На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Концепця комерцйно-посередницької дяльност. Основн принципи комерцйної дяльност. Суть комерцйної дяльност на промисловому пдприємств. Загальна оцнка комерцйної дяльност промислових пдприємств на сучасному етап переходу до ринку.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 15.02.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Європейський університет
Полтавський відокремлений підрозділ
Реферат
з дисципліни „Комерційна діяльність”
на тему : „Комерційна діяльність підприємств”
План
1.Концепція комерційно-посередницької діяльності
2.Основні принципи комерційної діяльності
3.Суть комерційної діяльності на промисловому підприємстві
4.Загальна оцінка комерційної діяльності промислових підприємств на сучасному етапі переходу до ринку
1. Концепція комерційно-посередницької діяльності
У зв'язку з формуванням ринкових відносин і розвитком основних форм торгівлі особливу актуальність нині в Україні придбаває ко-мерційно-посередницька діяльність.
Комерційно-посередницька діяльність -- це складна оперативно-організаційна система, направлена на забезпечення звершення про-цесів купівлі-продажу з урахуванням поточних і перспективних рин-кових змін в цілях повного задоволення попиту населення і отримання прибутку. Це така діяльність, яка дозволяє всім учасникам комерційного обігу успішно взаємодіяти з урахуванням взаємної ви-годи на всіх етапах реалізації торгових операцій. Саме комерційно-по-середницька діяльність сприяє ефективному розвитку виробництва і впливає на формування його обсягів і перспективних напрямів. Вона більшою мірою визначає економічне положення промислової фірми, її комерційний успіх з урахуванням мінливих ситуацій на ринку.
Комерційно-посередницька діяльність на сучасному товарному ринку в Україні, незважаючи на загальну нестабільність і кризовий період, розвивається достатньо активно з відчутними змінами в оп-товій, дрібнооптовій і роздрібній торгівлі і у сфері розподілу товарної маси. На відміну від минулих років у цей час процес розподілу товарної маси здійснюється безпосередньо під впливом ринкових законів, прямо залежних від стану попиту і пропозиції, якості товарів, рівня цін і конкуренції.
Для сучасної економіки стали достатньо звичними такі поняття, як торгові будинки, товарні біржі, брокерські контори, дистриб'юторські фірми з власними агентами, ділерами, брокерами і маклерами, ці по-няття ще зовсім недавно не тільки не брали участі в ринковому ме-ханізмі господарювання, але і вважалися чужими існуючій еко-номічній системі.
На перший погляд, становлення цього процесу здається в сучасній економіці достатньо хаотичним і безладним.
Багато сторіч еволюційного розвитку економіки в Україні підтверджують, що саме ринковий механізм якнайповнішою мірою може враховувати запити споживачів, що саме він може чітко і ціле-спрямовано впливати на радикальні зміни господарювання. Кінцева мета комерційно-посередницької діяльності -- прибуток, який може бути досягнутий виключно при повному і якісному задоволенні чис-ленних бажань і запитів покупців. Ще відвіку на Русі в ХУ-ХУІ в. традиційними торговцями були такі посередницькі групи, як «прасольство» і «офенство».
Прасол -- це посередник, який збирає товар безпосередньо від перших виробників і направляє його в певні торгові або сортувальні пункти, звідки цей товар масами йде в більш крупні розподільні цен-три (пункти).
Офеня -- мандруючий торговець, що розвозить всюди дріб'язко-вий товар. Якщо прасол займався в основному скупкою і був макси-мально наближений до виробників продукції, то офеня в своїй посе-редницькій діяльності в максимальному ступені був наближений до кінцевого покупця.
Таким чином, в Росії вже до XV в. склався обширний клас посеред-ників-комерсантів. Поза сумнівом, що епоха Петра І послужила мо-гутнім імпульсом для розвитку комерційної діяльності в Росії. Сам Петро Великий по суті став першим підприємцем всієї Росії, хоча б вже тому, що йому повною мірою були властиві основні якості підприємця. Вивчаючи і переймаючи європейський досвід, Петро І заклав основний базис у розвиток російського бізнесу. У дореволюційній Росії з появою класів купців і промисловців ко-мерційно-посередницька діяльність одержала широкий розвиток і стала основною справою для купецтва.
До XVI в. на Русі з'явився перший документ, регулюючий ко-мерційні відносини. Це був кодекс «Російська правда», складений Ярославом і доповнений його наступниками.
Лише на рубежі ХІХ-ХХ ст. починається усвідомлення значення і ролі інституту підприємництва і комерції. Французький економіст Андре Маршалл першим додав до згаданих вище трьох класичних чинників виробництва (земля, капітал, праця) четвертий чинник -- організацію. З того часу підприємництво і комерція розши-ряється, як і функції, що додаються йому.
По-новому поглянув на цю проблему англійський економіст, лау-реат Нобелівської премії з економіки за 1974 р. Фрідріх фон Хайєк (1899-1984). На його думку, єство підприємництва і комерції -- це пошук і вивчення нових економічних можливостей, характеристика поведінки, а не вид діяльності. Остання теза представляється дуже важливою.
Низка функцій, таких як ухвалення рішення, несення відповідаль-ності пов'язує комерційну діяльність з управлінською.
Впритул до поняття підприємець-комерсант примикає поняття вільна діяльність.
Під комерцією розуміється діяльність, здійснювана приватними особами, підприємствами і організаціями по виробництву, наданню послуг або придбанню і продажу товарів в обмін на інші товари або гроші до взаємної вигоди зацікавлених осіб або підприємств і ор-ганізацій.
2. Основні принципи комерційної діяльності
Комерційні стосунки можуть розвиватися в умовах економічної свободи суб'єктів ділових стосунків, яка припускає володіння капіта-лом і уміння управляти фінансами, орієнтацію на витягання макси-мально можливого для цих умов прибутку і найвигідніші способи її капіталізації, уміння управляти комерційним ризиком, формування таких організаційних структур комерції, які здатні пристосовуватися до змінних умов, сприйнятливість щодо змін до потреби ринку, повна рівноправність партнерів. Тим часом не можна вважати економічною свободою в комерційній діяльності повну незалежність від інтересів і дії суб'єктів ринку, оскільки у ряді випадків для досягнення яких-небудь стратегічних цілей необхідний компроміс з діловими партнера-ми. Крім того, свобода комерційних взаємостосунків може обмежува-тися умовами зовнішнього середовища, комерційною таємницею та іншими об'єктивними чинниками.
Для досягнення поставлених в комерційній діяльності завдань не-обхідно керуватися такими основними принципами:
* нерозривний зв'язок комерції з принципами маркетингу;
* гнучкість комерції, її спрямованість на облік постійно змінних вимог ринку;
* уміння передбачати комерційні ризики;
* виділення пріоритетів;
* прояв особистої ініціативи;
* висока відповідальність за виконання прийнятих зобов'язань щодо торгових операцій;
* націленість на досягнення кінцевого результату -- прибутку.
Тісний зв'язок комерції з маркетингом визначається перш за все сут-тю сучасної концепції маркетингу, переважаючої на більшості ринків і втіленої в гаслі: «Продавати потрібно тільки те, що можна продати». До середини минулого століття діяла концепція маркетингу, що робила ос-новний наголос на активізацію комерційних зусиль. Значення цієї кон-цепції до теперішнього часу ще не втрачено в Україні.
Гнучкість комерції повинна проявлятися насамперед у своєчасно-му обліку вимог ринку, для чого необхідно вивчати і прогнозувати то-варні ринки, розвивати і удосконалювати збутову рекламу, а також упроваджувати в комерційну діяльність інновації, за необхідності -- змінювати профіль діяльності, вносити зміни в організаційні структу-ри комерції.
Уміння передбачати комерційні ризики є дуже важливим принци-пом для підприємця у сфері торгівлі. Ризик -- це ступінь невизначе-ності результату. Комерційний ризик -- це можливі збитки в ко-мерційній роботі. Він може бути визначений як сума збитку, понесеного внаслідок неправильного рішення і витрат до його ре-алізації. Комерційний ризик може виникнути внаслідок інфляції (у зв'язку з падінням купівельної спроможності грошей), з погіршенням фінансового становища фірми, а також внаслідок висновку ризикова-ної операції, невиконання договірних зобов'язань контрагентами, пов'язаних з діями конкурентів, через знищення або псування ванта-жу при транспортуванні, від стихійних бід, від можливої нечесності працівників фірми. Крім того, комерційний ризик може виникнути внаслідок нестабільності соціальне-політичної ситуації. Комерційна діяльність без ризиків неможлива, проте, при її плануванні важливо передбачити вплив комерційного ризику. Для того щоб ризик був «зважений», необхідно використовувати максимально можливий об-сяг інформації, всебічний аналіз комерційної діяльності, фінансових результатів, партнерських зв'язків, всебічне дослідження ринку, ре-тельний підбір персоналу.
Виділення пріоритетів у комерційній діяльності не менше важли-ве, ніж у виробництві. Реалізація цього принципу припускає постійне вивчення і знання всіх деталей комерційної діяльності.
Особиста ініціатива залежить безпосередньо від кожної людини, що працює у сфері комерції, і визначається не тільки особовими ха-рактеристиками, але й культурою праці. Особові характеристики формують основу ділових якостей комерсанта. Під культурою праці мається на увазі певний рівень загальної організації праці, відмова від застарілих і здатність до нових, більш ефективних методів і прийомів спілкування з колегами і підлеглими, пошук і залучення в сферу праці нових науково-технічних досягнень, дбайливе ставлення до влас-ності, а також готовність швидко сприймати все нове, що може спри-яти підвищенню ефективності діяльності.
Висока відповідальність за виконання прийнятих зобов'язань що-до торгових операцій -- це принцип, який створює репутацію комер-санту в діловому світі. Реалізація цього принципу -- запорука ефек-тивної комерційної діяльності.
Робота комерційної організації у сфері товарного обігу оцінюється за допомогою різних показників: обсягом реалізації товарів, рівнем витрат обігу, показниками товарообігу та рядом інших. Проте найбільш точно відображає ефективність комерційної роботи показ-ник прибутку. Тому націленість комерційного підприємства на досяг-нення в кінцевому результаті прибутку є одним із основних прин-ципів комерційної діяльності.
3. Суть комерційної діяльності на промисловому підприємстві
На сучасному етапі в умовах формування в Україні ринкових відно-син невід'ємною частиною діяльності промислових підприємств стала комерція, складовим елементом якої є збут (продаж) виготовленої про-дукції.
Збут -- це процес реалізації виготовленої продукції з метою пе-ретворення товарів у гроші і задоволення запитів споживачів. Тільки продавши товар і одержавши прибуток, підприємство досягає кінцевої мети: капітал, що затрачується, набирає грошової форми.
У країнах з розвиненою ринковою економікою частка збутових ко-мерційних операцій промислових фірм постійно росте. Промислові фірми, що створили у себе добре відладжений збутовий апарат, во-лодіють великою перевагою в конкурентній боротьбі. Багато підприємств мають і власні канали збуту, прикладом яких є фірмові магазини, розподільні центри, а для нафтопереробних заводів власні автозаправні станції.
Збуту товарів, виготовлених на промисловому підприємстві, по-винні передувати маркетингові дослідження, що припускають вив-чення ринку, розробку товару, його ціни, планування асортименту, каналів просування товарів на ринок і методів стимулювання збуту. Орієнтація комерційної діяльності щодо збуту товарів на концепцію маркетингу внесла значні зміни в організацію збуту. Виробник товарів повинен бути не тільки постачальником, він зобов'язаний постійно проводити аналіз ефективності збутової діяльності, розробляти і уп-роваджувати нові форми збуту.
Найважливішими збутовими функціями є: встановлення ко-мерційних взаємостосунків з покупцями, що завершуються заключенням договорів купівлі-продажу, розробка збутової програми, скла-дання графіків поставки продукції і відвантаження її покупцям, ведення розрахунків за продану продукцію, контроль за розрахунками з покупцями і платоспроможністю останніх. Ті промислові підприємства, які мають у власності фірмові магазини, виконують, окрім розглянутих функцій, комерційну роботу з роздрібного продажу товарів і використовують специфічні методи роздрібного продажу.
Збут готової продукції -- тільки один аспект комерційної діяль-ності промислового підприємства. Іншим аспектом є матеріально-технічне забезпечення, яке в и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.