На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Поняття термнологя, термносистема, термн та професоналзм. Шляхи виникнення термнв у галуз будвельної технки. Словотворч типи одиниць термносистеми будвельної технки. Труднощ перекладу термнологчних одиниць, практичн поради.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ З ГАЛУЗІ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
6.020303- "Філологія"
професійне спрямування - "Переклад"
Випускна робота
освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Ткаченко Євгенія Юріївна
Херсон - 2009
Зміст
  Вступ
   Розділ 1 Термінологія будівельної техніки
   1.1 Поняття "термінологія", "терміносистема", "термін" та "професіоналізм"
   1.2 Шляхи виникнення термінів у галузі будівельної техніки
   1.3 Словотворчі типи одиниць терміносистеми будівельної техніки
   1.4 Тематичні групи німецької термінології будівельної техніки
   Висновки до розділу 1
   Розділ 2. Переклад термінології будівельної техніки
   2.1 Труднощі перекладу термінологічних одиниць
   2.2 Способи перекладу термінів з галузі будівельної техніки
   2.3 Практичні поради щодо перекладу термінів з галузі будівельної техніки
   Висновки до розділу 2
   Висновки
   Список використаних джерел
   Додатки

Вступ

Початок двадцять першого століття характеризується глобальними змінами в усіх галузях науки і техніки. Будь-які зміни в соціально-економічній та науково-технічній сферах супроводжуються певними змінами в мовній системі. Науково-технічна революція - одне з найважливіших явищ сучасності, яке вносить істотні зміни в лінгвістичну модель світу. Науково-технічна термінологія - це широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики [11, с. 198].

В інтересах викладу тієї чи іншої теми, в першу чергу необхідно мати запас найменувань для тих понять, які входять в коло цієї теми. Це однаковою мірою відноситься не тільки до тем побутового характеру, але й до тем спеціального чи наукового змісту. Очевидним є те, що, говорячи про будівельні матеріали, чи про зернові культури, або ж про польові роботи, ми також потребуємо їхні назви, так само як, розкриваючи яке-небудь питання з фізики чи граматики, повинні використовувати відповідну фізичну чи граматичну номенклатуру. Кожна область життя й знання характеризується своїм колом найменувань, якими слід оволодіти кожному, хто має з ними справу. Необхідність найменувань є елементарною умовою точності самої мови.

Підкреслюючи важливість найменувань, слід звернутися до термінів.

В останні роки лінгвісти, а саме Беженарь Г. І, Белодед І.К., Волкова І.Н., Володіна М.Н., Головін Б.Н., Коробін Р.Ю., Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М., Даніленко В.П., Пиріков Є.Г., Лотте Д.С. та багато інших виявляють все більшу зацікавленість проблемами терміносистем, функціонуванням термінолексики. Але в той же час, багато питань пов'язаних з терміносистемами окремих галузей, а також проблема укладання спеціальних, галузевих словників лишаються невирішеними.

Таким чином, актуальність даної роботи зумовлена потребою грунтовного вивчення термінології однієї з галузей техніки - будівельної техніки - та укладання німецько-українського термінологічного словника з цієї галузі.

Об'єктом дослідження постають терміни з галузі будівельної техніки у німецькій та українській мовах.

Предметом дослідження є морфологічні, етимологічні та лексико-семантичні ознаки німецьких термінів з галузі будівельної техніки та способи їх перекладу на українську мову.

Мета даного дослідження вбачається у всебічному вивченні та описі одиниць німецької терміносистеми будівельної техніки та визначенні особливостей їх перекладу на українську мову.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення наступних завдань:

визначити поняття "термін", "термінологія", "терміносистема" та "професіоналізм";

проаналізувати шляхи виникнення термінів у галузі будівельної техніки;

розглянути словотворчі типи в термінології будівельної техніки;

описати тематичні групи термінів з галузі будівельної техніки;

проаналізувати труднощі та визначити прийоми перекладу термінологічних одиниць;

розробити практичні поради щодо перекладу термінів з галузі будівельної техніки;

укласти двомовний словник термінів з галузі будівельної техніки.

Науково-методологічна база: дослідження та праці вчених з термінології та перекладознавства.

Для досягнення мети в ході дослідження було використано такі методи дослідження: суцільна вибірка термінів з фахових текстів будівельної тематики та зі словників, етимологічний метод, компонентний аналіз, кількісний та дескриптивний методи, компаративний аналіз тощо.

Практична значущість даної роботи полягає у можливості використання результатів нашого дослідження для укладання двомовного словника термінів з галузі будівельної техніки, а також для проведення подальших досліджень галузевих терміносистем.

Апробація результатів випускної роботи відбулася під час виступу на науково-методичному семінарі кафедри теорії та практики перекладу.

Робота має таку структуру: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел та додаток.

Розділ 1 Термінологія будівельної техніки

1.1 Поняття "термінологія", "терміносистема", "термін" та "професіоналізм"

Відомо, що говорячи про термінологію лінгвісти розрізняють: а) науку про терміни; б) фахову лексику в складі всіх слів мови або в) спеціальну лексику, котра обслуговує якусь певну галузь науки чи техніки [13, с.37].

Немає в лінгвістиці також і загально визнаної дефініції поняття "термін". Це зумовлено багатьма факторами. Термін є невід'ємним елементом певної системи, якщо під системою розуміти сукупність елементів цілого, між котрими існує обов'язковий та тривкий зв'язок. Таким чином, системність є одною з найважливіших умов існування терміна. Термін може існувати лише як елемент терміносистеми, якщо під останньою розуміти впорядковану сукупність термінів, які адекватно висловлюють систему понять теорії, що описують певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності [13, с.36-45].

Виробнича діяльність потребує безпосереднього спілкування людей, зайнятих у ній. Засобом цього спілкування, засобом обміну думками, засобом, що сприяє розвиткові тих чи інших галузей виробництва є єдина національна мова з її граматичною будовою, основним словниковим фондом та спеціальною, фаховою лексикою.

Виникнення і розвиток фахової лексики пов`язується зі спеціалізацією виробничої діяльності людей. Чим більше розвинена та чи інша галузь виробництва науки і техніки, тим більше вона має спеціальних термінів, тим багатша її термінологія [3, с.182-183].

Термінологічна лексика, яка є частиною словникового складу мови, все ж істотно відрізняється від загальновживаної. Більш того, деякі лінгвісти розрізняють також наукову й технічну термінологію. Так, Ж. Віньє та А. Мартен підкреслюють, що ця різниця зумовлена самими обставинами виникнення науки й техніки, оскільки техніка виникла, як результат довгої низки проб, які часто проводилися навмання, шляхом емпіричних пошуків ремісників та помилок; наука ж розвивалася своїм власним шляхом і, звільняючись від первинних містичних та релігійних уявлень, лише на початку 19-го століття завдяки своїм новим досягненням змогла надати нового імпульсу поширенню технічних знань. Тому "не можна вважати само собою зрозумілим, що наука і техніка належать до однієї і тієї ж галузі мислення і в мові можуть бути висловлені одними й тими самими лінгвістичними засобами… У кожному випадку мова використовує різні поняття і власні синтаксичні засоби" [9, с.11].

Разом з тим, слід визнати, що в епоху бурхливого розвитку науки і техніки ці дві сфери людської діяльності розвиваються паралельно, взаємодоповнюють, взаємозбагачують одна одну, що виявляється також у взаємопроникненні особливостей їх мов. Сьогодні вже є більш логічним стверджувати існування мови науки, в межах якої міститься мова техніки.

М. Зубков у своїй роботі зазначає, що наукові поняття визначаються спеціальними словами - термінами, які складають основу наукової мови. Термін - це слово, або усталене словосполучення, що чітко й однозначно позначає наукове чи спеціальне поняття. Термін не називає поняття, як звичайне слово, а навпаки, поняття приписується терміну, додається до нього. У цій різниці вбачається відома конвенційність терміна, яка полягає в тому, що вчені чи фахівці тієї чи іншої галузі домовляються, що розуміти, яке поняття вкладати в той або інший термін.

Отже, конкретний зміст поняття, визначеного терміном, буде зрозумілим лише завдяки його дефініції - лаконічному, логічному визначенню, яке зазначає суттєві ознаки предмета, або зазначення поняття, тобто його зміст і межі [15, с.134].

Є.Г. Пиріков під терміном розуміє слово чи групу слів, яке має в межах окремої галузі чи спеціалізації конкретний і єдиний смисл, який виключає будь-яку можливість іншого розуміння чи тлумачення, яке б відрізнялося від розуміння, передбаченого автором [33, с.23].

Отже, в даній роботі, посилаючись на словник лінгвістичних термінів, під терміном ми розуміємо слово або словосполучення, що виражає чітко окреслене поняття з певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя тощо [39, с.306-307].

Специфіка термінів у тому, що вони однозначні у межах тієї термінологічної системи, в якій уживаються, не зв`язані з контекстом і стилістично нейтральні, наприклад: die Mцrtelleitung - шланг будівельного розчину, der Mцrtelsand - будівельний пісок та ін.

Науково-технічна термінологія - це широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами словникового запасу мови, в першу чергу, із загальновживаною лексикою. Тому вивчення закономірностей утворення термінологічної лексики, її структури і семантики є одним з важливих завдань сучасної лінгвістики, в тому числі й перекладознавства.

Усе це сприяло тому, що в надрах сучасної лінгвістики зародилася нова дисципліна - термінознавство, яка поступово уточнює свої самостійні функції на стикові декількох наук - лінгвістики, логіки й відповідних науково-технічних спеціальностей.

Сучасна мова науки і техніки висуває до термінів кілька вимог. Найважливіші з них:

термін має відповідати правилам та нормам відповідної мови;

термін має бути систематичним;

для терміна характерна дефінітивність, тобто кожен термін співставляється з чітким окремим визначенням, яке орієнтує на відповідні поняття;

терміну властива відносна незалежність від контексту;

термін повинен бути точним;

термін має бути коротким, хоча дана вимога часто вступає в протиріччя з вимогами точності, тобто повноти терміна;

термін має прагнути до однозначності в межах однієї терміносистеми;

для термінології характерна синонімічність;

терміни експресивно нейтральні [16, ст.38]

Термін - це неізольована, залежна одиниця загальновживаної мови, якості якої притаманні іншим одиницям мови та складають повноцінну частину загального складу мовлення, властивості якої проступають більш визначено та відповідають вимогам професійного спілкування та розуміння.

Отже, правильніше буде казати про бажаний набір властивостей терміна порівняно із загальновживаним словом, а не про повну відсутність тієї чи іншої особливості в межах різних сфер мови; можна наголошувати на бажаних якостях термінологічної одиниці, але не можна вважати її неповноцінною чи непотрібною лише тому, що в неї відсутня та чи інша якість, хоча даний термін давно застосовується користувачами.

Правильним є розмежування "професіоналізмів" і "термінів", які разом складають поняття спеціальної підмови. Розташовуючись один поряд з іншим, терміни, однак, мають більш упорядкований і нормалізований характер, тоді як професіоналізми є напівофіційними лексичними одиницями, які застосовуються вузьким колом спеціалістів, причому винятково в розмовній мові [16, ст.38].

Професійною лексикою називають слова і мовні звороти, що вживаються представниками певних професій, але не належать до термінів [16, с.38-39].

Отже, професіоналізми - слова, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізми вживають на позначення певних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як неофіційні синоніми до термінів. З-поміж професіоналізмів можна вирізнити науково-технічні, професійно-виробничі та ін. Вони доволі різноманітні щодо семантичних характеристик.

На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового визначення й не становлять цілісної системи. Якщо терміни - це, як правило, абстрактні поняття, то професіоналізми - конкретні, тому що детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов'язані зі сферою діяльності відповідної професії.

Здебільшого професіоналізми застосовуються в усному неофіційному мовленні людей певного фаху. Виконуючи важливу номінативно-комунікативну функцію, вони точно називають деталь виробу, ланку технологічного процесу чи певне поняття й у такий спосіб сприяють кращому взаєморозумінню. У писемній мові професіоналізм вживають у виданнях, призначених для фахівців (буклетах, інструкціях, порадах).

Професіоналізми, як відомо, використовують також у літературі з метою створення професійного колориту, відтворення життєдіяльності певного професійного середовища у своїх творах [15, с.145].

Таким чином, поняття "термінологія", "терміносистема", "термін" та "професіоналізм" є достатньо визначеними у сучасній лінгвістиці та перекладознавстві, що дозволяє проводити дослідження в межах обраної нами теми.

Хоча в укладеному нами словнику термінів будівельної техніки і немає професіоналізмів, бо матеріалом для вибірки термінологічних одиниць слугували письмові фахові тексти та словники, професійна лексика все ж існує у повсякденному спілкуванні людей, які працюють з будівельною технікою.

1.2 Шляхи виникнення термінів у галузі будівельної техніки

Специфіка терміна, що відмежовує його від інших слів мови, полягає в особливому призначенні, функції терміна - по можливості чітко називати спеціальні поняття. Отже, термін - це насамперед функціональна одиниця мови. Бернард Шоу з властивою йому дотепністю визначав термінологію як "змову присвячених", підкреслюючи тим самим замкнутий, різко обмежений характер поширення спеціальної лексики, що доступна лише обраним, людям які розуміють специфіку тієї чи іншої галузі знання.

Кількість термінів у розвинених мовах багатократно перевищує чисельність загальновживаних слів і досягає зараз кількох мільйонів лексичних одиниць.

Сьогодні у розвинених мовах близько 90 відсотків нової лексики становлять терміни в таких галузях науки, як комп'ютерна техніка, біохімія, кібернетика, мікробіологія, хімія тощо. Адже поняття, які з'являються в науці, вимагають появи нових термінів.

Не менш образно відзначено цю властивість термінів та термінології в німецькій мові (Fach-Chinesisch - "професійно-китайська мова"), та й саме слово "термін" (від латинської terminus - “границя", “межа”) семантично підкреслює поняття обмеженості, відособленості [37, с.13].

Термінологічні одиниці надходять до мови різними шляхами. Перший шлях - надання статусу термінів загальновживаними лексичним одиницям рідної мови. Такий варіант утворення термінів не завжди є позитивним, оскільки тут часто мають місце переосмислення, метонімічне перенесення, коли слову приписується якесь нове значення (наприклад, терміни плече, ланцюг тощо).

З метою диференціації подібних лексичних одиниць терміни часто змінюють форму написання, вимови тощо, оскільки вони не дані в мові самі по собі, а діють в міру усвідомлення їхньої необхідності. М.Н. Володина стверджує, що термінологічна номінація - цілеспрямований, творчий процес, обумовлений взаємодією зовнішніх і внутрішніх мовних факторів. Але термінологічна номінація відноситься не лише до вказаного шляху, а до всіх [8, с.47].

Будучи мовним вираженням спеціальних понять, терміни утворюються відповідно до законів конкретної мови. "Термінологія народжується й еволюціонує на ґрунті конкретної мови, і творці термінології є носіями цієї мови" [8, с.47].

Однак специфіка терміна накладає свій відбиток і на термінологічну номінацію, особливості якої певною мірою сприяють тому, що термінологія, найтіснішим образом зв'язана з національною загальнолітературною мовою, являє собою явище, достатньо самостійне не тільки у функціональному, але й у структурному плані.

М.Н. Володина, посилаючись на роботи інших вчених, виділяє три моменти, що нерідко супроводжують формування нового терміна [8, с.65].

По-перше, це широко розповсюджене в науці використання "старого" найменування для позначення нового явища, засноване на принципі "переносу значення за аналогією понять". У міру того, як нове досягнення науки і техніки оформляється в самостійне явище, що одержало широке визнання, виникає нагальна потреба в спеціальній назві для вираження зв'язаного з ним поняття. Так, Галілео Галілей називав створений ним телескоп загальновживаним словом occiale (окуляри), і тільки багато пізніше член академії Лінчі Демісіані запропонував спеціальний термін telescopium для позначення нового винаходу.

Прагнення називати предмет чи явище, що становлять собою єдине ціле, не словосполученням, а одним словом, відрізняє і термінологічну номінацію.

По-третє, існує примітне явище, пов'язане з формуванням термінів, що виражають ключові поняття якої-небудь галузі науки і техніки. Маються на увазі випадки найменування нових понять, для яких у тій чи іншій мові "заготовлені" свої назви.

Так, слово "літак" було відомо в російській мові задовго до появи авіації. Поряд з казковим "килимом - літаком" стародавнє російське слово самолет (рос), у значення якого покладена ідея самостійного польоту, використовувалося також для позначення різного роду швидкорухаючихся пристроїв і швидкісного транспорту. Німецьке слово Schreibmaschine (друкарська машинка) було запропоновано одним з учених ще в 1789 р., хоча винахід самої машинки відбувся значно пізніше.

Подібні мовні явища узяті на озброєння представниками ідеалістичного напрямку в мовознавстві.Л. Вайсгербер, зокрема, використовує дані факти мови для захисту свого формулювання: "Слова раніш речей" [8, с.65].

Більш популярним та виправданим є утворення термінів шляхом запозичення з інших мов. На різних етапах становлення суспільства терміни запозичуються з різних мов, що зумовлюється різними історичними умовами. Так, музична та комерційна термінологія провідних європейських мов є, в основному, італійського походження (легато, адажіо та ін), театральна та поштова - французького (антракт, бандероль), спортивна - англійського (футбол, ринг). Навігаційна термінологія в українській, російській, англійській та деяких інших мовах складається з голандських лексичних елементів. Загально технічна, реміснича та військова термінологія багатьох мов має численні запозичення з німецької мови (плац, еркер, стандарт).

Особливий тип запозичень - вживання слів і словотворчих моделей грецької та латинської мов. Такі терміни утворюються на різних етапах розвитку мови і в різних терміносферах. В деяких субмовах не завжди можна віддати перевагу тільки одній мові. Надто у теперішній час нерідко нові терміни утворюються за змішаним типом: один корінь грецького походження, інший - латинського (наприклад, слово "термінологія" складається з латинського та грецького елементів).

Цілком нові терміни, як правило, не вигадуються. За всю історію розвитку науки та техніки можна навести лише кілька випадків такого утворення термінів.

Як окремий випадок термінотворення можна навести шлях запозичення одиниць з інших наукових сфер. При цьому такі запозичені терміни нерідко набувають нового значення [8, с.105-106].

У нашому випадку шлях запозичення термінології ї суміжних терміносистем є достатньо продуктивним, хоча аналіз термінології будівельної техніки показав, що більшість термінів тут виникло шляхом складання основ. Такі терміни складають приблизно 70%, наприклад: der Цlbadluftfilter - олійний очищувач повітря, die Zugeinrichtigung - прицепний устрій, die Schaltkupplung - зчепна муфта, die Schmierstoffe - змащувальний матеріал, der Reifendruck - тиск повітря в шинах.

Шляхом суфіксації виникло біля 15% термінів, наприклад: das Rьsten - підготовка, die Lagerung - положення, die Kupplung - зчеплення, з`єднання, der Behдlter - резервуар.

Наступну групу створюють терміни, які утворені префіксально-суфіксальним способом, їх нараховується до 10%, наприклад: das Nachfьllen - доливка, verfьgbar - наявний в розташуванні. А от способом префіксації виникло не більше 5% термінів, наприклад: das Abschmieren - змазка, anpumpen - закачувати.

Отже, можна сказати, що поповнення терміносистеми будівельної техніки відбувається майже всіма шляхами, які існують у мові, але найпродуктивнішими шляхом утворення термінів з цієї галузі постає спосіб складання основ.

1.3 Словотворчі типи одиниць терміносистеми будівельної техніки

Для словотворчої архітектоніки термінологічних одиниць характерні в цілому ті ж принципи, що й для загальновживаних одиниць. Більшість вчених, серед яких Кияк Т.Р., Науменко А.М. та ін., пропонують таку класифікацію словотворчих типів термінів:

А. Похідна лексика

1. терміни, утворені за допомогою суфіксації:

der Betreiber - водій, керівник - цей термін утворено від слова betreiben та суфіксу-er;

der Behдlter - резервуар цей термін утворено від слова behalten та суфіксу

er;

der Mischer - змішувач цей термін утворено від слова mischen суфіксу-er та багато інших.

2. терміни, утворені за допомогою префіксації:

entlьften - вентилювати, провітрювати - цей термін утворено від слова lьften та префіксу -ent;

entriegeln - деблокувати - цей термін утворено від слова riegeln та префіксу -ent;

vorlegen - подавати, класти - цей термін утворено від слова legen та префіксу -vor та інші.

Б. Терміни - складні слова:

das Altцl - відпрацьована олія - цей термін утворено з двох слів alt та Цl;

das Anziehmoment - момент затяжки- цей термін утворено з двох слів anziehen та Moment;

die Bindemittel - зв`язуюча речовина- цей термін утворено з двох слів binden та Mittel;

die Druckluft - стиснене повітря - цей термін утворено з двох слів drucken та Luft;

die Mischpumpe - насос для змішування - цей термін утворено з двох слів mischen ma Pumpe;

В. Терміни-словосполучення: Dieselmotor mit direkter Einspritzung - дизельный двигун з безпосереднім оприскуванням - цей термін утворено за допомогою чотирьох слів: двох іменників Dieselmotor та Einspritzung, прикметника direkt та прислівника mit.

Слід відзначити той факт, що багато лінгвістів не визнають наявності у мові багато основних термінів, називаючи їх концептуальними об'єднаннями. Такий погляд повинен перевірятися вимогами до терміна, наведеними вище: якщо всіх вимог дотримано, то нема підстав відмовляти термінові в його термінологічності, незалежно від його лексичної довжини [16, с.39].

Дану класифікацію було застосовано нами до термінології будівельної техніки і встановлено, що серед зазначених термінологічних одиниць наявні всі вказані способи словотворення.

Є тенденція вживати іншомовні терміни і в офіційно-діловому стилі, і в публіцистиці, і в художній літературі. Та все ж основною сферою застосування термінологічної лексики є науковий стиль української мови.

Відомо, що між термінологічною лексикою і загальновживаною існує постійний зв'язок і взаємовплив. Є кілька шляхів творення української науково-технічної термінології. Дослівний переклад російських термінів виявився неефективним, адже в українській мові іноді відсутні повні й точні аналоги таких термінів. Другий шлях, яким пішли науковці й лінгвісти у спільному пошуку нових науково-технічних термінів, - це запозичення іншомовних термінів. Проте, цей шлях також не дав максимального результату, оскільки був обмежений рамками іноземних термінів. І тоді науковий пошук спрямували на створення власних українських термінів, враховуючи попередні надбання. Та, не маючи необхідного зв'язку між собою, науковці почали створювати власні терміни, які часом не зовсім відповідали суті поняття, і, як наслідок, - почали з'являтися терміни, однакові за змістом. Ця невідповідність значно ускладнювала роботу зі стандартизації науково-технічної термінології. Отже, в результаті компонентного аналізу було визначено, що серед досліджуваних термінологічних одиниць з галузі будівельної техніки наявні всі існуючі в мові способи словотворення.

1.4 Тематичні групи німецької термінології будівельної техніки

Як згадувалось раніше, загальнонаукова та термінологічна лексика як засіб вираження, зберігання та передачі інформації про спеціальні наукові та технічні поняття формується в прямій залежності від рівня розвитку науки й техніки [30, с.25-27].

Процеси проникнення методів досліджень одних наук в інші ведуть до паралельного використання термінів одних наук в термінології інших наук.

Будь-яку термінологію, в тому числі і німецьку термінологію будівельної техніки, слід вивчати з позицій, які забезпечують послідовне дослідження та базуються на основному принципі сучасної лінгвістики - принципі системності.

Класифікація термінологічної лексики на основі семантичних критеріїв вважається цілком доцільною для лексикологічних досліджень. Виділення тематичних груп з термінологічного шару лексики надає можливість виявити різні лексико-семантичні процеси, які відбуваються в науковому мовленні за допомогою термінологічних одиниць.

Проаналізувавши німецьку будівельну термінологію, ми з'ясували, що в підмові будівельної техніки існують терміни з інших галузей знання. Наявність таких термінів пояснюється, як і в інших підмовах або, навіть, мовах, взаємодією внутрішніх тенденцій та соціальних факторів в еволюції структури даної підмови [4, с.14].

Поряд із цим, це зумовлено й такою екстралінгвістичною ознакою, як предметно-логічна співвіднесеність термінів, яка виражається в їх дефініції та функціональних характеристиках, котрі й встановлюють приналежність слів до тієї чи іншої галузі науки [30, с.25-27].

Дослідження загальнонаукового та термінологічного шарів лексики німецької підмови будівельної техніки показало, що класифікація термінологічних систем даної підмови відображає, в цілому, й класифікацію наук. Зареєстровані терміносистеми, які представляють будівельну техніку як науку, наведені в таблиці 1. При цьому, вся кількість виділених нами в ході дослідження німецьких термінів з галузі будівельної техніки розглядається як 100 відсотків одиниць.

Таблиця 1.


Терміносистема
Кількість термінів у відсотках (%)
1
Механіка
36
2
Будівельна техніка
23
3
Електротехніка
14
4
Будівельні матеріали
12
5
Фізика
9
6
Математика
3
7
Хімія
3
Таким чином, ми запропонували модель змістовної структури німецької термінології будівельної техніки. Нижче наведені приклади постають ілюстрацією щодо лексико-семантичного складу цієї термінології.
Першою за численністю в нашій таблиці постає терміносистема механіки. Це пояснюється тим, що будівельна техніка постає насправді лише різновидом техніки взагалі. А будь-який різновид техніки, виникаючи і розвиваючись, використовує не лише надбання технічних наук, існуючі технічні пристрої та приладдя тощо, а і терміни, якими вони позначаються, тобто відбувається процес внутрішньомовного запозичення. До числа термінів з терміносистеми механіки до належать, наприклад, такі одиниці:
die Anhдngevorrichtung - тягово - зчепний пристрій
die Auflaufbremse - набігаючий тормоз для причепів
die Ausgleichskolbenpumpe - компенсуючий поршневий насос
der Ausrьckhebel - важіль зчеплення
die Bremssicherheitsseil - гальмівний трос
der Drehmomentschlьssel - динамометричний ключ
der Dieselmotor - дизель, дизельный двигун
der Einfьllstutzen - заливна горловина
das Fahrgestell - шасі
der Feststellknebel - ричаг для фіксації
das Gleitlager - підшипник ковзання
der Kraftstofftank - бак для палива
die Kraftstoffleitung - бензопровід
die Kolbenpumpe - поршневий насос
der Kontermutter - стопорна гайка
die Kupplung - муфта
der Kupplungsgriff - ричаг зціплення
die Kupplungssystem - системи зчеплення
die Luftarmatur - система подачі повітря
der Lufthahn - повітряний кран
die Radmutter - гайка кріплення колеса
das Regelgewinde - головна різьба
die Schaftschraube - гвинт для установки
der Schmiernippel - змазочний ніпель
der Schraubenkopf - головка гвинта
die Schutzkappe - захисний ковпак
die Schraubverbindung - болтове з'єднання
die Schaltkupplung - зчепна муфта
die Spritzdьs - форсунка
die Verschraubung - гвинтове з`єднання
die Zugeinrichtigung - прицепний устрій та багато інших.
До складу терміносистеми будівельної техніки ми віднесли такі терміни:
die Baustellemischung - будівельний змішувач
der Behдlter - резервуар
der Druckstutz - підпірка
der Einfьlldecke - кришка наливної горловини
die Fцrderleistung - подача, потужність насосу
die Funktionskontrolle - контроль правильності функціонування
der Hauptschalter - головний вимикач
das Luftdьsenrohr - отвір для повітря
die Lьftleitung - повітряний шланг, вентиляційна труба
die Kalotte - лунка, ковпачок, кульовий сигмент, півсфера
der Kupplungshebel - педаль зчеплення
der Mischergrill - захисна решітка
die Mischpumpe - насос для змішування
die Mцrtelpumpe - розчинонагнетувач
die Mцrtelleitung - шланг для будівельного розчину
der Rьttelsieb - вібросито
die Saugleitung - трубопровід, який всмоктує
die Schwenkbereich - підкранове поле
die Sicherheitseinrichtung - захисний пристрій
der Spritzgerдt - розпилювач, оприскувач
der Stutzgitter - захисні грати
der Trichter - воронка
die Ventilhдuse - місце клапана
der Verstellhebel - рукоятка керування та ін.
Достатньо численною виявилася і терміносистема електротехніки, що пояснюється, як і в попередньому випадку, відносинами між електротехнікою та технікою як між часткою і цілим, з одного боку, та суміжністю будівельної та електротехніки, з іншого, адже переважна кількість будівельного обладнання приводиться в дію та функціонує завдяки електриці.
Прикладом електротехнічних термінів можуть слугувати наступні одиниці:
der Antriebsmotor - приводний двигун
der Drucktaster - кнопковий вимикач
der Federstecker - штепсельна вилка
die Schalteinrichtung - механізм перемикання
der Sicherheitsventil - вентиль безпеки
der Steuerschrank - панель управління
die Verkabelung - прокладка кабельної мережі
der Wahlschalter - перемикач та ін.
Функціонування певної частини будівельної техніки передбачає використання будівельних матеріалів, тому й терміносистема будівельних матеріалів складає вагому частину підмови будівельної техніки. В якості прикладу наведемо наступні терміни:
der Betonverflьssiger - пластифікатор бетону
die Bindemittel - зв`язуюча речовина
die Bindemittelsschlempe - вапняний розчин
der Innendurchmesser - внутрішній діаметр
der Kalk - вапно
der Mцrtel - будівельний розчин
der Mцrtelsand - будівельний пісок
das Nachfьllen - доливка
die Schmierstoffe - змащувальний матеріал
die Schlempe - барда
der Sumpfkalk - вапняне тісто
der Verputzmцrtel - штукатурний розчин
die Werte - напруга
der Zementmцrtel - цементний розчин
В основі будь-якої галузі техніки лежать дані таких наук, як фізика і математика, тому фізичні і математичні терміни входять до складу терміносистеми будівельної техніки:
die Auflagerflдche - площа опори
der Betriebsdruck - робочий тиск
die Dichtung - ущільнення
der DruckanschluЯ - вхідний тиск
der Luftdruckprьfer - повітряний манометр
die Reibungszahl - коефіцієнт тертя
die Spannung - напруга
der Tropfpunkt - температура каплепадіння
die Ьberdruck - надлишковий тиск
die Werte - напруга та ін.
До числа суміжних з будівельною галузей належить і хімія, оскільки йдеться про використання спеціальних будівельних сумішей, хімічних розчинів, фарб тощо. Для позначення цих та інших матеріалів у будівництві використовують терміни, які вже існують у хімічній терміносистемі, наприклад:
das Kondenswasser - конденсат
das Konservierungsmittel - консервант
die Korrosion - карозія
die Schutzausrьstung - речовина протихімічного захисту тощо.
Слід також вказати на терміни з галузі будівельної техніки, які утворені складанням основ на базі термінів з інших галузей науки і техніки, наприклад: die Fьllmenge - кількість заповнюючої речовини (будівельні матеріали + фізика), die Sieblinie - крива просіювання (технологія виробництва + математика), die Baustellemischung - будівельний змішувач (будівництво + техніка), die Mцrtelleitung - шланг для будівельного розчину (будівельні матеріали + техніка) та ін.
Таким чином, терміносистема будівельної техніки німецької мови використовує одиниці інших терміносистем, що пояснюється, по-перше, таким екстралінгвістичним чинником як суміжність різних галузей науки і техніки, а по-друге, схильністю німецької (як і багатьох інших) мови вживати вже існуючі лексичні одиниці, подекуди дещо змінюючи їхнє значення (=внутрішнє запозичення з інших галузей науки чи техніки), або використовувати терміни, які функціонують в інших підмовах в якості компонентів для утворення складних термінологічних одиниць (=словотвір за певними моделями).

Висновки до розділу 1

Виникнення і розвиток фахової лексики пов`язані зі спеціалізацією виробничої діяльності людей. Чим більше розвинена та чи інша галузь науки, техніки чи виробництва, тим більше вона має спеціальних термінів, тим багатша її термінологія.

Науково-технічна термінологія - це широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами словникового запасу мови, в першу чергу, із загальновживаною лексикою. Тому, вивчення закономірностей утворення термінологічної лексики, її структури і семантики є одним з важливих завдань сучасної лінгвістики, в тому числі й перекладознавства.

Отже, термін - це слово або словосполучення, що виражає чітко окреслене поняття з певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя тощо. Специфіка термінів у тому, що вони однозначні у межах тієї термінологічної системи, в якій уживаються, не зв`язані з контекстом і стилістично нейтральні.

Аналіз термінології будівельної техніки показав, що більшість термінів тут виникло шляхом складання основ, адже саме вони складають до 70% термінологічної системи будівельної техніки.

За словотворчими моделями терміни з галузі будівельної техніки розподіляються такі три типи: перший - похідна лексика, а саме: терміни, які утворені за допомогою суфіксації та префіксації, другий - складні слова та третій - терміни-словосполучення.

Багато лінгвістів не визнають наявності у мові багатоосновних термінів, називаючи їх концептуальними об'єднаннями. Такий погляд повинен перевірятися вимогами до терміна, наведеними вище: якщо всіх вимог дотримано, то нема підстав відмовляти термінові в його термінологічності незалежно від його лексичної довжини.

Дослідження загальнонаукового та термінологічного шарів лексики підмови будівельної техніки показало, що класифікація термінологічних систем даної підмови відображає класифікацію наук. А найуживаніша галузь, з якої походять терміни будівельної техніки - це механіка, тому що будівельна техніка є лише одним з різновидів техніки, адже усі види техніки, коли виникають та розвиваються, використовують не тільки надбання наук, а і терміни, якими вони позначаються.

Другою за обсягом термінів є галузь будівельної техніки. Наступною постає галузь електротехніки, що пояснюється відносинами між електротехнікою та технікою як між часткою і цілим.

Частина будівельної техніки передбачає використання будівельних матеріалів, і тому велику частину підмови будівельної техніки складає терміносистема будівельних матеріалів.

Складовою частиною терміносистеми будівельної техніки є й терміни з таких наук, як математика і фізика, бо ці науки лежать в основі різноманітних галузей техніки.

До наук, чиї термінології використовуються при утворенні будівельних термінів, належить і хімія, тому що йдеться про використання спеціальних будівельних сумішей, розчинів тощо.

Отже, терміносистема будівельної техніки використовує одиниці різних термінологічних одиниць, що пояснюється екстралінгвістичним чинником та схильністю німецької мови вживати вже існуючі лексичні одиниці.

Розділ 2. Переклад термінології будівельної техніки

2.1 Труднощі перекладу термінологічних одиниць

Не дивлячись на розширення зв'язків між народами на планеті, використання все більш ефективних засобів комунікації і пов'язане з цим взаєморозуміння культур, перекладач повинен враховувати те, що кожна мова постійно розвивається за власними законами, що зумовлює появу не тільки нових лексичних одиниць, у тому числі і спеціальних, а й нових мовних явищ.

При перекладі науково-технічних текстів особлива увага приділяється перекладу термінів, які можуть становити головну складність для перекладача. При цьому слід пам'ятати, що характерними рисами терміну є його чіткий зв'язок з певним поняттям, явищем або процесом, точність і прагнення до однозначності.

Під час перекладу термінів слід спиратися на знання про специфіку термінів як лексичних одиниць та орієнтуватися на тематику тексту з тим, щоб уникнути неправильного вибору варіанту перекладу, оскільки подекуди трапляються омонімічні терміни.

Говорячи про переклад термінів з точки зору теорії, можна наголошувати на тому, що термін - однозначний, не має конотативних значень, позбавлений синонімів, незалежно від тексту термін перекладається терміном - повним та абсолютним еквівалентом, і тому, згідно одноголосній думці багатьох спеціалістів, відноситься до числа одиниць, які не ускладнюють роботу перекладача. Але, на жаль, лише в ідеалі термін є однозначним і не має синонімів та конотацій. Та й при цьому говорити про його повний переклад “термін - терміном” можна лише в тих випадках, коли в мові перекладу вже існує словниковий еквівалент, котрий належить до відповідної галузі науки або техніки. Отже, переклад терміна далеко не завжди є простою заміною слова мови оригіналу словом у мові перекладу.

У перекладацькій практиці під терміном слід розуміти слова та словосполучення, що позначають специфічні об'єкти і поняття, якими оперують спеціалісти певної області науки чи техніки. В якості термінів можуть використовуватись як слова, котрі застосовуються майже виключно в рамках науково-технічного стилю, так і спеціальні значення, які застосовуються і в певній галузі, і в якості загальновживаних слів, які мають добре всім відомі значення.

Людині, неспеціалісту в сфері перекладацької діяльності, на перший погляд може здатися, що переклад термінів є найпростішим для перекладача завданням, адже не так вже й важко знайти вірне значення тому чи іншому терміну у відповідному словнику, знаючи при цьому, що терміни - однозначні та перекладаються абсолютним еквівалентом, незалежно від сфери в якій вони вживаються. Без сумніву можна наголосити на тому, що дане уявлення є дійсно помилковим. Звичайно, не всі терміни перекладати важко. Деякі з них, справді, однозначні і не мають жодних інших значень ні в якій іншій сфері.

Інша справа з розрядом термінів-омонімів, значення яких варіюються залежно від сфери застосування. Багатозначність таких термінів значно ускладнює роботу перекладача, адже вони не завжди перекладаються як повні еквіваленти, більш того, навіть не завжди дослівно [29, c.56].

Таким чином, переклад термінів налічує низку проблем і головні труднощі перекладу термінології полягають у:

неоднозначності термінів,

відсутності перекладацьких відповідників у випадку неологізмів,

національній варіативності термінів.

Слід пам'ятати, що з однієї мови на іншу терміни не перекладаються як звичайні слова. Оптимальним є такий шлях перекладу термінів: “поняття - український термін", а не “іншомовний термін - український термін", з якої мови не відбувався б переклад. Тобто пошук терміна-відповідника починається з аналізу властивостей нового поняття. Цілком можливо, що котрась із властивостей “підкаже” іншу назву цьому поняттю, ніж вона є у мові, з якої здійснюється переклад.

Інколи для знаходження оптимального національного терміна доцільно зіставити терміни-відповідники з кількох мов і вибрати для перекладу найвдаліший.

Терміни, на відміну від слів “широкого вжитку” всередині свого термінологічного поля зазвичай однозначні; одне і и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.