На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Ефективнсть механзму управлння товарними запасами. Фактори, що негативно впливають їх на обсяг. Послдовнсть проведення аналзу товарних запасв торговельного пдприємства. Обсяг збиткв торговельного пдприємства вд збергання залежалих товарв.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 20.10.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ЗМІСТ
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

Ефективність механізму управління товарними запасами переважно залежить від якісного рівня аналітичної роботи, глибини економічного аналізу, обґрунтованості його висновків.
Аналіз товарних запасів має бути направлений на виявлення резервів прискорення обіговості товарів, раціонального їх використання. Для цього необхідно вивчити динаміку товарних запасів, фактори, що визначають їх розвиток, асортиментну структуру та товарообіг овість запасів, оцінити ефективність роботи з управління товарними запасами та її вплив на діяльність торговельного підприємства.
Вихідними даними для аналізу товарних запасів є показники статистичної та бухгалтерської звітності, матеріали спостережень, вибіркових обстежень, одночасного обліку, планових та позапланових інвентаризацій, результати уцінки. Перелік основних джерел отримання інформації для аналізу товарних запасів наведено у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Найменування показників
Звітна форма
1. Дані про обсяг та структуру товарних запасів та товарооборот підприємства.
Форма №3 - торг (скорочена) «Звіт про надходження, продаж та залишок товарів»
Форма №3 - торг «Звіт про надходження, продаж та залишок товарів»
Товарно-грошові звіти матеріально-відповідальних осіб
Матеріали планових та позапланових інвентаризацій
Дані контрольно-асортиментних пунктів
Матеріали вибіркових обстежень
2. Дані про розміщення товарних запасів.
Товарно-грошові звіти матеріально-відповідальних осіб
Матеріали планових та позапланових інвентаризацій
Матеріали вибіркових обстежень
3. Дані про загальний обсяг товарних запасів, величину витрат та залишок товарів.
Форма №1 «Баланс»
Оборотна відомість по рахунку №41 «Товари»та №44 «Витрати обігу», за балансовому рахунку 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання»
4. Нормативи товарних запасів.
Затвердження норми запасів (на рівні підприємства)
5. Дані про наявність та пересування неходових та залежалих товарів.
Матеріали одночасного обліку неходових та залежалих товарів
Матеріали інвентаризації, вибіркових спостережень
6. Дані про уцінку та пересування знецінених товарів.
Форма №3-а уцінка «звіт про використання коштів на уцінку товарів та про розпродаж за зниженими цінами»
Акти переоцінок товарних запасів
Аналіз товарних запасів торговельного підприємства потребує послідовного виконання наступної роботи (рис. 1.1).
Рис. 1.1 Послідовність проведення аналізу товарних запасів торговельного підприємства
Вивчення товарних запасів в динаміці має за мету виявити основні закономірності їх розвитку, оцінити співвідношення, що склалися між зміною запасів та товарооборотом, визначити забезпеченість товарообороту товарною масою.
Для вивчення динаміки товарних запасів аналізують динамічний ряд фактичних залишків товарних запасів в фактичних та співставних цінах(при наявності відповідної інформації та в натуральних показниках), розраховують абсолютні та відносні зміни розміру товарних запасів.
Для поглиблення висновків про динаміку товарних запасів використовують додаткові показники, як:
- коефіцієнти випередження (відставання), що характеризують співвідношення темпів росту товарних запасів та товарообороту (ці коефіцієнти більш наглядно характеризують напрямок розвитку товарних запасів: їх зріст, зниження, стабілізацію відносно товарообороту);
- товарні запаси в розрахунку на 1 гривню товарообороту (що характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів);
- середньорічні темпи росту (зниження) товарних запасів та товарообороту (що відображають зміни (в середньому за рік) цих показників);
- рівень товарних запасів у відсотках до товарообороту.
В практиці управління запасами найбільш раціонально прийнято вважати наступне співвідношення між темпами приросту товарних запасів та товарообороту:
Тпр.тз. = ,
де Тпр.тз - темпи приросту товарних запасів;
- темп приросту товарообороту.
В умовах дефіцитності окремих товарів темпи приросту товарних запасів можуть дорівнювати темпам приросту товарообороту, а то й встановленого нормативу. Зростання товарних запасів на 1 гривню товарообороту може бути виправдане лише тоді, коли фактичний обсяг запасів відповідатиме встановленому нормативу та темпи приросту товарообороту випереджатимуть аналогічні показники запасів.
Важливим завданням аналізу є вивчення впливу факторів, що визначають стан та динаміку товарних запасів. Такий аналіз необхідний для того, щоб забезпечити раціональне формування та використання запасів. Вивчення впливу окремих факторів дозволяє також виявити можливості удосконалення управління товарними запасами, визначити резерви покращення постачання населення та скорочення витрат на утримання запасів.
Вплив на розмір товарних запасів змін обсягу товарообороту (ДТЗто) та періоду обіговості (ДТЗпо) визначається методом ланцюгових підстановок з використанням наступних моделей:
ДТЗто = (ТО1-ТО0)*ПО0/Д;
ДТЗпо = (ПО1-ПО0)*ТО1/Д,
де ТО1, ТО0 - відповідно, обсяг товарообороту в базисному періоді та періоді, який аналізується.
ПО1, ПО0 - період обороту товарних запасів в днях обороту, відповідно в базисному періоді та періоді, який аналізується.
Д - тривалість періоду (в днях).
Вплив на обсяг товарних запасів змін в структурі товарообороту може бути оцінено за допомогою методу процентних чисел. Необхідною умовою застосування цього методу є наявність інформації про асортиментну структуру товарообороту окремих груп товарів.
Кількісна оцінка впливу інших факторів може бути проведена на основі побудови корелятивно-регресивних моделей.
Фактори, що негативно впливають на обсяг товарних запасів, потребують більш позитивного вивчення для прийняття своєчасних заходів щодо нормалізації ситуації. Наприклад, при уповільненні періоду обороту товарних запасів необхідно більш детально вивчити причини, які могли це обумовити: нерівномірність у виконанні плану товарообороту як в цілому за обсягом, так і за структурою; порушення, що мали місце в надходженні товарів до торговельних підприємств (надходження товарів, що не відповідають попитові населення), недостатньо високий рівень роботи з вивчення попиту та організації продажу окремих товарів, прорахунок в замовленнях на поточний завіз товарів тощо.
При вивченні стану товарних запасів не завжди приділяється належна увага оцінці впливу сезонних коливань попиту на їх розмір. Слабке врахування цих коливань протягом року призводить до значних відхилень запасів від встановлених нормативів, нераціонального використання фінансових ресурсів та, до необґрунтованих висновків щодо ефективності управління товарною масою.
Для виявлення сезонних коливань розроблені різноманітні математико-статистичні методи аналізу. Найбільш доступним з них є метод простої середньої, який дозволяє розрахувати показники сезонності (індекси коливальності) за період, що досліджується, а також охарактеризувати найбільш типові відхилення в коливальності показника кожного кварталу (місяця) порівняно із середніми рівнями за весь період, що вивчається (не менш 3-5 років).
Індекс коливальності товарних запасів розраховується так:
Ікол =(ЇТЗіп/ЇТЗп)*100,
де ЇТЗіп - середній розмір товарного запасу на і-ту дату (період) протягом п-го періоду; и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.