Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Попит на товари. Еластичнсть попиту та її типи. Пропозиця товарв на ринку. Далектика залежност попиту пропозицї. Теоря загальної рвноваги. Причинно-наслдковий зв'язок мж змною цни змною величини попиту.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.03.2003. Сдан: 2003. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Тернопільський державний технічний університет
Імені І. Пулюя
Реферат
"Еластичність попиту та формування цінової політики фірми"
Студента групи ПКп-32
Урбанської Г.В.
Тернопіль, 2002
ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ.
ТЕОРІЯ РІВНОВАГИ

План

1. Попит на товари.

2. Еластичність попиту та її типи.

3. Пропозиція товарів на ринку.

4. Діалектика залежності попиту і пропозиції. Теорія загальної рівноваги

1. ПОПИТ НА ТОВАРИ

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОПИТУ
Попит виражає сформовану на ринку потребу в життєвих засобах, що визначається кількістю товарів і послуг, які споживачі можуть придбати за цінами, що склалися на ринку, та наявністю коштів
Попит завжди конкретно виражений, динамічно змінюється під впливом ряду чинників. Розглянемо деякі положення, що уточнюють поняття «попит».
По-перше, попит тісно пов'язаний з дійсними суспільними по-требами, бажаннями, але не збігається з їхньої кількісною визначе-ністю. Порівняйте: ви маєте бажання купити ряд товарів, але коли оцінюєте свої фінансові можливості, то бачите, що ваше бажання значно випереджає ваші можливості, тому що останні залежать від платоспроможного попиту.
По-друге, суб'єкт попиту репрезентує сферу споживання (вироб-ничого чи особистого) і виступає на ринку покупцем. Об'єктами по-питу можуть бути будь-які об'єкти ринкових відносин, що мають вартісну оцінку і певну корисність для споживання.
Рис. 1. Система чинників, що визначають попит
Іноді чинники, що впливають на попит, зводяться лише до ціно-вих, тобто визнається тільки вплив рівня цін на зміни у попиті. В реальному економічному житті все значно складніше. На попит впли-ває багато чинників (рис. 1), аналіз яких дає можливість визначити потреби людини в певних товарах і послугах.
ЗАКОН ПОПИТУ
Рух попиту об'єктивно регулюється законом попиту. Він відбиває причинно-наслідковий зв'язок між зміною ціни і зміною величини попиту. При цьому цей зв'язок має зворотний характер:
підвищення ціни зумовлює зменшення попиту і навпаки -- знижен-ня ціни веде до його зростання.
У законі попиту виявляється суперечність між ціною і пла-тоспроможністю, а точніше -- між зміною ціни і постійною на цей час величиною платоспроможного попиту населення.
Якщо ціна зросла, то при тому самому платоспроможному по-питі населення зменшуються можливості здійснення покупок. Вони скорочуються не в номінальному грошовому, а в натуральному вира-женні. Інакше кажучи, замість 5 кг якогось харчового продукту ви зможете придбати уже тільки 3-4 кг, або змушені будете купувати дешевший замінювач звичного для вас продукту. Наприклад, замість вищого сорту чаю купують нижчий, замість кави -- чай.
Вихід з цієї суперечності полягає у зменшенні попиту на товари, ціна на які зросла.
Протилежна ситуація виникає тоді, коли ціна знизилася. Спожи-вач має можливість придбати ті товари, продаж яких раніше стриму-вався через недостатню купівельну спроможність. У цьому разі по-пит зростає на більш дорогі товари.
Форми вияву закону попиту найрізноманітніші.
Якщо ціни зросли, реалізація їх може знизитися. Це станеться лише тоді, коли маса товарів залишиться незмінною. При скороченні товарної маси за допомогою ціни встановлюють нову пропорцію (но-вий баланс) між масою товарів і платоспроможним попитом.
У конкурентній боротьбі виробник мусить реагувати на поведін-ку споживачів. При затримці реалізації товарів і створенні товарних запасів можуть бути вжиті заходи щодо зниження цін і зменшення товарних запасів.
Формою вияву закону попиту є також ефект заміщення. Він по-лягає у переміщенні попиту на дешевші товари-замінники.
Однією з форм вияву закону попиту є ефект доходу. Він спостері-гається тоді, коли відбулось зниження ціни. Це призводить до того, що у споживача в результаті зниження ціни з 'явилась вільна сума грошей, яка може бути спрямована на придбання додаткових життєвих засобів.
КРИВА ПОПИТУ ТА ЇЇ ЗМІНИ
Залежність між ціною і попитом характеризує крива попи-ту (рис. 2).
Рис. 2. Крива попиту
Вона має негативний нахил, що демонструє зворотну залежність між двома змінними -- ціною за одиницю товару Р і обсягом його продажу Q. Причому кожна додаткова купівля однорідного g товару показує зниження | його граничної корисності. Це свідчить про те, що закон попиту діє одночасно з законом спадної граничної корисності економічних благ.
Якщо ціна товару зро-стає від точки Б до точки А, обсяг продаж скоро-чується. Напрям стрілок на осях графіка змінить-ся на протилежний, якщо ціна знизиться в напрямі від точки А до точки Б. Будь-якій точці на кривій попиту ДД відповідає певне значення двох змінних -- Р і Q.
Рух по кривій попиту з однієї точки до будь-якої іншої показує, як зміна однієї змінної, тобто ціни, зумовлює зворотний рух, тобто обсягу продаж.
Може бути і так, що крива попиту ДД не змінюється, не зміщуєть-ся в той чи інший бік. Це означає, що попит не змінився. У цьому разі зміна ціни впливає лише на обсяг продажу товарів, але не на попит.
Крива попиту ілюструє лише зміну співвідношення цін і обсягу продаж у чистому вигляді, абстрагуючись від нецінових чинників (суб'єктивних поглядів покупців, моди тощо). Проте в ринковому господарстві вирішальне значення мають цінові чинники, тому аб-страгування від нецінових чинників цілком припустиме.
2.ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ЇЇ ТИПИ
Поняття «еластичності» показує взаємозв'язок між зміною ціни і обсягом проданих товарів.
Наприклад, якщо ціна товару зросла на 10 відсотків, то виникає запитання, як зміниться кількість продаж за певний інтервал часу; як зміниться попит на цей товар, якщо доходи населення зростуть на 12 відсотків за місяць, рік.
Найбільш прийнятною одиницею виміру еластичності попиту є відсоток. Цей показник дає можливість з'ясувати, на скільки відсотків змінився обсяг продажу товарів у результаті зміни ціни на одиницю товару на 1 відсоток.
Цінову еластичність попиту (коефіцієнт еластичності) Еп обчис-люють за такою формулою:
Розрізняють п'ять типів еластичності попиту.
Попит еластичний -- ціна зросла на 1-2 відсотки, а обсяг про-дажу збільшився на 10-15 відсотків.
Одинична еластичність -- ціна зросла на 1 відсоток, а обсяг продажу зменшився на 1 відсоток.
Попит майже нееластичний -- ціна зменшилася на 15 відсотків, а обсяг продажу збільшився всього на 1 відсоток.
Попит дуже еластичний -- ціна залишається незмінною, але продаж зростає (наприклад, хворий на діабет купує інсулін незалеж-но від ціни на нього. У своєму бюджеті він обмежує купівлю інших товарів аби вивільнити певні кошти для придбання інсуліну).
Попит зовсім нееластичний -- покупець купує товар у кількості, яка не залежить від його ціни. Це стосується товарів першої необхід-ності, споживання яких обмежити важко (солі, цукру).
3. ПРОПОЗИЦІЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ
СУТНІСТЬ І ЧИННИКИ ПРОПОЗИЦІЇ
Пропозиція показує кількість товарів і послуг, яка е у продажу за певною ціною.
Пропозиція представлена результатами господарської діяльності (виробництва), що набувають товарного вигляду і можуть бути дос-тавлені на ринок в певному обсязі та в певний час.
Як і чинники, що визначають попит, чинники пропозиції також поділяють на об'єктивні та суб'єктивні.
До об'єктивних належать економічні, соціальні, демографічні.
Економічними чинниками є: рів и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.