Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Навчання та переврка знань посадових осб спецалств. нструктаж з питань охорони прац: вступний нструктаж, первинний нструктаж, повторний нструктаж, позаплановий нструктаж, цльовий нструктаж. Стажування та допуск працвникв до роботи.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Охрана труда. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Група: ГПc - 13
Бражко Наталія Анатоліївна
тел.: 8-(0612) 265-97-55
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Дисципліна: Охорона праці в галузі

Тема: Навчання працівників з питань
охорони праці

Викладач: Порада О.В.
ЗАПОРІЖЖЯ
2008
зміст

1. Загальні положення…………………………………………………………….3
2. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів………………...4
3. Інструктажі з питань охорони праці:…………………………………………..5
- вступний інструктаж …………………………………….……………………6
- первинний інструктаж …………………………………………………………7
- повторний інструктаж ………………………………………………………....8
- позаплановий інструктаж ……………………………………..………………8
- цільовий інструктаж …………………………………………………………....9
4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи……………..10
5. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці..….………....12
6. Список використаних джерел…………………………………………………14
1. Загальні положення

Навчання та інструктажі працівників із питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці. Вони проводяться з учнями, вихованцями та студентами навчально-ви-ховних закладів, працівниками в процесі їх трудової діяльності.
Згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4-12-99), усі працівники, що приймаються на роботу, та в процесі роботи проходять на підприємстві навчання, інструктаж із питань охорони праці, вивчають правила надання першої долікарняної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правила поведінки при виникненні аварій.
Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки (згідно з переліком таких робіт, що затверджується наказом Держнаглядохоронпраці), а також де є необхідність у професійному відборі, проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в термін, встановлений відповідними галу-зевими нормативними актами, але не рідше одного разу на рік.
На промислових підприємствах України для працівників, що ви-конують роботи по обслуговуванню обладнання підвищеної небез-пеки, обов'язкове курсове навчання по безпечним методам праці з обов'язковим іспитом, що проходить безпосередньо на виробництві по затвердженим роботодавцем і погодженим з органами Держнаглядохоронпраці програмам. Це роботи по обслуговуванню парових та водонагрівальних котлів, виробничих печей та інших теплових уста-новок, устаткування, що працює під тиском, компресорів, холодиль-них установок, газового обладнання, електричного устаткування, підйомників, підіймальних механізмів, тракторних лопат, буртоукладачів, буртоукривальних машин, автонавантажувачів, електрокарів, тракторів та іншого внутрішнього заводського механізованого транс-порту, газоелектрозварювального обладнання, апаратів дифузії, центри-фуг, кислотних та лужних установок, безтарного зберігання сировини, миття харчової сировини, такелажних, монтажних, ремонтних, наван-тажувально-розвантажувальних й інших робіт. Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань на підприємстві покладаєть-ся на роботодавця, а в структурних підрозділах - на керівників цих підрозділів. Контролює виконання цих завдань відділ охорони праці.
Допуск до роботи осіб, що не пройшли навчання та перевірку знань, забороняється.
2. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів

Всі посадові особи, відповідно переліку посад (наказ Держнаглядохоронпраці № 94 від 11.10.1993р.), до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчан-ня і перевірку знань із питань охорони праці.
Навчання роботодавців (керівників підприємств і установ та їх заступників), що безпосередньо відповідають за організацію охо-рони праці на підприємстві чи установі (перелік посадових осіб наведено в додатку до Типового положення про навчання з питань охорони праці), проводиться в навчальних закладах, які мають дозвіл Державного Комітету України по нагляду за охороною праці на проведення такого навчання.
На підприємствах навчання з питань охорони праці організує відділ охорони праці підприємства, залучаючи до цього праців-ників відділу охорони праці та спеціалістів, що пройшли навчан-ня і перевірку знань у навчальних закладах, або в установах Держнаглядохоронпраці. Для перевірки знань посадових осіб і спеці-алістів наказом по підприємству створюється комісія, очолювана роботодавцем (заступником роботодавця) або керівником служ-би охорони праці. До комісії входять керівники (їх заступники) служби охорони праці, виробничо-технічних служб, представни-ки місцевих органів державного нагляду за охороною праці, а та-кож представники профспілкового комітету (комітетів).
Посадові особи та спеціалісти невеликих підприємств, де немож-ливо провести навчання та утворити комісію по перевірці знань, проходять навчання у відповідних місцевих навчальних закладах або на близьких за їх профілем виробництва підприємствах, а пере-вірку знань - в комісіях при місцевих органах Держнаглядохоронпраці.
Працівники, що не пройшли навчання і перевірку знань або при повторній перевірці показали незадовільні знання з питань охо-рони праці, звільняються з посади, а їх працевлаштування вирі-шується згідно діючого чинного законодавства.
Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів про-водиться в разі введення в дію або перегляду нормативних актів із питань охорони праці; введення в дію нового устаткування або нових технологічних процесів; при переведенні працівника на іншу роботу, що потребує додаткових знань із питань охорони праці; за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці, в разі незнання актів про охорону праці.
3. Інструктажі з питань охорони праці

Згідно із Законом України «Про охорону праці», Державний комітет України з нагляду за охороною праці наказом від 04.04.94 р. № 30 затвердив «Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників із охорони праці». У відповідності із цим документом, усі працівники при прийнятті на роботу і процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки при аваріях. Навчання працівників правилам безпеки праці запроваджується в усіх підприємствах, установах незалежно від характеру і ступеня небезпеки виробництва. Форми такого навчання: інструктажі, технічні мінімуми, так зване курсове навчання, спеціальне навчання, навчання (перевірка знань) посадових осіб, підвищення кваліфікації, навчання студентів та учнів навчальних закладів.
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на всіх підпри-ємствах, установах і організаціях незалежно від характеру їх трудо-вої діяльності, підлеглості і форми власності. Мета інструктажу - навчити працівника правильно і безпечно для себе і оточуючого се-редовища виконувати свої трудові обов'язки.
Керівництво, організація і відповідальність за своєчасне і правильне проведення інструктажів покладається на власника (керівника) підприємства, установи, організації, а у підрозділах - на керівника підрозділу.
Інструктажі за часом і характером проведення поділяють на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щой-но прийняті на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від їх осві-ти, стажу роботи за цією професією або посади; працівниками, які зна-ходяться у відрядженні на підприємстві й беруть безпосередню участь у виробничому процесі; з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства; учнями, вихованцями та сту-дентами навчально-виховних закладів перед початком трудового й професійного навчання в лабораторіях, майстернях на полігонах тощо.
Вступний інструктаж проводить спеціаліст відділу охорони праці або особа, що призначена наказом для проведення цієї роботи. Місце проведення вступного інструктажу - кабінет охорони праці або інше приміщення, обладнане наочними матеріалами.
Метою вступного інструктажу є: роз'яснення значення виробничої і трудової дисципліни, ознайомлення з характером майбутньої роботи, загальними умовами, з вимогами безпеки; ознайомлення з основними положеннями законодавства про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку, основними правилами електробезпеки, порядком складання актів про нещасний випадок, порядок надання першої допомоги потерпілому; загальними вимогами до організації та утримання робочих місць; вимогам особистої гігієни та виробничої санітарії; призначення і використання засобів індивідуального захисту, спецодягу і спецвзуття; ознайомлення з основними вимогами пожежної безпеки.
Програма вступного інструктажу розробляється відділом охо-рони праці згідно з переліком питань, наведеним у додатку до Ти-пового положення про навчання з питань охорони праці. Програму та тривалість інструктажу затверджує роботодавець.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціаль-ному журналі, а також в документі про прийняття працівника на робо-ту, де розписуються інструктуючий та проінструктований працівник.
Форма журналу така:
№ п/п
Дата проведення інструктажу
П.І.Б. інструктованого
Фах, посада інструктованого
Підрозділ
П.І.Б. інструктуючого
Підпис
Інструк-iтованого
Інструк-
туючого
1
2
3
4
5
6
7
8

Журнал має бути прошнурований, пронумерований і скріплений печаткою. Зберігається він у інженера з охорони праці.
Інструктаж проводиться з одним або групою робітників у кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, наочних посібників.
Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до почат-ку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу, студентом, учнем та вихо-ванцем перед роботою в майстернях, лабораторіях, дільницях тощо. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або для групи осіб спільного фаху за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці та інших нормативних актів про охорону праці, технічної документації і орієнтованого пере-ліку питань первинного інструктажу, викладених в додатку до Ти-пового положення про навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці. Програма первинного інструктажу розроб-ляється керівником цеху чи дільниці, узгоджується зі службою охорони праці і затверджується роботодавцем, керівником навчаль-ного закладу або відповідного структурного підрозділу.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.