Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Поняття реалзацї Конституцї України. Конституця основний закон держави. Основн форми реалзацї Конституцї України. Реалзаця Конституцї України в законодавчй, виконавчй дяльност, судовй дяльност, в органах мсцевого самоврядування.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 30.10.2008. Год: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни: Конституційне право України
на тему: “Реалізація Конституції України”
ВСТУП.

1. Поняття реалізації Конституції України.
1.1. Конституція - основний закон держави.
1.2. Основні форми реалізації Конституції України.
2. Реалізація Конституції України.
2.1. Реалізація Конституції України в законодавчій діяльності.
2.2. Реалізація Конституції України в виконавчій діяльності.
2.3. Реалізація Конституції України в судовій діяльності.
2.4. Реалізація Конституції України в органах місцевого самоврядування.
Висновки.
Список використаної літератури.
ВСТУП.

Актуальність теми. Питання реалізації Конституції України є дуже актуальним в наш час, адже демократичний державно-правовий розвиток українського народу не може реалізовуватися за межами конституційних приписів. Саме Конституція юридично оформлює основні параметри державності, розподіляє повноваження між владними структурами, наділяє громадян, їх об'єднання правами і покладає обов'язки, створює правові передумови забезпечення в Україні демократичного політичного режиму.
Цей розвиток зумовлений декількома чинниками. По-перше, ефективний та стабільний розвиток суспільства необхідний для самої держави, для ефективного розвитку її економічної, соціальної, політичної та інших сфер. По-друге, для того щоб успішно співпрацювати з іншими розвиненими країнами світу. І по-третє, це зумовлено тим, що для України є одним з пріоритетних напрямків розвитку є вступ до Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, де потрібний високий розвиток економічної сфери в країні та повна реалізація закріплених конституційних норм.
Таким чином, після прийняття Конституції України та змін до неї постало питання у її реалізації. Реалізація Конституції, її основних норм та положень в усіх сферах суспільного та державного життя є основою для ефективного їх функціонування, розвитку та діяльності. А якщо брати до уваги ще й той факт, що демократична Конституція є основою та фундаментом для розвитку демократичної правової держави, яка є однією з основних демократичних цінностей, що розвиває країна для свого суспільства. Якщо ж говорити про цей процес у міжнародному масштабі, можна побачити таку закономірність, що найкраще живуть у тих країнах, де по-перше, прийнята демократична Конституція, по-друге вона реалізується.
Таким чином, реалізація Конституції є необхідною для ефективного розвитку Української державності на шляху до створення правової, демократичної держави та громадянського суспільства, що зазначено в статті 1 Конституції України.
Метою дослідження теми є дослідження поняття та ступеня реалізації Конституції України в законодавчій, виконавчій, судовій діяльності, її реалізації в органах місцевого самоврядування; визначення проблем реалізації Конституції в органах державної влади та місцевому самоврядуванні, способи вирішення цих проблем; визначення основних форм реалізації Конституції та основних засад її реалізації.
Об'єктом дослідження є місце Конституції України в ієрархічній системі законодавства України, а також форми реалізації Конституції України в законодавчій, виконавчій, судовій діяльності, місцевому самоврядуванні.
Предмет дослідження становлять поняття, способи реалізації Конституції України, форми її реалізації. Місце Конституції України в системі законодавства, та її роль при формуванні та у діяльності державних органів.
Методологічна основа курсової роботи виходячи з характеру поставлених задач, в основу роботи закладено сукупність різноманітних методів наукового дослідження. Вибір та застосування конкретних методів дослідження залежить від складності залежить від кожної окремої досліджуваної проблеми. Із застосуванням логічного методу здійснювалось формулювання поняття реалізації Конституції України та ступеня її реалізації в органах державної влади та місцевому самоврядуванні. Структурно функціональний метод використовувався для дослідження ступеня реалізації Конституції України в законодавчій, виконавчій та судовій діяльності.
Курсова робота виконувалась на основі фундментальних методологічних орієнтирів, які закріплені в Конституції України.
1. Поняття реалізації Конституції України.
1.1 Конституція - основний закон держави

З проголошенням у 1991 році незалежності України, наша держава вступила на основний етап свого розвитку. З самого початку пийнявши курс на демократичний розвиток, перед Україною постала необхідність в прийнятті нової Конституції та створенні нової законодавчої база для закріплення основних засад побудови майбутньо незалежної держави. Таким чином, 28 червня 1996 року була прийнята перша Конституція України, яка визначила Українську державу, як “самостійну, незалежну, демократичну, соціальну, правову” Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - ст. 141.
. Ця Конституція була змінена в 2004 році Законом України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року.
Конституція - це основний нормативно-правовий акт, який має найвищу юридичну силу, регулює основні суспільні відносини; визначає принцтпи побудови основних інститутів суспільства та держави, форму демократіїї, визначає статус державної влади, порядок формування державних органів, а також основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина.
Конституція України характеризується такими ознаками:
- має вищу юридичну силу;
- імперативний характер;
- загальнообов'язковий характер;
- стабільний характер;
- характеризується жорскістю;
- є писаною та кодифікованою;
- має програмний характер
- підвищений ступінь захисту з боку жержави.
Конституція поширює свій вплив на всі без винятку інститути суспільства та держави, причому всі державні та громадяські органи, громадяни і будь-які особи, що перебувають на території України, повинні поважати її, беззаперечно ивконувати всі її приписи. В цьому полягає загальнообов'язковість Конституції, її імперативно-владний характер.
Вища юридична сила Конституції проявляється в тому, що всі “закони та інші нормативно правові акти приймаються на основі Конституції та мають відповідати їй” Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - ст. 141.
.
Стабільність та програмний характер Конституції України визначається тим, що норми Конституції закріплюють не лише сучасний стан розвитку держави, але й перспективи такого розвитку.
Правова охорона Конституції є неодмінною умовою забезпечення її верховенства та стабільності, високоефективності дії її положень в усіх сферах життєдіяльності нашої держави.
Належний рівень правової охорони Конституції - необхідний атрибут правової держави, яка є найважливішим чинником побудови громадянського суспільства.
Наступною ознакою Української Конституції є жорсткість витікає з розділу ХІІІ, в якому визначаються порядок внесення змін до Конституції України. Так, зміні до неї не можуть бути прийняті звичайними законами, і для прийняття цих змін існує Конституційний процес.
Кодифікована та писана Конституція - означає, що вона є написаною міститься в окремому нормативно-правовому акті.
Завданнями Конституції як основного закону держави є - закріплення й гарантування фундаментальних прав людини і громадянина, впорядкування і організація державної влади, підтвердження загальнолюдських цінностей, яких грунутується суспільство.
Отже, Конституція України є своєрідним ядром національної правової системи України, де на даний час діє близько 2 тисяч законнів, та 46 тисяч підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють досить велику сферу життя суспільства та держави.
1.2 Основні форми реалізації Конституції України.

Після прийняття Конституції України постало питання у її реалізації. Реалізація Конституції є складним процесом, який має свої форми, зміст механізм та принципи.
Отже, “Реалізація Конституції - це перетворення, втілення конституційних норм в фактичній діяльністі організацій, органів, посадових осіб, громадян”. Фрицький О. Ф. Конституційне право України. - К.:Юрінком Інтер, 2004. - ст.112
Поняття реалізації Конституцї не можна зводити тільки до дії її як нормативно-правового акта. Вона має також безпосередній вплив на правосвідомість. У ній закледений знпчний потенціал, який не вичерпується на протязі усього терміну її дії. Під впливом Конституції складаються переконання людей про необхідність певних дій, дотримання правовоих норм, поваги до прав та законних інтересів громадян.
Реалізація Конституції Здійснюється в таких формах: дотримання, використання, виконання та застосування.
Дотримання норм Конституції - означає “утримання від здійснення заборонених нею дій. Це особливий обов'язок усіх державних органів, посадових осіб та громадян. І юридичні, і фізичні особи мають утримуватись від дій, заборонених нормами права. Тут реалізується їх пасивний обов'язок, коли дій не треба вчиняти, а досить утримуватись від їх здійснення” Фрицький О. Ф. Конституційне право України. - К.:Юрінком Інтер, 2004. - ст.112. Це матеріалізується в забороняючих нормах Конституції України.
Використання - це форма реалізації конституцйних норм уповноваженими суб'єктами, шляхом наданих їм прав у вигляді дозволу або правомочностей. В таких випадках реалізуються уповноважуючі норми, які закріплюють основні права і свободи громадян, повноваження державних органів тощо.
Прикладом використання конституційних норм може бути реалізація права на освіту, працю, відпочинок з використанням відповідних статей Конституції України.
Виконання конституції - це активна поведінка суб'єктів правовідносин, яка випливає з конституційних приписів. В Конституції України встановлені такі способи виконання норм:
- суб'єкти права мають виконувати положення Конституції та заклнів України;
- держава зобов'язана виклнувати міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України;
- громадяни повинні виконувати свої обов'язки.
Така форма реалізації Конституції притаманна як суспільству, так і державі, її уповноваженим органам.
Останньою формою реалізації Конституційних норм є застосування - це своєрідна форма реалізації конституційних норм, що відрізняється від інших форм змістом, суб'єктами та актами, які вони приймають.
Зміст застосування Конституційних норм полягає в тому, що це є такою владною організуючою діяльністю державних та інших органів, посадових осіб, яка має своєю метою забезпечити адресатам цих норм реалізацію їх прав та обов'язків, а також гарантувати контроль за даним процесом. Цей вид реалізації притаманний виключно державним органам влади та особам, які представляють ці органи, і реалізується шляхом прийняття акта, який індивідуалізує і конкретизує загальнообов'язковий правовий принцип.
Без акта застосування немає такої форми реалізації конституційних норм. А неододнорідність клонституційних норм зумовлює різноманітність форм їх застосування, в інших - разом з нормами галузевого законодавства.
Всі ці форми реалізації Конституції України повинні застосовуватись та ефективно взаємодіяти між собою для повної та всебічної реалізації основного закону держави.
2.Реалізація Конституції України
2.1 Реалізація Конституції України в законодавчій діяльності.

Конституція України 1996 року зумовила прийняття нових законів незалежної Української республіки, а також внесення певних змін до чинного законодавчих актів, зокрема таких, що регулюють питання громадянства, власності, пенсійного забезпечення тощо.
Основою Реалізації Конституції в законодавчій діяльності є те, що усі закони України побудовані на Конституції України, мають відповідати їй і жодне їх положення не може суперечити їй. Тобто вона є “підгрунтям нормативно-правового масиву законодавчих актів з урахуванням ієрархічного, галузевого та інших аспектів” Опришко І. Ю. Конституційні основи розвитку Законодавства України. - К.: КНЕУ, 2003. - ст.12.. Цей принцип закріплено в статті 8 Конституції України, в якій сказано, що “Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй” Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - ст. 141..
Взагалі, розробка та прийняття будь-якого закону обумовлюється соціальними чинниками, якіф закріплені в конституції. Так, для прикладу, можна взяти будь-який нормативно-правовий акт Української держави. Наприклад, Регламент Верховної Ради України. Він приймається у зв'язку з функціонуванням Верховної Ради Укрїни. Регламент Верховної Ради України визначає основні процедури, що здійснюються Веоховною Радою України, у тому числі і заколнодавчу, але в свою чергу цей регламент базується на Конституції України, так як саме в Конституції України визначені основні функції Верховної Ради України (стаття 85 Конституції), вона сама ВРУ визначена єдиним вищим законодавчим органом держави (стаття 75 Куонституції) тощо. Вагоме значення для розвитку законодавства України на основі Консьтитуції України має прийняття нових кодексів: цивільного, господарського, кримінального, сімейного бюджетного, процесуальних кодексів тощо.
Суттєве значення має Конституція України і для розвитку законодавства на основі міжнародних договорів. Це закріплено в статті 9, яка говорить, що «чині міжнародні договори, згодо на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного ззаконодавства України»Конституція України від 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - ст. 141.. Таким чином, ратифікуючи міжнародний договір, Верховна Рада розширює національне законодавство, та приводить його у відповідність з міжнародними стандартами.
Також характерною рисою реадізації Конституції в законодавчій діяльності є те, що закони України деталізують та розширюють значення положень Конституції.
Наприклад, розділ VІІІ Конституції України говорить про правосуддя, визначає його засади, а Закон України “Про судоустрій”, “Про статус суддів” та інші закони, конкретизують та роз'яснюють “основні правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також встановлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою” Закон України «Про судоустрій» від 7 лютого 2002р.//Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №27-28. - ст.180.
. Втім ці закони та інші нормативно-правові акти, які регулюють це питання, не можуть виходити за межі визначені Конституцією України.
Також можна зазначити, що при прийнятті закону, Верховна Рада України також керується Конституцією України, а отже і реалізує її положення, у якому зазначено, що “Верховна Рада може приймати закони, помтанови та інші нормативно-правові акти” Конституція України від 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - ст. 141 (стаття 91 Конституції).
Тобто, прийняття законів відноситься до повноважень Верховної Ради. Сам процес та факи прийняття закону є реалізацією принципу верховенства закону, адже лише в його межахдіють усі суспільні та державні організації.
2.2 Реалізація Конституції України в виконавчій діяльності.

Особливість виконавчої влади серед гілок державної влади, полягає в тому, що саме у процесі її реалізації відбувається реальне втілення в життя законів та інших нормативно-правових актів держави, практичне застосування важелів державного регулювання й управління важливими процесами суспільного розвитку.
Виконавча діяльність в Україні здійснюється системою органів виконавчої влади, які очолюються Кабінетом Міністрів України. До системи органів виконавчої влади входять також міністерства, місцеві державні адміністрації та управління.
Згідно Конституції України основними повноваженнями Кабінету міністрів є:
забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності;
забезпечення прав та свобод людини і громадянина;
забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної політики;
заходи щодо забезпечення обороноздатності України;
розробляє програми економічного, соціального, культурного розвитку;
здійснює інші повноваження.
Таким чином, реалізація Конституції в виконавчій діяльності відбувається через здійснення повноважень виконавчими органами влади.
Вища виконавча влада в особі Кабінету Міністрів України виконує свої повноваження про забезпечення захисту прав та свобод людини і громадянина, та таким чином реалізує положення конституції про права, свободи та обов'язки людини (Розділ ІІ Конституції України); при розробці програм, економічного, соціального культурного розвитку виконує положення Конституції України про задоволення мовних, культурних соціальних та інших потреб як української нації так і національних меншин; при прийнятті заходів про обороноздатність держави, реалізує норму Конституції України положення про неподільність та недоторканність території Української держави.
Діяльність та повноваження місцевих державних органів влади регулюється Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та Законом України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим», у якій міститься положення про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, яка є виконавчим органом.
Згідно цих законів визначаються повноваження місцевих органів виконавчої влади. Ці повноваження є ідентичними до повноважень Кабінету Міністрів України, проте на відміну від них, діють лише на місцевому рівні.
За умови реалізації конституційної реформи, що вступила в силу з 1 січня 2006 року органи державної виконавчої влади в Україні, поряд із важелями «регулювання і управління», отримують якісно нові важелі впливу на суспільне життя - політичні, державно-владні. Вони фактично реалізують політику коаліції депутатських фракцій до складу якої входять більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України на загальнодержавному та місцевих рівнях. Після прийняття конституційної реформи повноваження Кабінету Міністрів майже не змінилися за змістом, і лише відповідальність, яку несе Кабінет Міністрів за свою діяльність посилилася.
2.3. Реалізація Конституції України в судовій діяльності.

Судова система України складається з двох ланок: судів загальної та конституційної юрисдикції. Ці ланки передбачені розділом VIII Конституції України, і таким чином реалізують положення, які закріплені в цьому розділі. Перші з них представлені системою судів, що формуються відповідно до законів та Конституції України, а єдиним органом конституційної юрисдикції є Конституційний Суд України. Але незважаючи на таке розмежування вони діють на основі законів України та Конституції України, і здійснюючи свої повноваження застосовують Конституцію таким чином:
- Конституційний суд України дає офіційне тлумачення Конституції України;
- вироки суду виносяться на основі положень, які охарактеризовують основні засади діяльності суду;
- громадяни та інші особи звертаються до суду за захистом своїх порушених конституційних прав та свобод, посилаючись на норми Конституції України;
- суди загальної юрисдикції в межах своєї компетенції дають роз'яснення Конституції;
- суди у своїй діяльності керуються Конституцією та іншими законами, які прийняті на її основі тощо.
Так, реалізація Конституції судами України здійснюється різними способами, але основними з них є реалізація норм за допомогою розгляду справ, щодо захисту порушених прав та свобод особи або держави (реалізація статті 8 та статті 55 Конституції України),а також при тлумаченні Конституції (реалізація норм статті 57 та 150) «Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнаєт и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.