На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Поняття соцальної солдарност, яке служить для позначення соцальної згуртованост.. Мовна стратифкаця суспльства. Соцальний символзм у мовленн. Смя як осередок соцальної єдност. Соцально-групова мовна консолдаця. Комунканти вокативи.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 15.08.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


9
Реферат на тему
Мова як символ соціальної солідарності

ПЛАН
1. Поняття соціальної солідарності.
2. Мовна стратифікація суспільства
3. Сім'я - перший осередок соціальної єдності.
4. Соціально-групова мовна консолідація.
5. Використана література
1. Поняття соціальної солідарності.

Соціальна солідарність -- поняття, яке служить для позначення соціальної згуртованості. Уперше його застосував французький філософ і соціолог Огюст Конт (1798--1857). Використовувалось воно далі головним чином у французькій соціології. Особливу увагу приді-лив дослідженню соціальної солідарності засновник французької соціологічної школи Еміль Дюркгейм (1858--1917). У його концепції -- це одне з централь-них понять, якому була присвячена, по суті, вся його наукова творчість. Для Дюркгейма соціальна солідар-ність рівнозначна суспільному стану, а її відсутність -- соціальній патології. Термін соціальна солідарність має синоніми соціальна згуртованість і соціаль-на згода (див.: [Современная западная социология 1990: 314]).
Соціальний символізм визначається як один із ви-явів взаємозв'язку між соціальною структурою суспіль-ства і його культурою, як регуляція соціальних стосун-ків за допомогою культурних засобів [Васин, Краснов 1971: 167]. Розрізняють невербальний і вербальний символізм. Прикладами невербального символізму мо-жуть служити одяг (військова і шкільна форми, одяг священиків і монахів, одяг льотчиків, залізничників; кітель-сталінка, який носили в сталінську епоху ті, хто демонстрував своє захоплення «вождем усіх часів і на-родів» та його політикою; будьоннівка як символ рево-люційності в часи громадянської війни), а також різні види колекціонування, комплектація певних книг, му-зичних записів, спосіб проведення відпустки тощо. Вербальний символізм -- це мовний словесний симво-лізм. Певні слова, звороти, особливості вимови можуть набувати властивостей символу належності мовця до певної соціальної групи. Це пов'язано з одним із моти-вів, яким керується мовець у своїй внутрішньогрупо-вій поведінці: показати своїм мовленням, що він на-лежить до цієї групи, що він «свій» [Беликов, Крысин 2001: 252]. Як переконливо показав американський со-ціолінгвіст В. Лабов, люди, які не оволоділи символами належності до групи, не можуть претендувати на місце в цій групі, стають ізгоями [Labov 1972].
Вступаючи в спілкування, комуніканти творять у своїй уяві образ співбесідника і шукають у його пове-дінці символічні елементи для підтвердження або спростування своїх припущень, демонструють симво-ли свого соціального статусу [Тарасов, Школьник 1977: 174--191]. При першому спілкуванні незнайом-ці хочуть дізнатися, хто їх співбесідник за соціаль-ним рівнем, для того щоб виявити, що є спільного і відмінного в них -- мова, соціальний жаргон, профе-сійний жаргон, життєвий досвід, рольовий репертуар (національність, професія, стать, сімейне становище тощо). Знання соціальних ролей співбесідника дає можливість змоделювати подальшу мовленнєву по-ведінку.
Питання соціального символізму в мовленнєвій по-ведінці є частиною проблеми управління поведінкою людини. Взагалі мова як засіб свідомої регуляції лю-диною поведінки інших людей може виконувати дві функції -- інструментальну і символічну. У першому випадку поведінка регулюється за допомогою мовних знаків (експліцитно) у вигляді інструкцій, наказів, за-конів, заборонних написів тощо. У другому випадку в мовних знаках нема прямих вказівок, вони осмислю-ються символічно (наприклад, звернення на ти чи Ви, вокативи Ваше преосвященство, пане, товаришу, друже тощо).
2. Мовна стратифікація суспільства.
Соціальний символізм у мовленні виявляється в різ-них за обсягом соціальних групах: від сім'ї до цілого етносу. Кожна така група характеризується притаман-ним їй особливим варіантом мови -- соціолектом.
Хоч у мовознавстві про соціальну диференціацію мови йдеться давно, однак це питання трактується по-верхово: на практиці воно зводиться до відмінності «манер» вираження (арго, змішані мови тощо); подібні різновиди мови інтерпретуються як проміжні, нестійкі, «забавні» стани, як якісь екзотичні причуди її соціаль-ного побутування. Насправді, проблема значно серйоз-ніша. Розшарування мов -- всеохопне явище, яке тор-кається самих основ економічного ладу, культури, побуту, навіть історії. Хоч надто прямолінійним, спро-щеним було б твердження, що основні відмінності між економічно неоднорідними соціальними групами ма-ють пряме відображення в системі соціальних мовних різновидів, бо насправді мовна стратифікація є відобра-женням радше систем соціальних цінностей, ніж сис-тем соціального існування [Bierwisch 1976: 420; Бели-ков, Крысин 2001: 114]. Однак не зважати на цей фа-ктор й інтерпретувати соціальне розшарування мов лише як наслідок людського прагнення, почасти соці-ального, почасти психологічного, до піднесення себе в чиїхось очах, до самозвеличення не можна. Тим біль-ше не можна це явище розглядати як моду [Варт 1989: 525--527]. Ідеться про соціальне й психологіч-не розшарування суспільства. Недаремно саме таке потрактування отримав цей феномен у художній літе-ратурі задовго до того, як привернув увагу соціологів, в тому числі й українській, зокрема у творах І. Котля-ревського, Т. ІПевченка, А. Свидницького, М. Стариць-кого, С. Руданського, У. Самчука, В. Винниченка, Г. Ко-синки, О. Гаврилюка, І. Багряного та ін.
Соціальний поділ мов, на думку Р. Варта, з якою не можна не погодитися, має місце не на рівні мовної системи, яка зрозуміла всім, а на рівні дискурсу та його різновидів; іншими словами, нестикування соціо-лектів має, власне, не інформативний, а інтерлокутив-ний характер -- мови нецікаві, байдужі одна до одної; в нашому суспільстві ми обходимось мовою собі подіб-них, не маючи життєвої потреби в мові іншого -- для кожного самодостатньою є його мова. Ми тримаємося у межах мови своєї соціальної і професійної зони, і таке самообмеження дозволяє нам якось пристосовуватися до роздрібленості нашого суспільства [Варт 1989: 524]. Своїм носіям соціолект є вигідним перш за все тим, що «надає їм захист; мовна огорожа, як і будь-яка інша, укріплює, зміцнює і підбадьорює тих, хто всередині неї, відкидає і принижує тих, хто ззовні» [Варт 1989: 531].
Зазначене вище простежується уже на рівні най-меншого соціального об'єднання -- сім'ї, на що свого часу звернув увагу Л. Толстой у повісті «Юність»: «Для полегшення [...] однакового розуміння між людьми од-ного кола або родини встановлюється своя мова, свої звороти мови, навіть слова, що визначають ті відтінки понять, які для інших не існують».
3. Сім'я - перший осередок соціальної єдності.

Сім'ї, як і будь-якому іншому малому соціальному об'єднанню, можуть бути властиві й особливі риси по-ведінки та мовлення, які мають для її членів спільну символічну функцію: вказують на належність мовців до однієї соціальної групи, маніфестують відношення «ми -- свої». Цю функцію виконують певні мовні засо-би, а саме мовні одиниці, характерні для членів певної родини, а також манера спілкування, інтонація тощо. У ролі сімейних слів і виразів можуть виступати емо-тиви (пасочка, ягідка, вишенька, котик, лапа, масюся, свинтусячка, хрюндель), іншомовні слова, нерідко де-формовані (сенька з англ. thank you, пардон, чао, аріве-дерче), загальновідомі слова в незвичному (сімейному) значенні (крокодил «виріб із крокодилячої шкіри», на-ука «працівник сфери науки»), різні модифіковані фор-ми загальновживаних слів унаслідок метатези звуків (дуркувати «друкувати», фаршик «шарфик», рос. лопо-тенце «полотенце»), субституції звуків (пумадор «помі-дор», мюню «меню», прювіт «привіт»), а також ужи-вання усічених (буля «бабуля», б у ся «бабуся») і конта-мінованих (накладання основ)4 форм (мучень «учень», рос. списателъ «писатель» тощо) [Кузнецова 1999]. На-решті, можна говорити й про сімейну фразеологію. Джерелом сімейної (камерної) фразеології є телепере-дачі, кіно, твори художньої літератури, а також певні соціально-побутові ситуації: трясти животом «сміяти-ся», слухати подушку «спати», душити диван «довго спати», все пучком «гарні справи, все гаразд», точнісінь-ко як у нашому садку (про ситуацію, коли багато бігани-ни, метушні й галасу), щас спою «не витримаю, не стри-маюся», привет от мартышки (вживається в ситуації, коли хтось зрозумів буквально те, що було сказано в пе-реносному значенні), индейская национальная изба -- фиг-вам называется (жартівлива форма відмови), а в по-пугаях я больше «про щось, що в малих одиницях виміру здається більшим» та ін. Конкретна ситуація, представ-лена в соціально-побутовій сфері, в якомусь фільмі, ре-кламному ролику, шоу, узагальнюється, абстрагується від джерела й пізніше включається до образно-номіна-тивної системи камерного мовлення, що складає своєрід-ний соціолект родинного кола [Смерчко 1997]. На особливу увагу заслуговує дослідження білінг-вальних сімей в аспекті родинної солідарності. Прик-лади з художньої літератури (Мася в романі А. Свид-ницького «Люборацькі», Проня Прокопівна в комедії М. Старицького «За двома зайцями» та ін.), а також спостереження за сім'ями, де батьки розмовляють од-нією мовою, а діти іншою, засвідчують, що в таких ро-динах сімейна солідарність втрачається (діти нерідко соромились батьків, які розмовляли українською мо-вою, а інколи їх за це навіть зневажали). Подібні си-туації стимулюють послаблення взаєморозуміння між членами родини, призводять, як справедливо зазначив О. Потебня, «до послаблення зв'язку підростаючих по-колінь з дорослими, який замінюється лише слабким зв'язком із чужими» [Потебня 1976: 23]. Цю думку видатного українського філолога прекрасно ілюструє такий епізод із роману А. Свидницького «Любораць-кі». Давній знайомий запитує ополячену Масю, чи не жаль їй за померлим батьком.
Мпіе? -- озвалась Мася. -- Nie miala bym za kim ubolewac!1
To ж ваш отець.
Та coz z tego?2
Та й не жаль?
A nie3.
«Як таки можна, -- подумав богослов, -- щоб дочці та не жаль було за татом!»
і. K3,JK0.
То, може, хоч коли жаль було?
Nigdy4.
[...] Далі, завваживши, що Мася й не заікнеться на рідну мову, каже:
Чи ви смієтесь з мене, чи що, що тоді он як бала-кали, а тепер ось як?
Bylam glupia5,-- відказала Мася.
Значно інтенсивніше, ніж у мовленні сім'ї, соціаль-но-символічний характер виявляється в мовленні со-ціальних груп, об'єднаних на основі майнових, стано-вих, професійних, культурних ознак. Прагнення таких груп сформувати своє мовлення продиктоване бажан-ням створити додаткову ідентифікуючу ознаку, яка и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.