Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Етапи дослдження економчної кон'юнктури. Особливост дослдження конюнктури окремих видв ринкв, нформацйне забезпечення дослдження кон'юнктури. Класифкаця методв аналзу економчної конюнктури. Органзаця розробки кон'юнктурних прогнозв.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 24.05.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


18
Зміст
1. Етапи дослідження економічної кон'юнктури
2. Особливості дослідження кон'юнктури окремих видів ринків
3. Інформаційне забезпечення дослідження кон'юнктури
4. Класифікація методів аналізу економічної кон'юнктури
5. Організація розробки кон'юнктурних прогнозів
1. Етапи дослідження економічної кон'юнктури
Методика дослідження кон'юнктури -- це послідовність дій і сукупність конкретних прийомів дослідження, що забезпечують аналіз сформованої ситуації на ринку і виявлення найближчих перспектив його розвитку. На практиці таке дослідження має дати відповідь на запитання: де, коли і за якими цінами можна продати або купити товари.
Перед тим як розпочати вивчення кон'юнктури, необхідно з'ясувати якісні характеристики економічного процесу, дотримуючись таких вимог.
1. Тенденції одного економічного процесу не варто механічно переносити на інші, а тенденції загальногосподарської кон'юнктури -- на галузеві або регіональні ринки.
2. Нестійкість кон'юнктури потребує постійного і безупинного спостереження за ринком.
3. Виявлення динаміки економічної кон'юнктури (тренду) неможливе без створення інформаційної бази, що описує досліджуваний економічний процес.
Методика вивчення економічної кон'юнктури передбачає такі види робіт:
-- визначення об'єкта (вид ринку або його частини) дослідження; дослідження основних рис і особливостей ринку;
-- визначення переліку показників кон'юнктури;
-- формування інформаційної бази аналізу кон'юнктури;
-- визначення методів дослідження;
-- аналіз результатів дослідження;
-- визначення методів прогнозування кон'юнктури;
-- упорядкування кон'юнктурного прогнозу.
Наведені види робіт щодо вивчення економічної кон'юнктури розташовано у порядку етапів їхньої розробки. Кон'юнктурні дослідження належить здійснювати у визначеній послідовності. Прийнято виділяти такі стадії вивчення економічної кон'юнктури.
І. Дослідження основних рис і особливостей ринку.
II. Розроблення методики вивчення кон'юнктури.
III. Збір і накопичення кон'юнктурної інформації.
IV. Аналіз кон'юнктури.
V. Прогноз кон'юнктури.
На першій стадії визначаються особливості досліджуваного ринку, його якісні характеристики, встановлюється коло економічних показників, що характеризують ринок. Особливості ринку характеризують якісні відмінності в динаміці однотипних економічних процесів.
Джерелами інформації на першій стадії є:
-- монографії, спеціальні статті у періодичній пресі;
-- довідники і навчальні посібники з економічної кон'юнктури, економіки галузей і окремих видів ринків.
Друга стадія зосереджується на методиці вивчення кон'юнктури ринку:
-- визначення видів і типів економічної кон'юнктури, методів дослідження динаміки економічного процесу;
-- виявлення основних тенденцій розвитку ринку;
-- оцінювання потенціалу й основних пропорцій ринку;
- економічна інтерпретація динаміки економічного процесу - якісна оцінка економічної кон'юнктури.
Визначення типу і виду економічної кон'юнктури необхідне у зв'язку з розходженням кон'юнктуротвірних показників та різноманітних підходів до інтерпретації тенденції динамічних коливань економічного процесу. Наприклад, для оцінювання динаміки загальногосподарської кон'юнктури застосовуються одні об'ємні агрегатні показники (національне багатство, ВНП, ВВП), а для оцінки динаміки простої спеціальної кон'юнктури -- агрегатні показники темпів випуску продукції і прибутків підприємств.
Залежно від виду економічної кон'юнктури і завдань кон'юнктурного дослідження застосовуються різноманітні методи кон'юнктурних спостережень. Причому їх використання залежить від визначеного завдання аналізу кон'юнктури конкретного виду ринку. Кожне з них може вирішуватися самостійно.
Як уже зазначалося раніше, основними завданнями дослідження ринкової кон'юнктури є:
-- встановлення основних тенденцій розвитку ринку, його коливання, сезонності й циклічності;
-- виявлення поведінки суб'єктів, що діють на ринку;
-- оцінювання й аналіз потенціалу та основних пропорцій ринку.
Саме за цими позиціями провадиться аналіз ринкової кон'юнктури і побудова його методики.
Особливе місце у кон'юнктурних дослідженнях займає перша стадія аналізу -- інтерпретація кількісних характеристик динамічних процесів, тобто побудова теорії кон'юнктури динамічного процесу. Це найважливіший і найскладніший момент дослідження. Як правило, інтерпретація проводиться з використанням накопиченого досвіду і формально-логічних висновків експертів.
Джерелами інформації другої стадії досліджень кон'юнктури є спеціальні монографії, посібники і періодична література, присвячені методам економічного аналізу динамічних процесів, що містять також розділи математичної статистики, математико-статистичних методів прогнозування, загальної й економічної статистики, загальноекономічних методів аналізу тощо.
Третя стадія вивчення кон'юнктури закладає якісні характеристики аналізу. Від повноти і достовірності інформації залежить правомірність інтерпретації спрямованості економічної кон'юнктури. Ця стадія передбачає:
-- формування структури інформаційної бази даних і методику збору інформації;
-- періодичність збору інформації;
-- методику опрацювання інформації.
Джерелами інформації на цій стадії кон'юнктурної роботи слугують:
-- статистичні видання;
-- публікації вітчизняної і зарубіжної періодики з питань кон'юнктурних спостережень;
-- спеціальні довідкові видання з окремих видів ринків і видання організованих ринків;
-- комп'ютерні кон'юнктурні огляди спеціалізованих фірм;
-- інформація з комп'ютерних мереж про кон'юнктуру організованих ринків (товарних і фондових бірж).
На четвертій стадії дослідження кон'юнктури за обраною методикою обчислюються статистичні характеристики і на основі того або іншого методу аналізу інтерпретується спрямованість кон'юнктури.
На останній -- п'ятій стадії вивчення кон'юнктури складається її прогноз на певну перспективу.
2. Особливості дослідження кон'юнктури окремих видів ринків
За кон'юнктурними спостереженнями ринки класифікуються у такий спосіб:
-- за ступенем організації ринкової інфраструктури;
-- за функціональним призначенням товару;
-- за територіальною ознакою;
-- за обсягом продажу товарів, масштабом і рівнем конкуренції.
З огляду на ступінь організації ринкової інфраструктури ринки поділяються на організовані й неорганізовані. До організованих ринків варто віднести біржову і банківську системи, товарні ярмарки, систему науково-технічних послуг тощо. Неорганізовані ринки функціонують в основному за принципом прямих зв'язків контрагентів ринку.
Головною особливістю організованих ринків з точки зору вивчення кон'юнктури є наявність визначеної інформації про характер попиту і пропозиції. Наприклад, на товарно-сировинних і фондових біржах інформація про кон'юнктуру, що складається, є повнішою, ніж про позабіржовий ринок, завдяки сформованій системі урахування біржових угод. Біржі публікують інформацію про торги і забезпечують певний аналіз кон'юнктури на основі індексів.
Повна інформація про напрямок ринкової кон'юнктури дає можливість швидше реагувати на її зміни, що у свою чергу робить кон'юнктуру порівняно нестійкою відносно середніх показників. Водночас біржові коливання мають меншу дисперсію.
Неорганізовані ринки меншою мірою схильні до різких коливань кон'юнктури, проте розкид показників кон'юнктури у них більший, ніж на організованих ринках.
Класифікацію ринків залежно від функціонального призначення товарів наведено на рис. 1.

Рис. 1. Класифікація ринків за функціональним призначенням товару

Прикладом характеристики ринків за обсягом продажів товарів, масштабами і ступенем конкуренції може бути матриця (табл. 1). Матриця заповнюється відповідно до фактичних даних про стан ринку.

Таблиця 1. Характеристика ринків за обсягом продажів товарів і ступенем конкуренції

Тип ринку
Кількість споживачів
Кількість виробників
Вид товару
Контроль за цінами
Нецінова конкуренція
Чиста .конкуренція
Дуже багато
Дуже багато
Стандартний
Немає
Немає
Конкурентний ринок
Багато
Дуже багато
Стандартний
Немає
Реклама і т. ін.
Монополістична конкуренція
Багато (трохи)
Декілька (багато)
Диференційований
Обмежений
Реклама і т. ін.
Олігополія
Багато
Декілька
Стандартний або диференційований
Обмежений
Різноманітні форми
Чиста монополія
Небагато (багато)
Один
Унікальний
Повний
Консюмеризм

Кожний із функціональних і територіальних ринків має власну організаційну структуру, що й обумовлює істотні розходження за методами і показниками оцінки їхньої кон'юнктури.

3. Інформаційне забезпечення дослідження кон'юнктури

Якість аналізу і прогнозу ринкової кон'юнктури залежить від повноти і достовірності інформації. Незалежно від мети і завдань аналізу кон'юнктури інформаційна база має відповідати певним вимогам:

— мати організовану структуру бази даних; обновлятися з необхідною періодичністю;

— мати репрезентативний ступінь охоплення ринку.

Сьогодні організація кон'юнктурних спостережень неможлива без використання ЕОМ і спеціалізованих АРМ. Є достатньо ефективні програмні розробки, що дають змогу оперативно використовувати накопичену інформацію для цілей кон'юнктурного аналізу.

Структура інформаційної бази залежить від ступеня організованості ринку. Організовані ринки самі забезпечують визначений набір показників, тому необхідність організації власної інформаційної бази виникає лише для з'ясування детального характеру динаміки процесу.

З метою дослідження неорганізованого ринку кожний із контрагентів організовує власну інформаційну базу даних. Структура інформаційної бази у цьому випадку залежатиме від конкретного досліджуваного ринку і доступності інформації про його функціонування.

Періодичність реєстрації інформації тісно пов'язана з коефіцієнтом ліквідності й обіговості запасів досліджуваного товару, оскільки перший указує на кількісні сторони кон'юнктури, а другий -- на тимчасові умови її динаміки.

Для вивчення кон'юнктури неорганізованих ринків дуже важливим є ступінь охоплення ринку. Як правило, досліджуються 20% загальновизнаних потужних, середніх і слабких контрагентів ринку, сумарна частка охоплення котрих відповідно до ефекту Парето становить 80% (80/20).

4. Класифікація методів аналізу економічної кон'юнктури

Методи кон'юнктурних спостережень поділяються на такі основні групи:

1) методи економічного загальносистемного аналізу;

2) економіко-математичні методи;

3) економіко-статистичні і методи математичної статистики.

Основними методами загальносистемного аналізу економічної кон'юнктури є: порівняння; візуально-графічні методи; балансовий; формально-логічний метод.

Метод порівняння заснований на зіставленні моментів стану економічної кон'юнктури як за допомогою кількісних, так і якісних характеристик процесу. Кількісні порівняння здійснюються за допомогою абсолютних і відносних показників (темпи зростання, приросту, середні розміри, дисперсія і середньоквадратичне відхилення). Особливу роль в аналізі тренду кон'юнктури відіграють перша і друга похідна кривої кон'юнктури.

У кон'юнктурному аналізі самостійне значення приділяється візуально-графічним методам. У цілому ці методи зводяться до побудови таблиць і графіків, які завдяки своїй наочності дуже ефективні в аналізі кон'юнктури. Приклад побудови балансу попиту і пропозиції наведено у табл. 2.

Таблиця 2. Стан ринку пшениці США у 1989 р., млн т

Пропозиція
Попит
Збір 49,6
Перехідні запаси на початок року 57,3
Імпорт 0,4
Внутрішнє споживання (продовольство, корми, промисловість, насіння) 32,8
Перехідні запаси на кінець року і початок наступного 35,9
Загальна пропозиція 107,3
Перевищення пропозиції над попитом 38,6
Можливий експорт 38,6
Загальний и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.