На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Велика промислова буржуазя Пвдня України - провдна соцальна сила суспльства другої половини XХ початку XX столття та еволюця її соцально-економчних вимог. Трансформаця становища цєї верстви у суспльств. Джерела формування буржуазї.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: История. Добавлен: 10.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГРИНЧАК Маргарита Олексіївна

УДК 94(477) «17/19»

Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ - на початку ХХ сторіччя

07.00.01 - Історія України

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Дніпропетровськ - 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії та політичної теорії Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор

Пушкін Віктор Юхимович,

Національний гірничий університет,

завідувач кафедри історії та політичної теорії

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Довжук Ігор Володимирович,

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
завідувач кафедри архівознавства
кандидат історичних наук, доцент
Мирончук В'ячеслав Дмитрович,
Дніпропетровський національний університет,
доцент кафедри російської історії
Захист відбудеться « 18 » червня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів, ауд. 30.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.
Автореферат розісланий « 15 » травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Кривий І. О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У Російській імперії другої половини ХІХ - початку ХХ століть відбувався перехід до капіталістичних форм господарювання. Бурхливий розвиток промисловості південноукраїнських губерній пореформеного періоду супроводжувався швидкими темпами формування і становлення нової верстви капіталістичного суспільства - великої промислової буржуазії. Використання дореволюційного досвіду в сучасних умовах переходу до ринкової економіки важливе з огляду на те, що вивчення історичних особистостей підприємців, їхньої діяльності в економічній, політичній та соціальній сферах необхідне для виокремлення найефективніших форм та методів діяльності представників сучасного ділового світу.
Безумовно важливим є аналіз виробничої діяльності, а також національних, соціально-психологічних, сімейних, релігійних рис окремих груп і конкретних представників великої буржуазії, які очолювали акціонерні товариства, монополістичні об'єднання та підприємницькі організації.
Сьогодні становлення нового класу підприємців також значною мірою пов'язане з взаємодією з державою. Не випадково у спробах пояснити проблеми сьогодення, передбачити шляхи подальшого розвитку нашої країни, її економіки, знайти найприйнятніші методи забезпечення динамічного економічного розвитку представники різних соціальних і професійних груп апелюють до подій минулого, заново переосмислюючи досвід взаємодії держави й підприємців, як економічно найактивнішої частини населення. Традиції взаємодії державної влади із представниками підприємницького стану цікаві й повчальні. Досвід регулювання торгово-промислового життя Російської імперії, організаційно-правові форми приватного підприємництва, негативні й позитивні аспекти їхнього розвитку привертають увагу дослідників і широкої громадськості, вимагають комплексних досліджень, у процесі яких важливо відібрати все позитивне й життєздатне для формування нового цивілізованого підприємництва.
Історія розвитку та діяльності великої промислової буржуазії Російської імперії, її взаємодії з органами державної влади й управління вимагає свого вивчення й осмислення через те, що сьогодні розв'язується ряд подібних завдань. Зокрема, для сучасної держави є актуальними питання виходу з економічної кризи, розробки моделей включення країни у світовий ринок, ефективного залучення іноземних капіталів тощо. Таким чином, специфіка економічного розвитку на сучасному етапі робить актуальним звернення до досвіду взаємодії держави й промислової буржуазії на початковому етапі індустріальної модернізації у Російській імперії.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводиться згідно з науковою програмою у межах держбюджетної планової теми «Проблеми соціально-економічного та культурного розвитку Наддніпрянщини нової та новітньої доби» (0101U006350), яка виконується колективом кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету.
Об'єктом дослідження є процес соціально-економічного розвитку Південної України, пореформеної модернізації ІІ половини ХІХ - початку ХХ ст.
Предметом дослідження є велика промислова буржуазія Півдня України як одна із провідних соціальних сил суспільства другої половини XІХ - початку XX століття та еволюція її соціально-економічних вимог.
Метою є дослідження процесу формування великої промислової буржуазії Півдня України, аналіз трансформації становища цієї верстви у суспільстві та простеження змін в економічних і суспільно-політичних вимогах промисловців у пореформену добу та на початку ХХ сторіччя.
Відповідно до цієї мети дисертант ставить перед собою такі завдання:
- виявити, систематизувати та класифікувати джерельну базу дослідження, з'ясувати загальний рівень її розробки, у тому числі типо-видовий склад джерел;
- дослідити економічний розвиток Півдня України другої половини ХІХ - початку ХХ сторіччя, показати роль, яку цей регіон відігравав у формуванні економічних відносин усієї країни;
- встановити соціальні та національні джерела формування буржуазії Півдня України, виявити загальні тенденції цього процесу;
- визначити роль іноземного капіталу у промисловості південного регіону;
- висвітлити діяльність представницьких організацій промислової буржуазії Півдня;
- створити соціальний портрет великого промисловця південноукраїнських губерній;
- проаналізувати взаємодію промисловців регіону з органами державної влади та ставлення до стану підприємців у суспільстві;
- висвітлити соціально-економічні вимоги південної буржуазії у другій половині ХІХ - на початку ХХ сторіччя;
- визначити та інтерпретувати характер суспільно-політичних вимог буржуазії.
Хронологічні межі роботи охоплюють другу половину ХІХ - початок ХХ сторіччя - період насичений значними історичними подіями та важливими соціально-економічними процесами. 1861 рік - скасування кріпосного права, результатом якого став перехід економіки регіону на ринковий шлях розвитку. 1917 рік - період глобальних соціально-економічних перетворень, що знаменували собою закінчення капіталістичного розвитку країни на той час.
Географічні межі дисертаційної роботи охоплюють Південь України. До Південної України історична наука відносить землі, які входили до складу Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній. Обрання південноукраїнського регіону обумовлюється тим, що тут склалися унікальні економічні можливості. На багатій мінеральними ресурсами території було зосереджено величезний промисловий потенціал, паливно-енергетичні потужності і значні людські ресурси, а з середини ХІХ ст. розпочався бурхливий розвиток промисловості та становлення нової промислової еліти.
Методологічною базою цього дисертаційного дослідження є принципи історизму, достовірності, об'єктивності, системності та всебічності. У роботі використано загальнонаукові (аналізу та синтезу, індукції та дедукції, історичний, логічний, системно-структурний, моделювання), загальноісторичні (історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний) та спеціально-історичні (хронологічний, проблемно-хронологічний, періодизації) методи.
Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній на підставі історіографічної спадщини, широкого кола джерел вперше здійснено комплексний аналіз верстви промислової буржуазії Півдня (її походження, розвиток, місце і роль у суспільстві); у рамках спеціального дослідження детально охарактеризовано соціальні та національні джерела формування місцевої промислової еліти. Також вперше представлено соціальний портрет промисловця Півдня України. До наукового обігу введені важливі архівні джерела.
Практичне значення дисертації полягає в можливості використання її матеріалів для подальшого наукового дослідження історії формування промислової буржуазії України; розробці вузівських курсів лекцій, програм і навчально-методичного забезпечення спецкурсів та семінарів з соціальної та економічної історії України, краєзнавчих навчальних проектів. На основі нагромадженого у минулому досвіду можливе покращення державної політики у галузі підприємництва, залучення сучасних підприємців до розв'язання актуальних проблем економічного та соціального розвитку держави та її регіонів.
Особистий внесок здобувача полягає в тому, що нею самостійно розглянуто різноманітні думки, викладені в наукових публікаціях з історії великої промислової буржуазії Півдня України, узагальнивши їх під критичним кутом зору, сформулювавши власне розуміння проблеми. Особиста участь здобувача виявляється в системному (комплексному) аналізі найважливіших проблем, що стосуються формування та діяльності верстви промислової буржуазії південноукраїнських губерній, персоніфікації великих підприємців зазначеного регіону у кінці ХІХ - на початку ХХ сторіччя.
Представлена дисертація є самостійним науковим дослідженням. Висновки, сформульовані в дисертації, ґрунтуються на матеріалах, зібраних і проаналізованих дисертантом особисто.
Апробація результатів дослідження: наукова робота пройшла апробацію на регіональних краєзнавчих конференціях, зокрема, на 1-ій Регіональній краєзнавчій конференція «Дослідники Придніпровського краю» (Дніпропетровськ, 29 березня 2002 р.), на наукових читаннях «Україна модерна і сучасна (історія, історіографія та джерелознавство)», присвячених 60-річному ювілею професора Г.К.Швидько (6 травня 2004 р.), на 6-й регіональній краєзнавчій конференції “Меценати та їх роль в розвитку науки, освіти і культури Придніпров'я” (Дніпропетровськ, 29 березня 2007 р.).
Структура роботи зумовлена метою і завданнями наукового дослідження. Дисертація складається з вступу, трьох розділів (дванадцяти підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (всього 451 позиція), додатків. Загальний обсяг дисертації - 248 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовується вибір теми дослідження, її актуальність, зазначено про її зв'язок з науковими програмами. Відповідно до теми дослідження сформульовані мета і завдання дисертаційної роботи, визначено об'єкт, предмет, хронологічні та географічні межі, методологію та методи дослідження. У вступі також розкриваються наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, подані відомості про особистий внесок здобувача, а також зазначена апробація результатів роботи.
У першому розділі - «Стан наукової розробки проблеми, її джерельна база та методологія дослідження» - проаналізовано стан наукової розробки теми, охарактеризовано її джерельну базу, окреслено головні методи дослідження.
У підрозділі 1.1 - «Історіографія проблеми» - аналізуються дослідження з історії промислової буржуазії Півдня України, виділяються декілька періодів. І етап - 60-ті роки ХІХ ст. - до початку 20-х років ХХ ст. У цей період література носить або довідково-практичний характер, або автори намагаються передбачити майбутнє південного регіону (переважним чином ці прогнози оптимістичні). Розробка окремих аспектів теми розпочалася ще наприкінці 60-х - початку 70-х рр. ХІХ ст. Зазначений період характеризується тим, що автори багатьох опублікованих робіт були безпосередніми учасниками у промисловій розробці регіону. З'являються перші біографічні етюди, що стосувалися персоналій місцевої буржуазії. Цікавими для дослідження становлення промислової буржуазії Півдня України є праці В.Іславіна Иславин В.А. Очерк каменноугольной и железоделательной промышлен-ности Донецкого кряжа. - СПб.: тип. и хромолит. А.Траншеля,1875. - 59 с., С.Подолинскього Подолинський С. А. Ремесла і фабрики в Україні // Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд. Р.Сербін. - Монреаль: Українське історичне т-во, 1990. - 208 с., С.Ан-ського Ан-ський С. Очерк каменноугольной промышленности на юге России // “Русское богатство”. - 1882.- №1-2.- С.30-36.. Наприкінці цього етапу, окрім суто економічних, розпочинаються дослідження суспільно-політичних аспектів політики великої промислової буржуазії, історії організацій великих промисловців, їх стосунків з урядом, становище буржуазії у суспільстві Російської імперії. Серед подібних робіт - праці Є.Рагозіна Рагозин Е.И. Железо и уголь на Юге России. - СПб.: тип.И.Гольдберга, 1895. - 170 с., Б.Брандта Брандт Б.Ф. Иностранные капиталы в России. Металлургическая и каменноугольная промышленность // Брандт Б.Ф.Иностранные капиталы их влияние на экономическое развитие страны. - Ч.II. - СПб.: Тип.В.Киршбаума, 1899. - 419 с., П.Фоміна Фомин П.И. Горная и горнозаводская промышленность Юга России. - Харьков: Тип. Б.Бенгис, 1915. - Т.1. История горной и горнозаводской промышленности Юга России со времени возникновения до восьмидесятых годов прошлого века. - 487с., А.Гушки Гушка А.О. Представительные организации торгово-промышленного кла-сса в России. Доклад, прочитанный на общем собрании Р.Т.О. в заседаниях 11 и 18 ноября 1911 г. - СПб.: типо-лит. Шредера, 1912. - 208 с..
В цілому у літературі початкового етапу однією з найпоширеніших стала робітнича проблематика. У студіях дослідників капіталізму в Російській імперії початку ХХ ст. зосереджена увага на вивченні процесу монополізації промисловості, її організаційно-управлінських форм та участі іноземного капіталу. Загалом література початкового етапу носить прикладну спрямованість, серед інших її характерних рис виділяємо оперативність написання робіт (автори є безпосередніми свідками та учасниками цих процесів), обмеженість джерел, специфічний склад авторів, багато з яких були гірничими інженерами. Все це обмежує можливості наукового аналізу індустріального розвитку регіону. Проте в цих роботах містяться цінні відомості про економічне становище регіону, технічний рівень тогочасного виробництва, деякі статистичні дані та дана оцінка ймовірних перспектив розвитку промисловості на Півдні України. Для вивчення ж безпосередньо проблем становлення та розвитку буржуазії, особливо важливим є те, що дослідники намагалися дати оцінку соціальному складу буржуазії, характеристику її окремим особистостям.
Другий період припадає на радянський час історії держави. Він характеризується висвітленням історичних подій через призму марксистської ідеології. Радянські історики обумовлюють капіталістичний розвиток дією об'єктивних факторів. Головний результат утвердження капіталізму вони бачать у формуванні робітничого класу й розгортанні революційної боротьби. У такому контексті буржуазії приділяється лише місце соціального антагоніста пролетаріату, що жодним чином не сприяє її об'єктивній оцінці. Протягом 20-х років ХХ ст. продовжують друкуватися студії дослідників, які вивчали історію промисловості в цілому, та, зокрема, питання історії буржуазії у дореволюційну добу. Це роботи як російських авторів - П.Берліна Берлин П.А.Русская буржуазия в старое и новое время. - М.: Книга. 1922. - 308 с., Є.Черменського Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. - М.: Политиздат, 1970. - 648 с. , так і українських - М.Слабченка Слабченко М.Є. Матеріали до економічно-соціальної історії України ХІХ ст. - Одеса: ДВУ, 1925-1927. - Т. 1-2. - 320 с., 278 с., О.Оглобліна Оглоблін О.П. Нариси з історії капіталізму на Україні. - К., 1931. - Вип.1. - 174 с., М.Яворського Яворський М.І.Україна в епоху капіталізму. - Харків.: Держ. видавництво України, 1924-1925. - Вип.1-3. - 309 с.. У подальші роки досліджуються переважним чином економічні аспекти промислового розвитку регіону. Виходять фундаментальні роботи П.Лященка Лященко П.И. История народного хозяйства СССР.- М.: ОГИЗ, 1948. - 560 с., О.Нестеренка Нестеренко О.О. Розвиток капіталістичної промисловості і формування пролетаріату на Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. - К.: Держполітвидав УРСР, 1952. - 208 с., Г.Д.Бакулєва Бакулев Г.Д. Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна. - М.: Госмолитиздат, 1955 .- 672с., М.Я.Гефтера Гефтер М.Я. Царизм и монополистический капитализм в металлургии Юга России до І Мировой войны // Исторические записки. - 1953. - №43. - С.78-96. , С.Г.Струміліна Струмилин С.Г. История чёрной металлургии в СССР. - М.: Академия наук СССР, 1954. - Т.1. - 534 с., П.О.Хромова Хромов П.А. Экономическое развитие России в конце ХІХ - начале ХХ вв. - М.: Госполитиздат, 1950. - 386 с., А.Л.Цукерника Цукерник А.Л Синдикат «Продамет»: Историко-экономический очерк. 1902- июль 1914 г. - М.: Соцэкгиз, 1959. - 303 с., О.Г. Задери Задера А.Г. Иностранный капитал в тяжелой промышленности дона в конце ХІХ - начале ХХ века // Из истории Дона. - Ростов на дону, 1956. - С.136-157.. Роботи дослідників сприяють введенню до наукового обігу нових джерел з проблем економічної історії регіону.
Наприкінці 60-тих років з'являються праці, в яких безпосередньо досліджується верства промислової буржуазії. До них відносяться роботи І.Гіндіна Гиндин И.Ф. Русская буржуазия в период капитализма, её развитие и особенности // История СССР. - 1963. - № 2-3. - С.57-80., П.Волобуєва Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия России в 1917 г. - М.: Мысль, 1964. - 352 с., В.Бовикіна Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России. - М.: Изд. Моск. ун-та, 1967. - 295с., Б.В. Ананьїча Ананьич Б.В. Российский и международный капитал (1897-1914). - Л.: Наука, 1970. - 193 с., В.Я. Лаверичева Лавёрычев В.Я Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861-1900гг. - М.: Мысль, 1974. - 252с., П.Г.Риндзюнського Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России. 1850-1880гг. - М.: Наука,1978. - 294 с., Л.Є.Шепелєва Шепелев Л.Е. Крупная буржуазия в России. Конец XIX в. - 1914 г. М.: Наука, 1992.- 279 с., присвячені питанням розвитку промислової буржуазії Російської імперії, її взаємодії з державними установами, політиці стосовно робітничого класу. Спеціальні дослідження великої промислової буржуазії Півдня України з'являються наприкінці 70-х років і перш за все належать відомому українському вченому В. В. Крутікову Крутиков В.В. Буржуазия Украины и экономическая политика царизма в пореформенный период. - Днепропетровск: Издательство ДГУ, 1992. - 172 с. та інші праці.. В його дослідженнях ве-лика увага приділена формуванню буржуазії південноукраїнських губерній, її соціальному складу, історії з'їздів гірничопромисловців.
Значення радянського періоду в історіографії промислової буржуазії Півдня полягає в тому, що саме в цей період значно розширилася джерельна база і проблематика досліджень. Про це свідчить великий масив джерел, особливо статистичних даних, які використовували радянські історики. Окрім того, в зазначений період зроблені суттєві наукові доробки, особливо щодо відносин підприємців та робітників, підприємців та центральної влади.
Третій період (90-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.) характеризується розширенням тематики наукових інтересів дослідників і зростанням уваги до торгово-промислової, суспільно-політичної та філантропічної діяльності підприємців. В цей час з'являються публікації узагальнюючого характеру, які висвітлюють історію підприємництва Російської імперії протягом усього існування країни (М.Боханов Боханов А.Н. Деловая элита России 1914 г. - Москва:Институт российской истории РАН, 1994 г. - 273 с., Н.Боркіна Боркина Н.В., Першиков А.Н. История российского предпринимательства. - Томск: Изд-во ТПУ, 1999. - 387 с., А.Балкіна та Л.Додонова Баикина А. Додонова Л. Аристократы капитала: очерки истории российского предпринимательства и благотворительности. Х-ХХ вв. - Тюмень: СОФТДизайн, 1994. - 350с. , та інші). В узагальнюючих працях з історії підприємництва Російської імперії вчені роблять висновок про слабкість російського буржуазного лібералізму, в якому вони вбачають одну з причин припинення капіталістичного розвитку країни. Багато новаторських положень міститься в працях російського історика, дослідника підприємницької верстви О.М.Боханова, який багато уваги приділив дослідженню окремих особистостей підприємців. Серед проблем, які вивчаються, найбільш розповсюдженими є взаємовідносини підприємців з владою наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (М.Баришніков Барышников М.Н. История делового мира России. - М.: АО 'Аспект-Пресс', 1994. - 224 с. та інші).
Українські дослідження останніх років стосуються переважно економічних та соціальних аспектів історії промислової буржуазії підросійської України. Економічній та соціальній історії Донбасу присвячені роботи М.Антоненка Антоненко М.І. Заселення Донбасу: соціально-економічні та етнонаціональні аспекти (середина ХІХ - початок ХХ століття): Авт. дис. ... канд. істор. наук / Інститут соціології АН України. - К., 1994. - 173 с., І.Довжука Довжук І.В. Промисловий розвиток Донбасу в системі економіки Надніпрянської України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. - 312 с., А.Міхненка Михненко А.М Формування капіталістичної промисловості Донецького басейну (друга половина ХІХ ст.) // Вісник Донецького університету: Сер.:Б:Гуманітарні науки. - Донецьк. 2000. - Вип1. - С.177-183.. Наукове дослідження участі іноземних капіталів у металургійній та вугільній промисловості Донбасу і Придніпров'я в пореформену добу та на початку ХХ ст. робить О.Щербініна Щербініна О.В. Іноземний капітал. - Донецьк: Донбас, 2000, - 256 с.; індустріальний розвиток України та процес формування торгово-промислової буржуазії аналізуються в роботах Т.І.Лазанської Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики XIX ст.). - К.: Інститут історії України, 1999. - 282с.. У ґрунтовних монографіях О.П.Реєнта Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ - початок ХХ ст.). - К.: Інститут історії України НАН України. - Київ, 2003. - 340 с. та Ф.Г.Турченка Турченко Ф., Турченко Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція. - К.: “Генеза”, 2003. - 304 с. порушується питання формування української національної буржуазії, причому остання робота присвячена саме Півдню України. Серед дослідників з далекого зарубіжжя, які вивчали питання розвитку вітчизняної буржуазії, назвемо Д. Маккея Маккей Дж. Развитие экономики и региональное предпринимательство в последний период Российской империи // Реформы или революция? Россия 1861-1917гг.: Материалы международного коллоквиума историков «Рабочий класс и революционная ситуация в России в начале ХХ в. (Ленинград, июнь 1990 г.). - СПб.: Наука, 1992. - С.210- 235., Т.Фрігута Фригут Т.Иностранные капиталовложения в индустриализацию России: Джон Юз и Новороссийское общество// Новые страницы в истории Донбасса: Кн.1.- Донецк, 1992. - С.65-76., Р.Пайпса Пайпс Р. Росия при старом режиме. - М.: Независимая газета, 1993. - 421 с. , А.Рібера Rieber A. Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia. Chapel Hill, 1982. P.23-371., Г.Куромію Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: Україно-російське прикордоння, 1870-1990-і роки. / Пер. з англ. Г.Кьорян, В.Агеев. -- К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. -- 510 с..
Історіографічний огляд свідчить про те, що в історії дослідження промислової буржуазії Півдня України вже розглянуті окремі питання її формування, взаємодії з владою та робітниками, діяльності представницьких організацій промисловців. Тому в нашій дисертаційній роботі зроблена спроба комплексного дослідження історії становлення, діяльності та становища у суспільстві південних промисловців, включаючи названі малодосліджені, а також зовсім недосліджені питання. Це завдання здійснюється на основі досягнень попередників у вивченні цієї теми, а також залученням до наукового аналізу законодавчих, справочинних джерел, та малодосліджених періодичних видань.
У підрозділі 1.2 - «Аналіз джерел» - подано характеристику джерел, використаних у процесі наукового дослідження. Джерельна база дисертаційної роботи представлена опублікованими та архівними джерелами.
У результаті пошукової роботи з метою розширення джерельної бази дисертантом виявлено значний масив неопублікованих архівних джерел, які зберігаються в Державному архіві Дніпропетровської області (ф.463, ф.11, ф.475), Центральному державному історичному архіві м. Києва (ф.313, ф. 442, ф.575, ф. 896, ф.1072, ф.1695, ф.1696, ф.2090, ф.2033, ф.2161), Державному архіві Харківської області (ф. 3, ф.19, ф.45, ф.487). За своїм походженням, видовими особливостями і змістом джерела з історії промислової буржуазії Півдня України поділяються на документальні (законодавчі акти, діловодні акти різних державних установ та підприємницьких організацій, статистичні матеріали, документи довідкового характеру) та наративні. Окрему групу джерел складають періодичні видання.
З метою отримання з них максимальної інформації документальні джерела систематизовані таким чином:
1. Законодавчі та нормативні акти: до цієї групи входять матеріали гірничого та акціонерного законодавства, нормативні документи з'їздів (положення та статути). Законодавчі акти важливі з точки зору створення загальної характеристики ринкових умов періоду капіталістичної модернізації, уявлень про політику царського уряду стосовно підприємців та їх колективних установ і організацій, у роботі яких брали активну участь представники ділових кіл регіону. Серед подібних актів особливо важливі - Положення від 8 січня 1863 року «Про збір за право торгівлі та інших видів промислів», Положення від 9 лютого 1865 р. «Про мито за право торгівлі та інші промисли», «Додаткові правила про приписаних до приватних гірничих заводів людях» від 19 лютого 1861 р., Закон про страхування робітників від 2 червня 1903 р., Статут про промислову працю з правилами та поясненнями 1915 р. тощо.
2. Справочинна документація державних установ. Це документація виробничої діяльності промислових підприємств: статути, звіти, баланси акціонерних компаній, протоколи загальних зборів акціонерів, програми гірничопромислових з'їздів, списки учасників з короткими характеристиками, протоколи, стенограми з'їздів. Значний інтерес для дослідження різних аспектів діяльності промисловців мають друковані матеріали з'їздів гірничопромисловців Півдня Росії, що почали видаватися у 1874 р. і виходили щорічно до 1917 р. включно. Матеріали з'їздів відбивали безпосередній хід найважливіших економічних процесів (акціонування, концентрації виробництва, проникнення іноземного капіталу тощо) з позицій безпосередніх учасників і зацікавлених осіб. Вони містять різноманітну цікаву інформацію про настрої, погляди, економічні інтереси різних груп промисловців.
3. Статистичні матеріали. Особливо важливою є промислова статистика, а також статистичні видання представницьких організацій. По-перше, дані, що стосуються промисловців Півдня, можна знайти в таких матеріалах: «Перший загальний перепис населення Російської імперії в 1897 році», «Список фабрик та заводів всієї Росії». У різні роки друкувалися також різноманітні статистичні видання з фабрично-заводської промисловості. Важливим джерелом є також галузеві статистичні збірки, такі як «Статистичні таблиці з гірничої промисловості Росії», «Збірники статистичних даних про гірничозаводську промисловість Росії».
4.Довідкові видання - різноманітні збірники, які переважним чином містять інформацію про промисловців регіону. Це довідники «Підприємництво та підприємці», «Діловий світ Росії», «Німці Росії». Важливі дані стосовно розвитку промислових підприємств є і в промислових довідкових виданнях, таких як «Фабрики та заводи всієї Росії», а також підготовлені особливими комісіями Ради з'їзду представників промисловості та торгівлі довідники по промисловості Російської імперії, де можна знайти зокрема і інформацію про південний регіон.
5. Мемуарна література. До джерел цієї групи належать мемуари і спогади (С.Вітте, Д.Мендєлєєв, О.Ауербах, А.Мевіус, Л.Семечкін), авторами більшості яких були або державні діячі, чия діяльність була тісно пов'язана з промисловістю, або безпосередньо самі промисловці. Ця група джерел дає можливість ознайомитись з особистими поглядами представників південноукраїнської буржуазії на розвиток промисловості регіону.
6. Періодичні видання в джерельній базі дисертації представлені газетами «Гірничозаводський листок» (пізніше - «Гірничозаводська справа»). Періодичні видання значно поповнюють базу документальних та наративних джерел, пояснюють окремі їх положення.
Представлені джерельні комплекси послідовно і достатньо повно віддзеркалюють, з одного боку, умови функціонування промисловості, з іншого - характеристики й результати розвитку виробництва, повсякденну практику підприємств, склад і вигляд промислового підприємництва Півдня України. Використання цих джерел дозволяє достовірно, всебічно і неупереджено реалізувати поставлену мету і завдання дисертаційного дослідження.
У підрозділі 1.3 -- «Методологічні основи дослідження» - зазначено, що під час дослідження застосовані принципи історизму, об'єктивності, системності та всебічності із залученням загальнонаукових, загальноісторичних та спеціально-історичних методів наукового дослідження.
На засадах принципу історизму в дослідженні виявлені провідні тенденції соціогенезу буржуазії південного регіону України, прослідковані закономірності цього процесу, зазначені її особливості. Історизм передбачає дослідження будь-якого процесу, явища у зв'язку з іншими процесами: політичними, соціальними, економічними, адже розвиток промислового підприємництва - це значний масив, пов'язаний не тільки з економікою, а й з суспільним розвитком та політикою. Оскільки історія буржуазії південноукраїнських губерній включає економічні, соціальні та політичні аспекти, принцип системності носить пріоритетний характер. Він дозволяє зіставити різні компоненти системи, зокрема економічну і соціальну історію промислової буржуазії, ставлення у суспільстві до верстви підприємців, зв'язок буржуазії з державним апаратом. Системно-структурний принцип використаний під час дослідженнь сутнісних особливостей верстви промисловців та субкультури місцевого підприємництва.
Використовуючи загальнонауковий підхід, виділяємо проблемно-хронологічний і логічний методи. Дослідити процес становлення та розвитку стану буржуазії Півдня України дозволяє звернення до конкретно-історичного та хронологічного підходу на час вивчення всіх етапів історії промислової буржуазії. Будь-який процес, подію, явище в історії промислового розвитку Півдня не можна пізнати без їх наукового аналізу. З метою розуміння позиції буржуазії Півдня, мотивів її діяльності був зроблений аналіз виступів, звернень, статей її представників, виокремлено соціальні, економічні та політичні вимоги. У дисертації також присутній синтез, тобто поєднання джерельної інформації, реконструкція на цій основі подій та процесів, узагальнення одержаних висновків, формування цілісного знання з поставлених проблем. Співставлення біографічних даних різних представників промислової буржуазії Півдня дає можлив и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.