На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Поняття про методи наукового дослдження. Вихдн прийоми наукового аналзу мовного матералу: ндукця, дедукця, гипотеза, аналз та синтез. Описовий метод як основний мовознавчий метод, його етапи. Порвняльно-сторичний метод, його основн процедури.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 15.08.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


1
Реферат на тему
Методи лінгвістичних досліджень.
Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
ПЛАН

1. Поняття про методи наукового дослідження
2. Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу
3. Описовий метод
4. Порівняльно-історичний метод
5. Використана література.
Однією з ключових проблем загального мовознав-ства є проблема методології, тобто методів дослідження мови. Відомо, що будь-яка галузь людського пізнання повинна мати поряд з об'єктом і предметом вивчення певні дослідницькі методи. Лінгвістика протягом історії свого розвитку створила власні (спеціальні) ме-тоди. Як правило, зміна наукової парадигми супро-воджується відкриттям нового методу дослідження. Кожен метод виділяє той аспект мови як об'єкта дос-лідження, який визначається найважливішим у цій теорії мови
1. Поняття про методи наукового дослідження

Метод (від грец. methodos «шлях дослідження, пізнання») -- систе-ма правил і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей природи, суспільства і мислення; шлях, спосіб досягнення певних результатів у пізнанні і практиці, тобто спосіб організації теоретич-ного і практичного освоєння дійсності.
1Методологія (від метод і грец. logos «слово, вчення») -- 1) вчення про наукові методи пізнання; 2) сукупність методів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки її об'єк-та. У радянській науці цей термін переважно вживався в іншому (вужчому) значенні: філософська основа вчення, дослідження.
Термін метод не однозначний: його застосовують у загальнонауковому, філософському значенні, у спе-ціально-науковому (що стосується окремої галузі нау-ки -- фізики, хімії, математики, історії, літерату-рознавства, мовознавства тощо) і у значенні, яке збіга-ється зі значенням терміна методика.
У загальнонауковому, філософському значенні термін метод означає шлях пізнання і витлумачення будь-якого явища дійсності. Загальнонаукові методи пізнання базуються на знанні універсальних законів природи, суспільства і мислення. Це методи пізнання предмета в розвитку, в зв'язку і взаємозалежності явищ як єдності і боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, заперечення заперечення, причини і наслідку, необхідності й випадковості, сут-ності та явища, одиничного, особливого й загального тощо.
У спеціально-науковому значенні слово метод означає шлях пізнання і витлумачення явищ, який використовується в певній конкретній науці (матема-тичні методи, соціологічні методи, лінгвістичні мето-ди та ін.). Кожен такий метод має свою «ділянку» дослідження, своє коло вимог, свою мету. Наприклад, порівняльно-історичний метод застосовують до вив-чення споріднених мов. Його метою є відкриття зако-номірностей розвитку цих мов. Структурний метод використовується при синхронічному вивченні будь-якої мови і має на меті дослідження структурної орга-нізації мови.
Спеціальні дослідницькі методи перебувають в тіс-ному зв'язку із загальнонауковими, залежать від них, видозмінюються під їх впливом. Філософська методо-логія виростає з філософської теорії, світогляду; вона є сукупністю настанов на те, з якою метою, що і як вив-чати, і рекомендує конкретні методи вивчення мови. Конкретна наука має також наукову теорію і свою ме-тодологію -- вчення про цілі, предмет дослідження і конкретні методи дослідження. Від філософії через її методологію проходить лінія зв'язку з теорією і з мето-дологією конкретної науки, через що зв'язок між філо-софською методологією і спеціальними методами пев-ної науки не є прямим, але очевидний. Лінгвістична теорія є тим місточком, який поєднує філософську і конкретно-наукову методологію. Правда, трапляються випадки, коли, прикриваючись правильними загальнометодологічними положеннями, вчений може буду-вати антинаукові теорії шляхом використання хиб-них методів. Як приклад можна навести палеонтоло-гічний метод М. Я. Марра. Заперечуючи порівняльно-історичний метод як ненауковий, Марр запропонував замінити його пошуками в усіх індоєвропейських мо-вах чотирьох елементів (сал, йон, бер, рош), від яких ніби-то утворені всі слова. Внаслідок такого «наукового» під-ходу були витворені фантастичні етимології слів і тео-ретичні міфи.
Роль спеціально-наукових методів у розвитку кон-кретних наук є надзвичайно важливою. Дуже часто навіть виникнення науки пов'язують з появою мето-ду. Так, зокрема, існує два погляди щодо часу виник-нення науки про мову: 1) мовознавство виникло тоді, коли мова стала об'єктом наукового розгляду, тобто за декілька століть до нашої ери (у Давньому Римі, Давній Греції і Давній Індії); 2) наука про мову виникла тоді, коли було відкрито порівняльно-історичний метод, тоб-то в першій чверті XIX ст. Що ж стосується нового напряму в науці, то його також, як правило, пов'язують із виникненням нового (власного) методу, бо саме ме-тод формує підходи до аналізу фактів. Так, порів-няльно-історичне мовознавство пов'язане з порівняль-но-історичним методом, структурне -- зі структурним, психолінгвістика -- зі спеціальними психолінгвіс-тичними методами, лінгвогеографія -- з ареальним ме-тодом. Переважання відповідного методу в певну епоху багато в чому визначає загальний характер розвитку лінгвістичної науки, бо метод завжди пере-буває в тісному зв'язку з теорією (можна стверджу-вати про існування єдності «метод -- теорія»). Не буде перебільшенням, коли скажемо, що методом ство-рюється предмет дослідження. Водночас потрібно зазначити, що зміна теорії (парадигми в науці) не заперечує наявних до цього наукових методів.
Кожен спеціальний дослідницький метод втілюєть-ся в певну систему логічних дій ученого, стандартизо-ваних прийомів збору, обробки й узагальнення фактів. Таку систему прийомів, яку слід називати методикою наукового дослідження, нерідко називають методом. За висловом Б. М. Головіна, якщо метод -- це шлях, який прокладають до істини, то методика -- інструменти, потрібні для розчищення цього шляху.
2. Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу

У дослідженні мовних фактів використовують за-гальнонаукові методики дослідження -- індукцію і де-дукцію, аналіз і синтез.
Індукція (від лат. inductio «наведення, збудження») -- прийом дос-лідження, за якого на підставі вивчення окремих явищ робиться загальний висновок про весь клас цих явищ; узагальнення резуль-татів окремих конкретних спостережень.
Наприклад, вивчаючи диференційні ознаки фонем у мовах світу, Р.О. Якобсон дійшов висновку, що всі диференційні ознаки фонем можна звести до дванад-цяти пар (див. тему «Фонологічна система мови»). Більшість мовознавчих досліджень якраз ґрунтується на індуктивному підході до вивчення мовних фак-тів. Лінгвісти починають досліджувати мовні явища з розгляду одиничних об'єктів, йдучи від конкрет-ного до загального.
Дедукція (лат. deductio, від deduco «відводжу, виводжу»)-- форма достовірного умовиводу окремого положення із загальних. На основі загального правила логічним шляхом з одних положень як істинних виводиться нове істинне положення.
В основі дедукції -- аксіома: все, що стверджується стосовно всього класу, стверджується стосовно окремих предметів цього класу. Дедуктивний підхід набув особ-ливого поширення в математиці. Всі теореми виво-дяться логічним шляхом за допомогою дедукції з не-великої кількості вихідних положень -- аксіом. У мо-вознавстві дедуктивний підхід необхідний, а інколи -- єдино можливий (якщо потрібно дослідити явища, які не можна безпосередньо спостерігати, тобто у випад-ках так званого «чорного ящика», коли про певні яви-ща роблять дедуктивні висновки, правильність яких перевіряють на основі того, що маємо на вході і на виході «чорного ящика»). Саме таким чином вивча-ють, наприклад, механізм сприйняття і породження мовлення.
Із дедукцією пов'язане поняття гіпотези (в науці існує навіть термін гіпотпетико-дедуктпивний метод).
Гіпотеза (від герц, hynothesis «основа, припущення») -- спосіб пізна-вальної діяльності, побудови вірогідного, проблематичного знання, ко-ли формулюється одна з можливих відповідей на питання, що виникло а процесі дослідження; одне з можливих розв'язань проблеми. Суть гіпотези полягає у висуненні припущення щодо внутрішньої структури об'єкта, форми зв'язків між його елементами і його експериментальній пе-ревірці. Гіпотеза доти залишається припущенням, здогадом, поки не пройшла перевірку. Доведена гіпо-теза, тобто перевірена на багатьох фактах, стає науко-вою теорією.
За допомогою дедукції (гіпотези) можна передбачи-ти факти задовго до їх емпіричного відкриття. Скажі-мо, Ф. де Соссюр у 1878 р. висунув гіпотезу, відому в мовознавстві як ларингальна теорія. Суть її полягає в тому, що в індоєвропейській прамові були дві особливі фонеми, умовно позначені А та О й умовно названі ла-рингалами, поєднання яких з наявними тоді лише дво-ма голосними [о] та [є] дало довгі голосні й зумовило розширення системи голосних (є + А --> 5, а; є + О --> б; о + А, О --> б). Це відкриття залишалося гіпотезою аж до 1927 p., коли Є. Курилович виявив у пам'ятках хет-ської мови графічні позначення особливих звуків саме у вказаних Ф. де Соссюром позиціях. Гіпотеза під-твердилася. Серед інших можна назвати ще гіпотезу лінгвальної відносності, гіпотезу лінгвальної допов-няльності, різні гіпотези походження мови, маррівську гіпотезу походження всіх слів від чотирьох елементів (сал, бер, йон, рош) та ін.
Аналіз -- мисленє або практичне розчленування цілого на частини. Синтез -- мисленє або практичне з'єднання частин у ціле.
Розуміння діалектичної природи цих протилежнос-тей дає змогу визначити справжнє місце і значення їх у поступі пізнання до істини. Пізнання предмета в його цілісності передбачає спочатку розчленування його на складові елементи і розгляд кожного з них (аналіз). Знання предмета як єдності різноманітного, сукупності численних ознак дає синтез. Тільки єдність аналізу і синтезу забезпечує об'єктивне, адекватне відображення дійсності. Ілюстрацією до одночасного використання аналізу і синтезу в мовознавстві є процедура компонен-тного аналізу значень слова. Спочатку значення роз-кладають на елементарні семантичні компоненти (семи) (хлопчик -- «людська істота» + «молодий» + «чоловіча стать»; дівчинка -- «людська істота» + «молода» + «жі-ноча стать»). Після встановлення сем відбувається про-цедура їх синтезу. Якщо синтез сем дає значення аналізованого слова, то можна вважати, що компонентний аналіз проведено правильно (див. тему «Компонентний аналіз»).
3. Описовий метод

Найдавнішим і найпоширенішим основним мово-знавчим методом є описовий.
Описовий метод -- планомірна інвентаризація одиниць мови і по-яснення особливостей їх будови та функціонування на певному (даному) етапі розвитку мови, тобто в синхронії.
В описовому методі розрізняють такі послідовні етапи: 1) виділення одиниць аналізу (фонем, морфем, лексем, конструкцій тощо); 2) членування виділених одиниць (вторинна сегментація): поділ речення на словосполучення, словосполучення на словоформи, словоформи на морфеми, морфеми на фонеми, фонеми на диференційні ознаки; 3) класифікація й інтерпре-тація виділених одиниць.
Описовий метод використовує прийоми зовнішньої та внутрішньої інтерпретації. Прийоми зовнішньої інтерпретації бувають двох видів: а) за зв'язком з позамовними явищами (соціологічні, логіко-психоло-гічні, артикуляційно-акустичні); б) за зв'язком з іншими мовними одиницями (прийоми міжрівневої інтерпретації).
Соціологічні прийоми застосовують при норматив-но-стилістичному й історичному вивченні мови, при дослідженні словникового складу тощо. До соціологіч-них належить прийом «слів і речей», запропонований Г. Шухардтом и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.