На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат До кнця XII ст. Взантя переживала перод злету своєї могутност та впливу в свт. Псля цього розпочалася доба її занепаду, що прогресувала закнчилася цлковитим крахом мперї та зникненням її назавжди з полтичної карти свту в середин XV ст.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: История. Добавлен: 27.07.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ
ВІЗАНТІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В ХІ-ХV ст.
ПЛАН
1. ЗРОСТАННЯ МОГУТНОСТІ ІМПЕРІЇ В ХІ СТ.
2. СПЕЦИФІКА ВІЗАНТІЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.
3. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ.
4. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ВІЗАНТІЇ.
5. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.
1. ЗРОСТАННЯ МОГУТНОСТІ ІМПЕРІЇ В ХІ СТ.

Приблизно до кінця XII ст. Візантія переживала період злету своєї могутності та впливу в світі. Після цього розпочалася доба її занепаду, що прогресував, яка закінчилася цілковитим крахом імперії та зникненням її назавжди з політичної карти світу в середині XV ст. Навряд чи хтось міг передбачити такий кінець блиску-чої держави ще на початку XI ст., коли біля керма вла-ди перебувала Македонська династія. У1081 р. її змінила на престолі не менш імпозантна династія імператорів з роду Комнінів, що лишалася правлячою до 1118 р.
Візантія вважалася однією з наймогутніших і найбагатших держав світу, її володіння охоплювали вели-чезну територію -- близько 1 млн км2 з населенням 20-- 24 млн осіб. Столиця держави -- Константинополь з його мільйонним населенням, величними будівлями, не-зліченними скарбами для європейських народів мав вигляд центру всього цивілізованого світу. Золота мо-нета візантійських імператорів -- безант -- залишалась універсальною валютою середньовіччя. Візантійці вва-жали себе головними охоронцями культурної спадщини античності і одночасно оплотом християнства. Недар-ма священні писання християн усього світу -- Єванге-лія були написані також грецькою мовою.
Зростаючу могутність Візантійської імперії відобра-жала активна зовнішня політика, яка трималася на воєнних здобутках настільки ж, наскільки на місійній діяльності церкви. Згідно з відродженою ідеологією ві-зантійського ойкуменізму імперія зберігала за собою історичні та юридичні права на всі території, що колись входили до п складу чи перебували в залежності від неї. Повернення цих земель вважалося пріоритетним завдан-ням візантійської зовнішньої політики. Війська імперїї здобували одну перемогу за іншою, приєднуючи до неї нові провінції на Близькому Сході, у Південній Італії, Закавказзі, на Балканах. Візантійський військово-мор-ський флот, оснащений "грецьким вогнем", витіснив арабів із Середземного моря.
Небаченого раніше розмаху набула місійна діяльність православної церкви. її основними напрямками стали Балкани, Східна та Центральна Європа. У запеклій кон-курентній боротьбі з Римом Візантія зуміла здобути пе-ремогу в Болгарії, включивши її в орбіту візантійської культури й політики. Величезним успіхом імперської зовнішньої політики стала християнізація Русі. Візан-тійські впливи ставали все відчутнішими на території Моравії та Паннонії.
2. СПЕЦИФІКА ВІЗАНТІЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.

До XII ст. остаточно склалася класична візантійська модель цивілізації з усіма особливостями її державно-го, соціально-економічного та культурного життя, які принципово відрізняли її від західноєвропейської. Най-більш характерною рисою Візантії було всевладдя цен-тралізованої держави у вигляді необмеженої самодер-жавної монархії. У її центрі перебував імператор, що вважався єдиним законним спадкоємцем римських во-лодарів, батьком великої сім'ї усіх народів і держав, які перебували у сфері впливу Візантії. Усепроникний кон-троль жорстко централізованої державної машини над суспільством, його дрібна регламентація та постійна опіка були б неможливими без могутньої касти держав-них чиновників. Вона мала чітку ієрархію посад і титу-лів, що складалася з 18 класів і 5 розрядів -- своєрідну "Табель про ранги". Безлика армія бюрократів у центрі та на місцях виконувала фіскальні, адміністративні, судово-поліційні функції з ретельністю та завзятістю, що оберталися для населення постійно зростаючим тяга-рем податків і повинностей, розквітом корупції та серві-лізму. Державна служба забезпечувала людині почесне місце в суспільстві, ставала основним джерелом її при-бутків.
Надзвичайно важливим компонентом візантійської державності була церква. Вона забезпечувала духовну єдність країни, виховувала населення в дусі імперського патріотизму, відігравала колосальну роль у зовнішній політиці Візантії. У X--XI ст. продовжувала зростати кількість монастирів і ченців, церковно-монастирське землеволодіння. Хоча згідно з візантійською традицію церква була підпорядкована владі імператора, її роль у суспільно-політичному та культурному житті постійно зростала. У тій мірі, в якій слабшала влада імператорів, церква ставала основним носієм доктрини візантійського ойкуменізму.
Водночас у Візантії, на відміну від країн Заходу, так і не склалося громадянського суспільства з властивими для нього корпоративними зв'язками та інституціями, розвиненою системою приватної власності. Особистістьтут немовби перебувала віч-на-віч з імператором і Бо-гом. Подібна соціальна система отримала в сучасній істо-ріографії влучну назву індивідуалізму без свободи.
3. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ.

Характерною рисою соціально-економічного розвит-ку Візантії в IX--XV ст. можна вважати домінування села над містом. На відміну від Західної Європи, у Ві-зантії феодальні відносини на селі розвивалися дуже по-вільно. Приватна власність на землю залишалася над-звичайно слабкою. Довготривале існування селянської общини, широке використання рабської праці, держав-ний контроль і податковий прес визначали характер соціального розвитку на селі. Проте з часом виникли ве-ликі земельні помістя, що належали світським і церков-ним власникам. Вони стали основними центрами реміс-ничого виробництва й торгівлі.
Прогресуюча деградація міста виявилася ще однією особливістю соціально-економічного розвитку Візантії. На противагу Західній Європі місто не стало тут голов-ним осередком і чинником поступу. Візантійські міста не мали майже нічого спільного з античними. Вони швид-ше нагадували великі села за своїм зовнішнім виглядом, одноманітною архітектурою, примітивним благоуст-роєм, тісними зв'язками їхніх жителів з сільським госпо-дарством. Тут не сформувалися традиції особливої місь-кої культури, самоврядування, усвідомлення власних муніципальних інтересів з властивими для них правами та обов'язками жителів. Місто перебувало під жорстким контролем держави. У візантійських містах так і не скла-лися корпоративні професійні об'єднання ремісників і торговців за цеховим зразком. В останні десятиліття існу-вання імперії їїміста фактично перетворилися на додаток до сільського ремесла та торгівлі, що розвивалися у фео-дальних маєтках.
Одним із наслідків занепаду візантійського міста стала деградація торгівлі. Візантійські купці поступо-во втрачали свої капітали та вплив у суспільстві. Дер-жава ніяк не захищала їхні інтереси. Основні грошові прибутки суспільній верхівці приносила не торгівля, а державна служба та земельні володіння. Відтак майже вся зовнішня та внутрішня торгівля Візантії з часом пере-йшла до рук венеційських та генуезьких торговців.
4. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ВІЗАНТІЇ.

Візантійська культура порівняно з попе и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.