На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Навчання та переврка знань посадових осб спецалств. нструктаж з питань охорони прац: вступний нструктаж, первинний нструктаж, повторний нструктаж, позаплановий нструктаж, цльовий нструктаж. Стажування та допуск працвникв до роботи.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Охрана труда. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Група: ГПc - 13
Бражко Наталія Анатоліївна
тел.: 8-(0612) 265-97-55
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Дисципліна: Охорона праці в галузі

Тема: Навчання працівників з питань
охорони праці

Викладач: Порада О.В.
ЗАПОРІЖЖЯ
2008
зміст

1. Загальні положення…………………………………………………………….3
2. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів………………...4
3. Інструктажі з питань охорони праці:…………………………………………..5
- вступний інструктаж …………………………………….……………………6
- первинний інструктаж …………………………………………………………7
- повторний інструктаж ………………………………………………………....8
- позаплановий інструктаж ……………………………………..………………8
- цільовий інструктаж …………………………………………………………....9
4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи……………..10
5. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці..….………....12
6. Список використаних джерел…………………………………………………14
1. Загальні положення

Навчання та інструктажі працівників із питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці. Вони проводяться з учнями, вихованцями та студентами навчально-ви-ховних закладів, працівниками в процесі їх трудової діяльності.
Згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4-12-99), усі працівники, що приймаються на роботу, та в процесі роботи проходять на підприємстві навчання, інструктаж із питань охорони праці, вивчають правила надання першої долікарняної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правила поведінки при виникненні аварій.
Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки (згідно з переліком таких робіт, що затверджується наказом Держнаглядохоронпраці), а також де є необхідність у професійному відборі, проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в термін, встановлений відповідними галу-зевими нормативними актами, але не рідше одного разу на рік.
На промислових підприємствах України для працівників, що ви-конують роботи по обслуговуванню обладнання підвищеної небез-пеки, обов'язкове курсове навчання по безпечним методам праці з обов'язковим іспитом, що проходить безпосередньо на виробництві по затвердженим роботодавцем і погодженим з органами Держнаглядохоронпраці програмам. Це роботи по обслуговуванню парових та водонагрівальних котлів, виробничих печей та інших теплових уста-новок, устаткування, що працює під тиском, компресорів, холодиль-них установок, газового обладнання, електричного устаткування, підйомників, підіймальних механізмів, тракторних лопат, буртоукладачів, буртоукривальних машин, автонавантажувачів, електрокарів, тракторів та іншого внутрішнього заводського механізованого транс-порту, газоелектрозварювального обладнання, апаратів дифузії, центри-фуг, кислотних та лужних установок, безтарного зберігання сировини, миття харчової сировини, такелажних, монтажних, ремонтних, наван-тажувально-розвантажувальних й інших робіт. Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань на підприємстві покладаєть-ся на роботодавця, а в структурних підрозділах - на керівників цих підрозділів. Контролює виконання цих завдань відділ охорони праці.
Допуск до роботи осіб, що не пройшли навчання та перевірку знань, забороняється.
2. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів

Всі посадові особи, відповідно переліку посад (наказ Держнаглядохоронпраці № 94 від 11.10.1993р.), до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчан-ня і перевірку знань із питань охорони праці.
Навчання роботодавців (керівників підприємств і установ та їх заступників), що безпосередньо відповідають за організацію охо-рони праці на підприємстві чи установі (перелік посадових осіб наведено в додатку до Типового положення про навчання з питань охорони праці), проводиться в навчальних закладах, які мають дозвіл Державного Комітету України по нагляду за охороною праці на проведення такого навчання.
На підприємствах навчання з питань охорони праці організує відділ охорони праці підприємства, залучаючи до цього праців-ників відділу охорони праці та спеціалістів, що пройшли навчан-ня і перевірку знань у навчальних закладах, або в установах Держнаглядохоронпраці. Для перевірки знань посадових осіб і спеці-алістів наказом по підприємству створюється комісія, очолювана роботодавцем (заступником роботодавця) або керівником служ-би охорони праці. До комісії входять керівники (їх заступники) служби охорони праці, виробничо-технічних служб, представни-ки місцевих органів державного нагляду за охороною праці, а та-кож представники профспілкового комітету (комітетів).
Посадові особи та спеціалісти невеликих підприємств, де немож-ливо провести навчання та утворити комісію по перевірці знань, проходять навчання у відповідних місцевих навчальних закладах або на близьких за їх профілем виробництва підприємствах, а пере-вірку знань - в комісіях при місцевих органах Держнаглядохоронпраці.
Працівники, що не пройшли навчання і перевірку знань або при повторній перевірці показали незадовільні знання з питань охо-рони праці, звільняються з посади, а їх працевлаштування вирі-шується згідно діючого чинного законодавства.
Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів про-водиться в разі введення в дію або перегляду нормативних актів із питань охорони праці; введення в дію нового устаткування або нових технологічних процесів; при переведенні працівника на іншу роботу, що потребує додаткових знань із питань охорони праці; за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці, в разі незнання актів про охорону праці.
3. Інструктажі з питань охорони праці

Згідно із Законом України «Про охорону праці», Державний комітет України з нагляду за охороною праці наказом від 04.04.94 р. № 30 затвердив «Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників із охорони праці». У відповідності із цим документом, усі працівники при прийнятті на роботу і процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки при аваріях. Навчання працівників правилам безпеки праці запроваджується в усіх підприємствах, установах незалежно від характеру і ступеня небезпеки виробництва. Форми такого навчання: інструктажі, технічні мінімуми, так зване курсове навчання, спеціальне навчання, навчання (перевірка знань) посадових осіб, підвищення кваліфікації, навчання студентів та учнів навчальних закладів.
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на всіх підпри-ємствах, установах і організаціях незалежно від характеру їх трудо-вої діяльності, підлеглості і форми власності. Мета інструктажу - навчити працівника правильно і безпечно для себе і оточуючого се-редовища виконувати свої трудові обов'язки.
Керівництво, організація і відповідальність за своєчасне і правильне проведення інструктажів покладається на власника (керівника) підприємства, установи, організації, а у підрозділах - на керівника підрозділу.
Інструктажі за часом і характером проведення поділяють на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щой-но прийняті на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від їх осві-ти, стажу роботи за цією професією або посади; працівниками, які зна-ходяться у відрядженні на підприємстві й беруть безпосередню участь у виробничому процесі; з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства; учнями, вихованцями та сту-дентами навчально-виховних закладів перед початком трудового й професійного навчання в лабораторіях, майстернях на полігонах тощо.
Вступний інструктаж проводить спеціаліст відділу охорони праці або особа, що призначена наказом для проведення цієї роботи. Місце проведення вступного інструктажу - кабінет охорони праці або інше приміщення, обладнане наочними матеріалами.
Метою вступного інструктажу є: роз'яснення значення виробничої і трудової дисципліни, ознайомлення з характером майбутньої роботи, загальними умовами, з вимогами безпеки; ознайомлення з основними положеннями законодавства про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку, основними правилами електробезпеки, порядком складання актів про нещасний випадок, порядок надання першої допомоги потерпілому; загальними вимогами до організації та утримання робочих місць; вимогам особистої гігієни та виробничої санітарії; призначення і використання засобів індивідуального захисту, спецодягу і спецвзуття; ознайомлення з основними вимогами пожежної безпеки.
Програма вступного інструктажу розробляється відділом охо-рони праці згідно з переліком питань, наведеним у додатку до Ти-пового положення про навчання з питань охорони праці. Програму та тривалість інструктажу затверджує роботодавець.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціаль-ному журналі, а також в документі про прийняття працівника на робо-ту, де розписуються інструктуючий та проінструктований працівник.
Форма журналу така:
№ п/п
Дата проведення інструктажу
П.І.Б. інструктованого
Фах, посада інструктованого
Підрозділ
П.І.Б. інструктуючого
Підпис
Інструк-iтованого
Інструк-
туючого
1
2
3
4
5
6
7
8

Журнал має бути прошнурований, пронумерований і скріплений печаткою. Зберігається він у інженера з охорони праці.
Інструктаж проводиться з одним або групою робітників у кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, наочних посібників.
Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до почат-ку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу, студентом, учнем та вихо-ванцем перед роботою в майстернях, лабораторіях, дільницях тощо. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або для групи осіб спільного фаху за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці та інших нормативних актів про охорону праці, технічної документації і орієнтованого пере-ліку питань первинного інструктажу, викладених в додатку до Ти-пового положення про навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці. Програма первинного інструктажу розроб-ляється керівником цеху чи дільниці, узгоджується зі службою охорони праці і затверджується роботодавцем, керівником навчаль-ного закладу або відповідного структурного підрозділу.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.