Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Поняття граматичної трансформацї при переклад, її сутнсть особливост для рзних мов, причини виникнення та методика усунення. Рзновиди граматичної трансформацї, їх характеристика та вдмнн риси. Граматичн категорї при переклад з англйської.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 06.05.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4

Зміст


  Зміст 3
  Вступ 4
  1. Граматичні трансформації при перекладі 5
   1.1 Перестановки 15
   1.2 Заміни 17
   1.3 Опущення і доповнення 19
  2. Граматичні категорії при перекладі 22
   2.1 Переклад інфінітива й інфінітивних конструкцій 22
   2.2 Переклад герундія і герундіальних конструкцій 26
   2.3 Переклад дієприкметника і дієприкметникових конструкцій 27
  Висновки 32
  Список використаної літератури 33

Вступ

Переклад з однієї мови на іншу неможливий без граматичних трансформацій, до яких в першу чергу варто віднести перебудову речення (зміна його структури) і всілякі заміни - як синтаксичного, так і морфологічного порядку. Велике значення мають також додавання й опущення одного чи декількох слів. Граматичні трансформації обумовлюються різними причинами - як чисто граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль грають граматичні фактори, тобто розходження в ладі мов.

При зіставленні граматичних категорій і форм англійської і російської мов звичайно виявляються наступні явища:

відсутність тієї чи іншої категорії в одній з мов;

частковий збіг;

повний збіг.

Необхідність у граматичних трансформаціях природно виникає лише в першому і другому випадках. У російській мові, у порівнянні з англійською, відсутні такі граматичні категорії, як артикль чи герундій, а також інфінітивні і дієприкметникові комплекси й абсолютна номінативна конструкція. Частковий збіг чи розбіжність у значенні і вживанні відповідних форм і конструкцій теж вимагає граматичних трансформацій. Сюди можна віднести такі явища, як часткова розбіжність категорії числа, часткова розбіжність у формах пасивної конструкції, неповний збіг форм інфінітива і дієприкметника, деякі розходження у вираженні модальності і т.п.

1. Граматичні трансформації при перекладі

Граматичні трансформації обумовлюються різними причинами - як чисто граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль грають граматичні фактори, тобто розходження в ладі мов.

У багатьох випадках обидва види трансформацій так тісно переплітаються, що трансформація носить лексико-граматичний характер. Наприклад:

The vigil of the US Embassy, supported last week by many prominent people and still continuing, the marches last Saturday, the resolutions of organisations have done something to show that Heath does not speak for Britain. («Morning Star»)
Цілодобова демонстрація в будинку американського посольства, що одержала на минулому тижні підтримку багатьох видних діячів, все ще продовжується. Ця демонстрація і походи, що відбулися в суботу, а також прийняті різними організаціями резолюції, явно свідчать про те, що Хіт аж ніяк не говорить від імені всього англійського народу.
При перекладі були зроблені наступні трансформації.
Речення розбивається на два. До такої розбивки дуже часто приходиться прибігати при перекладі коротких газетних повідомлень (news in brief) і перших речень (часто співпадаючих з абзацем) статей інформаційного характеру - так званих leads. Це приходиться робити тому, що перше речення містить у стиснутому виді всю основну інформацію, що дається в розгорнутому виді в наступній частині статті-повідомлення. Такі речення, що включають часом різнорідну інформацію, не характерні для російського газетного стилю. Розбивка речення викликала необхідність повторити слово демонстрація.
Слово vigil - пильнування придбало в даний час нове чисто політичне значення 'цілодобова демонстрація'. Оскільки семантичним компонентом значеннєвої структури слова vigil є поняття 'нічне пильнування', визначення цілодобова (демонстрація) цілком передає покладений в це слово зміст. Крім того, слід зазначити, що одне слово передане в перекладі словосполученням. Це відноситься і до перекладу другого дієприкметника supported словосполученням що одержала підтримку.
У перекладі введені додаткові слова: у будинку (посольства), що відбулися (у суботу походи), а також прийняті різними (організаціями резолюції). Опущено слово last у сполученні last-Saturday, тому що сполучення на минулому тижні тільки б ускладнило переклад, а значення його мається на увазі контекстом.
Підсилювальна функція сполучення have done something to show передана прислівником явно (явно свідчить).
Кліше speak for Britain передано відповідним кліше говорити від імені. І нарешті, зроблена метонімічна заміна - слово Britain переведене як весь англійський народ.
Таким чином, при перекладі цього речення довелося вдатися як до граматичних, так і до лексичних трансформацій.
Як відомо, англійська мова є мовою аналітичною і тому відносини між словами виражаються в ній, в основному, порядком слів, тобто синтаксичними засобами, а морфологічний початок грає в ньому підпорядковану роль. Такий пріоритет синтаксису виявляється в цілому ряді явищ, що не завжди мають свої відповідності в російській мові і тому викликаючи різні трансформації при перекладі. Тут можна вказати на відомі особливості в розташуванні синтаксичних одиниць в англійській мові, наприклад: об'єднання однорідних членів, логічно несумісних; своєрідне вживання вступних пропозицій, що розривають логічний хід; особливості у виражені підметом головного і підрядного речення і т. п.
The Justice Party in Turkey has taken part in a coalition, and on another occasion its leader has been asked - but failed-to form a government. («The Times»)

Партія справедливості в Туреччині один раз брала участь у коаліційному уряді, а в інший раз лідеру партії було запропоновано сформувати уряд, але це йому не вдалося.
Вступне еліптичне речення в даному випадку довелося перевести повним реченням і винести в кінець.
The dark Algerian grapes were ripe and as they crawled the men picked the grapes and ate them. (J. Steinbeck)
Чорний алжирський виноград вже вистиг, і солдати, що поповзом просувалися, зривали грона і їли їх.
Придаткове речення розташоване як би сходинкою нижче стосовно головного і якщо в обох реченнях мова йде про одну й ту саму особу (чи предмет), то в англійській мові підмет придаткового речення виражається займенником, а підмет головного речення - іменником чи власним ім'ям, незалежно від місця придаткового речення. Таке ієрархічне вираження підмета, як видно з прикладу, звичайно не зберігається в перекладі, тому що це суперечить логічному початку, що домінує в російській мові, де в першу чергу повідомляється, про кого йде мова.
When she arrived, the governess went into her room. (W. Collins)
Коли гувернантка приїхала, вона відразу ж пройшла до себе в кімнату.
Збереження займенника вона в підрядному реченні, могло б створити враження, що мова йде про різні особи.
Зникнення флексій в англійській мові уможливило вживання разом 1) двох дієслів, 2) двох іменників, 3) дієслова й іменника, 4) дієслова і прикметника (у якості предикатива) з різними приводами, що відносяться до одного і того самого члена речення. В російській мові це часто неможливо, тому що різне керування вимагає і різних відмінків.
Не would not have fallen in love with and married a plain girl. (J. Priestly)
Він ніколи б не закохався в некрасиву дівчину і не оженився на ній.
В англійському реченні еквівалент дієслова - стійке сполучення - вимагає прийменникового доповнення, а друге дієслово - прямого; у російській дієслова мають різні прийменникові доповнення з різними відмінковими закінченнями.
The U.N. Charter says that all international differences must be settled by peaceful means, and not by threats of, or resort to, force. («Morning Star»)
Статут ООН говорить, що всі міжнародні суперечки повинні врегулюватися мирними засобами, а не погрозами застосування сили чи застосуванням сили.
Своєрідна пунктуація часто вказує на синтаксичні зв'язки між членами речення - кома відокремлює прийменник (чи дієслово) від доповнення.
Структурні особливості англійської мови вимагають структурної завершеності речення і чіткого порядку слів. Опущення значимого компонента неможливе без підстановки слова-заступника. Таке опущення найчастіше диктується стилістичними розуміннями, а саме прагненням уникнути повторення того самого слова, бажанням зробити висловлення більш емфатичним. Хоча повтор дуже розповсюджений в англійській мові, його вживання завжди повинне бути логічно і стилістично виправдано. У противному випадку повтор сприймається як щось зайве, як стилістичний недолік. Вимога синтаксичної завершеності речення і стилістичні розуміння пояснюють широке вживання в англійській мові слів-заступників (structure filling words). Ними бувають займенники (one, ones, this, that, these, those) і дієслова (to do, to be, to have, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought, need, dare).
Зовсім очевидно, що слова-заступники не мають предметно-логічного (денотативного) значення, а тільки контекстуальне. Їх необхідно співвідносити з відповідними іменниками чи дієслівними формами, що вони заміщають, і тоді вони одержують лексичне наповнення. Дієслова-заступники звичайно поділяються на повні і часткові. До першого відноситься дієслово to do у Present і Past Indefinite, що виступає як заступник цілого. Він може заміщати дієслова будь-якого значення. В другу групу входять всі інші дієслова-заступники. Вони виступають у значенні частини цілого, будучи як би представником (репрезентантом) складної дієслівної форми.
При перекладі слів-заступників приходиться вживати повнозначні слова (іноді і займенника) чи прибігати до різних функціональних замін.
One of the great periods of social and political change in the ancient world was that which saw the final breakdown of the Roman Republic and the creation of the Empire. («Morning Star»)
Одним з самих значних періодів соціальних і політичних змін у стародавньому світі був період катастрофи Римської республіки і заснування імперії.
В першу чергу варто зупинитися на артиклі, тому що артикль (як визначений, так і невизначений), незважаючи на своє вкрай відвернене значення, нерідко вимагає значеннєвого вираження в перекладі. Як відомо, обидва артиклі мають займенникове походження: означений артикль походить від вказівного займенника, а неозначений - від неозначеного займенника, що доходить до числівника один. Ці первісні значення артиклів іноді виявляються в їхньому сучасному вживанні. У таких випадках їхнє лексичне значення повинне бути передане в перекладі, інакше російське речення було б неповним і неточним, оскільки денотативне значення артиклів семантично є невід'ємною частиною всього значеннєвого змісту речення. Бувають і такі випадки, коли класифікуюча функція невизначеного артикля виступає так явно, що необхідна її передача якою-небудь лексичною одиницею.
It is commonly stated that a government should resign if defeated on a major issue in the House of Commons which has been made one of confidence. («The Times»)
Звичайно затверджують, що уряд повинний подати у відставку, якщо він потерпить поразку в Палаті громад по якому-небудь серйозному питанню, який опозиція вважає питанням про довіру уряду.
У даному випадку неозначений артикль наближається у своєму значенні до займенника some - якийсь.
Дуже наочно виступає його історичний зв'язок з числівником один у нижченаведеному прикладі:
Yet H.G. (Wells) had not an enemy on earth. (G.B. Shaw)
Однак у Герберта не було
ні єдиного ворога у світі.
Як уже вказувалося, особливі труднощі викликають ті випадки, коли класифікуюче значення неозначеного артикля вимагають семантичного розкриття в перекладі.
We need a Government which believes in planning ahead for jobs and which will use available labour to build homes for the British people. («Daily Worker»)
Нам потрібен такий уряд, що було б переконане в доцільності планування зайнятості і використовувало б наявну робочу силу в будівництві будинків для населення.
Емфатичне значення неозначеного артикля у функції, що класифікує, ще яскравіше виступає в наступному прикладі:
By a network of exams, promotion ladders and buggings we have held the young at a time when they know more about the ways of the world than ever before. («Daily Mail»)
За допомогою системи іспитів, системи просування по службі і негласному нагляді ми не даємо ходу молоді в такий час, коли вона більше, ніж коли-небудь, розбирається в положенні речей.
Значення означеного артикля теж нерідко вимагає передачі в перекладі, особливо коли він стоїть перед числівником.
Лексичне значення артикля особливо ясно виступає в тих випадках, коли він служить свого роду ланкою, що поєднує частини речення чи окремі речення. З усіх вищенаведених перекладів виявляється, що ігнорування лексичного, а іноді і граматичного значення артикля при перекладі привело б до неповної чи неточної передачі змісту.
Роль віддієслівних комплексів в англійській мові добре відома, тому тут будуть розглянуті тільки деякі випадки граматичних трансформацій при їхньому перекладі.
Розглянемо в першу чергу переклад інфінітивного комплексу з прийменником for.
On its return journey the spacecraft must be accelerated to some 25,000 m.p.h. for it to enter the earth's orbit. («The Times»)
При поверненні швидкість космічного корабля повинна бути доведена приблизно до 25 000 миль у годину, щоб він міг перейти на навколоземну орбіту.
У цьому випадку інфінітивний комплекс переводиться підрядним реченням мети.
Оборот із вторинним присудком (так званий Nominative with the Infinitive) дуже широко розповсюджений у газетному стилі завдяки своїй стислості, а також тому, що він дає газеті можливість уникнути відповідальності за інформацію, що поміщається.
The lunar highlands are believed to date back almost to the moon's formation about four thousand million years ago. («The New York Herald Tribune»)
Думають, що походження місячних гір відноситься майже до моменту утворення Місяця - біля чотирьох мільярдів років тому.
Природно, що трансформації вимагає і переклад речень, що містять дієприкметник в абсолютній номінативній конструкції.
Paintings by old masters realised ?702,190 at a sale in London, with two Rembrandts accounting for ? 278,000 of the total. («Morning Star»)
На аукціоні в Лондоні картини старих майстрів були продані за 702 190 фунтів стерлінгів, причому 278 000 фунтів стерлінгів було заплачено за дві картини Рембрандта.
Однак дуже часто граматичні трансформації бувають необхідні і при передачі відповідних форм і конструкцій через деякі розбіжності в їхньому значенні і вживанні. Такі розбіжності спостерігаються, наприклад у вживанні категорії числа. Це відноситься як до обчислювальних, так і до не обчислювальних іменників. Обчислювальні іменники мають форми однини і множини в обох мовах, що звичайно збігаються, проте в ряді випадків їх вживання буває різне.
Що стосується не обчислювальних іменників, особливо тих, які виражають абстрактні поняття, то тут кількість розбіжностей може бути більше і багато хто з них є парадигматичними. Наприклад: ink - чорнило, money - гроші і т. п.
Increasingly, Southern Africa is becoming the arena оf national liberation struggles. (W. Pomeroy)
Південна Африка все більше і більше стає районом національно-визвольної боротьби.
Іноді, незважаючи на наявність множини в іменників у російській мові, його використання неможливе через різну сполучуваність і різне вживання.
The Nile Valley appears to have been unfit for human habitation during the Stone Ages. (M.A. Murray)
Долина Нілу, очевидно, була непридатна для життя людини протягом усього кам'яного віку (в усі періоди кам'яного віку).
У російській мові сполучення кам'яний вік є історичним терміном і ніколи не вживається в множині.
В тих випадках, коли необхідно зберегти множину в перекладі приходиться вводити обчислювальні іменники. Наприклад:
Strikes broke out in many British industries. («Morning Star»)
У ряді галузей промисловості Англії спалахнули страйки.
Іноді, з ряду причин, яка-небудь форма чи конструкція має в одній мові більш широке вживання, чим в іншій. Яскравим прикладом є пасив, настільки розповсюджений в англійській мові в основному завдяки зникненню флексій. В результаті і непряме, і прийменникове доповнення можуть при трансформації перетворитися в суб'єкт пасивної конструкції.
Stones and bottles were showered upon a Negro demonstration in Milwaukee by white racialists. («Morning Star»)
Білі расисти обрушили град каменів і пляшок на негритянську демонстрацію в Мілуоки (закидали каменями і пляшками).
Слід зазначити, що трансформація «пасив - актив» не дає тотожного результату, оскільки в пасивній конструкції наголос робиться на об'єкт дії, а в активній - на агента дії. Настільки широке поширення пасивної конструкції в англійському газетному стилі порозумівається насамперед тим, що агент дії часто невідомий чи неважливий, а також прагненням виділити об'єкт повідомлення, щоб залучити до нього увагу. Тому що звичайним порядком слів англійської стверджувальної конструкції є прямий порядок, тобто підмет, присудок, доповнення - S, Р, О, а питома вага стилістичної інверсії дуже великий, то для виділення об'єкта повідомлення прибігають до пасивної конструкції.
Розбіжність виявляється й у деяких випадках вживання інфінітива-інфінітива в субстантивованих сполученнях (як постпозитивне визначення) і інфінітива, що виражає наступну дію. Наприклад:
The President warned of drastic steps to be taken against white racialists in the Zambian copper belt. («Morning Star»)
Президент попередив, що будуть розпочаті рішучі заходи проти білих расистів у Мідному поясі Замбії.
Інфінітив у функції визначення переведений додатковим придатковим реченням з дієсловом у майбутньому часі.
Інфінітив наступної дії (Continuative Infinitive) нерідко приймають за інфінітив мети, але він, однак, у цій функції виражає дію, що випливає за дією, вираженою дієсловом-присудком і є як би його логічним розвитком.
Не had had a tremendous quarrel with her in her flat and she had walked out and left him there, only to discover, when she returned three hours later, that he had shot himself. (J. Priestly)
Між ними відбулася бурхлива сварка у неї на квартирі. Вона пішла, а він залишився. Але повернувшись через три години, вона з жахом побачила, що він застрелився.
Інфінітив наступної дії дуже часто вживається в сполученні з прислівником only, що має підсилювальне значення. Ця емфатична функція може бути передана по-різному.
Граматичні трансформації можна розділити на чотири види: перестановки, заміни, додавання й опущення.

1.1 Перестановки

Перестановки, тобто перебудова чи зміна структури пропозиції, викликаються цілою низкою причин. Основною причиною є розходження в ладі речення в англійській і російській мовах. Закріплений порядок слів англійського речення звичайно носить ієрархічний характер. Спочатку випливають головні члени речення - підмет і присудок потім другорядні. У російській мові порядок слів вільний, але в ньому помітна тенденція поміщати основний зміст висловлення (рему) наприкінці речення, виражаючи його підметом. В академічній граматиці російської мови вказується, що звичайне розташування членів речення є моделі: обставини, присудок, підмет, тобто порядок, зворотний прийнятий в англійській мові. У російській мові другорядний член речення може стояти в початковій позиції, якщо він є вихідним моментом висловлення і вводить так вказану тему - те, про що робиться повідомлення. Наприклад:

Вчора у Вашингтоні відбулася прес-конференція.

Центр повідомлення (рема) - прес-конференція - виражено підметом і стоїть в кінці речення. Однак такий порядок не є абсолютно обов'язковим. Наприклад:

Прем'єр-міністр виступив вчора по телебаченню.

Тут рема (підмет) стоїть на чолі пропозиції.

В англійській мові тематичний підмет стоїть на початку речення відповідно до встановленого твердого порядку слів.

Однак в ряді випадків англійський підмет є центром повідомлення (ремою). (Порівн.: A Press Conference was held in Washington yesterday.) Це звичайно відбувається тоді, коли підмет вжитий з невизначеним артиклем. У реченні повинне бути виділене семантично головне: вже відоме повинно бути протипоставлене новому, ще невідомому, що повідомляється. Цю рематичну функцію введення нового і виконує тут неозначений артикль.

A smash-and-grab raid on two of the most important nationalized industries is being organized by the Tory Party. («Daily Worker»)

Консерватори збираються обрушитися на дві самі значні націоналізовані галузі промисловості.

Перестановка потрібна в тих випадках, коли англійське речення містить велику групу підмета з неозначеним артиклем. Вона природно є центром повідомлення і при перекладі виноситься в кінець речення. Крім того, у російській мові короткий, в порівнянні з підлягаючим, присудок ритмічно «не витримує» такої великовагової групи підмета.

Перестановка викликається не тільки необхідністю виділення центра повідомлення (реми), але й іншими розуміннями логічного порядку.

Не started back and fell against the railings, trembling as he looked up. (W. Thackeray)

Глянувши наверх, він здригнувся, відпрянув і, весь тремтячи, притулився до огорожі.

В оригіналі головному реченню відведене перше місце, воно стоїть спочатку, а придаткове речення на другому місці. Однак логічно придаткове речення часу виражає не тільки часову послідовність, але і причинні відносини: він глянув наверх і здригнувся, і відпрянув, тобто те, що він побачив, змусило його здригнутися й відпрянути.
Дієприкметник trembling, судячи з коми, віднесено до придаткової пропозиції. У російському реченні воно логічно співвідноситься з другим присудком притулився.

1.2 Заміни

Заміна частин мови звичайно викликається відсутністю тієї чи іншої конструкції в російській мові, розбіжністю у вживанні відповідних форм і конструкцій, а також і лексичними причинами: різним слововживанням, різними нормами сполучуваності в англійській й у російській мовах, відсутністю частини мови з відповідним значенням. Наприклад:

An attempted overthrow in Peru.

Спроба зробити переворот у Перу.

У російській мові немає відповідного другого дієприкметника (пасивного) від дієслова намагатися. Це викликало необхідність у заміні частини мови: дієприкметник attempted переведений іменником спроба. Сполучення спроба перевороту не відповідає нормам сполучуваності російської мови. Приходиться ввести додаткове слово зробити.

При перекладі нижченаведеного речення приходиться неодноразово прибігати до заміни частин мови.
On the whole the «popular» press - with the New York Daily News as its cheer-leader - is vociferous in its support of the President's policies and merciless toward those who attack them. But among the so-called «quality» papers led by the New York Times there is a growing mood of doubt and questioning. («The Observer»)
Загалом «масові» газети, на чолі з «Нью-Йорк дейлі ньюс», громоголосно підтримують політику президента і нещадно обрушуються на тих, хто критикує її. Але серед так званих «якісних» газет, очолюваних «Нью-Йорк таймс», все більше ростуть сумнів і непевність (у її правильності).
У першому реченні використовується дієслівно-іменний присудок - дієслово-зв'язування і два предикативних члени, виражених прикметниками з прийменниковими доповненнями. У перекладі іменні присудки замінені дієслівними: підтримують і обрушуються. Обидва предикативних члена переведені прислівниками: громогласно, нещадно. В другому реченні конструкція there is (there is a growing mood) переведена дієслівним присудком і трансформований дієприкметник growing у функції визначення. Іменник mood опущений, а його визначення (of doubt and questioning) перетворені в доповнення.
До заміни частин мови часто приходиться прибігати і при перекладі дієслівного присудка, вираженого стійким сполученням.
Не took the bell-rope in his hand and gave it a brisk tug. (A. Conan Doyle)
Він узявся за шнур і різко його смикнув.
Присудок з обставиною took in his hand переведено одним дієсловом із суфіксом - ся - узялося; стійке сполучення gave it a brisk tug переведене простим дієслівним присудком із прислівником, тобто іменник, із прикметником замінений дієсловом із прислівником.
Трансформація «пасив - а и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.