На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Концепт як основна лнгвокультурологчна основа опису мови. Культурно обумовлен особливост феномена концепту колр. Функцонування концепту red в англйськй та українськй мовах - емоцйно-експресивна фразеологя й мжкультурн особливост.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Концепт як основна лінгвокультурологічна основа опису мови
1.1. Концепт - категоріальна основа мови
1.2. Культурно обумовлені особливості феномена концепту „колір”
1.3. Когнітивна модель концепту „red”.
1.3.1. Функціонування концепту „red” в англійській та
українській мовах
1.3.2. Емоційно-експресивна функція фразеологічних одиниць концепту
„red”.
РОЗДІЛ 2. Передача міжкультурних особливостей концепту „red” засобами
української мови
2.1. Прагматичний аспект перекладу концепту „red”
2.2. Передача експресивності фразеологічних одиниць концепту „red”
2.2.1. Лексичні фразеологізми
2.2.2. Відтворення предикативних стійких словосполучень
2.2.3. Компаративні фразеологізми
ВИСНОВКИ
ДОДАТОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП

Нова галузь знання - лінгвокультурологія, створює власний поняттєво-термінологічний апарат, що сполучає в собі лінгвістичні й культурологічні джерела. Основою для такого апарата є поняття, концепту.
Концепт - це процес усвідомлення та розуміння того чи іншого поняття. Найбільший інтерес у плані дослідження представляють концепти, що займають важливе місце в житті етносу.
Однак проблеми дослідження окремих концептів у сучасній лінгвістиці "є настільки складними, різноманітними й багатими, що вимагають постійного більш глибокого проникнення в їх сутності" [Жаркинбекова Ш.К., 1999: 109]. До таких концептів можна віднести концепт "колір".
Феномен кольору - предмет вивчення багатьох фундаментальних наук і складова багатьох мистецтв. Однак дотепер колір не має загальної концепції в межах однієї науки. Колір відіграє значну роль у житті суспільства.
Актуальність даної роботи зумовлена тим, що в сучасному перекладознавстві усе виразніше відчувається тенденція до максимальної експлікації аналізу процесу перекладу, усе вагомішими стають дослідження різномовних лексичних мікросистем, в основі зіставлення яких лежить спільність понять, та способів відтворення семантики, денотативної і конотативної, окремих одиниць цих систем у перекладі.
Тема роботи лінгвістичне наповнення концепту “колір” (“colour”) в англійській та українській культурах.
Мета роботи полягає у комплексно дослідженні лексики на позначення кольору в українській та англійській культурах в лінгвістичному аспекті. Реалізація данної мети вимагає вирішення низки завдань, а саме:
- провести критичний аналіз літератури за проблемами дослідження;
- дослідити концепт як категоріальну основу мови;
- визначити культурно обумовлені особливості феномена концепту „колір”;
- з'ясувати передачу міжкультурних особливостей концепту „red” засобами української мови;
- розглянути передачу експресивності фразеологічних одиниць концепту „red”.
Об'єктом дослідження виступає концепт “колір” (“colour”) в англійській та українській культурах.
Предмет дослідження представлений способами перекладу колоронімів як компонентів фразеологічних одиниць англійської мови.
Методи дослідження - теоретичний аналіз літератури; критичний аналіз досліджень з даної проблеми; системний аналіз; метод типологічного зіставлення.
Теоретична значущість полягає в тому, що дана праця є внеском в дослідження мовних одиниць різного рівня, у визначенні типологічних особливостей англійської мови на лексичному рівні.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох теоретичних розділів, висновків, списку використаної літератури та одного додатка.
РОЗДІЛ 1. Концепт як основна лінгвокультурологічна основа опису
Мови
1.1. Концепт - категоріальна основа мови

Нова галузь знання - лінгвокультурологія - створює власний поняттєво-термінологічний апарат, що сполучає в собі лінгвістичні й культурологічні джерела. Перші спроби рішення цієї проблеми знаходять своє відбиття в працях В.Гумбольдта, що базуються на наступних концепціяч, а саме:
- матеріальна й духовна культура втілюються в мові;
- усяка культура національна, її національний характер виражений у мові за допомогою особливого бачення миру; мові властива специфічна для кожного народу внутрішня форма;
- внутрішня форма мови - це вираження «народного духу», його культури;
- мова є сполучна ланка між людиною й навколишнім його світом.
У мові знаходять своє відбиття і формуються цінності, ідеали та установки людей, те, як люди думають про світ і про своє життя в цьому світі.
Найважливіша функція мови полягає в тому, що вона зберігає культуру та передає її з покоління в покоління. Саме тому мова відіграє вирішальну роль у формуванні особистості, національного характеру, етнічної спільності, народу, нації. Як відомо, у різних мовах існують спеціальні терміни для позначення об'єктів матеріальної культури (наприклад, їжа, напої). Наявність таких термінів пов'язане з існуванням особливих звичаїв, особливостями системи цінностей, характерної для даної культури.
Основою поняттєво-термінологічного апарата для лінгвокультурології є поняття концепту, який можна розглядати із двох сторін: як лінгвістичне і філософське поняття.
Н. Арутюнова трактує концепт як поняття повсякденної філософії, що є результатом взаємодії ряду факторів, таких, як національна традиція, фольклор, релігія, ідеологія, життєвий досвід, образи мистецтва, відчуття й система цінностей. Концепти утворюють «свого роду культурний шар, що є посередником між людиною й світом» [Арутюнова Н.Д., 1993: 3].
Як лінгвістичне поняття, концепт дає можливість розглянути ідеальні ментальні сутності [Фрумкина Р.М., 1992: 88], тобто ті одиниці, за допомогою яких ми мислимо про світ, ментальні утворення, що становлять категоріальну основу мови [Берестнев Г.И., 1997: 16] і що створюють узагальнений образ слова, об'єктивуючи модель свідомості [Сергеева Е.В., 1998: 21].
Одним з перших у світовій лінгвістиці звернувся до дослідження концептів С. Аскольдов, який вважав, що найбільш важливою функцією концептів є функція заступництва, тому що, будучи розумовим утворенням, концепт у процесі думки заміщає безліч предметів того самого роду. Концепт може заміщати як реальні предмети, так і деякі сторони предмета або реальні дії.
Д. Лихачов, продовживши міркування С. Аскольдова, запропонував вважати концепт «алгебрагічним вираженням значення, яким носії мови оперують в усному й письмовому мовленні» [Лихачов Д.С., 1983: 281]. Таким чином, у руслі досліджень С. Аскольдова і Д. Лихачова процес утворення концептів можна представити як процес спрощення сприйманої різноманітної дійсності. Однак дотепер немає єдиного визначення цього терміна. Одні вчені під концептом розуміють деякі підстановки значень, сховані в тексті “заступники” безлічі предметів, що полегшують спілкування й тісно пов'язані з людиною і її національним, культурним, професійним, віковим досвідом [Аскольдов С.А., 1980: 4].
Деякі вчені вважають, що концепт - це все те, що ми знаємо про об'єкт [Белоноженко В.М., 1993: 97].
На думку інших, концепт - це об'єкт із світу “Ідеальне”, що має ім'я й відбиває певні культурно-обумовлені знання людини про світ “Дійсність” [Вежбицькая А., 1985: 23]
В «Короткому словнику когнітивних термінів» визначення терміна:
«Концепт - це оперативна змістовна одиниця пам'яті, ментального лексикону, концептуальної системи й мови мозку…всієї картини світу, відбитої в людській психіці» [Кубрякова Е.М., 1996: 90].
Слова концепт і поняття однакові тільки за своєю внутрішньою формою: у перекладі з латинського conceptus означає «поняття», від дієслова concipere «зачинати», що буквально означає «поняття, зачаття»; поняття від древнє - російського дієслова пояти «схопити, взяти у власність» буквально значить те ж саме. У наукових працях іноді ці слова виступають як синоніми.
Принципова відмінність концепту полягає в тому, що він, будучи основою дослідження мови й культури, сам не знаходиться ні в мовній, ні в культурної сферах, ні в них обох одночасно. Концепт є ментальна одиниця, елемент свідомості.
В усіх концептах складаються ідеї, які виникали в різний час і в різні епохи.
Ю. Степанов «концепт - це ніби згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт - це те, за допомогою чого людина сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї» [Степанов Ю.С., 2001: 40].
На відміну від понять, концепти мисляться й переживаються. Концепти - це предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді й зіткнень.
Концепт можна розглядати як модель або конструкт, що заміщає об'єкт дослідження та створений з метою його вивчення. Опис сукупності концептів сприяє моделюванню системи цінностей.
Образна складова концепту зв'язана зі способом пізнання дійсності.
Можна виділити деякі властивості концепту:
- концепт - це ментальна репрезентація, що визначає взаємозв'язок речей між собою;
- концепти - це ідеальні образи;
- концепт обов'язково позначається словом [Бабушкин А.П., 1998: 9-11].
Концепти існують і в індивідуальній свідомості особистості, і в колективній свідомості групи. Концепти є одиницями свідомості й інформаційної структури, що відбиває людський досвід.
Варто сказати, що індивідуальні концепти різноманітніші, ніж колективні, тому що «колективна свідомість і досвід є не що інше, як умовна похідна від свідомості й досвіду окремих індивідів, що входять у колектив» [Слышкин Г.Г., 2000: 16].
Таким чином, концепт - це «одиниця, покликана зв'язати воєдино наукові вишукування в області культури, свідомості й мови, тому що він належить свідомості, детермінується культурою в мові» [Слышкин Г.Г., 2000: 9].
Концепти займають важливе положення в колективній мовній свідомості, і тому їхнє дослідження стає надзвичайно актуальною проблемою.
1.2. Культурно обумовлені особливості феномена концепту „колір”
Феномен кольору - предмет вивчення багатьох фундаментальних наук. З погляду психології відчуття кольору - одна зі специфічних реакцій ока й мозку на світлові частотні коливання. «Світ безбарвний, кольору в природі немає, є враження про якусь реальність, представлене в відчуттях кольору. Внаслідок цього реальність колірного ряду уявною» [Мостепаненко Е.М., 1986: 45].
Як відзначає С. Упорова, у лінгвістиці системний підхід до колірної лексики поки не вироблений. Важливим є наступне:
- слово - вже з самого початку емоційно забарвлене, воно не просто позначає колір, але й прагне виразити наше до нього відношення;
- колір може бути виражений експліцитно (шляхом прямого називання кольору) і імпліцитно (шляхом називання предмета, колірна ознака якого закріплена в побуті або культурі на рівні традиції) [Упорова С.О., 1995: 52].
Колір є однією з констант або одним із принципів культури, що може служити «своєрідною моделлю розвитку, що відображає шляхи формування, освоєння, закріплення в культурній пам'яті не тільки загальних, але й національно забарвлених культурно-значимих концептів» [Жаркынбекова Ш.К., 1999:109].
Колір виступає однією з основних категорій культури, «фіксуючу унікальну інформацію про колорит навколишньої природи, своєрідності історичного шляху народу, взаємодії різних етнічних традицій, особливості художнього бачення світу» [Жаркынбекова Ш.К., 1999: 109].
У кольорі може виражатися відношення людини до явищ навколишньої природи. Колір виступає як змістовний елемент культури, за допомогою якого можна охарактеризувати, систематизувати предмети, соціальні установки й поняття.
У кожного народу з найдавніших часів колір був одним із засобів осмислення світу. Згодом сфера використання колоьрів у символічному значенні розширилася. Кольори стали вживатися для характеристики простору й часу, стали позначенням певних соціальних груп.
Когнітивна модель кольору, на думку Є. Белявскої має три рівні:
1) рівень гештальной репрезентації, тобто, як мислитися концепт «колір». На даному рівні при дослідженні концептів «колір» треба «виявити концептуальні схеми, які відбивають міфічну модель світу» [Белявская Е.Г., 1992:85].
2) рівень концептуального поля. Образна модель концепту сприяє визначенню системи знань і уявлень, що склалися в національному світосприйманні. На основі системи знань і уявлень створюється концептуальне поле, що містить у собі наступні параметри:
- колір як просторовий орієнтир (верх-низ)
- колір як часовий параметр
- колір як об'єкт почуття ( добре-погано) - black deed - чорне діло, dark days - чорні дні, біла/чорна магія -- white/black magic.
- колір як об'єкт пізнання й думки
- колір як соціальний параметр - [Жаркынбекова Ш.К., 1999: 112]
3) рівень семантичних узагальнень. На даному рівні варто виявити ті семантичні узагальнення, які властиві тій або іншій мові.
Таким чином, моделювання концепту допомагає виявити семантичні механізми, що викликають метафоричні вживання кольорів.
1.3. Когнітивна модель концепту „red”
1.3.1. Функціонування концепту „red” в англійській та українській
мовах
Слово «red» має кілька значень в англійській мові. Воно може виступати в ролі прикметника та набувати значення «колір крові, людських губ, осіннього листя вираз негативних емоцій »:
- червоний; багряний;
red flag (banner) -- червоний прапор
- рудий;
red hair - руде волосся
- рум'яний;
red with anger -- почервонілий від гніву
rosy - рум'яний
- закривавлений;
red hands -- закривавлені руки
- червоний (про вино).
Також концепт «red» може функціонувати як іменник:
- червоний колір;
too much red in the painting - забагато червоної фарби
a red ball in snooker - червона куля в більярді
a red ring on a target, between the blue and the gold, scoring seven points - у стрильбі з луку - червоне кільце на мішені між блакитним та золотим, сім очок.
- (the Reds) індіанці;
- золото;
- червоне світло;
- борг
to be in the red - бути в боргу, мати заборгованість [Hornby A.S., 1982: 201].
1.3.2. Емоційно-експресивна функція фразеологічних одиниць
концепту „red”
Фразеологія кожної мови - це скарбниця народу, здобуток його мудрості й культури, що містить багатий матеріал про його історію, боротьбу з гнобителями й нападниками, про звичаї, ідеали, мрії й сподівання [Авксентьев Л.Г., 1999: 99].
Існує декілька класифікацій фразеологічних одиниць. А. Шахматов схилявся до синтаксичної точки зору та виокремлював чотири типа неподільних словосполучень:
1) Словосполучення, граматично неподільні, незрозумілі з погляду живих синтаксичних відносин, але лексично цілком вільні, тобто можуть бути заповенні будь-яким словесним матеріалом у відповідні форми. Так, наприклад, сполучення інфінітива з називним відмінком іменника у значенні прямого додатка:
- to be in the red зі значеннями бути в боргу, мати заборгованість і працювати зі збитком, бути збитковим;
- come (get) out of the red у значенні виплутатися з боргів; покрити дефіцит; почати давати прибуток;
- go to the red у значенні приносити дефіцит, стати збитковим; показувати дефіцит;
- put in the red зі значенням привести до банкрутства, зробити нерентабельним, збитковим [Кунин А.В., 1997: 624].
2) Словосполучення, граматично неподільні, невмотивовані з погляду сучасних синтаксичних зв'язків, але з лексичної точки зору розчленовані, хоча і не цілком вільні, допускають підстановку і вживання будь-яких слів тільки на місці одного члена даних словосполучень. Так, наприклад, словосполучення з числівниками, у яких форма родового відмінка від порядкового слова не може бути визначена з погляду сучасних значень родового відмінка:
- аs red as a beet, що має значення червоний, багряний, червоний як рак або фразеологізм аs red as cherry - кров з молоком, рум'яний.
3) Словосполучення, неподільні за своїм лексичним значенням, але подільні граматично, які цілком відповідають синтаксичним моделям сучасної мови:
- red herring - відволікаючий маневр.
4) Словосполучення для сучасної мовної системи однаково цільні і неподільні як із синтаксичної, так і з лексико-семантичної точок зору:
- рaint the town red - відірватися на повну.
В свою чергу В. Виноградов виділяє три групи фразеологічних одиниць. Зупинимося на цій класифікації.
1) Лексичні фразеологізми. Такі фразеологізми семантично співвідносяться зі словами, понятійно аналогічними їм. Подібні фразеологізми функціонують у мові в якості готових лексичних одиниць. Семантична неподільність цих фразеологізмів проявляється у тому, що за кожною такою одиницею закріплюється цілісне значення:
- red carpet, roll out the red carpet, що означає повагу до людини - розстелити червоний килим;
- red letter day - щасливий день;
- red rag to a bull - червоний колір для бика, тобто той, що дратує, злить [Виноградов В. С., 2001: 180].
2) Предикативні фразеологізми. Це, як правило, закінченні речення, які закріпилися в мові у вигляді стійких словосполучень:
- пot worth a red cent - і ломаного гроша не коштує;
- сatch someone red-handed - спіймати на гарячому [Виноградов В. С., 2001: 181].
3) Компаративні фразеологізми, які закріпилися у мові як стійкі порівняння:
- as red as a beet у значенні червоний, багряний; червоний як рак;
- as red as cherry зі значенням рум'яний; кров з молоком;
- as red as fire зі значенням почервонілий [Кунин А.В., 1997: 624].
У своїй праці А. Прохоров дає таке визначення фразеологізму: «Фразеологічні одиниці або фразеологізми - це виконуючу функцію окремого слова словосполучення, значення яких не можн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.