Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Поняття служби охорони прац, її сутнсть особливост, мсце та значення на пдприємств. Основн завдання служби охорони прац, порядок та правила її створення, цл дяльност. Особливост формування служби охорони прац об'єднання пдприємств.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Охрана труда. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Згідно з Законом України "Про охорону праці" (2694-12) служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом (надалі - власник) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.
1.2 Відповідно до цілей, зазначених у п.1.1. цього Типового положення, служба охорони праці вирішує завдання:
а) забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування,будівель і споруд;
б) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;
в) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;
г) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;
д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт.
1.3 Служба охорони праці входить до структури підприємства, установи, організації як одна з основних виробничо-технічних служб.
Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.
1.4 Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом.
1.5 Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: щодо виробничого стажу - осіб, які мають спеціальну освіту з охорони праці, за рівнем освіти - осіб, які прийняті на посаду до затвердження цього Типового положення.
1.6 Перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків та періодично, один раз на три роки.
1.7 На підставі цього Типового положення з урахуванням специфіки виробництва опрацьовуються та затверджуються власниками Положення про службу охорони праці підприємств, установ та організацій.
Положення про службу охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом, узгоджується з Державним комітетом по нагляду за охороною праці. 1.8. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці і Положенням про службу охорони праці.
1.9 Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків.
Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці.
1.10 Працівники служби охорони праці не можуть бути притягнуті до виконання функцій, не передбачених Законом "Про охорону праці" (2694-12) та цим Типовим положенням.
2. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Служба охорони праці створюється на підприємствах, у виробничих і науково-виробничих об'єднаннях, кооперативних, колективних та інших організаціях (надалі - підприємство) виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з охорони праці.
В установах, організаціях невиробничої сфери та в навчальних закладах власниками також створюються служби охорони праці. які підпорядковані центральним органам державної виконавчої влади.
2.2 Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства.
2.3 За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. такий принцип зберігається при визначні посадового становища та окладів і для інших працівників служби охорони праці.
2.4 Служба охорони праці виконує такі основні функції:
2.4.1 Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.
2.4.2 Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці.
2.4.3 Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого
рівня охорони праці, якщо встановлені норми досягнені), а також розділ "Охорона праці" у колективному договорі".
2.4.4 Проводить для працівників увідний інструктаж з питань охорони праці.
2.4.5 Організує:
а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;
б) паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;
в) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;
г) підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці;
д) розробку перспективних та початкових планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;
е) роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;
є) допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;
ж) підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.
2.4.6 Бере участь у:
а) розслідуванні нещасних випадків та аварій;
б) формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів;
в) роботі комісії з питань охорони праці підприємства;
г) роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;
д) розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства;
е) роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.
2.4.7 Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, у тому числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення і навколишнього середовища.
2.4.8 Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці.
2.4.9 надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства у розробленні заходів охорони праці.
2.4.10 Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього підприємства.
2.4.11 Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров'я працівників або для людей, які їх оточують, і навколишнього середовища, у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи.
2.4.12 Контролює:
а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;
б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охорони праці;
в) відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях;
г) своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищенної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;
д) забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацією питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;
е) використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавства;
є)проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року;
ж) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у актах розслідування.
2.4.13 здійснює зв'язок з медичними закладами, науковими та іншими організаціями з питань охорони праці, організує впровадження їх рекомендацій.
2.5 Спеціалісти служби охорони праці мають право:
2.5.17 Представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці.
2.5.2 безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.
2.5.3 Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підприємства, видавати керівникам перевіреного об'єкта, цеху, виробництва обов'язковий для виконання припис за формою згідно з додатком.
2.5.4 Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці.
2.5.5 Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.
3. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
3.1 Для виконання делегованих корпораціям, концернам та іншим об'єднанням підприємств (надалі - об'єднання) функцій в галузі охорони праці у їх апараті створюються служби охорони праці.
3.2 Статут об'єднання (інший документ про його створення) повинен містити положення щодо організації служби охорони праці, її повноважень і прав.
3.3 Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові об'єднання.
3.4 підприємства, що утворили об'єднання, делегують його службі охорони праці, як правило, функції, передбачені пунктами
2.4.1 і 2.4.2, підпунктами "в", "д", "ж", пункту 2.4.5 підпунктами "а", "б", "д", пункту 2.4.6 пунктами 2.4.7 і 2.4.8 підпунктами "а", "в", "г", "д", "е", "ж" пункту 2.4.12 цього Типового положення, а також:
3.4.1 Розроблення рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища на підприємствах.
3.4.2 Забезпечення підприємств інформацією з питань охорони праці, у тому числі про причини аварій і нещасних випадків, підготовку пропозицій щодо їх запобігання.
3.4.3 Формування розділу "Охорона праці" у колективному договорі у разі його заключення об'єднанням.
3.4.4 надання допомоги підприємствам об'єднанням в вирішенні питань, передбачених підпунктами "а" і "б" пункту 2.4.5, а також:
а) використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду охорони праці;
б) пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці;
в) координації роботи лабораторій, що проводять оцінку санітарно-гігієнічних умов праці;
г) придбанні державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охо и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.