На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Қадыр Мырзалиевтей қадау талантқа ғана айтылар бағаның салмағын ешбр сөзбен жеткзе алмайсың. Бздң бұл сөзмзге шег барлар балалар бақшасын кеше аттаған балдырғ

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Литература. Добавлен: 12.12.2006. Сдан: 2006. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


?адыр Мырзалиев Жымпиты ауылында ту?ан. Ол ата?ты ?аза? а?ыны, халы? жазушысы. ?аз МУ-ды? филология факультетін бітірген. 1958-1993 жылы « Балдыр?ан» журналында ?деби ?ызметкер, «Ж?лдыз» журналында поэзия ж?не сын б?ліміні? ме?герушісі, жауапты хатшы болды. Мырзалиевті? ал?аш?ы ?ле?і 1954 «Пионер» журналында жариялан?ан. Ол «А? отау», «Домбыра», «?орамса?» т.б. шы?армаларын жазды. Ол шетел елдері ?шін е? ата?ты адам. Оны? е?бектерін шеделдіктер ?те жо?ары ба?алады.
?адыр Мырзалиевтей ?адау талант?а ?ана айтылар ба?аны? салма?ын ешбір с?збен жеткізе алмайсы?. Бізді? б?л с?зімізге шегі барлар балалар ба?шасын кеше атта?ан балдыр?ан б?бегіні? тіл ашар та?па?тарын ты?дасыншы. Сонда соларды? аузы?да?ы бала к?кірегіне салма?тысы, о?ай айтылып, ?иынды ??тырар ойна?ысы , тал бойында бір мін жо? к?ркемі мен жина?ысы ?адыр ?аламынан шы??ан болып шы?ары даусыз. Оны? ?аламынан ту?ан ертегілер мен балладалар , сюжетті ?ле?дер мен пейзаждар, мысалдар мен маза?тамалар, жа?ылтпаштар мен ж?мба?тар, санама?тар мен диалогтар ?аза? балалар ?дебиетіні? классикасына ?осылып, с?би о?ушыны? рухани т?бетін ашып, ой-санасын оятар хрестоматиялы? ?лгілерге айналды.
Ер жетіп келе жат?ан ?лдары мен бой жетіп келе жат?ан ?ыздары бар а?айын солар айтып ж?рген ?ндері мен жаттап ж?рген жырларына, сезім ?штар сырларына ??ла? тосып к?рсінші. Сонау ?лы Абайдан бермен ?арай?ы «??ла?тан кіріп бойды алар» си?ыр сазды наз жырларды? е? са?ла?тырыны? арасынан та?ы да ?адыр ?аламы ен та??ан с?лей туындыларды мол ?шырастырамыз.
Тіпті жастарды ?ойып, егделенген ?зімізді? де ?иялымыз ?ыры? са??а ж?гіріп , ?атпары мен ?алтарысы к?п, тіршілікті? небір шытырман , шыр?ала?дары кес-кестеп, да?дара ?ал?ан с?ттерде ар?ы-бергіден а?ылдасар сырлас іздеп, ?йт?ы?ан сезімге басу, то?ыра?ан к??ілге демеу д?метіп, ба?ы Б??ар мен батыр Махамбеттен бермен тарт?ан дуалы ауыздар?а ж?гінгенде алдымен к??ілге оралып, ?ол?а ілігетіндерді? санаулы санатынан та?ы да ?адыр табылады. Б?л б?л ма, ?зын кепті ?ыс?а ?айырып, т?беден т?скендей т?те айтылар уытты ой, даусыз б?туа іздегенде ы?ылым заманнан ыжда?атпен жинал?ан асыл с?здер, ма?ал-м?телдермен жарысып, ?адырдан т?т?иыл т?жырымдары мен м?лтіксіз атар а? мылты?тын о?ындай д?п тіркістері тілді? ?шына ?з-?зінен орала кететінін ?айтерсіз...
?адырды ?лі ?ріп таныма?ан б?лдіршін б?бектен бастап, ?ріпті к?зілдіріксіз к?рмейтін ?ария?а дейінгіні? б?рі біледі. ?зін білмесе де с?зін біледі.
Танымал болуды? жолы к?п. Даулы та?ырып, да??аза пафос, ?ит?р?ы с?з, ?и?ар мінез, ?ызыл к?рсе ?аралай с??ын?ан аш?ара?ты?, ?зін к?рсетер жер, ?зіне бас ш?л?ыр ел іздеген жиыншылды?...Ж?, санап тауысуы? м?мкін емес. Бір ?ажабы: ?адыр соны? б?рінен ада. Ол д?бір мен д?рмектен ?ашпаса, ж?гірмейді...Біра?, со?ан ?арамастан, ке?інен танымал...Е? ?анибеті: к?пті? назарына ?зі ж?гіріп танымал болып ж?рген жо?, оны? жыры мен сырына к?пті? ?зі ж?гіріп танымал болып ж?р.
М?ндай даусыз да??, татаусыз танымалды?ты? сыры неде? Оны? сыры та?ы да сол ?адыр талантыны? ?арапайымдалы?ында. ?адыр Мырзалиевті? «Б?лб?л ба?ында» ?ле?інде бір сырлы шума? бар:
Ж?йрік арман ?уып жете ?алса?-а?,
Жалт береді,
Соны? ?зі бір саба?!
Осалдар ж?р ?зін ж?рттан арты? деп,
Ал мы?тылар ?зін ж?рттан кем санап!
Тап-таза шынды?!
Алдымен, азамат ойды? айдынында еш?ашан арман таусылма? емес. Ардан ту?ан адам ?р?ашан арман ?уады ж?не арман ?уудан жалы?пайды, ту?аннан ?лгенге дейін ?уады ж?не сол арманны? шегіне жетпейді, жетсе де жеткенін сезбейді. «Арманым жо? дейтіндер» ?ателеседі, яки ?тірік айтады. Адамны? арманы болмаса, ерте?і болма?аны; арманы бітсе, ерте?і, бітеді, ма?саты т?гесілгені; арманны? таусыл?ан жері-адамны? ?лген жері. Саналы кісіге м?ны? ?зі саба? екені рас.
?лкен мы?тылы? иесіні? бірі-?адыр. Д?лірек айт?анда, ?адырды? ?адірі-мы?тылы?анда.
?адырды? мы?тылы?ыны? бір д?лелі: ?адыр ?ле? ?лкесіне к?йбе?сіз, кібіртіксіз, тіпті еш?ашан ешбір жатты?у жасама?андай бірден к?нігі шебер ?алпында келеді. М?ны біз т???ыш рет ?аза? университетіндегі ?уезов аудиториясында танып-білген едік.
К?ні кеше «с?з си?ырын» ?йреткен шабытты ша?тарда ?лы ?стазды? ?зі шынта? с?йеген биік мінбеге киікті? асы?ындай ?ана шып-шымыр ?ара бала ж?гіріп шы??ан емес, тура шиырылып т?скендей...дік етіп алшысынан т?ра ?алды да, а?ытыла ж?нелді:
«Адам жылап туады, жатады ж?рт ж?батып,
Ж?не жылап ?леді, ?згені де жылатып.
Жылайтыны туа сап,-жамандар бар ?инайтын,
Жылайтыны ?лерде,-жа?сылар бар ?имайтын»
Жым-жырт т?на, тына ты?да?ан д?йім ж?рт кенет ду-ду етіп, зал іші самал шай?а?ан к?лдей те?селді де кетті. Ж?ртты? б?рі бір деммен тыныстады. ?лгі шума?ты ты?да?ан ?р адам?а ?ас пен к?зді? арасында б?рын ешкім айтпа?ан бір сыр айтылып, ешкім ашпа?ан бір шынды? ашылды да ?алды. ?ле? ?ркімді ?зіні? ?згеше философиялы? тере?іне тартып, о?ыс ой?а шомдырды да ?ойды.
Жаным-ау, жанартау ?ой мынау - деп ?а?ты к?п ішінен бір білгіш.-Жа??алы, жалында?алы т?р?ан жанартау ?ой!
Д?л осы т?ста ?адыр да д?л осы?ан ?ндес та?ы бір тылсым сыр ашып, та?ы бір ?ызы? т?йін т?р?ан:
«Жанартауды? с?нгендері-да??ты,
Атылма?ан жанартаулар-?ауіпті»
Енді ж?рт дуылдамай, ?нсіз ойланды. Та?ы да сыр, та?ы да шынды?. ?ркім-а? айту?а болатын, біра? айтылма?ан сыр; ?ркім-а? ашу?а болатын, біра? ашылма?ан шынды?. Жал?ыз-а? ты?даушылар осыны табан аузында талдап т?сініп отыр?ан жо?, тамсана т?йсініп отыр еді...
Сол кештен к?ні б?гінге дейін ?адыр-а?ын ?алы? о?ырманын та?дадырудан, тамсандырудан бір жаза басып к?рген жо?. Неге?
Асылы, адам ?дебиетке с?луды? б?рымындай ?рілген екі ма?сатпен келеді: бірі-?зінен б?рын ешкім айтпа?анды айту; екіншісі-?зге ешкімге ??самай, тек ?зінше айту. Осы екі ма?сат орындал?ан жерде ?ана шын м?ніндегі ?деби туынды бар. Шын м?ніндегі ?деби туынды дегенімізді?, Леонид Леонов айт?андай, мазм?н жа?ынан жа?алы? ашу, пішін жа?ынан ?нер табу болатын себебі де сонды?тан.

Енді турасына к?шсек, м?б?да ?аза? поэзиясына осы ?асырды? орта т?сынан ?те бере келіп, со??ы жылда тек ?ана ?зіне т?н ?згеше мазм?нын аш?ан, тек ?ана ?зіне т?н ?згеше пішінін тап?ан шын м?ніндегі шынайы талант екеу болса-бірі, біреу болса-?зі-?адыр Мырзалиев.Бір кезде ?зіні? т?леп ?ш?ан ?ясы ?аза? университетіндегі ?уезов аудиториясы ?ана білетін к?дімгі бала ?адырды? б?гінде б?кіл елі-ту?ан хал?ы т?тас таны?ан ?адырлы дана ?адыр?а айналу себебін де д?л осы арадан іздеген ж?н.
Демек, ?азіргі ?аза? поэзиясын к?п дауысты, ?уатты оркестр десек, м?ны? ??рамында?ы ?адыр музыкасыны? ?айталанбас ?з ?ні, машы?ы мен м?нері, айшы?ы мен ?рнегі бар; ?адыр лирикасыны? сы??ыры б?лек, сыры тере?.
?адыр Мырзалиев со??ы ширек ?асырда ?атарынан ?аздай тізілтіп он кітап берді: «А? отау», «Б?лб?л ба?ы», «Ой орманы», Дала дидары», «К?кпар», «Жер?йы?», «?ызыл кітап». М?ны? б?рі, ?рине, ?олы?ызда?ы та?дамалы томдар?а сый?ан жо?. Ал сый?ан кітаптарды? бірі болмаса біріне аздап к?з то?тат?анны? ?зінде де ?р?айсысыны? шежірелік ма?ынада?ы шал?ар мазм?н т?тысты?ы, симфониялы? сипатта?ы с?лу композициялы? ??рылымы адам та? ?ал?андай. Сонымен ?атар б?лар жеке-жеке т?р?анда а?ынны? онда?ан жыл бойы ?здіксіз ?нуін, ?рбуін, ?суін к?рсететін эволюциялы? сатылар секілді де, б?рі ?осыл?анда тамаша талантты? ?згеше творчестволы? т?л?асын айры?ша а и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.