Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Високий злет культури Київської Рус, зумовлений суттєвими зрушеннями в рзних сферах суспльного життя. Феномен культури Київської Рус - його характерн ознаки та особливост. Давньоруська лтература. Походження суть нацонального символу тризуба.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: История. Добавлен: 05.09.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4
Реферат на тему
Особливості розвитку культури Київської Русі
ПЛАН
1. Вступ.
2. Феномен культури Київської Русі
3. Давньоруська література.
4. Походження і суть національного символу -- тризуба
5. Література.
1. Вступ.

Високий злет культури Київської Русі був зумовле-ний суттєвими зрушеннями в різних сферах суспільного життя -- розвитком феодальних відносин; становленням давньоруської державності; відокремленням ремесла від сільського господарства; виникненням міст; пожвавлен-ням торгівлі; активізацією та розширенням міжнародних контактів; запровадженням християнства та ін. Нові яви-ща та процеси в давньоруській культурі -- це не тільки су-марний наслідок дії суспільних сил і чинників, а й активний самостійний фактор впливу на різні сфери життя, тоб-то культура водночас виступає і як об'єкт, і як суб'єкт істо-ричного розвитку.
2. Феномен культури Київської Русі

Феномен культури Київської Русі мав такі характерні ознаки та особливості:
Домінуючий вплив християнської релігії на розви-ток матеріальної та духовної культури. Церква стала своєрідним центром, у якому органічно синтезувалися витвори майстрів різних культурних сфер -- архітектури, живопису, музики, скульптури, літератури. Так само, як православна релігія була поставлена на службу державі, культура мала служити церкві, свідченням чого є абсолют-не домінування в мистецтві біблійних сюжетів, у літерату-рі -- релігійної проблематики, в архітектурі -- культових споруд. У княжу добу саме церква стає одним із найдоступ-ніших місць задоволення естетичних потреб народу.
Запозичення та творче переосмислення візантій-ських традицій, знань і канонів. Християнство, надавши імпульсу державотворчим та культурним процесам на Ру-сі, сприяло поширенню візантійського впливу в різних сферах суспільного життя і в культурі зокрема, що було особливо відчутно на початку християнізації. У цей період давньоруська література розвивається в межах візантій-ських канонів, які визначали жанри (житія, проповіді, повчання) та стриману стильову манеру викладу. Іконопис, наслідуючи візантійські зразки, відрізняється абстрактніс-тю і статичністю. В архітектурі набуває поширення візан-тійський стиль зодчества, запозичується техніка цегляної та кам'яної кладки, переймається досвід створення фресок і мозаїк.
З часом почали виявлятися глибинні давньоруські ос-нови. У літературі з'являється емоційне і пристрасне «Слово про Ігорів похід» (1187), що не мало аналогів ні у візантійській, ні у європейській літературі. З XI ст. у цер-ковному живописі започатковується процес розмивання візантійських канонів: все частіше трапляються світські сюжети, релігійні композиції наповнюються образами ре-альних людей, побутовими сценами, набувають національ-них рис. Яскравим прикладом цього є фрески Софії Київ-ської. Саме Софійський собор є матеріальним уособленням поєднання візантійського стилю і місцевих традицій. Значна кількість овальних куполів (бань) у кам'яних хра-мах є виявом впливу дохристиянських традицій спору-дження капищ (язичницьких культових споруд).
3. Існування на Русі дохристиянського культурного середовища -- підґрунтя для створення місцевої самобутньої культури. Роль візантійського впливу на розвиток культури Русі була значною, але не вирішальною, оскільки все візантійське в процесі «ослов'янення» творчо переосмислювалося, якісно видозмінювалося під впливом місцевих традицій.
Феномен давньоруської культури виріс не з пересадже-ного варязького або візантійського саджанця. Він є своєрід-ним синтезом місцевих традицій і досягнень сусідніх наро-дів Заходу та Сходу. Так, відомий скіфський «звіриний стиль» прикладного мистецтва, що сформувався під впли-вом культур Греції і Переднього Сходу, досить помітно ви-ражений у галицьких керамічних плитках, чернігівському різьбленні по дереву, київських фібулах і змійовиках. Дея-кі елементи (висока культура плужного землеробства, ке-рамічне та емалеве виробництво, певні будівельні навички) черняхівської та зарубинецької слов'янських культур (пер-ша половина І тис. н. є.), на яких помітно позначився вплив римської цивілізації, відродилися і розвинулися за часів Давньоруської держави.
Ще у дохристиянський період східні слов'яни мали свою писемність. Місцеве населення користувалося абет-кою із 27 літер, з яких 23 відповідали грецькому алфавіту, а 4 (Б, Ж, Ш, Щ) мали слов'янське походження. Літопис-на інформація про будову палаців княгині Ольги, а також відкриття монументальної ротондоподібної архітектурної споруди, зведеної майже на 50 років раніше славнозвісної Десятинної церкви у самому центрі київського дитинця, переконливо свідчать про те, що ще в дохристиянський пе-ріод слов'яни мали високий рівень ремесла, певну його спеціалізацію, які давали змогу створювати монументаль-ні споруди на основі синтезу власного досвіду та архітек-турних впливів сусідніх народів.
4. Форсоване піднесення культури, поява нових культурних явищ. Виникнення і становлення Давньоруської держави сприяло помітному культурному поступу східних слов'ян, збагаченню новими здобутками.
Існування власної писемності та освіти -- основна озна-ка цивілізованості народу. Засвідчене археологами значне поширення грамотності на Русі є безпосереднім наслідком розвитку давньоруської освіти. Вже за часів Володимира та Ярослава Мудрого шкільна освіта була важливою сфе-рою загальнодержавної та церковної політики. Про висо-кий рівень розвитку освіти свідчить існуюча в той періоддиференціація навчальних закладів: палацова школа під-вищеного типу (державний навчальний заклад, що утри-мувався за рахунок князя); школа «книжного вчення» (для підготовки священиків); світська (приватна) школа домашнього навчання (головним чином, для купецького та ремісничого міського населення).
Накопиченню знань, обміну інформацією, розвитку шкільництва сприяло заснування при храмах, монастирях та князівських дворах бібліотек. Найвідомішими були книгозбірні Ярослава Мудрого, його правнука Миколи-Святоші, волинського князя Володимира Васильковича, ченця Григорія. Книги активно переписувалися і поширю-валися на Русі (за підрахунками вчених, її книжковий фонд налічував щонайменше 130--140 тис. томів), незва-жаючи на їх надзвичайно високу ціну. Так, за молитовник для церкви в Любомлі волинський князь Володимир Ва-сильковий заплатив 8 гривень, яких у той час було цілком достатньо для купівлі отари овець з 40 голів.
Книгописні майстерні та бібліотеки стали тим фунда-ментом, на якому виросла вітчизняна оригінальна літера-тура. Самобутнім літературним жанром з моменту виник-нення було літописання. Воно з'явилося на Русі наприкін-ці X -- на початку XI ст. У 1037--1039 pp. порічні статті були об'єднані в перший давньоруський літописний звід. Вершиною історичної думки в межах літописної традиції вважається «Повість минулих літ», створена ченцем Киє-во-Печерського монастиря Нестором у 1113 р. У Хлебні-ковському списку «Повісті минулих літ» Нестора названо автором цього твору. Як літописець він згадується і в «Ки-єво-Печерському патерику».
Нестор (?--після 1111) --- чернець Києво-Печерського монасти-ря, письменник і, можливо, літописець. Був пострижений за ігуме-на Стефана (1074--1078) і ним же зведений у дияконський сан. Безумовним вважається авторство Нестора двох житій: Бориса і Гліба та Феодосія Печерського. Перше подає історію вбивства си-нів Володимира Святославича їхнім зведеним братом Святопол-ком Ярополчичем як одвічну боротьбу добра зі злом. Написане пізніше житіє Феодосія, одного з засновників Печерського монас-тиря, визначається більшою художньою свободою.
3.Давньоруська література.

До нас дійшло майже 1500 літописних списків, що є не-вичерпним джерелом історичних знань. До визначних оригінальних пам'яток давньоруської літератури нале-жить «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона, «Повчання дітям» Володимира Мономаха, перша давньо-руська енциклопедія «Ізборник» (1073), «Слово про Ігорів
похід» та ін* Ці твори були не тільки апробацією різних літературних жанрів, а й поступальними кроками в роз-витку політичної культури, суспільної думки, оскільки майже всі вони торкалися важливої проблеми державотво-рення -- відносин світської та церковної влад.
Давньоруська література запропонувала два альтерна-тивні варіанти вирішення цього питання: концепцію «бо-гоугодного володаря», в основу якої покладено ідею зверх-ності церковної влади (Нестор) та концепцію монархічної однодержавності, що стоїть над церквою, яка віддзерка-лювала ідею верховності світської влади.
Друковане слово відкрило нові горизонти й у сфері пра-вової культури. У стародавніх слов'ян спочатку було зви-чаєве усне право, що фіксувало норми поведінки, які пере-давалися з покоління в покоління і увійшли в побут та сві-домість у формі звичаїв і традицій. У роки князювання Ярослава Мудрого з'являється перше писане зведення за-конів Київської Русі -- «Руська правда». Цей правовий до-кумент дійшов до нашого часу в 106 списках, які прийня-то поділяти на три редакції -- Коротку, Розширену та Ско-рочену. Найдавнішою є Коротка редакція, що містить Правду Ярослава (правові норми, які стосуються вбивств, тілесних ушкоджень, образ, порушення права власності), Правду Ярославичів (поява нових акцентів -- чітка спря-мованість законодавчих норм на захист феодального зем-леволодіння, скасування кровної помсти; штраф за пору-шення юридичних норм сплачувався не потерпілому, а до державної скарбниці), Покон вірний та Урок мостникам (організація мостіння і розбудови головних торгових магіс-тралей і доріг). До Розширеної правди, крім названих право-вих документів, належить устав Володимира Мономаха, який суттєво розширює та диференціює давньоруське зако-нодавство: з'являються норми, що регулюють питання бор-гових зобов'язань і кабальних відносин; регламентують соціальні відносини у вотчинах, питання спадкоємства; ви-значають діяльність судово-адміністративного апарату то-що. Вважається, що Скорочена правда створена на основі Розширеної у пізніші часи, у XV або навіть у XVII ст.
Поява писаного кодифікованого права сприяла розбу-дові та зміцненню Давньоруської держави, вводила її сус-пільне життя в межі правових норм, що зумовило зростан-ня правової культури населення та його цивілізованості.
Під впливом християнства нові тенденції з'явилися у сфері матеріальної культури. Зокрема, у княжу добу значного поширення набуває на Русі монументальна культова архітектура, яка у своєму розвитку пройшла кілька ета-пів. У ранній період храмобудівництва домінує візантій-ська традиція. Типові ознаки візантійського стилю чітко простежуються в перших монументальних спорудах: Де-сятинній церкві в Києві и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.