На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Порвняльний аналз категорї виду в англйськй та українськй мовах. Перспективнсть дослджень порвняльної аспектологї. Зв'язок категорї виду з категорєю часу, парадигма часових форм. Значення українських англйських дєслв доконаного виду.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 06.05.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4

Зміст

Вступ

1. Категорія виду в англійській та українській мовах

1.1 Категорія виду в англійській мові

1.2 Порівняльний аналіз категорії виду в англійській та українській мовах

2. Категорія часу в англійській та українській мовах

2.1 Категорія часової віднесеності в англійській мові

2.2 Порівняльний аналіз категорії часу в англійській та українській мовах

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Останнім часом з'явилося чимало нових праць, присвячених зіставному вивченню категорії виду та категорії часу в різних мовах. Були висловлені також міркування про перспективність досліджень порівняльної аспектології.
Зокрема Ю.С. Маслов висунув такі вимоги до контрастивного вивчення виду в різних мовах:
- враховувати в першу чергу функціонально-семантичну подібність і розбіжність порівнюваних мов і тільки на цій основі - подібність і розбіжність зовнішньо-структурного порядку;
- не обмежуватися пошуками в одній мові смислових еквівалентів видових категорій в іншій, але намагатися виявити, що в сфері аспектуальної інтерпретації дії, вираженої дієсловом, утворює специфіку даної мови в порівнянні з іншими;
- у ході семантичного аналізу видових категорій переносити центр ваги з глобальних загальних значень на часткові значення форм і на типи їх вживання:
- розглядати не лише «явні» граматичні категорії, але навіть у «видових мовах» широко брати до уваги явища «прихованої граматики» і взагалі все: функціонально-семантичне поле аспектуальності.
Порівняльний аналіз категорії виду в англійській та українській мовах наштовхується на значні труднощі насамперед через великі розбіжності щодо природи граматичних явищ, які виступають в цих мовах під спільною назвою - вид. Хоч останнім часом з'явилося багато праць, присвячених категорії виду, в тому числі ряд порівняльних досліджень, багато питань залишається дискусійними й надалі. Однією з причин, що не дозволяє знайти «точку опори» для порівняльного вивчення цієї категорії в різних мовах, є те, що різні автори в поняття категорії виду вкладають різний зміст.

1. Категорія виду в англійській та українській мовах

1.1 Категорія виду в англійській мові


Широкий підхід до категорії виду дозволила виділити у сучасній англійській мові видову опозицію - нетривалий вид: тривалий вид, за іншою термінологією: непрогресив, прогресив. Загальне значення форм тривалого виду - вираження конкретно - процесної дії, що відбувається у певний момент часу і не має межі взагалі або ще не досягла цієї межі. Категорія виду в усіх мовах тісно пов'язана з лексичним значенням дієслів, які істотно доповнюють видові значення і впливають на його функціональні особливості.
Опозиція тривалий вид: нетривалий вид в англійській мові виражається протиставленням форм типу:
Нетривалий вид Тривалий вид
/Non-Continuous Aspect/ /Continuous Aspect/
Особові форми
asks is asking
asked was asking
has asked has been asking
is asked is being asked
was asked was being asked
Неособові форми
to ask to be asking
to have asked to have been asking
having asked having been asking.
Категоріальна, форма нетривалого виду - немаркована. Маркованим членом видової опозиції є форма тривалого виду, що має аналітичну структуру зі складною морфемою be + ing. Не всі англійські дієслова охоплені опозицією тривалий: нетривалий вид. Дієслова не мають форм тривалого виду або виступають в цій формі дуже рідко, причому з деяким зміщенням лексичного значення. Це зумовлюється несумісністю цих дієслів за своєю семантикою з поняттям тривалості конкретної дії в певний момент часу. Через те в англійській мові немає конструкцій типу
* The book is consisting of three chapters.
Отже, форми тривалого виду визначаються наявністю семантичних ознак тривалості дії та її конкретністю. І, навпаки, форми нетривалого виду не дають дієслову якої-небудь конкретної характеристики. Формами нетривалого виду можуть виражатися:
- багатократні дії: І always rеаd my paper in the evening;
- однократно-миттєві: The driver stopped the car;
- дії, що відбуваються тривалий час: Не worked at school from 1965 to 1970;
- дії не обмежені в часі: The town occupies an area of 111 sq. kilometers та ін.
Однак ці значення виражаються не лише формою нетривалого виду, але й контекстом, в якому вона виступає.
Зв'язок перфекта з видовими значеннями в англійській мові проявляється в тому, що перфектні форми гермінативних дієслів виражають досягнутість межі дією, результат якої актуальний для центра часової співвіднесеності. Перфектні форми неграничних дієслів означають дію або стан, що продовжується до моменту мовлення або якогось іншого конкретного моменту в минулому. Таким способом в перфектних формах регулярно реалізується істотний семантичний компонент категорії виду - опозиція значень досягнутості меж дією, що в свою чергу зумовлюється поняттям граничності або неграничності, виявленим в лексичному значенні дієслова і його оточення. Проте більшість граматистів не включає опозиції перфект: неперфект в категорію виду, а виділяє в окреме категоріальне значення «часової віднесенності», або, за іншим терміном, «часової кореляції».

1.2 Порівняльний аналіз категорії виду в англійській та українській мовах


Зробимо спробу провести загальний контрастивний аналіз характерних видових значень англійської мови та їх семантико-функціональних еквівалентів в українській, з одного боку, і ряду конкретних значень форм українських префіксальних дієслів ДВ та їх англійських еквівалентів - з другого. Аналіз здійснюється на матеріалі художніх перекладів з англійської мови на українську та з української на англійську. В аналізі зупинимося лише на маркованому члені видової опозиції в англійській мові, тобто на значеннях форм тривалого виду.
Форми тривалого виду виражають два основні видові значення: однократної дії, що не досягла або не має межі, необмежено тривалої, локалізованої, та необмежене кратної дії, що досягла межі, локалізованої. В українській мові цим значенням відповідають форми НДВ. Характер видової ознаки в українських текстах виражається контекстуально або лексично, за допомогою уточнюючих слів.
І. Однократна, необмежено тривала дія, що не має або не досягла межі, виражається формами Present, Past і Future Continuous.
Present Continuous - НДВ теп. ч.
Англ. «Well, where are you taking me, then?» she asked - укр.» - Куди ж ви мене везете? - спитала вона…».
Past Continuous - НДВ мин. ч.
НДВ теп. ч.
а) англ. They were now far beyond the city limits, and the train was scudding across the Indiana line at a great rate укр. «Вони були вже далеко від міста і поїзд на повнім розгоні перетинав кордон штату Індіана»;
б) англ. She never wearied of wandering where the people in the cars were were going or what their enrolments were - укр. «Здавалось, їй ніколи не набридне догадуватись, куди їдуть усі ці люди, які розваги їх чекають».
Future Continuous - НДВ майб. ч.
Англ. I shall be living with my sister - укр. «Я житиму в сестри і…»
2. Необмежене кратна дія, локалізована, виражається формами Present і Past Continuous
Present Continuous - НДВ теп. ч.
НДВ мин. ч.
а) англ. Particularly if it be evening - that mystic period between the glare and gloom of the world when life is changing from one sphere on condition to another - укр. «Особливо увечері, в цю таємничу пору ніж світлом і сутінками, коли все навколо переходить з одного стану до іншого».
б) англ. At dinner Drouet, fancied he was winning Carrie to her old-time good natured regard for him - укр. «А Друе уявив, що успішно завойовує колишню прихильність Керрі».
Форми Perfect Continuous не передають завершеності дії, але і не вказують на її незакінченість. Отже, форма в собі не містить значення закінченості чи незакінченості. На вибір відповідного еквівалента при перекладі на-українську мову впливає саме уява про дію, яка або досягла її, або не досягла її. При перекладі таку уяву дають найчастіше українські та російські форми НДВ. Як і у випадку неперфектних форм, форми Perfect Continuous мають значення однократної, локалізованої дії, яка не досягла, або взагалі не має межі, та неоднократної, локалізованої дії, що досягла або не досягла межі в кожному окремому акті.
Present і Past Perfect Continuous - НДВ
а) англ. When Carrie come Hurstwood had been waiting many minutes - укр. «Коли Керрі прийшла в парк, Герствуд давно вже чекав на неї».
б) англ. Не heard the clock ticking audibly and half suspected that he had been dozing - укр. «До нього долинуло цокання годинника, і він подумав, що, мабуть, задрімав».
Цікаві статистичні дані щодо частотності форм тривалого виду в англійській мові взагалі та в різних її стильових різновидах були виявлені Бархударовим Л.С.. За цими даними, співвідношення між формами тривалого і нетривалого виду в англійській мові становить 4 і 96%. В писемній мові найбільша частотність форм тривалого виду в текстах художньої прози 0,78% загальної кількості лексичних одиниць тексту, найменша - в офіційному стилі.
Щодо статистичних даних про використання українських форм НДВ і ДВ при передачі англійських форм тривалого виду виявлених Бархударовим Л.С., то, за приблизними підрахунками, вони виражаються процентними відношеннями.
НДВ ДВ

Present Continuous 76 24

Present Perfect Continuous 75 25
Past Continuous 85 15
Past Perfect Continuous 80 20

2. Категорія часу в англійській та українській мовах

2.1 Категорія часової віднесеності в англійській мові


В англійській мові категорією часової віднесеності або, за іншою термінологією, «часової кореляції» вважають опозицію неперфектних і перфектних форм дієслова, які означають дію, що протікала в період, який передував певному моменту часу і співвідноситься з цим моментом часу. Іншими словами, перфектні форми виражають два основні поняття: передування і віднесеність.
Категорія часової віднесеності належить до специфічних дієслівних категорій англійської мови і не має прямих формальних категоріальних відповідників в українській мові.
В англійській мові категорія часової віднесеності утворюється опозицією категоріальних форм неперфектної і перфектної віднесеності:
Неперфектна віднесеність Перфектна віднесеність
Особові форми
asks has asked
asked had asked
is asking has been asking
was asking had been asking
is asked has been asked
was asked had been asked

Неособові форми
to ask to have asked
to be asked to have been asked
to be asking to have been asking
asking having asked
Маркованим членом опозиці неперфектна: перфектна віднесеність є форма перфектної віднесеності з позитивним показником - складною морфемою have +-en. Опозиція неперфектні: перфектні форми охоплює усі дієслова англійської мови, крім модальних. Перфектні форми вживаються в англійській мові лише при одночасній наявності двох основних семантичних компонентів - передування і віднесеності. Для вживання перфектної форми одного передування дії недостатньо. Наприклад, у реченні Her husband asked a few questions and sat down to read the evening paper дія asked передує дії sat down, але вони між собою не співвіднесені і виступають самостійно.
Момент часу, до якого відбувається дія, виражена перфектною формою дієслова, встановлюється на основі контексту. Таким контекстуальним показником може бути дія, що наступає за першою і виражена неперфектною формою дієслова, різними обставинними словами або цілою мовною ситуацією, напр.: англ. When he had scouted the idea of that kind of toil, he took another tack - укр. «Відкинувши саму думку про таку роботу, він звернув розмову на інше»; англ. When she awoke at eight the next morning, Hanson had gone - укр. «Коли вона прокинулась уранці, бyлa вже восьма година, Гансон давно пішов».
Момент часу, якому передує і з яким співвідноситься дія, виражена перфектною формою, залежить також від специфіки самих перфектних форм. Так, у формах Present Perfect ним, як правило, буває сам момент мовлення: англ. Sister Carrie has gone, to live somewhere else - укр. «Сестра Керрі кудись перебралася». Для перфектного дієприкметника таким моментом майже завжди є дія, виражена предикативним дієсловом.
Співвіднесеність дії, вираженої перфектними дієслівними формами, з наступним моментом найчастіше виявляється в контексті і великою мірою пов'язана з конкретною формою перфекта, часовою формою дієслова, а також його семантикою. Зокрема, в формах Present Perfect значення співвіднесеності часто проявляється як результативність, напр.: англ. She has put into the small, unwise head of the chipmunk the untutored fear of poisons  - укр. «Вона прищепила маленькому бурундукові несвідомий страх перед отрутами».
В перфектних формах минулого часу співвіднесеність виступає як контраст - протиставлення того, що було раніше, тому, що наступило пізніше, напр.: англ. She had reached home early and went in the front room to think  - укр. «Керрі рано прийшла додому і сховалась у вітальню, щоб там подумати на дозвіллі».
Аналіз перекладів показує, що тип відповідника англійських перфектних форм в українській мові залежить головним чином від семантичної структури дієслів, що виступають у цих формах. Так, для дієслів, що виражають однократну локалізовану дію, яка досягла своєї межі, основним типом відповідності є
Perfect - ДВ мин. ч.
Відповідність
Perfect - НДВ
виступає у випадках:
а) однократної локалізованої дії, що не має межі: англ. The mirror convinced her of a few things which she had long believed - укр. «Дзеркало допомогло їй переконатися в тому, що вона давно підозрювала в собі».
б) неоднократної локалізованої дії, що досягла або не досягла своєї межі в кожному окремому акті: англ. «When will we be married?» She asked, diffidently, forgetting in her difficult situation that she had hoped he took to be Drouet's wife - укр.» - А коли ми звінчаємось?» - затинаючись, спитала вона, у цю нелегку мить зовсім забуваючи, що він мав уважати її, як вона сподівалась за дружину Друге».
в) однократної невизначено-локалізованої дії, що досягла межі.
Попередні статистичні дані показують такі процентні відношення між українськими формами НДВ і ДВ, які вживаються для передачі англійських перфектних форм:
Present Perfect - НДВ- 25%
- ДВ- 75%
Past Perfect - НДВ- 30%
- ДВ- 70%

2.2 Порівняльний аналіз категорії часу в англійській та українській мовах


В основі граматичної категорії часу лежать поняття часу і простору, які постійно розвиваються, відбивають об'єктивно реальний час і простір. Однак людські уявлення про простір і час відносні, отже, граматичні форми часу також фіксують відносний характер цих уявлень.
Поняття моменту мовлення трактується по-різному. Оскільки момент мовлення з логічної точки зору не обов'язково відноситься до теперішнього часу, були висловлені пропозиції розглядати його як тривалий час, здатний охопити логічну межу, що безперервно пересувається разом з дією і одержує перспективу в майбутньому.
Існує думка, що момент мовлення як точка відліку і поділу об'єктивного часу на теперішній, минулий і майбутній не є надійним критерієм, оскільки він відбиває певний об'єктивний час суб'єктивно і, отже, може виступати не як безпосередня, а опосередкована демаркаційна точка часу, або, інакше, як об'єктивна точка суб'єктивного часу. І.Г. Кошева членування об'єктивного часу визначає не моментом мовлення, а станом предметів і їх зміною, що виражається через граматичний час, який передає відношення дії до періоду її протікання.
Для порівняльно-типологічних досліджень важливішим, ніж те, що лежить в основі розмежування часових відношень, є сам факт розмежування і виділення в усіх порівнюваних мовах трьохчленної опозиції теперішній: минулий: майбутній час. Разом з тим слід відзначити, що між українською і російською мовами, з одного боку, і англійською, з другого, щодо вираження часових відношень існують істотні розбіжності.
В двох зіставлюваних мовах категорія часу представлена трьохчленними опозиціями типу: speaks: spoke: will speak, is speaking: was speaking: will be speaking, які показують відношення часу дії до моменту мовлення укр. говорить: говорив: буде говорити. В англійській мові часові відношення виражаються ще формами часової віднесеності. В англійській та українській мовах категорія часу тісно пов'язана з категорією особи і виявляється в особових формах.
Теперішній час
Теперішній час у порівнюваних мовах виражає момент мовлення не тільки як точку, але як більший чи менший проміжок часу, що включає цей момент, напр.: англ. An hour ago he was dancing and now he is limping - укр. Годину тому він танцював, а зараз шкутильгає.
У семантичному плані виділяють такі найосновніші зн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.