На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Упаковка товару це його вдображення у свдомост покупця. Засоби товарної нформацї: маркування, технчна документаця. Зручнсть, зовншнй вигляд, надйнсть, престижнсть упаковки. Безпека упакування. Екологчн якост та надйнсть упаковки.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 04.04.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра дизайну
Пояснювальна записка

з дисципліни “Проектування упаковки”
на тему:
“Асоціативна упаковка”
Перевірили:
Гладкова І.П.
Деркач С.П.
Виконала:
студентка гр. ДЗ-51
Гродзь А.С.
Черкаси 2006
План

1 Вступ
1.1 Проект упаковки
2 Мета упаковки
2.1 Засоби товарної інформації:
А) маркування
Б) технічна документація
2.2 Зручність, зовнішній вигляд, надійність, престижність упаковки
2.3 Безпека упакування
2.4 Екологічні якості та надійність упаковки
2.5 Теорія упаковки
2.6 Висновок
2.7 Використана література
Вступ

Через упаковку виробники, продавці та покупці обмінюються інформацією, ніби перемовляються за допомогою образів, симво-лів, стилів. Упаковка та інформація на ній -- це до певної міри заміна продавця, це «довга рука» виробника, це гучний крик се-редньовічного глашатая про товар та його особливості. Нині вважають, що упаковка -- це німий продавець, послуги якого є незамінними за умов постійного збільшення номенклатури това-рів і поширення нових форм торгівлі. Деякі нові форми упаковки взагалі невіддільні від товару, цієї «послуги в упаковці», як ка-жуть сучасні маркетологи. Упаковка товару -- це його відобра-ження у свідомості покупця, потенційного або фактичного.
Розробляючи нову упаковку, виробник товару або посередник мають насамперед відповісти самі собі на такі запитання:
* наскільки проект упаковки відповідає суті самого товару, його ціні та іміджу; чи привертатиме вона увагу споживача;
* чи зберігає упаковка товар від пошкодження;
* чи полегшує упаковка роботу продавця не тільки за його пе-ресування з місця на місце, а як засіб миттєвої комунікації поку-пця з товаром;
* чи можна буде якось використати порожню упаковку після того, як товар звільнили від неї;
* чи проект упаковки достатньо відрізняється від упаковки аналогічних товарів конкурентів з тим, щоб покупець блискавич-но її впізнавав з-поміж маси інших;
* чи відповідає об'єм розфасовки (кількість виробів у партії) вимогам покупців (вимогам ринку) тощо.
Треба сказати, що нині більшість фірм не обмежується опрацювання тільки окремих упаковок чи інших рекламних елементів: вони опрацьовують цілий комплекс -- так званий фірмовий стиль.
Економічна ефективність упаковки залежить від її власної вартості, ціни експлуатації та вартості утилізації. Власна вартість упаковки залежить від застосованих матеріалів, а також техноло-гічності виробництва самої тари. Так, папір дешевший за скло, метал чи пластмасу, але останні значно технологічніші за нього (ліпше плавляться, штампуються та формуються).
З урахуванням усіх цих факторів маркетолог повинен прави-льно вибрати відповідну упаковку. Сучасна упаковка має бути оптимальною за вартістю, привабливою за зовнішнім виглядом, надійно захищати те, що в ній міститься, забезпечувати зручне транспортування. Обов'язковою умовою оптимізації упаковки є стандартний розмір, що значно полегшує транспортування, пере-везення та складування товарів.
Розрахунки потреби в тарі й таропакувальних матеріалах про-водяться в службах маркетингу, до яких належить також тарне господарство. Ці розрахунки виходять із попиту на продукцію, з її кількості та номенклатури, а також із норм витрат тарних і па-кувальних матеріалів на одиницю тари.
Норма витрат матеріалів на виготовлення одиниці тарного ви-робу залежить від технології її виробництва, виду сировини, роз-мірів і конструкції тари. Розрахунки можна вести також і за вар-тісними показниками продукції, що пакується в даний вид тари (наприклад, на 1 тис. гривень вартості продукції, що пакується). Ці розрахунки необхідні, коли в одиницю тари пакується кілька найменувань продукції підприємства.
Мета упаковки -- привернути увагу людини і водночас примусити її довіряти тому, що знаходиться всередині. Упаков-кою є все те, що не є товаром. Але більшість упаковок товарів -- це передовсім гармонічна єдність матеріалу, інформації і тари. Роль кожної складової є дуже важлива. Дуже часто саме упаковка породжує нові потреби, бо без неї ніхто не звертав би уваги на ні товари і не споживав їх. З погляду філософії, упаковка -- це ви-ражальний засіб і засіб передавання знань. Ознайомити з товаром і допомогти швидко прийняти рішення щодо його купівлі -- ось завдання, яке виконує упаковка, одночасно приховуючи та де-монструючи товар. Демонстрація -- це її очевидна функція. Але фахівці наголошують на Іншому -- на задоволенні, яке покупець отримує від товару. Зрозуміло, що це задоволення починається з упаковки. Гарна або якась особливо зручна упаковка надає впев-неності в тім, що й сам товар також добрий. Відтак покупець не витрачає багато часу й розумових зусиль, щоб прийняти рішення про його купівлю. Упаковка діє, як було вже сказано, на підсві-домому рівні і породжує емоційний відгук з боку покупця.
Сучасна комунікація за допомогою упаковки виходить з того, що людина, яка зайшла до магазину, здебільшого не має при собі списку товарів, котрі їй необхідні. Покупці просто ходять між полицями, дозволяючи упаковкам «умовляти» їх. Відтак люди роблять багато покупок, про які вони й не думали. Саме тому, що комунікативна сила упаковки дуже значна, захисники прав спо-живачів вимагають того, щоб упаковка відігравала тільки суто інформативну роль, не справляючи жодного емоційного впливу на покупця, не спокушаючи його.
Упаковка тісно пов'язана з такими засобами товарної інфор-мації, як маркування й технічна документація, і відрізняється від них лише співвідношенням основоположної, комерційної та спо-живчої інформації.
Товарна інформація в цілому -- це відомості про товар, які ^значені для користувачів. Вона допомагає їм розібратися у нескінченній кількості товарів і зробити правильний вибір. Первинним джерелом товарної інформації і водночас виконавцем послуг з інформування продавців або споживачів про товар, що продається, є сам виробник. Від того, наскільки якісними є такі послуги, залежить швидкість просування товарів каналами розподілу інтенсивність продажу, стимулювання продажу, створен-ня споживчих переваг і кола постійних покупців. Додаткову то-варну інформацію надає покупцеві посередник, тобто продавець товару (учасник каналів розподілу).
Основоположна інформація -- це основні відомості про товар, які мають вирішальне значення для ідентифікації товарів на рин-ках і призначені для всіх суб'єктів ринкових відносин: вид і най-менування товару, його ґатунок (асортимент, сортамент), маса нетто, найменування виробника, дата виготовлення товару, строк придатності або зберігання. Комерційну товарну інформацію при-значено для виробників, посередників, постачальників і безпосе-редніх продавців, але не для споживачів, хоч нині за відкритості ринкових відносин вона все частіше стає відомою широкій гро-мадськості. Комерційна товарна інформація містить дані про по-середників, нормативні документи щодо якості товарів, штрих-коди продукції тощо. До споживацької товарної інформації на-лежать спеціальні відомості, призначені для створення спожива-цьких переваг. Вона розповідає про вигоди, які отримає спожи-вач, якщо придбає даний товар, про найбільш суттєві споживчі властивості товару (склад, функціональне призначення, способи користування або експлуатації, безпека, надійність, ціна, стиму-люючі заходи). Друковані проспекти чи буклети з такою інфор-мацією найчастіше намагаються дуже привабливо оформити, що додатково підсилює її емоційний вплив.
Розроблено багато форм доведення товарної інформації до спо-живача: словесна, цифрова, образотворча, символічна, штрихова.
Словесна інформація є найбільш доступною. На жаль, у дру-кованому вигляді вона є досить громіздкою і потребує достатньо-го часу для осмислювання. Цифрова інформація найчастіше за-стосовується для доповнення словесних описів кількісними ха-рактеристиками товару (маса, розміри, строки, дати, коди тощо). Образотворча товарна інформація забезпечує зорове й емоційне прийняття відомостей про товари за допомогою художніх і графічних зображень безпосередньо товару, комбінованих зображень Товару з іншими естетичними об'єктами (квітами, красивими тваринами, метеликами тощо), репродукцій з картин, фотографій, листівок чи інших зображень (схем, графіків тощо). Символічна інформація -- це відомості про товар, які передаються за допомогою інформаційних знаків (символ є короткою характери-стикою сутності товару, його відмінностей від інших товарів). Штриховий код -- це знак, призначений для автоматизованої ідентифікації товару та обліку інформації про нього. Зрозуміло, що для цього треба мати відповідну техніку та обладнання. Хоч це потребує значних додаткових витрат, зате наступний економічний ефект є вражаючим.
До товарної інформації фахівці ставлять такі вимоги: вірогідність, доступність і достатність. Вірогідність передбачає правди-1 вість і об'єктивність відомостей про товар. Доступність пов'язують з принципом відкритості відомостей про товар для всіх користувачів, чим характеризується сучасне цивілізоване суспільство. Це може бути мовна доступність, зрозумілість тексту або інших форм доведення інформації, можливість надання інформації на першу вимогу покупця тощо. Достатність трактується як раціональна інформаційна насиченість, що виклю и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.