На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Загальна характеристика питанням запровадження в Україн адмнстративної юстицї як форми судового захисту прав та свобод людини громадянина у сфер виконавчої влади. Аналз поняття, органзацї, завданн та основних функцй млцї в Україн.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 04.01.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
міністерство освіти і науки україни
ХМЕЛЬНИЦЬКЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВІДДІЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПРАВОЗНАВСТВО”Навчальна дисципліна:
адміністративне право України

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант № 10
Виконав: Киричук Н.О., студент
третього курсу, група №2 ВПО
Перевірив:


Хмельницький
2007
План
1. Дайте загальну характеристику питанням запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового захисту прав та свобод
людини і громадянина у сфері виконавчої влади
2. Проаналізуйте організацію, завдання та основні функції міліції
Завдання
4. Нормативно-правові акти та література
1. Дайте загальну характеристику питанням запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового захисту прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади.

Виникнення та розвиток інституту адміністративної юстиції значною мірою пов'язано з втіленням у життя теорії розподілу влади. Завдяки цьому постійно зростала роль судової влади під час розгляду правових спорів між адміністрацією та громадяна-ми, а самі чиновники переставали бути суддями в своїх справах.
Зараз у багатьох країнах світу (Німеччина, Франція, Шве-ція та ін.) інститут адміністративної юстиції одержав своє за-конодавче закріплення. Зарубіжний досвід функціонування цього важливого правового інституту дозволяє виділити два його основних види: 1) здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності загальними судами; 2) здійснення такої діяль-ності спеціальними (спеціалізованими) адміністративними судами.
Головна ознака адміністративної юстиції виявляється в її організаційному уособленні від органів і структур, що викону-ють виконавчі функції. Адміністративна юстиція -- це право-суддя, судова гілка влади. Разом з тим, це окрема адміністра-тивна гілка правосуддя. Процес у адміністративних судах, незважаючи на деякі особливості, будується на зразок загально-го судового процесу.
Для України інститут адміністративної юстиції -- явище не нове. Законодавство короткочасного періоду існування само-стійної Української держави (1917--1920 рр.) не обходило своєю увагою питання діяльності органів адміністративної юстиції. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. встановила, що судову владу в межах цивільного, криміналь-ного й адміністративного законодавства здійснюють виключ-но судові органи. При цьому адміністративно-юрисдикційна діяльність адміністративних органів обмежувалася законом1.
1 Див:. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. Авер'янова В.Б. - К.: Юрінком Інтер, 1998. -с 259.
Проектом Основного Державного Закону УНР в період існування Директорії (1920 р.) передбачалося введення в су-дову систему України Вищого Адміністративного Суду. Цей суд повинен був розглядати та вирішувати, додержуючись су-дового порядку, питання про законність розпоряджень адмі-ністративних органів і органів самоврядування.
Зараз можна виділити такі особливості адміністративної юстиції. По-перше, здійснення судовими органами правосуд-дя в адміністративних справах. Адміністративна юстиція -- це правосуддя, а не виконавча ділянка. По-друге, процес розгля-ду адміністративних справ побудований на зразок загального судового: він є гласним, публічним, має елементи змагальності. При цьому специфіка адміністративних справ така, що їх роз-гляд вимагає особливих організаційних форм і спеціальної суддівської кваліфікації, оскільки вирішення адміністративних справ потребує, крім досконалого знання законодавства, насам-перед адміністративного, ще й знання державного управління та інших сфер діяльності.
Таким чином, «адміністративна юстиція -- це встановлений законом порядок розгляду й вирішення в судовій процесуальній формі справ, що виникають у сфері державного управління між громадянами чи юридичними особами з одного боку та органа-ми виконавчої влади й місцевого самоврядування (посадовими особами) -- з іншого, здійснюваний загальними або спеціально створеними для вирішення правових спорів судами.»1
У цілому адміністративна юстиція становить один із засобів обмеження виконавчої влади, а адміністративні суди -- засіб реалізації принципу розподілу влади, додатковий захисний механізм суб'єктивних прав і свобод громадян.
Потребу кардинального реформування системи адміністративно-юрисдикційних органів обумовлено низкою чинників.
1 Стефанюк В. Запровадження адміністративної юстиції в Україні // Право України. - 1999. - №7. - С 9.
Насамперед це недостатньо високий якісний рівень роз-гляду справ про адміністративні правопорушення колегіаль-ними органами (адміністративними комісіями, виконкомами сільських і селищних рад). Навряд чи можна говорити про ви-сокий професіоналізм їх членів, що працюють у цих органах на громадських засадах.
Не завжди об'єктивно розглядають справи й органи, які здійснюють контрольно-наглядові функції (наприклад, різні державні інспекції), оскільки часто йдеться про невиконання певних приписів цих же органів, а їх посадові особи в багатьох випадках не мають юридичної освіти, що говорить про невисо-кий рівень правової підготовки працівників адміністративно-юрисдикційних органів.
Згідно з Концепцією судово-правової реформи в Україні, за-твердженою Верховною Радою України 28 квітня 1992 р., в Ук-раїні вводиться адміністративне судочинство. Це положення отримало своє реальне втілення в Законі України «Про судо-устрій України» від 7 лютого 2002 року. Відповідно до названо-го закону судову владу реалізують шляхом здійснення право-суддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Місце-вими адміністративними судами є окружні суди, які утворюють у округах згідно з указом Президента України. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голо-ви місцевого суду. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами в сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, які розглядають військові суди.
Апеляційними адміністративними судами є суди, які утворю-ють у апеляційних округах відповідно до указу Президента Ук-раїни. В їх складі можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції.
Вищим судовим органом у системі адміністративних судів є Вищий адміністративний суд України. Адміністративне судочинство здійснюється в порядку визначеному, кодексом Адміністративного судочинства України.
2. Проаналізуйте організацію, завдання та основні функції міліції.

Міліція України -- це складова частина МВС України, яка відіграє провідну роль у загальнодержавній системі забезпечен-ня громадського порядку й спокою, громадської безпеки та бо-ротьби зі злочинністю. Правовий статус міліції визначено За-коном України «Про міліцію»1.
Відповідно до ст.. 1 ЗУ «Про міліцію» «міліція України є державним озброєним органом виконав-чої влади, який захищає життя, здоров'я, права, свободи гро-мадян, власність, довкілля, інтереси суспільства й держави від протиправних посягань.»2
Основні завдання, що стоять перед міліцією, такі: забезпе-чення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припи-нення; охорона й забезпечення громадського порядку; виявлен-ня та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпе-чення дорожнього руху; захист власності від злочинних пося-гань; участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам; сприяння в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.
Міліція виконує адміністративну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, профілактичну, виконавчу й охо-ронну (на договірних засадах) функції.
Адміністративну діяльність міліції регламентують норми адміністративного права, й полягає вона в організації і прак-тичному провадженні заходів щодо охорони правопорядку. Здійснюють її служби й підрозділи міліції громадської безпе-ки, а саме: патрульно-постова служба, служба дільничних інспекторів, підрозділів, що організовують роботу спеціальних установ (приймальників-розподільників), Державтоінспекція,
1 Див:. Закон України від 20 грудня 1990 року "Про міліцію" // ЗУ. - Т.1. - С.154-172.
2 Там саме. -с. 154
процесуального тощо. Цю діяльність здійснюють оперативні підрозділи органів внутрішніх справ: кримінальна та спеціальна міліція, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, підрозділами Державтоінспекції. Кримінально-процесуальну діяльність міліції регулює кримі-нально-процесуальне законодавство, здійснюють її різні служ-би й підрозділи кримінальної міліції та міліції громадської без-пеки. Предмет цієї діяльності -- провадження дізнання в кри-мінальних справах.
Профілактичну діяльність міліції здійснюють всі служби міліції і регулюють закони та відомчі нормативні акти, що рег-ламентують діяльність міліції і насамперед служб і підрозділів кримінальної міліції та міліції громадської безпеки.
Міліція України складається з підрозділів: кримінальної міліції; міліції громадської безпеки; транспортної міліції; Держав-ної автомобільної інспекції; міліції охорони; спеціальної міліції. Міліція має виконувати свої завдання неупереджено, точно відповідно до закону. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов'язані вживати відповідних заходів незалежно від свого підпорядкування. В разі необхідності міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права й свободи громадян, якщо без цього не можуть бути ви-конані покладені на неї обов'язки, й зобов'язана дати їм пояс-нення з цього приводу. Міліція забезпечує право на юридич-ний захист та інші права затриманих і взятих під варту осіб, не пізніше як через 24 години повідомляє про їх місцеперебуван-ня близьким родичам, адміністрації за місцем роботи чи на-вчанн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.