Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Модел сучасної демократичної соцальної полтики в свт. Функцї держави. Поняття та основн компоненти соцальної структури (стратифкацї). Соцальна полтика та соцальна структура України. Бднсть та напрями боротьби з бднстю в Україн.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 28.01.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


12

Реферат з основ демократії

Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

ПЛАН

1. Моделі сучасної демократичної соціальної політики

2. Проблеми соціальної стратифікації у контексті соціальної політики

3. Бідність, майнові групи та соціальна політика в сучасній Україні

4. Література

1. Моделі сучасної демократичної соціальної політики

Відставання в соціаль-ній сфері підриває легітимність влади, гальмує (а часом і дискредитує) розбудову демократичної, правової держави. Тому визначаючи основні напрями суспільної політики демократичної держави, необхідно зосередити увагу на з'ясуванні таких питань: 1) який взає-мозв'язок існує між демократичним устроєм держави й рівнем соціальної захищеності її громадян; 2) якими є зміст та функції державної соціальної політики.

Соціальна політика -- це розгалужена мережа видів діяльності державних і недержавних структур, спрямованих на втручання в економічний процес заради підвищення добробуту й надання соціального захисту різним вер-ствам населення. На першому місці серед них стоять різноманітні уря-дові дії щодо перерозподілу доходу в інтересах непрацюючих, малооп-лачуваних та знедолених суспільних груп. Проте в сучасних економіч-но розвинених, демократичних державах соціальна політика тією чи іншою мірою торкається широкого кола людей упродовж усього жит-тєвого циклу: від підтримки народжуваності й допомоги дітям до пен-сійного забезпечення і створення соціальних установ для людей похи-лого віку.

Функції, що їх виконує держава, проводячи соціальну політику, є такі:

Соціального відтворення населення, її змістом є створення умов для нормальної життєдіяльності людини, задоволення її потреб в таких галузях суспільного життя, як праця, споживання, сімейні відносини, охорона здо-ров'я, освіта тощо.

Регулятивна. Ця функція полягає в тому, що держава намагається стимулювати активну діяльність особистості, соціальних груп за допомогою правових, економічних, моральних важелів, внаслідок чого люди стають здатними до самоорганізації та самозахисту.

Соціально-захисна. З цією функцією пов'язані соціальні гарантії держави, забезпечення соціальних прав громадян в разі зниження матеріально-го рівня життя, втрати роботи, працездатності, старіння, інших ситуацій, які супроводжують людину від народження до смерті.

Стабілізаційно-адаптивна. Згідно з цією функцією держава повинна дотримуватися принципу соціальної справедливості, враховувати в своїй політиці реакцію населення, громадську думку, підтримувати свій авторитет в очах населення, впливати на формування ціннісної свідомості суспільства, узгоджувати інтереси, регулювати правовими засобами конфлікти в суспільстві, забезпечуючи його усталений розвиток.

Організація Об'єднаних Націй ввела в міжнародну лексику поняття, що характеризують соціальні аспекти життя суспільств: «людський розвиток» і «соціальний капітал». Категорія «людський розвиток» застосована ООН для визначення ефек-тивності зусиль тієї чи іншої держави в галузі соціальної політики. Показни-ком цих зусиль є індекс людського розвитку, який фіксує рівень доходів, тривалість життя та рівень освіти громадян певної країни. «Соціальний капітал» -- це насамперед від-носини між людьми, моральні та правові підвалини цих відносин. Соціаль-ний капітал, що базується на узгоджених нормах поведінки як на рівні сім'ї, так і на рівні держави, є основою стабільності та прогресу суспільства. Про-цес утворення соціального капіталу здійснюється через механізм ідентифі-кації людини з тими чи іншими групами, об'єднаннями, через утворення різних асоціацій, через розвиток мережі інститутів і взаємодій громадян-ського суспільства.

Моделі соціальної політики у країнах Заходу

Найвідоміші моде-лі держави загального добробуту отримали назви ліберально-демократич-ної, консервативної, соціал-демократичної. Прикладом реалізації першої традиційно вважають США. Дві інші знайшли своє втілення в таких євро-пейських країнах як Німеччина («консервативна») і Швеція («соціал-демок-ратична»).

Ліберально-демократична модель. Усі фактори демократії -- законодав-ство, власність, ринкова економіка -- в ліберальних державах є механізмами координації індивідуальних інтересів. В іде-алі держава бере на себе функцію стимулятора індивідуальної активності, заохочуючи своїх громадян до пошуку роботи, соціального захисту, підпри-ємницької ініціативи.

Правова база ліберальної моделі демократії сфокусована на громадян-ських правах, зокрема на рівноправності громадян незалежно від расових, етнічних, статевих та інших ознак. Свою головну місію держава ліберально-го типу вбачає в охороні прав людини, тоді як охорона соціальних прав знач-ною мірою перекладається на громадські організації й саму особистість. Пріоритетними у таких суспільствах є громадянські, політичні, а лише по-тім -- соціальні права

Консервативна модель демократії. ЇЇ ідеологічну основу становить ідея виправдання соціальної диференціації в суспільстві. Майнова нерівність розцінюється як цілком природне і нормальне явище. Головна ж місія дер-жави полягає в тому, щоб через гнучку податкову політику здійснювати пе-рерозподіл доходів, водночас надаючи компенсацію за допомогою транс-фертів тим прошаркам, які її потребують. Ця модель в сучасній Німеччині характеризується випередженням громадянських та соціальних прав порів-няно з політичними.

Соціал-демократична модель акцентує увагу на запобіганні різкій дифе-ренціації найвищого та найнижчого рівня доходів. Серед управлінських ва-желів вагомими є самоврядні структури. Соціальні гарантії ґрунтуються як на державній, так і на недержавній підтримці. У функціональному відно-шенні державна політика спрямована на забезпечення всіх громадян робо-тою. Зайнятість утворює стабільну податкову базу. Рівень оподаткування загалом значно вищий, ніж, скажімо, в ліберальній моделі. Це й дає змогу державі здійснювати перерозподіл бюд-жету, забезпечуючи громадян соціальною допомогою. Правові пріоритети північноєвропейської моделі зосереджені на соціальних правах як на голов-ній меті державної політики.

До формування нової моделі соціальної політики в Україні

За своїми основними рисами існуюча сьогодні в Україні модель нагадує соціал-демократичний варіант соціальної політики з елементами лібераліз-му. Вона склалася під впливом поступового формування ринкових відносин і процесів демократизації суспільства, появи так званого «третього секто-ра» -- об'єднань громадян, громадських, благодійних, неприбуткових, некомерційних організацій, що займаються благодійною та іншою соціальною діяльністю. Що обрано саме таку модель політики в соціальній сфері, під-тверджує спосіб розподілу витрат державного бюджету на головні соціальні потреби

Соціальні видатки держав, які належать до ліберально-демократичної, консервативної і соціал-демократичної моделей, та України в 90-ті роки (% до ВВП)

Моделі
Охорона здоров'я
Освіта
Пенсійне забезпечення
Інше
Загалом
Ліберально-демократична (США)
4%
5,3%
7,2%
0,9%
18,2%
Консервативна (Німеччина)
6,4%
4,4%
11,8%
1,7%
25,8%
Соціал-демократична (Скандин.)
8,5%
5,9%
11,2%
5,7%
32,0%
Україна
4,3%
5,4%
10,2%
19,5%
39,4%

Законодавча база соціальної політики спирається на Конституцію, у якій ідеться про соціальну державу, соціально-орієнтовану економіку та про принцип загальності й доступності соціального захисту. Соціальні зобов'язання Української держави, які зафіксовано в ст. 1 Кон-ституції України, ще раніше були сформульовані в розгорнутому вигляді в «Концепції соціального забезпечення населення України», ухваленій Вер-ховною Радою в грудні 1993 року. В ній зроблено спробу розподілити відпо-відальність за реалізацію соціальних гарантій між державою, підприємства-ми та громадянами; здійснити диференційований підхід до різних соціаль-но-демографічних груп населення в залежності від ступеня їхньої економіч-ної самостійності, працездатності, можливості підвищення рівня матеріаль-ного добробуту.

Ознаками ліберальних підходів до соціальної політики слід вважати зо-бов'язання держави забезпечувати за рахунок бюджетних коштів лише міні-мально гарантований рівень медичного, культурного, побутового і соціаль-ного обслуговування населення і, передусім, найменш соціальне захищених громадян. В «Концепції» ідеться про те, що в умовах ринкової економіки джерелом підвищення добробуту громадян має стати ефективна праця, тру-дова активність та підприємницька ініціатива.

Державні соціальні гарантії - це встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими норматив-но-правовими актами, які забезпечують рівень життя, не нижчий від про-житкового мінімуму. Держава гарантує також надання гарантованих обсягів соціально-культурного, житлового, комунального, транспортного, побуто-вого обслуговування та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров'я, фі-зичної культур и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.