На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Небезпеки техногенного характеру. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Забруднення атмосфери мст. Забруднення питної води в мстах. Проблема забезпечення населення України яксною питною водою.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Охрана труда. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


9
Харків 2007
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Економічний факультет
Кафедра безпеки життєдіяльності
Реферат
з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
На тему: «Вплив техносфери на навколишнє середовище»
Виконав:
студент групи ЕМ-21
Шеремет Руслан Анатолійович
Зміст
  1. Техносфера 3
  2. Небезпеки техногенного характеру 6
  3. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 8
  4. Забруднення атмосфери міст 10
  5. Забруднення питної води в містах 12
  6. Список використаної літератури: 15
  1. Техносфера
  Людина давно живе не в «природі», а мешкає в середовищі, антропо-генно зміненому, трансформованому під впливом своєї діяльності. В життєвому циклі людина і навколишнє середовище утворюють по-стійно діючу систему «людина -- довкілля».
  Довкілля -- навколишнє середовище людини, зумовлене в даний мо-мент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, не-гайну або віддалену дію на людину, її здоров 'я і життя.
  З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на круго-обіг речовин та енергетичний обмін у біосфері, почалася трагедія біо-сфери. На шлях, який посилює конфронтацію з біосферою, предки су-часної людини ступили близько 1,5--3 млн років тому, коли підпоряд-ковуючись командам свого розумового апарату -- головного мозку, який потребував все більшої кількості енергії для задоволення своїх потреб, вперше запалили вогнище в надрах Африки і Північної Якутії (у селищі Дирин-Юрях). З того моменту шляхи людини і біосфери остаточно розійшлися, почалося їх протистояння, наслідком якого може стати ко-лапс біосфери або зникнення людини.
  Людство, розростаючись чисельно і розповсюджуючись на планеті, автоматично і неминуче відтіснило інших мешканців природи. Та і саму природу воно відкинуло на задвірки біосфери, замінюючи останню вже не ноосферою Вернадського, а техносферою, або біотехносферою.
  Техносфера -- це регіон біосфери в минулому, перетворений люди-ною за допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-еко-номічним потребам.
  Створюючи техносферу, людина прагнула до підвищення комфорт-ності довкілля, до зростання комунікабельності, до забезпечення захис-ту від природних негативних впливів. Усе це позитивно вплинуло на умови життя і в сукупності з іншими факторами (поліпшення медично-го обслуговування тощо) на тривалість життя людей.
  Але створення руками і розумом людини техносфери, призначеної максимально задовольняти її потреби в комфорті і безпеці, далеко не виправдувала надії людей. Нераціональна господарська діяльність, бага-торазово підсилена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до пошкодження і вичерпання природних ресурсів, зміни регенерацій-них механізмів біосфери, деформації сформованого протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних по-токів на планеті, порушення динамічної рівноваги глобальної земної соціоекосистеми.
  У глобальній екосистемі, біосфері, яка є єдиним цілим, ніщо не може бути виграно або втрачено, не може бути об'єктом загального поліпшен-ня. Усе, що добуто з неї людською працею, повинно бути повернене.
  Оплати цього «векселя» неможливо уникнути, він може бути лише від-строчений.
  Техносфера включає в себе регіони міста, промислової зони, вироб-ничого і побутового середовищ. До нових, техносферних, належать умови проживання людини в містах і промислових центрах, вироб-ничі, транспортні і побутові умови життєдіяльності.
  Щоб жити, людина має забезпечити своє життя, насамперед матері-ально.
  Матеріальне виробництво -- передусім це діяльність, спрямована на освоєння навколишнього природного середовища. Воно включає в себе промисловість і сільськогосподарську діяльність. Матеріальне виробництво є основою суспільного розвитку, тому що саме воно задовольняє найрізноманітніші людські потреби. Провідну роль у системі матеріального виробництва відіграли:
  1) аграрне виробництво, що домінувало в Європі практично до по-чатку XVIII ст.;
  2) промислове виробництво, яке розпочалося з того моменту, коли пара й машина здійснили революцію в промисловості:
  3) інформаційне виробництво -- виробництво знань, що все більше перетворюється на визначальну форму праці. На третьому етапі вироб-ництво ідей, знань, інформації виходить на перший план.
  Людство вступає в нову еру -- інформаційну. Основним видом економічної діяльності стає виробництво, збереження і розповсюдження інформації.2. Небезпеки техногенного характеру
  П'ять тисячоліть тому, коли з'явились перші міські поселення, поча-ла формуватися і техносфера -- сфера, яка містить штучні технічні спо-руди на Землі. Звичайно, тоді це були тільки елементи техносфери. Справжня техносфера з'явилась в епоху промислової революції, коли пара та електрика дозволили багаторазово розширити технічні можли-вості людини, давши їй змогу а) швидко пересуватися по земній по-верхні і створювати світове господарство, б) заглибитись у земну кору та океани, в) піднятися в атмосферу, г) створити багато нових речовин. Виникли процеси, не властиві біосфері: дотримання металів та інших елементів, виробництво енергії на атомних електростанціях, *синтез невідомих досі органічних речових. Потужним техногенним процесом є спалювання викопного палива.
  У звязку з використанням все більших енергетичних потужностей люди змушені концентрувати енергію на невеликих ділянках, причому найчастіше в межах міст та інших населених пунктів. Йде просторова концентрація синте-тичних хімічних сполук (їх кількість досягла 400 тисяч), більша частина кот-рих отруйна. Внаслідок цього різко зросло забруднення навколишнього середови-ща, нищення лісів, опустелювання, все більше людей гине внаслідок аварій на виробництві і транспорті.
  Аварії, спричинені порушенням експлуатації технічних об'єктів, за своїми масштабами почали набувати катастрофічного характеру вже в 20-30-х роках XX ст. Вплив цих аварій деколи переходить кордони держав і охоплює цілі регіони. Несприятлива екологічна обстановка, викликана цими аваріями, може зберігатися від декількох днів до багатьох років. Ліквідація наслідків таких аварій потребує великих коштів та залучення багатьох спеціалістів.
  Аварія -- це небезпечна подія техногенного характеру, що ство-рює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здо-ров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнан-ня і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю.
  Згідно з розмірами та заподіяною шкодою розрізняють легкі, се-редні, важкі та особливо важкі аварії. Особливо важкі аварії призводять до великих руйнувань та супроводжуються великими жертвами.
  Аналіз наслідків аварій, характеру їх впливу на навколишнє середовище зумовив розподіл їх за видами.
  · аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин (аміаку, хлору, сірчаної та азотної кислот, чадного газу, сірчаного газу та інших речовин);
  · аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище;
  · пожежі та вибухи;
  · аварії на транспорті та ін.
  Особливо важкі аварії можуть призвести до катастроф. Катастрофа -- це великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування.
  Глобальні катастрофи охоплюють цілі континенти, і їх розвиток ставить під загрозу існування усієї біосфери.
  3. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
  Найбільший «внесок» в забруднення навколишнього середовища вно-сять теплові електростанції, металургійні й хімічні заводи. На частку теплових електростанцій припадає 35% сумарного забруднення води і 46% повітря. Вони викидають сполуки сірки, вуглецю та азоту, спожи-вають велику кількість води: для отримання однієї кВт-години електро-енергії теплові електростанції витрачають близько 3 л води (атомні - ще більше: 6-8 л). Стічні води теплових електростанцій забруднені й мають високу температуру, що стає причиною не тільки хімічного, а й теплового забруднення.
  Металургійні підприємства відрізняються високим споживанням ре-сурсів і великою кількістю відходів, серед яких пил, оксид вуглецю, сірчаний газ, коксовий газ, фенол, сірководень, вуглеводні (в тому числі бензопірен). Металургійна промисловість споживає багато води, яка заб-руднюється в процесі виробництва.
  Різноманітними видами виробництва характеризується хімічна про-мисловість. Найбільш небезпечними є виробництво аміаку, кислот, анілі-нових фарб, фосфорних добрив, хлору, пестицидів, синтетичного кау-чуку, каустичної соди, ртуті, карбіду кальцію, фтору.
  Сильно забруднюють атмосферу автомобілі. Автомобільний транспорт (у світі налічується більше 600 млн автомобілів) дає 70-90% забруднень у містах. Якщо вра-хувати, що в містах мешкає більше половини населення Землі, то стане зрозумілим вирішальне значення автотранспорту щодо безпосереднього впливу на людей.
  У викидних газах автомобілів переважають оксид вуглецю, діоксид азоту, свинець, токсичні вуглеводні (бензол, толуол, ксилол та ін). Взаємодія вуглеводнів та оксидів аз и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.