На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Модел сучасної демократичної соцальної полтики в свт. Функцї держави. Поняття та основн компоненти соцальної структури (стратифкацї). Соцальна полтика та соцальна структура України. Бднсть та напрями боротьби з бднстю в Україн.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 28.01.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


12

Реферат з основ демократії

Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

ПЛАН

1. Моделі сучасної демократичної соціальної політики

2. Проблеми соціальної стратифікації у контексті соціальної політики

3. Бідність, майнові групи та соціальна політика в сучасній Україні

4. Література

1. Моделі сучасної демократичної соціальної політики

Відставання в соціаль-ній сфері підриває легітимність влади, гальмує (а часом і дискредитує) розбудову демократичної, правової держави. Тому визначаючи основні напрями суспільної політики демократичної держави, необхідно зосередити увагу на з'ясуванні таких питань: 1) який взає-мозв'язок існує між демократичним устроєм держави й рівнем соціальної захищеності її громадян; 2) якими є зміст та функції державної соціальної політики.

Соціальна політика -- це розгалужена мережа видів діяльності державних і недержавних структур, спрямованих на втручання в економічний процес заради підвищення добробуту й надання соціального захисту різним вер-ствам населення. На першому місці серед них стоять різноманітні уря-дові дії щодо перерозподілу доходу в інтересах непрацюючих, малооп-лачуваних та знедолених суспільних груп. Проте в сучасних економіч-но розвинених, демократичних державах соціальна політика тією чи іншою мірою торкається широкого кола людей упродовж усього жит-тєвого циклу: від підтримки народжуваності й допомоги дітям до пен-сійного забезпечення і створення соціальних установ для людей похи-лого віку.

Функції, що їх виконує держава, проводячи соціальну політику, є такі:

Соціального відтворення населення, її змістом є створення умов для нормальної життєдіяльності людини, задоволення її потреб в таких галузях суспільного життя, як праця, споживання, сімейні відносини, охорона здо-ров'я, освіта тощо.

Регулятивна. Ця функція полягає в тому, що держава намагається стимулювати активну діяльність особистості, соціальних груп за допомогою правових, економічних, моральних важелів, внаслідок чого люди стають здатними до самоорганізації та самозахисту.

Соціально-захисна. З цією функцією пов'язані соціальні гарантії держави, забезпечення соціальних прав громадян в разі зниження матеріально-го рівня життя, втрати роботи, працездатності, старіння, інших ситуацій, які супроводжують людину від народження до смерті.

Стабілізаційно-адаптивна. Згідно з цією функцією держава повинна дотримуватися принципу соціальної справедливості, враховувати в своїй політиці реакцію населення, громадську думку, підтримувати свій авторитет в очах населення, впливати на формування ціннісної свідомості суспільства, узгоджувати інтереси, регулювати правовими засобами конфлікти в суспільстві, забезпечуючи його усталений розвиток.

Організація Об'єднаних Націй ввела в міжнародну лексику поняття, що характеризують соціальні аспекти життя суспільств: «людський розвиток» і «соціальний капітал». Категорія «людський розвиток» застосована ООН для визначення ефек-тивності зусиль тієї чи іншої держави в галузі соціальної політики. Показни-ком цих зусиль є індекс людського розвитку, який фіксує рівень доходів, тривалість життя та рівень освіти громадян певної країни. «Соціальний капітал» -- це насамперед від-носини між людьми, моральні та правові підвалини цих відносин. Соціаль-ний капітал, що базується на узгоджених нормах поведінки як на рівні сім'ї, так і на рівні держави, є основою стабільності та прогресу суспільства. Про-цес утворення соціального капіталу здійснюється через механізм ідентифі-кації людини з тими чи іншими групами, об'єднаннями, через утворення різних асоціацій, через розвиток мережі інститутів і взаємодій громадян-ського суспільства.

Моделі соціальної політики у країнах Заходу

Найвідоміші моде-лі держави загального добробуту отримали назви ліберально-демократич-ної, консервативної, соціал-демократичної. Прикладом реалізації першої традиційно вважають США. Дві інші знайшли своє втілення в таких євро-пейських країнах як Німеччина («консервативна») і Швеція («соціал-демок-ратична»).

Ліберально-демократична модель. Усі фактори демократії -- законодав-ство, власність, ринкова економіка -- в ліберальних державах є механізмами координації індивідуальних інтересів. В іде-алі держава бере на себе функцію стимулятора індивідуальної активності, заохочуючи своїх громадян до пошуку роботи, соціального захисту, підпри-ємницької ініціативи.

Правова база ліберальної моделі демократії сфокусована на громадян-ських правах, зокрема на рівноправності громадян незалежно від расових, етнічних, статевих та інших ознак. Свою головну місію держава ліберально-го типу вбачає в охороні прав людини, тоді як охорона соціальних прав знач-ною мірою перекладається на громадські організації й саму особистість. Пріоритетними у таких суспільствах є громадянські, політичні, а лише по-тім -- соціальні права

Консервативна модель демократії. ЇЇ ідеологічну основу становить ідея виправдання соціальної диференціації в суспільстві. Майнова нерівність розцінюється як цілком природне і нормальне явище. Головна ж місія дер-жави полягає в тому, щоб через гнучку податкову політику здійснювати пе-рерозподіл доходів, водночас надаючи компенсацію за допомогою транс-фертів тим прошаркам, які її потребують. Ця модель в сучасній Німеччині характеризується випередженням громадянських та соціальних прав порів-няно з політичними.

Соціал-демократична модель акцентує увагу на запобіганні різкій дифе-ренціації найвищого та найнижчого рівня доходів. Серед управлінських ва-желів вагомими є самоврядні структури. Соціальні гарантії ґрунтуються як на державній, так і на недержавній підтримці. У функціональному відно-шенні державна політика спрямована на забезпечення всіх громадян робо-тою. Зайнятість утворює стабільну податкову базу. Рівень оподаткування загалом значно вищий, ніж, скажімо, в ліберальній моделі. Це й дає змогу державі здійснювати перерозподіл бюд-жету, забезпечуючи громадян соціальною допомогою. Правові пріоритети північноєвропейської моделі зосереджені на соціальних правах як на голов-ній меті державної політики.

До формування нової моделі соціальної політики в Україні

За своїми основними рисами існуюча сьогодні в Україні модель нагадує соціал-демократичний варіант соціальної політики з елементами лібераліз-му. Вона склалася під впливом поступового формування ринкових відносин і процесів демократизації суспільства, появи так званого «третього секто-ра» -- об'єднань громадян, громадських, благодійних, неприбуткових, некомерційних організацій, що займаються благодійною та іншою соціальною діяльністю. Що обрано саме таку модель політики в соціальній сфері, під-тверджує спосіб розподілу витрат державного бюджету на головні соціальні потреби

Соціальні видатки держав, які належать до ліберально-демократичної, консервативної і соціал-демократичної моделей, та України в 90-ті роки (% до ВВП)

Моделі
Охорона здоров'я
Освіта
Пенсійне забезпечення
Інше
Загалом
Ліберально-демократична (США)
4%
5,3%
7,2%
0,9%
18,2%
Консервативна (Німеччина)
6,4%
4,4%
11,8%
1,7%
25,8%
Соціал-демократична (Скандин.)
8,5%
5,9%
11,2%
5,7%
32,0%
Україна
4,3%
5,4%
10,2%
19,5%
39,4%

Законодавча база соціальної політики спирається на Конституцію, у якій ідеться про соціальну державу, соціально-орієнтовану економіку та про принцип загальності й доступності соціального захисту. Соціальні зобов'язання Української держави, які зафіксовано в ст. 1 Кон-ституції України, ще раніше були сформульовані в розгорнутому вигляді в «Концепції соціального забезпечення населення України», ухваленій Вер-ховною Радою в грудні 1993 року. В ній зроблено спробу розподілити відпо-відальність за реалізацію соціальних гарантій між державою, підприємства-ми та громадянами; здійснити диференційований підхід до різних соціаль-но-демографічних груп населення в залежності від ступеня їхньої економіч-ної самостійності, працездатності, можливості підвищення рівня матеріаль-ного добробуту.

Ознаками ліберальних підходів до соціальної політики слід вважати зо-бов'язання держави забезпечувати за рахунок бюджетних коштів лише міні-мально гарантований рівень медичного, культурного, побутового і соціаль-ного обслуговування населення і, передусім, найменш соціальне захищених громадян. В «Концепції» ідеться про те, що в умовах ринкової економіки джерелом підвищення добробуту громадян має стати ефективна праця, тру-дова активність та підприємницька ініціатива.

Державні соціальні гарантії - це встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими норматив-но-правовими актами, які забезпечують рівень життя, не нижчий від про-житкового мінімуму. Держава гарантує також надання гарантованих обсягів соціально-культурного, житлового, комунального, транспортного, побуто-вого обслуговування та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров'я, фі-зичної культур и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.