активності, показниками якого виступають спеціально розраховані індекси кон'юнктури - (такими індексами в США є "індекс Доу-Джонса", індекс Американської фондової біржі" та ряд інших, в Україні - "індекс INDEX-SGU", "індекс PROU-50" і т. д., європейські - "Wood and Company" та багато інших) - вони дозволяють аналізувати поточний стан фондового ринку, національної та світової економіки, складати економічні прогнози;
по-шосте, фондова біржа забезпечує ефективний розвиток вторинного ринку;
по-сьоме, вона формує сприятливе ставлення інвесторів до держави як одного із регуляторів ринку цінних паперів.
3) Біржові індекси, їх значення і методи розрахунку.

Біржові індекси розраховуються за різними методиками: деякі є простими середніми величинами курсів акцій, інші - середньозваженими величинами, де базою можуть бути ринкова вартість акцій, що обертаються на ринку та включені до складу індексу.  Індекс ФБ розраховується в режимі реального часу на щоденній, щотижневій та щомісячній основі. Індекс розраховується за принципом ринкового зважування, що використовує метод арифметичної середньої. При розрахунку індексу враховуються всі укладені Договори на ФБ. Розглянемо найбільш відомі та популярні індекси.
Існує 4 індекси Доу Джонса, які складаються і публікуються компанією «Доу Джонс енд компані».
Промисловий індекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average - DJIA) - простий середній показник руху курсів 30 найбільших промислових корпорацій («Амерікен експрес», «Амерікен телефон енд телеграф» не є чисто промисловими компаніями, але включені до нього). Склад цього індексу не є незмінним, його компоненти змінюються залежно від стану компанії на ринку. Цей індекс розраховується шляхом сумування цін включених до нього акцій на момент закриття біржі та діленням отриманої суми на певний деномінатор (який коригується на величину поділу акцій та дивідендів у формі акцій, які складають більше 10 % ринкової вартості випусків. Індекс Доу Джонса котирується в пунктах та друкується щоранку в діловій пресі і сповіщається на Нью-Йоркській фондовій біржі через щопівгодини. Транспортний індекс Доу Джонса (the Dow Jones Transportation Average - DJTA) - середній показник, який характеризує рух цін на акції 20 транспортних корпорацій (авіакомпаній, залізничних та автомобільних компаній).
Комунальний індекс Доу Джонса (the Dow Jones Utility Average DJUA) - середній показник руху курсів акцій 15 корпорацій, що займаються газо- та енергопостачанням.
Dow Jones Composite - відомий ще під назвою «Індекс - 65» - показник, який розраховується на базі промислового, транспортного та комунального індексів.
Індекси Американської фондової біржі. Американська фондова біржа публікує 2 основних індекси, які розраховуються на різній основі.
Основний ринковий індекс Американської фондової б и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.