Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Територальн змни. Внутршньополтичне становище в Україн. Зовншньополтичн акцї УРСР. Стан народного господарства. Втрати республки у вйн. Демлтаризаця народного господарства.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: История. Добавлен: 16.05.2007. Год: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


УКРАЇНА В ПЕРІОД ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

ПЛАН
1. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ
2. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ
3. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ УРСР
4. СТАН НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. ВТРАТИ РЕСПУБЛІКИ У ВІЙНІ
5. ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ
Одним із важливих історичних на-слідків перемоги над фашистською Ні-меччиною та її союзниками було завер-шення об'єднання українських земель.
Питання про повоєнні кордони Ук-раїни постало ще на Тегеранській (1943 р.) та Ялтинській (1945 р.) кон-ференціях глав урядів трьох держав антигітлерівської коаліції - СРСР, США, Великобританії. Радянське ке-рівництво наполегливо домагалося закріплення кордону по так званій «лінії Керзона». Це гарантувало об'єд-нання українських земель у складі УРСР і юридичне закріплювало вход-ження до України західних областей, у тому числі й тих, що перебували в її складі в 1939-1941р.р.
Але це не влаштовувало Великобри-танію та США.
26 листопада 1944 р. перший з'їзд народних комітетів Закарпатської України прийняв Мані-фест про возз'єднання Закарпаття з УРСР. Враховуючи віковічне прагнен-ня українців до возз'єднання, чехосло-вацький уряд погодився підписати до-говір із СРСР про злиття Закарпатської України з Радянською Україною. Це сталося 29 червня 1945 р. Після цього компартія Закарпаття була включена до складу КП(б)У.
З0 червня 1945 р., виступаючи на VII сесії Верховної Ради УРСР, М.Хрущов заявив, що український народ впер-ше возз'єднався в єдиній Українській державі.
Заключним актом повоєнного врегу-лювання кордонів України стало під-писання 10 лютого 1947 р. радянсько-румунського договору. Він юридично зафіксував кордони України в рамках радянсько-румунської угоди 28 черв-ня 1940 р.
Таким чином, після закінчення вій-ни вперше за багато століть фактично всі українські землі увійшли до складу Української РСР. Польща, Чехословач-чина, Угорщина, Румунія визнали нові політичні реалії, підтвердивши в між-народних актах згоду змінити свої кор-дони на користь Радянського Союзу.
Нове розмежування кордонів супро-воджувалося переміщенням великої кількості населення. Це пояснювалось як бажанням народів проживати в рамках власних державних утворень, так і етнічним протистоянням, що ви-никло у зв'язку з тривалим періодом національного та духовного гноблен-ня українців.
Із Галичини, Волині, Рівненщини в 1944--1946 р.р. до Польщі переселило-ся майже мільйон чоловік польського населення. У ті ж роки з Польщі до України переїхало 520 тис. українців. З метою недопущення можливих про-явів «буржуазного націоналізму» знач-на частина українців з Польщі на-правлялась не до близьких Їм захід-них, а до зрусифікованих південних та східних областей.
Польська влада, зі свого боку, вдава-лася до жорстоких санкцій проти ук-раїнців, які залишились на її теренах і переселятись до України не бажали.
Найбільшою антиукраїнського ак-цією, здійсненою польськими властя-ми, була проведена у квітні-травні 1947 р. операція «Вісла». В ході Її ук-раїнці, що проживали у прикордонних з УРСР районах, були переселені на захід і північ Польщі, їхнє майно кон-фісковане, а на кордоні з Радянською Україною утворено так звану “санітар-ну зону”.
Під прикриттям необхідності лікві-дації на цих територіях залишків фор-мувань УПА, польське комуністичне керівництво виселило українців з тра-диційно обжитих ними земель та роз-селило фактично по всій Польщі.
З 28 квітня 1947 р. було виселено зі своїх домівок та відправлено на захід Польщі близько 150 тис. Чоловік. Пе-реїзд та розміщення українців на но-вих землях стали справжньою траге-дією. Чимало людей померло від голо-ду та хвороб, на нових місцях україн-цям передавалися найгірші, напівзруйновані господарства та земля, яка вже 2--3 роки лежала перелогом.
Важливим моментом переходу до мирного життя в Україні стало віднов-лення радянських органів державної влади. Функції законодавчого органу республіки здійснювала Верховна Рада України. Повсюдно в областях, районах, містах і селах відновлювали роботу відповідного рівня місцеві ради. Усі керівні працівники цих рад не обиралися, а призначалися.
У лютому 1947 р. в Українській РСР відбулися вибори до Верховної Ради, а у грудні 1947 р. пройшли вибори до місцевих рад. Та про справжнє воле-виявлення народу не могло бути й мови, бо до бюлетенів вносили прізви-ще лише одного кандидата.
ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ
Правлячою політичною силою, яка монопольне визначала шлях розвитку суспільства, була партія. Партія біль-шовиків України існувала на правах обласної організації і була звичайним виконавцем волі керівництва ВКП(б). Протягом війни кількість українських комуністів зменшилася з 680 тис. до 200 тис. чол. Лише в 1949 р. Компартія України досягла за чисельністю довоєнного рівня.
Партійно-державне керівництво УРСР за вказівкою з Москви частково змінило державну символіку рес-публіки. У листопаді 1949 р. Президія Верховної Ради УРСР прийняла ука-зи про Державний герб УРСР, Дер-жавний прапор УРСР і Державний гімн УРСР. Червоний прапор з напи-сом «УРСР» замінено двоколірним: верхня частина в дві третини ширини полотнища була червоною, а нижня мала світло-блакитний (лазуровий) колір. У верхній частині прапора міс-тилось зображення серпа і молота, а над ними - п'ятикутної зірки. Змін зазнав також герб УРСР. На початку 1950 р. було створено Державний гімн УРСР.
Як і раніше, повоєнна Україна мала всі зовнішні атрибути суверенної рес-публіки, котра на федеративних заса-дах входила до СРСР. Але фактично вона залишалася складовою части-ною унітарної надцентралізованої держави, керівництво якої прагнуло до соціально-політичної й культурної уніфікації всіх підконтрольних тери-торій. Разом з тим зовнішньополі-тичні інтереси центру сприяли пев-ним амінам статусу України у складі Радянського Союзу. Напередодні пе-реговорів про утворення Організації Об'єднаних Націй Х сесія Верховної Ради СРСР, що працювала 28 січня - 1 лютого 1944р., прийняла закон про відновлення ліквідованих на початку 20-х рр. прав зовнішнього представ-ництва всіх союзних республік. У бе-резні 1944 р. рішення про відновлен-ня цих прав прийняла Верховна Рада УРСР. Відповідно до цих актів у структурі державних органів респуб-ліки утворено Народний комісарі-ат закордонних справ. Його очолив Д. Мануїльський. У той же час Верхов-на Рада прийняла закон про утворен-ня Народного комісаріату оборони УРСР. Наркомом оборони республіки було призначено генерал-лейтенанта В. Герасименка. Але ця акція мала суто символічний, цілком фіктивний характер. Наркомат оборони, не встигнувши народитись, припинив існування, бо це суперечило лінії цен-тру, який прагнув мати єдині збройні сили і не бажав ділити це право будь з ким у республіці.
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ УРСР
У ході переговорів про утворення ООН радянська сторона висунула про-позицію про включення до майбутньої міжнародної організації усіх радянсь-ких республік як повноправних чле-нів. Цю пропозицію союзники відкину-ли, але для України та Білорусі, що були найзначнішими за чисельністю населення та територією і найбільше постраждали від війни, було зроблено виняток. 26 червня 1945 р. на конфе-ренції Об'єднаних Націй у Сан-Фран-циско делегація Української РСР, як і делегації інших держав-засновниць, підписала Статут ООН.
Як член ООН, УРСР брала участь у роботі кількох її департаментів, служ-бових структур, у тому числі Комісії з прав людини, статистичної, гумані-тарно-культурної та інших. Перша се-сія Генеральної Асамблеї ООН у 1946р. обрала УРСР членом Еконо-мічної і Соціальної Рад ООН терміном на 1 рік. В 1948-1949 рр. Україна ста-ла непостійним членом Ради Безпеки ООН - її представників запрошують до роботи деяких інших структур орга-нізації, в тому числі Міжнародного су-ду та ін.
Делегація України була актив и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.