Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Фразеологя - лнгвстична дисциплна. Основн теоретичн аспекти фразеологї. Фразеологчна синонмя, її явища. Класифкаця фразеологчних одиниць. Фразеологчн синонми тематичної групи старанно працювати та основн вправи до їх засвоєння.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 26.09.2014. Год: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


10
Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет
Інститут іноземної філології
Кафедра німецької мови

Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання
Курсова робота

Виконавець
студентка ІV курсу (462 група)
денної форми навчання
ПМСО. Англійська мова та
література. Німецька мова та
література.
_______________
Науковий керівник роботи ________________
Зміст
Вступ…………………………………………………………………………..…...3
Розділ 1.Основні теоретичні аспекти фразеології……………………...……….5
1.1.Фразеологія як лінгвістична дисципліна та предмет її дослідження.……..5
1.2.Класифікація фразеологічних одиниць…..………………………………….8
Розділ 2. Фразеологічна синонімія як засіб збагачення словникового складу мови ………………………….…………………………………………………...14
2.1. Явище фразеологічної синонімії ……………………………….................14
2.2. Види фразеологічних синонімів…………………………………………...17
Розділ 3. Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх засвоєння............................................................................26
Висновки……………………………………………………….…………...……32
Список використаної літератури……………………………….…………….....35
Додаток А………………………………………………………….……………..37
Додаток Б…………………………………………………………..……………..39Вступ

Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття, тому на даний момент фразеологія як лінгвістична дисципліна перебуває ще в стадії становлення. На сьогоднішній день нез'ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв'язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Науковий пошук у цих напрямках продовжується. Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В. Виноградов, Є.Д. Поливанов, Л.А. Булаховський, В.Л. Архангельський, В.М. Мокієнко, В.П. Жуков, О.М. Мелерович, В.Г. Гак, Л.Г. Скрипник, М.Ф. Алефіренко, Л.Г. Авксентьєв, М.Т. Демський. Такі лінгвісти як А.А. Шахманов, Ф.Ф. Фортунатов, В.К. Поржезинський досліджували фразеологію німецької мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш. Баллі та Л.П. Сміта. На жаль, на заході приділяється дуже мало уваги цій галузі мовознавства.
Донині фразеологічна синонімія , а також і полісемія німецької мови найчастіше просто фіксувалися більшістю фразеологічних та стилістичних словників. На даному етапі робляться перші спроби проник-нути у сутність цих явищ. Насамперед це відноситься до фразеологічної синонімії. Фразеологічні синоніми - це одиниці, які мають тотожне або близьке значення, різний лексичний склад і різну образність при однаковій чи неоднаковій синтаксичній структурі. Фразеологічна синонімія є досить поширеним явищем у німецькій мові, зважаючи на те, що збагачення будь-якої мови відбувається значним чином за рахунок ії фразеологічних ресурсів.
Труднощі оволодіння іноземною мовою великим чином полягають у засвоєнні її лексичного запасу, а німецька мова за словами Логана П. Сміта «очевидно більше за інші європейські мови багата поетичними і образними словами фольклорного походження». Як відомо, в акті комунікації суттєве значення відіграють фразеологічні одиниці. Оволодіти фразеологією іноземної мови - означає мати високий рівень оволодіння мовою, тобто фразеологія є одним з найбільш важливих аспектів вивчення іноземної мови.
Об'єкт курсової роботи: Фразеологізми сучасної німецької мови тематичної групи «старанно працювати».
Предмет: Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання
Мета:
Завдання:
1. Всебічно вивчити та проаналізувати науково-педагогічну літературу з даної проблеми.
2. Розкрити сутність фразеології як науки.
3. Визначити основні проблеми дослідження фразеологічних одиниць.
4. Надати визначення фразеологічної синонімії
5. Розглянути класифікацію фразеологічних синонімів
6. Дослідити особливості функціонування фразеологічних синонімів німецької мови тематичної групи «старанно працювати»
7. Навести систему вправ на засвоєння фразеологічних синонімів німецької мови тематичної групи «старанно працювати»
8. Зробити висновки на основі виконаної роботи.
Структура: Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків.Розділ 1.Основні теоретичні аспекти фразеології

1.1.Фразеологія як лінгвістична дисципліна та предмет її дослідження

Фразеологія будь-якої мови - це цінна лінгвістична спадщина, в якій відбивається бачення світу , національна культура, звичаї і вірування , фантазія і історія народу, що говорить на цій мові.[8, 45]
Фразеологія кожної мови вносить вирішальний вклад до формування образної картини миру світу . Способи бачення світу через мовні образи , відображені в системі фразеологізму , які, будучи глибоко національними , базуються , проте , на спільних для всіх людей (тобто універсальних) логіко - психологічних і власне лінгвістичних підставах .
Спірнім залишається питання про час, коли зародилася фразеологія . Одні схильні вважати основоположником даної науки швейцарського лінгвіста французького походження Ш. Баллі. Відомо, що в своїх роботах з французької стилістики певне місце він відвів опису сполучень слів . Фразеологію ж розглядав як розділ лексикології , бо ФО еквівалентні слову. На думання інших, наука про фразеологізми зародилася тоді , коли В.В. Виноградов дав визначення основних понять , обсягу і завдань фразеології.[7, 124]
Як зазначалося вище, не існує єдиного тлумачення термінів «фразеологія» та “фразеологізм ”. А ті , що існують, можуть суперечити одне одному.
Більшість мовознавців дотримується широкого визначення терміну “фразеологія” (гр. phrasis - “вираз , зворот ”, logos - “слово, вчення ”): це
1) сукупність фразеологізмів певної мови ;
2) розділ мовознавства , який вивчає фразеологічний склад мови.
Термін «фразеологія» є багатозначним . В широкому плані він позначає сукупність всіх видів стійких поєднань слів тієї або іншої мови. У більш вужчому сенсі цей термін уживається для позначення лише таких стійких з'єднань слів, які характеризуються певною експресивністю і емоційністю, мають оціночний характер. Такі, наприклад, Hals iiber Kopf стрімголов, похапки, абияк; j-m einen Floh ins Ohr setzen розбурхати, стурбувати когось повідомленням; gleiche Briider, gleiche Kappen два чоботи -- пара. Нарешті, фразеологією називається лінгвістична дисципліна, що вивчає стійкі поєднання слів мови.
Фразеологія як лінгвістична дисципліна знаходиться ще в стадії становлення . Передумови її булі підготовлені російськими і зарубіжними лінгвістами . Російські лінгвісти -- акад . А.А. Шахматов, акад . Ф. Ф. Фортунатов, проф . В. К Порзежинський зробили значний вклад внесок в розробку словосполучень з синтаксичної точки зору. Візначення типів поєднань фразеологізмів в стилистико-семантичному плані було дане Шарлем Баллі і Альбером Сеше. Період інтенсивного розвитку фразеології як лінгвістичної дисципліни настав в радянській лінгвістиці після появи відомих робіт акад. В.В Виноградова.
На даний момент фразеологія як область мовознавства у філологічній літературі біля в загальному сенсі визначається як самостійна лінгвістична дисципліна, специфіка якої полягає біля в встановленні складу стійких або фразеологічних словосполук даної мови, вивченні закономірностей виникнення і розвитку цих одиниць, а також у визначенні груп стійких словосполучень даної мови в залежності від їх структурних і семантичних особливостей.
Фразеологічний склад німецької мови має ряд специфічних, властивих тільки йому особливостей . Проте ця специфіка може бути виділена лише на тлі тих рис, які визначають лінгвістичну природу стійких словосполук взагалі і є спільними для одиниць фразеологізмів цілого ряду інших європейських мов .
Фразеологізми або стійкі словосполучення (phraseo-logische oder stehende Wortverbindungen) відрізняються від вільних синтаксичних словосполук, перш за все, тим, що вони в семантичному плані є єдністю і виражають, як правило, одне (єдине або розчленоване) поняття, напр.: etw. zum Ausdruck bringen виражати, виразити щось, mit Haut und Haar цілком, sich aufs hohe Pferd setzen розхвастатися, запишатися. Різніця в понятті, що виражається вільними і фразеологічними поєднаннями слів, виступає особливо яскраво в таких випадках, коли є можливість порівняти омонімічні вільні і фразеологічні словосполучення, наприклад: blauer Brief -- блакитний лист (вільне словосполучення) і blauer Brief - - повідомлення про відставку (фразеологічне словосполучення); junges Gemьse -- молоді овочі (вільне словосполучення) і junges Gemьse (розм.) -- дітвора, молодь
(фразеологічне словосполучення). Стійкі словосполучення лише зовні зовнішньо нагадують вільні. Вони можуть збігатися з ними по синтаксичній структурі, але не ідентичні їм по семантиці. Стійкі або фразеологічні словосполучення служать, подібно до слів, для вираження поняття. Від слів вони відрізняються своєю різнооформленістю.
Другою відмітною властивістю фразеологічних одиниць є їх стійка або стабільна форма, внаслідок чого вони існують в мові як готове ціле. Фразеологічні одиниці лише відтворюються в мові, а не створюються в ній знову. Ця обставина також зближує фразеологічні одиниці зі словом і відрізняє їх від вільних словосполучень.
Таким чином, семантичну єдність стійкого словосполучення і функціонування такого словосполучення як єдиного цілого уподібнюють фразеологічній одиниці і включають їх в словарний склад мови.
Ми можемо визначити фразеологічні одиниці таким чином:
Фразеологічними одиницями є такі стійкі словосполучення , які, незалежно від кількості слів-компонентів , утворюють семантичну єдність і виконують в мові називну або експресивну функцію.
2.2.Класифікація фразеологічних одиниць

Стійкі словосполучення дуже різноманітні як в структурному, семантичному, так і у функціональному плані. Внаслідок цього усяка систематизація матеріалу фразеологізму у вигляді класифікацій будується залежно від того, які властивості одиниць фразеологізмів піддаються аналізу.
У лінгвістичній літературі відомо декілька класифікацій фразеологізмів. Для німецької літератури характерна класифікація, представлена в обширній праці Фрідріха Зейлера «Deutsche Sprichworterkunde». Типовим в цій роботі, що займає особливе місце в німецькій літературі по фразеології (разом з багатющим фактичним матеріалом, тут містяться і розгорнені теоретичні узагальнення), є те, що вона систематизує лише один вид стійких словосполучень, а саме такі поєднання, в яких є експресивність, емоційність, оціночний характер.
Виходячи з додаткових семантичних, структурних і функ-циональных моментів, властивих фразеології даного вигляду виду, Ф. Зейлер розрізняє наступні групи фразеологізмів:
1. прислів'я (Sprichworter );
2. літературні варіанти прислів'їв -- афоризми, сентенції (Aphorismen , Sentenzen );
3. приказки (die sprichwortlichen Redensarten );
4. парні словосполучення (die sprichwortlichen Formeln );
5. крилаті слова (gefliigelte Worte ).
До недоліків даної класифікації відноситься, по-перше, неповний обхват охоплення всіх видів стійких словосполучень німецької мови, тобто ігнорування неафористичних словосполучень, які складають, на нашу думку, не менш важливу частину фразеології .
Наступним недоліком даної класифікації є нечіткість терміну «приказка», що включає фразеологію, різну по своєму емоційному потенціалу, мотивованості значення і ін. Термін «приказка» в даному випадку об'єднує як повністю невмотивовані вирази, ідіоми типа Pech haben, так і образно-мотивовані з явно відчутним перенесенням значення, ср. einem eine schone Suppe einbrocken, а також односкладні пропозиції, що є вигуками, що вживаються в повсякденно-розмовній мові для посилення емоційності вислову, наприклад: Ja, Kuchen! Чом би не так! Ну, вже це дзуськи, цей номер не мине!; Schwamm driiber! Забудемо про це! Досить про це (букв.: Зітремо це)
Значне розповсюдження поширення в радянській германістиці полу-чила в останнє десятиліття структурно-семантична класифікація одиниць фразеологізмів німецької мови, принципи якої запозичені з із класифікації акад . В. В. Виноградова для одиниць фразеологізмів російської мови. Виходячи з се-мантической спаяності компонентів, всі фразеологічні одиниці підрозділяються на три групи:
- фразеологізми-зрощення;
- фразеологічні єдності;
- фразеологічні сполуки.
Фразеологічні зрощення або ідіоми є абсолютно неподільними, нерозкладні словосполучення, значення яких не залежить від їх лексичного складу. Вони мають повністю затемнене семантичне мотивування. У їх значенні немає ніякого, навіть потенційного, зв'язку із значенням їх компонентів. Прикладами таких словосполук в німецькій мові є вирази einen Korb bekommen дістати відмову при сватанні; j-m Brief und Siegel geben поручитися перед кем-л . за что-л ., запевнити увіряти кого-л . у чем-л .; j-n oder etwas im Stich lassen залишити кого-л . напризволяще, змінити зраджувати какому-л. справі речі, підвести кого-л.; schlecht und recht скромно і чесно; рівно, врівень.
Значення всіх цих виразів не мотивоване з погляду системи сучасної німецької мови і може бути розкрите лише за допомогою історичного і етимологічного аналізу. Так, перші три ідіоми виникли у зв'язку з різними німецькими звичаями, що мали місце в певні періоди життя німецького народу. У поєднанні schlecht und recht слово schlecht виступає в своєму архаїчному значенні прямому, правильному, яке повністю втрачене ним в сучасній мові, у зв'язку з чим і затьмарюється сенс всього словосполучення.
Друга група по класифікації В. В. Виноградова -- фразеологічні єдності -- відрізняється від фразеологических зрощень тим, що тут значення цілого пов'язано з розумінням потенційного сенсу змісту слів, створюючих ці вирази. Фразеологічні єдності включають досить багаточисельну численну групу одиниць фразеологізмів. Сюди відносяться:
1. Образно-мотивовані словосполучення, тобто стійкі словосполучення з явно відчутним перенесенням значення, наприклад, keinen Schimmer von etwas haben (разг.-фам). не мати ані найменшого уявлення про щось. Значення вираження фразеологізму виникає в даному випадку внаслідок переосмислення слова Schimmer, оскільки воно означає слабкий, тьмяний, ледве помітний вогник. Сюди ж відносяться багаточисельні одиниці фразеологізмів, що мають омоніми у вигляді вільних синтаксичних словосполучення типу ins Wasser fallen впасти у воду -- вільне словосполучення ; провалитися, піти нанівець, турбуватися -- фразеологічна єдність;
2. Парні з'єднання слів, наприклад, mit Sack und Pack зі всіма пожитками;
3. Прислів'я, напр.: Wer zwei Hasen zugleich hetzt, fangt keinen за двома зайцями поженешся, жодного не зловиш;
4. Афоризми, сентенції, напр .; Wer fremde Sprachen nicht kennt , weifl nichts von seiner eigenen (Goethe ).
Третя група по класифікації В. В. Виноградова фразеологічні сполуки корінним чином відрізняється від фразеологічних зрощень і фразеологічних єдностей. Фразеологічні сполуки утворюються із слів зі скованими, зв'язаними значеннями, що виникають як переносні на базі основного значення. Поєднання таких значень строго обмежене визначеним, вузьким семантичним довкола лексичних одиниць. Аналізуючи дане явище, В. В. Виноградов пише: «...багато слів або окремі значення багатьох слів, переважно переносного або синонімічного характеру, обмежені в цих зв'язках. Ці значення можуть виявлятися лише у поєднанні із певними словами, тобто у вузькій сфері семантичних стосунків. Навколо багатозначного слова групується декілька серій фразеологізмів».[6, 17]
Аналогічну ситуацію можна прослідити в німецькій мові. Так, наприклад, на базі основного вільного значення дієслова packen хапати, схоплювати розвинулося переносне значення охопити (про відчуття). У цьому значенні дієслово поєднується лише з деякими іменниками, зокрема, із словами Angst, Schrecken, Schauder, тому по-німецьки можна сказати Angst, Schauder, Schrecken packt einen, але не можна сказати Gliick, Freude hat ihn gepackt.
Отже, для фразеологічних єдностей не характерна образність, яка має місце в фразеологічних сполуках у зв'язку з переосмисленням спільного загального значення вільних словосполучень, на основі яких вони виникають. У фразеологічних сполуках переносне значення має лише один компонент слово-сполучення, у зв'язку з чим семантична окремість компонентів і семантичне мотивування цілого тут відчувається чіткіше, хоча поєднання фразеологізму також семантично цілісне, єдине по змісту .
Та обставина, що поєднання фразеологізмів корінним чином відрізняються від фразеологічних сполук і фразеологічних єдностей з'явилася приводом для того, що деякі радянські германісти, застосовуючи семантичну класифікацію В.В. Виноградова, вважають за можливе розділити фразеологію німецької мови на дві групи: фразеологічні єдності і фразеологічні сполуки. Для єдності фразеологізмів характерне переосмислення спільного значення словосполучень у зв'язку з їх образним вживанням. При цьому розрізняються а) переосмислення із затемненим образом (ідіоми) і б) переосмислення з жвавим, прозорим, мотивованим образом[10,28].
Проте, застосовуючи семантичну класифікацію В.В. Виноградова,
Л. Р. Зіндер і Т. В. Строєва в окремих випадках не зважають на специфіку німецької фразеології. Так, услід за В. В. Виноградовим, Л. Р. Зіндер і
Т. В. Строєва відзначає, що фразеологічні єдності німецької мови (в даному випадку до фразелогічних єдностей відносяться також і фразеологічні зрощення) «порівняно рідко допускають будь-яку перебудову своєї структури, вставку слів, заміну компонентів єдності синонімами, зміну граматичної форми»[10, 54].
Вищевказана обставина дає нам підставу вважати, що німець-кі фразеологізми володіють більшою рухливістю компонентів і що до них в даному випадку не застосовні окремі положення, що висуваються
В. В. Виноградовим у його класифікації фразеологічних одиниць російської мови.
Для з'ясування ролі фразеологічних сполучень у словарному складі, визначення специфіки їх функціонування у язиці доцільне застосування іншої класифікації, яка відповідно може бути позначена як класифікація функціональна . З цієї точки зору стійкі або фразеоло-гічні словосполучення можна підрозділити на дві великі групи:
I група охоплює фразеологічні одиниці, що виконують чисто називну або номінативну функцію. Семантику словосполучень цієї групи найлегше визначити при урахуванні їх структур-них особливостей. Значна частина даної фразеології -- це іменні (атрибутивні) сполуки, які є, по-перше, географічними назвами, наприклад, der Nahe Osten , die Deutsche Demokratische Republik або ж назвами організацій, установ, підприємств, політичних партій, наприклад, die Nationale Front. До цієї ж групи відносяться складні терміни з із различ-ных галузей знань, наприклад, die zweite oder die hoclideutsclie Lautverschiebung (лінгв .),
die zerstreuten Wellen (фізич.) та ін.
В окремих випадках іменні (атрибутивні) поєднання можуть бути нетермінологічними, наприклад, die wilde Rose , saure Milch чи dicke Milch та ін.
До першої групи відносяться дієслівні (предикативні) сполучення, що складаються з дієслів і доповнень типу Schlusse Ziehen , Forderungen erheben , Vorbereitungen treffen , а також дієслівні сполуки , що складаються з дієслова і прийменникових конструкцій типу in Kenntnis setzen , in Betracht Ziehen , zum Ausdruck bringen і тому подібне тощо
Стійкі поєднання двох останніх структурних типів мають в німецькій мові дуже часто мають еквіваленти у вигляді дієслів, наприклад:
Schlusse Ziehen -- schlufifolgern , schliefien
in Kenntnis setzen -- benachrichtigen
in Betracht Ziehen -- beriicksichtigen
zum Ausdruck bringen -- ausdrucken і так далі
Основну масу цієї групи складають фразеологізми, лінгвістична суть яких показана у зв'язку з описом семантичної класифікації одиниць фразеологізмів В.В. Виноградова.
Вживання фразеологічних одиниць майже всіх перерахованих структурних типів, по суті справи, мало чим відрізняється від вживання слів з нейтральним стилістичним забарвленням, унаслідок чого ми можемо в цьому випадку вважати, що стійкі словосполучення вказаного типа, неафористичні фразеологічні одиниці, виконуючи називну функцію, збагачують словарний склад мови кількісно.
II група одиниць фразеологізмів виявляє у функ-ціональному відношенні корінну відмінність від стійких словосполучень першого типу . Фразеологічні одиниці другої групи є, як правило, експресивними синонімами до тих лексичних одиниць словарного складу мови, що вже існують. У цьому легко переконатися при зіставленні одиниць фразеологізмів із словами, напр .: zwischen zwei Stiihlen sitzen і schwanken; den Mund halten і schweigen ; Steine in den Weg legen і hindern, verhindern та ін.
Підвищена емоційність, влучна оцінка, що мають місце в одиницях фразеологізмів цього типу , створюють їх особливу специфіку . Вони, виконуючи окрім називної також і оцінювальну та комунікативну функції, вдосконалюють і збагачують словниковий склад мови якісно.
Розділ 2. Фразеологічна синонімія як засіб збагачення словникового складу мови

2.1. Явище фразеологічної синонімії

До останнього часу донині фразеологічна синонімія, а також і полісемія німецької мови найчастіше просто фіксувалися більшістю словників фразеологізмів і стилістичних словників німецької мови. Нині робляться перші спроби проникнути в суть цих явищ. Насамперед це відноситься до фразеологічної синонімії.
За останні роки в нашій лінгвістичній літературі з'явилася велика кількість робіт в області англійської та німецької фразеології, які дозволяють визначити основні проблеми фразеологічної синонімії сучасної німецької мови [13, 78].
Перш за все необхідно визначити поняття фразеологічного синоніма, типи фразеологічних синонімів, а також характерні особливості, що відрізняють фразеологічну синонімію від лексичної.
Подібно до явища в лексиці, коли два слова з із різною мовною оболонкою мають однаковий або близький предметно-логічний зміст, у фразеології спостерігаються стійкі словосполучення, значення яких або повністю збігається, або показує певні семантичні або стилістичні відтінки . У цьому легко переконатися, якщо порівняти, наприклад, наступні фразеологічні одиниці німецької мови: den Sand pflugen ; leeres Stroh dreschen; Holz nach dem Walde tragen. Не дивлячись на відмінність образу зображення , яке лежить в основі приведених словосполучень , всі вони за значенням абсолютно однакові і в однаковій мірі служать для позначення даремної некорисної, непотрібної роботи, напр. відповідності в російській фразеології: товкти воду в ступі, перели-вати з пустого в порожнє.
Фразеологічна синонімія властива бути для всіх видів експресивної фразеології. Ми можемо спостерігати фразеологічні синоніми, наприклад, у прилів'ях, виражаючи в даному випадку однакові думки:
viele Koche verderben den Brei -- viele Hirten , ubel gehiitet (напр . відповідність в російській фразеології: У семи няньок дитя без ока);
j-n auf den Arm nehmen -- j-n zum besten haben ;
в образно-вмотивованих одиницях:
keinen Finger ruhren -- weder Hand noch Fufi ruhren (ср . російські еквіваленти фразеологізмів: палець об палець не вдарити, пальцем не поворушити).
Велика кількість синонімів наявні серед парних сполучень. Так, наприклад, для вираження поняття інколи іноді уживаються наступні слідуючи з них: dann und wann , ab und zu , hin und wieder .
Серед рівнозначних фразеологічних синонімів німецької мови є словосполучення, що відрізняються переважним вживанням на певній території, тобто свого роду територіальні дублети. Такими є, наприклад, ідіоми із значенням мені все одно es ist mir wurst -- es ist mir powidl, що вживаються в основному в південній Німеччині і Австрії, і їх синоніми: es ist mir piepe -- es ist mir pomade, що уживаються в північній Німеччині і східних районах.
Як і в лексичній синонімії, серед фразеологічних синонімів можуть бути одиниці, що відрізняються один від одного семантичними відтінками. Ці відтінки можуть характеризувати, наприклад, ступінь інтенсивності протікання дії, показувати характер протікання дії і т. д., напр.: ans Werk gehen узятися за справу, sich in die Riemen legen напружувати всі зусилля.
Подібні фразеологічні синоніми по аналогії з лекси-чними можуть бути названі ідеографічними.
І, нарешті, фразеологія має певну кількість синонімічних одиниць, що відрізняються сферою вживання. При рівнозначності вони можуть уживатися лише в певних стилях мови. Наприклад, вирази: eine Niederlage erleiden (літ. мов .); eine Schlappe erleiden (розм .-фам.).
Фразеологічні синоніми подібного типу можуть бути наз-вані стилістичними.
Переважно мова йде про синонімічність загального значення виразів при різній образності і різних структурних особливостях даних фразеологічних одиниць. Ці синоніми можна назвати синонімами власне фразеологізмів. Кількість їх, як показують спеціальні дослідження, є вельми значною, оскільки одною з основних зовнішніх причин виникнення фразеологічних синонімів біля різних видів ідіоматики є тенденція, що постійно діє в мові, до створення додаткових відтінків існуючих виразів. Одним з цих додаткових відтінків є підвищена експресія.
Фразеологічні одиниці, що виникають в результаті метафоричного переосмислення вільних словосполучень, мають підвищену емоційність, цьому сприяє яскрава образність , властива словосполученням даного виду . Останнє обставина є, як можна припускати , причиною того, що доля рівнозначних фразеологічних синонімів цього типу показує суттєві відмінності від рівнозначних лексіческих синонімів німецької мови. Ця різниця полягає у наступному.
Лексичні синоніми, в яких відсутні які-небудь додаткові (семантичні, стилістичні, територіальні і ін.) відтінки до вираженого поняття, є перехідною ступінню від рівнозначних синонімів до ідеографічних або стилістичних. Для фразеологічних синонімів характерне якраз зворотне явище.
Фразеологічні синоніми з одним наочно-логічним змістом, по-перше, досить багато чисельні в словарному складі німецької мови; по-друге, вони можуть існувати впродовж століть, не показуючи тенденції до зникнення або витіснення одного синоніма другим. Збереження і тривале паралельне співіснування таких синонімів в мові (ср. приклади з прислів'ями, приведеними вище, типа Viele Koche verderben den Brei і Viele Hirten, iibel gehutet і ін.) зв'язане, очевидно, з тим, що яскрава образність, експресивність, оцінний характер, властиві даним синонімам, не дозволяють їм взаємно виключати один одного.
2.2. Види фразеологічних синонімів
Вид синонімії, що розглядається вище, є, проте, не єдиним, який включається в поняття «фразеологічні синоніми». Не менш значну групу фразеологічної синонімії складають т.з. структурні синоніми, які є фразеологічними одиницями одного структурного типу, де синонімічній заміні може піддаватися компонент, що становить семантичну основу виразу, наприклад: bei j-m in der Kreide stehen, stecken або sein; auf dem Sprunge stehen або sein бути напоготові, збиратися зробити щось[13, 49]. Заміна компонентів фразеологічних одиниць не є довільною. Кількість взаємозамінних компонентів у кожному окремому випадку є суворо визначеною, і в них, як і у всякій фразеологічній одиниці, взаємозамінні компоненти не створюються кожного разу наново, а відтворюються в мові. Дана обставина є вирішальною в підтвердженні стабільності форми структурних синонімів. Наявність взаємозамінних компонентів розширює межу стійкості форми одиниць фразеологізмів, а зовсім не свідчить про її нестійкість.
Явище структурній фразеологічної синонімії властиве словниковому складу багатьох мов. Воно є і в російській мові. Наприклад, вирази утерти комусь ніс, намилити шию або голову, вивести кого-л. на чисту воду. Проте в німецькій мові, так само як і в англійській, структурні синоніми представлені значно багатшою кількістю. Вони є майже у всіх групах фразеології і є одним з джерел розширення фразеологічного складу мови.
Структурні синоніми німецької мови різноманітні. Вони виникають у зв'язку із заміною субстантивних, ад'єктивных і вербальних компонентів фразеологічних одиниць. Наприклад: j-m den Nacken або den Riicken steifen спонукати кого-л. до опору; Grenzen або Schranken setzen ставити межу, обмежувати кого-л., что-л.; j-m auf die Fiifte або Zehen treten зачепити чиє-небудь хворе місце, боляче образити;
Структурні синоніми спостерігаються також і серед невмотивованих одиниць фразеологізмів німецької мови, тобто ідіом або зрощень фразеологізмів: j-m eine Kappe schneiden або kaufen підготувати кому-л. сумну долю.
Дуже цікавий аналіз взаємозамінних компонентів структурних синонімів. Особливість функціонування словарних одиниць в стійких або фразеологізмах словосполученнях проявляється тут в тому, що, виступаючи як компонент такого словосполучення, окремі словникові одиниці, розчиняючись і переосмислюючись у фразеологізмі в цілому, набувають тут іншого значення, в порівнянні з тим, яке властиво йому в словарному складі мови. Ця обставина пояснює причину того, що одні взаємозамінні компоненти є синонімами і поза даною фразеологічною одиницею, інші ж (і таких дуже багато) складають зовні фразеологічної одиниці тематичну низку або ж слова, абсолютно різні за значенням. У різнозначних структурних синонімах, приведених вище, лише компоненти: Grenzen -- Schranken , verlaufen -- verrinnen , mager -- schmal яв-ляются синонімічними також и.вне даних фразеологізмів еди-ниц . Компоненти Nacken -- Riicken , Fiifie -- Zehen утворюють тематичні групи по суміжності, а такі вербальні компоненти, як Schmieden -- spinnen , machen -- schlagen , schneiden -- kau-fen є поза відповідними фразеологічними одиницями сло-вами , які за своїм значенням дуже далекі один від одного.
Семантичні закономірності в мові, які зумовлюють утворення структурної синонімії, поки що не достатньо досліджені . Ми дозволимо собі висловити тут лише деякі попередні припущення. Структурні синоніми, як можна передбачати, виникають двояким шляхом. З одного боку, тут відбувається збіг в структурі двох самостійних одиниць фразеологізмів, виникши незалежно один від одного. З іншого боку, в структурній синонімії спостерігається варіація всередині однієї і тієї ж фразео-логічної одиниці.
Структурні синоніми, так само як і власне синоніми, можуть бути повністю рівнозначними, ідеографічними і стилістичними. Звернемося насамперед до рівнозначних структурних синонімів і візьмемо, наприклад, вираження der Axt einen Stiel suchen шукати спосіб привести в дію что-л. (букв.: шукати для сокири топорище). Ця фразеологічна одиниця має в німецькій мові синонім der Haue einen Stiel suchen -- (букв.: шукати для мотики, кирки ручку). Мабуть тут збіглися два синонімічні вільні словосполучення, переосмислення яких дає тотожні фразеологічі одиниці.
Абсолютно рівнозначні вирази як, наприклад, etw. auf die leichte Schulter або Achsel nehmen несерйозно, легковажно віднестися до чему-л. утворюються внаслідок того, що взаємозамінні компоненти Schulter -- Achsel є рівнозначними синонімами.
Семантична і стилістична рівнозначність в структурних синонімах, де взаємозамінним компонентом є іменник, виникає в омонімічних фразео-логичних вільних словосполученнях. Це може бути:
1) варіація числа взаємозамінних іменників: ein Haar або Haare in der Suppe finden чіплятися до дрібниць; відчути відразу до чогось через якусь дрібницю; die Hand або die Hande im Spiel haben бути замішаним у чомусь;
2) варіація іменника і його зменшувальної форми: etw. (wie) an der Schnur oder am Schntirchen haben знати что-л. напам'ять; ins Faustchen lachen сміятися в кулак, злорадіти; j-m kein Haar або kein Harchen krummen і пальцем не чіпати кого-л.;
3) варіація прийменникової і безприйменникової конструкції: die Achseln zucken або mit den Achseln zucken знизувати плечима; ihm brennen die Nagel або ihm brennt etw. auf den Nageln він не може втрачати жодної хвилини; йому не терпиться;
4) варіація прийменникових конструкцій: j-n an der Gurgel або bei der Gurgel fassen загрожувати чиєму у-л. існуванню, es brennt einem auf die Nagel або auf den Nageln справа не терпить анінайменшого зволікання; mit dem Kopf durch або gegen die Wand rennen wollen лізти на ріжно.
Серед структурних синонімів з взаємозамінним дієслівним компонентом також виділяється група повністю рівнозначних одиниць фразеологізмів. Це має місце, по-перше, там, де взаємозамінними вербальними компонентами є рівнозначні лексичні синоніми, які можуть мати однакове слововживання в омонімічних фразелогічних вільних словосполуках, наприклад: schlagen -- hauen, schlagen -- stofien, sein -- sitzen, sitzen -- stecken, plaudern -- schwat-zen, ruhren -- regen і ін. Ср.: fiber den Strang schlagen або hauen вистачило через край, зарватися; j-n vor den Kopf schlagen або stofien неприємно уразити, схвилювати кого-л., образити, розсердити кого-л.; in der Klemme sein або sitzen або stecken бути в лещатах, в скрутному положенні; etw. aus der Schule plaudern або schwatzen вибовкати, розголосити что-л.; weder Hand noch FuЯ ruhren або regen.
Проте значно більша кількість рівнозначних структурних синонімів утворюється за допомогою таких дієслівних компонентів, які поза фразеологією не синонімічні. Обставиною, яка дає можл и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.