На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Роль ноземної мови в суспльств, необхднсть вивчення її граматики. Методи вивчення граматики англйської мови. Особливост створення види вправ по формуванню граматичної компетенцї. Приклади вправ для монторингу рвня сформованост мовних навичок.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 08.05.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


28
Курсова робота
Система вправ на розвиток граматичних навичок
Зміст
Вступ
Розділ 1. Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови
Розділ 2. Методичний аспект вивчення граматики англійської мови
2.1 Проблема створення системи вправ для формування граматичної компетенції
2.2 Психолого-педагогічні особливості класифікації вправ
Розділ 3. Система вправ, що направлені на формування граматичних навичок
3.1 Основні види і типи вправ, необхідних для формування граматичних навичок
3.2 Вправи для моніторингу рівня сформованості мовних навичок
Загальні висновки
Список бібліографічного матеріалу
Вступ
Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов.
Вивчення іноземних мов включає декілька аспектів. Одним з таких аспектів є граматика. У навчанні іншомовному говорінню граматика посідає важливе місце, це є у своєму роді каркас, на якому базується лексика. Вивчення граматики та правильне оформлення висловлювання, а також розпізнавання граматичних форм у мові та письмі відбувається завдяки формуванню граматичних навичок.
Засвоєння граматики викликає багато труднощів, які ускладнюються граматичними термінами і правилами та нескінченним рядом винятків. Результати нашого аналізу виявили необхідність у навчальних вправах, які направлені на комунікацію. Часто викладання граматики обмежується сухими таблицями, заучуванням конструкцій, однотипними вправами. Велика кількість термінів ускладнює навчання. Не завжди чергуються форми роботи, що викликає пасивну діяльність учнів та студентів.
В ході роботи ми проведемо дослідження.
Мета дослідження - показати можливість і необхідність використання системи вправ.
Об'єкт дослідження - різні види вправ і система вправ.
Предмет дослідження - граматика і граматичні явища іноземної мови.
Ми ставимо перед собою наступні задачі:
Розкрити психолого-педагогічні основи формування граматичних навичок.
Використовувати комунікативний метод.
Розробити систему вправ.
Досягти поставлених задач можна за допомогою таких засобів та матеріалів дослідження:
На підставі словників, енциклопедій та інших посібників визначити основні види і типи вправ для розвитку граматичних навичок.
Дослідити дану проблему, спираючись на праці вчених, словники, посібники, наукові роботи.
Актуальність проблеми полягає у тому, що хоча дана тема і достатньо опрацьована науковцями, але у мові постійно з'являються нові слова, відбуваються зміни у граматиці. Дана тема буде актуальною доти, доки буде існувати і розвиватися мова.
Теоретичне та практичне значення цієї курсової роботи полягає у тому, що її можна буде використати в подальшій роботі над даною темою, на лекціях та практичних заняттях з граматики англійської мови.
Ступінь дослідження проблеми. Так, як тема даної курсової роботи є дуже актуальною і цікавить багатьох вчених-лінгвістів та педагогів, то відповідно існує багато праць, статей, досліджень на задану тему. Найбільш гідними уваги є праці Пассова Е.И. «Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению», Хомицкой А.Н. «Профессионально - ориентированное совершенствование фонетической стороны иноязычной речи студентов старших курсов языкового педагогического вуза», Самойлюкевича И.В. «Методика обучения профессионально направленному говорению на английскому языке». Але відсутня єдина система класифікації вправ на розвиток граматичних навичок.
Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 25 джерел.
Розділ 1 Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови
В наші дні, як ніколи, необхідно, щоб люди володіли іноземними мовами. Однак складність у вирішенні даної задачі полягає у тому, що для більшості учнів та студентів іноземна мова є цінністю потенційною, а не реальною. Це протиріччя повинен усунути вчитель, який являється посередником між суспільством та учнем. Для того, щоб відповідати такій ролі, викладачеві необхідно проникнути ся відчуттям гордості за свій предмет.
В сучасному суспільстві виростає роль інтернаціонального виховання. І зараз предмет «іноземна мова» в силу своєї специфіки володіє більшими можливостями, ніж інші предмети.
На сьогоднішній день іноземна мова може сприяти покращенню культури спілкування людей. В процесі навчання учні та студенти навчаються техніки спілкування, оволодівають мовним етикетом, вчаться вирішувати різні комунікативні задачі, оволодівають стратегією та технікою діалогічного та групового спілкування, навчаються бути мовними партнерами.
Іноземна мова сприяє розширенню не лише філологічного, але і загального кругозору учнів та студентів. При вивченні іноземної мови учні та студенти оволодівають не лише новими засобами спілкування, а й дізнаються про культурні цінності країни, мову якої вивчають: її історію, географію, науку, літературу, мистецтво.
Оволодіння другою мовою дуже впливає на розвиток здібностей мовнорухового апарату. Розвивається фонематичний та інтонаційний слух, імітативні здібності, здатність до здогадки, здатність до виділення головного, всі види пам'яті, учні та студенти оволодівають спеціальними мнематичними діями.
Граматичні правила вивчаються на прикладах вже засвоєних лексичних одиниць. Граматика розглядається, як активність, що розв'язує проблемні ситуації, а студенти - мислителі, що на основі набутих знань розробляють граматичні правила для себе. Граматика є ідеальним ґрунтом для створення проблемної ситуації. Правильно організована проблемна ситуація - це могутній стимул до активізації творчої діяльності студентів.
Необхідним доповненням до проблемного підходу у вивченні граматики є впровадження розгорнутих підсумків з тих чи інших граматичних питань та корисні пояснення під час виконання граматичних вправ.
Граматика має велике значення при вивченні та формуванні практичних навичок іноземної мови. Вона відігравала і продовжує відігравати неоднакову роль при вивченні рідної та іноземної мови, а також і в системі освіти окремих країн світу.
Розглянемо поняття «граматика». Воно трактується по різному. Це поняття ще до нашої ери стало галуззю знань. Поняття граматика ( грецьке grammatike) спершу означало «мистецтво читання та письма». В середні віки «вільне мистецтво» grammatika (лат.) вважалося одним із компонентів освіти і ставило мету: навчити володінню латинською мовою, повідомити інформацію про філологію, в тому числі і при читанні текстів, здійснити гімнастику мозку. Вивчення будь-якої мови відбувалося за зразком латинської мови. В наступний період, особливо починаючи з XIX ст., поняття граматика наповнюється новим змістом і у мовознавстві, і у вивченні мов. По визначенню лінгвістів граматика стала означати: а) граматичний устрій мови;1 б) розділ мовознавства, що вивчає такий устрій; в) сукупність правил видозміни слів, їх з'єднання у словосполученні 2. У минулому столітті лінгвісти наполягали майже на повній, або абсолютно повній ліквідації граматики і всіх підручників з граматики у загальноосвітніх закладах.
Європейські педагоги відмічають, що загальноосвітні і розвиваючі цілі у навчанні не будуть досягненні, оскільки учні та студенти при вивченні традиційних граматик іноземних мов, на основі багато численних спостережень, не розуміють практичне значення граматичних явищ та понять. В історії вивчення іноземних мов питання про роль і місце граматики вирішувалося по-різному. Прибічники граматико-перекладного методу вважали, що іноземна мова може бути вивчена лише через граматику. Прибічники прямого методу, навпаки, вважали, що при вивченні іноземних мов зовсім не слід займатися граматикою. Це протиріччя значною мірою викликано різним розумінням терміну “граматика”. Тому, перш за все, слід звернути увагу, що в лінгвістиці два значення цього терміну: граматика як один з основних розділів науки про мову та граматика як граматична будова мови.
Отже, вивчення іноземної мови є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Оволодіння учнями іншомовним спілкуванням передбачає формування у них певного рівня комунікативної компетенції.
Тому, можемо зробити висновок, що вивчення іноземної мови впливає на розвиток особи.
Але, як показує історичний досвід, с одного боку - спроба відмови від будь-якої граматики, а з іншого боку - перебільшення її ролі у навчальному процесі, - негативно впливають на результати практичного оволодіння мовою.
Розділ 2. Методичний аспект вивчення граматики англійської мови
2.1 Проблема створення системи вправ для формування граматичної компетенції
Проблема створення системи вправ для формування професійно-англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів є однією із найактуальніших у практичному відношенні та найбільш складних у теоретичному плані. ЇЇ актуальність і значущість зумовлюється необхідністю ранньої професіоналізації практичних занять з іноземної мови (ІМ), оскільки формування професійної компетенції майбутніх вчителів відбувається, як правило, на заняттях з методики навчання іноземної мови, де питома вага відводиться теоретичним питанням, а також під час педагогічної практики, яка є недостатньою для формування стійкої професійної бази. Теоретично ця проблема пов'язана з питанням формування, вдосконалення та розвитку граматичних навичок говоріння, соціокультурних навичок і вмінь, професійно орієнтованих методичних умінь та багатьма іншими.
Проблемі організації професійно-орієнтованих занять з іноземної мови присвячені роботи багатьох методистів, які по різному тлумачать і розуміють професійну спрямованість занять та пропонують розроблені ними комплекси системи та вправ.
Так, О.О. Смирнова розглядає проблему професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови через призму формування соціокультурної компетенції. Вона пропонує такі групи вправ і завдань для її формування: завдання і вправи, спрямовані на сенсибілізацію власного досвіду і знання; завдання і вправи, спрямовані на розкриття культурно-специфічних іншомовних понять; завдання і вправи, спрямовані на усвідомлене порівняння власного соціокультурного фону і соціокультурного фону країни, мова якої вивчається; завдання і вправи, спрямовані на аналіз міжкультурних непорозумінь.1
І.В. Самойлюкевич при навчанні професійно орієнтованого говоріння студентів зосереджує увагу на тематичності, яка досить чітко виражена у професійно орієнтованих діалогах і монологах, і пропонує групи вправ для оволодіння студентами професійно спрямованим діалогічним і монологічним мовленням.2
А.М. Хомицька, вказуючи на необхідність професійного навчання, розглядає професіоналізацію під кутом зору вдосконалення фонетичних навичок говоріння і пропонує комплекс вправ, який містить дві групи вправ:
1) група вправ із загальною комунікативною орієнтацією для діагностики, коректування та вдосконалення комунікативних, фонетичних навичок;
2) група вправ з комплексною функціональною орієнтацією для формування лінгво-методичних умінь;3
У свою чергу, Т.П. Камаєва професіоналізацію занять з іноземної мови пов'язує з необхідністю формування професійно-методичних вмінь мовленнєвої взаємодії і вказує на необхідність вирішення методичних задач.1
Отже, приведений нами аналіз вищезгаданих праць свідчить про те, що здійснені дослідження не вичерпують усіх аспектів проблеми формування мовної компетенції, зокрема не розглянутим залишається питання формування професійно-орієнтованої англомовної граматичної компетенції, а звідси - і відсутність системи вправ для її формування. Саме тому ми вважаємо актуальним та необхідним розглянути цей аспект вказаної проблеми, тобто розробити науково обґрунтовану систему вправ для формування професіонально орієнтованої англомовної граматичної компетенції
2.2 Психолого-педагогічні особливості класифікації вправ
Система вправ для іноземної мови завжди повинна мати на меті практичне оволодіння іноземною мовою. Вона направлена на освоєння тих операцій з матеріалом для мови, які необхідні для розуміння і вираження думок на іноземній мові.
Відомо, що головна складність у оволодінні граматичними уміннями та навичками полягає не у запам'ятовуванні окремих фактів мови, а у оволодінні дій з ними. Тому, головне призначення граматичних вправ полягає у тому, щоб забезпечити оволодіння граматичним матеріалом як у рецептивному, так і у репродуктивному плані.
Граматичні вправи у даній системі відповідають наступним основним вимогам:
Навчити діям з граматичним матеріалом.
Мати комунікативну направленість.
Мати порядок від більш легких до більш складних.
Активізувати мовну діяльність учнів та студентів ( ставити проблемні задачі).
Містити різноманітні завдання
Для оволодіння будь-якою діяльністю необхідне тренування, однак воно не дає ніякого ефекту, якщо не доповнюється практикою. Звідси витікає, для оволодіння мовою необхідна мовна практика та доцільне тренування. Приймаючи до уваги ці фактори, ми отримали основні класифікації вправ. В залежності від того, наскільки далеко учень чи студент пройшов уперед у оволодінні навичками та уміннями оперування даним об'ємом матеріалу для мови, вправи можуть носити або характер тренування (далі мовні вправи), або з іншої термінології , тренувальні, підготовчі, аналітичні, первинні, елементарні, не комунікативні, аспектні «дрілли». Або характер мовної практики (далі мовленнєві вправи), або, синтетичні, комунікативні, ситуативні, творчі.1
Мовні вправи направлені на вироблення первинних умінь та навичок користування окремими елементами вивчаємої мови, а їх метою є підготовка учня чи студента до подальшої мовної діяльності. Особливу увагу слід приділяти підбору мовного матеріалу. Цей матеріал не повинен об'єднуватися визначеною лексико-граматичною темою. Граматичні і лексичні явища повинні повторюватися у текстовому матеріалі достатню кількість раз, щоб дати змогу студенту спостерігати та узагальнювати ці явища. Вправа повинна мати лише одну складність (дану лексико-граматичну форму) і не мати додаткових труднощів.
Мовленнєві вправи виконуються на протязі всього курсу навчання, так як навичками легше оволодіти окремо.
Відомо, що навик, який виробився на свідомій основі, відрізняється особливою тривалістю і гнучкістю. Тому слід сприяти тому, щоб учень чи студент добре зрозумів особливості проробленого мовного матеріалу. У зв'язку з цим, характерною рисою мовних вправ повинно бути багаторазове представлення зразка і різноманітність типів та видів цих вправ.
В межах класифікування «тренування-практика» у мовленнєвих вправах з точки зору розвитку процесу становлення мовних умінь навичок слід розрізняти наступні види вправ: первинні вправи, вторинні передмовні вправи та мовні вправи.
Первинні вправи слідують безпосередньо за пясненням і мають своєю метою вироблення первинних умінь, а потім навичок.
Елементарно-рецептивні вправи полягають у знаходженні учнями та студентами вивчених одиниць мови при читанні або прослуховуванні. Необхідно дотримуватися наступної послідовності у методичних діях при ознайомленні учнів та студентів із рецептивним граматичним матеріалом.
Представлення нового граматичного матеріалу на дошці (картці, кодограмі, тощо)
Наприклад:
a) Read the sentences and find the difference.
b) Read the sentences and find with the new grammar tense one.
2. Установлення значення нового граматичного явища на основі аналізу декількох письмових контекстів.
Наприклад:
Translate into Russian.
What the Present Tense consist of ?
Формулювання правила, що включає вказівку на формальні та змістові признаки нового граматичного явища.
Репродуктивні вправи полягають в усному та письмовому( або лише тільки в усному) відтворенні відомих для нас одиниць матеріалу для мови та їх комплексів.
Наприклад:
a) Compare the usage of Present Tense and Past Tense and find the difference.
b) Find the all Present Tenses in the text.
c) Determine the mean of Past Tenses.
d) Tell me, please, what tense will you choose in this situation.
Тому ми можемо підвести підсумок, що елементарно - рецептивні операції тісно повязані із репродуктивним і навпаки.
Вторинні перед мовленнєві вправи. Ці види вправ призначенні для подальшої автоматизації первинних навиків шляхом застосування навичок, що виробляються в процесі реалізації вторинних умінь.
Основні зусилля учнів та студентів і їх мимовільна увага і мислення все ще зосереджені на подоланні тих чи інших труднощів, в силу чого ці вправи все ще відносяться до області тренування, а не мовної практики.
Комбінаторно-рецептивні вправи полягають у співвідношенні впізнаних елементів і знаків мови між собою та із ситуацією при прослуховуванні і читанні з метою розуміння висловлювань. Тренування рецептивно граматичного матеріалу передбачає виконання ряду диференційованих, підстановчих та трансформаційних вправ.1
Диференційовані вправи.
Наприклад:
Determine the mean and necessity of this tense in the sentence.
Listen, repeat, compare and find the difference in the sentences.
Підстановчі вправи.
Наприклад:
Complete the table (sentences).
Using model, change the sentences.
Make the sentences with the help of the table (model).
Match the names and professions.
Трансформаційні вправи.
Наприклад:
Read and change the Present Tense into the Present Progressive Tense.
Read and answer using the Present Progressive Tense.
Complete the sentences using the phase in brackets.
Продуктивні вправи полягають у відтворенні і сполученні у відповідності з мовною ситуацією засвоєних мовних одиниць для усного та письмового вираження думок.
Наприклад:
Listen and repeat.
Tell me please, what did you do?
Підстановчі вправи:
Наприклад:
Make the phrase, using the table.
Make the sentences, using the verbs in brackets.
Answer the question, using the model.
Трансформаційні вправи.
Наприклад:
Listen and say the phrases by another way.
Write the story in Present Progressive Tense.
Ask politely for some biscuits.
Work in pairs. Tell your classmates where the man is going. He/she must show it on the map. Thеn change.
Вправи ігрового характеру.
Наприклад:
a) Repeat the phrase and make the step on each word.
b) Describe any of the rooms to your classmate. Your classmate must draw the room. Then compare the picture and the drawing.
Мовленнєві вправи направлені на вироблення в учнів і студентів нового складного уміння - уміння мобілізувати засвоєний мовний матеріал з метою здійснення мовної комунікації. Вправи поступово стають більш творчими і все більше наближаються до невимушеного акту мови.
Комбінаторно-рецептивні вправи полягають у безпосередньому ( без аналізу перекладу) розуміння усних та письмових висловлювань, побудованих на знайомих структурах і тих, що містять знайому лексику.
Наприклад:
Listen the stories and find the difference.
Listen the text and remember for life how to be the safe in the road.
Read and compare these school uniforms with your school uniform.
Продуктивні вправи полягають в усному та письмовому вираженні думок з використанням засвоєного матеріалу для мови у доступних для учнів та студентів мовних ситуацій.
Наприклад:
Complete the text.
Interview your classmate about his/her hobby (favorite subjects).
Write a plan of a holiday. Advertise the program. Whose program and a и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.